GlavnaZavicajZapoceta rekonstrukcija zgrade policije u Gusinju Log in
 

Polovinom ovog mjeseca je zapoceta rekonstrukcija objekta u kojoj ce biti smjesteni policijsko ozoblje kao i Filijala Ministarstva unutrasnjih poslova (MUP). U istom objektu gradjani Gusinja ce biti servisirani za osobne licne dokumente i sl. Objekat je bio u planu od pocetka osnivanja opstine a za tekucu godinu je usao kao jedan od planiranih projekata nakon posjete op­šti­ni Gu­si­nje,  mi­ni­star unu­tra­šnjih po­slo­va Me­vlu­din Nu­ho­džić i di­rek­tor Upra­ve po­li­ci­je Slav­ko Sto­ja­no­vić koji su obisli ovu lokaciju za­jed­no sa predstavnicima op­šti­ne Gu­si­nje. 

Mi­ni­star je ta­da ka­zao da će se otva­ra­njem sta­ni­ce po­li­ci­je obez­bi­je­di­ti bo­lji uslo­vi za ostva­ri­va­nje pra­va i oba­ve­za gra­đa­na Gu­si­nja, a otva­ra­nje fi­li­ja­le ima za cilj da Mi­ni­star­stvo unu­tra­šnjih po­slo­va bu­de do­bar ser­vis gra­đa­ni­ma. 

Vec nekoliko godina policija nema adekvatne prostoroje i opremu za rad u Gusinju zbog uronulog objekta pa se ocekuje nakon pustanja u rad ovog objekta normalizovanje uslova za rad policije i laksi servis gradjana.

 In­ve­sti­tor pro­jek­ta je Mi­ni­star­stvo odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma –Di­rek­ci­ja jav­nih ra­do­va, glav­ni pro­jek­tant DOO „Ing-In­vest“ Da­ni­lov­grad.  Iz­vo­đač ra­do­va je DOO „Ni­ko­la“ Be­ra­ne, a struč­ni nad­zor vr­ši DOO „Ur­bi.Pro“ Pod­go­ri­ca. Gra­đe­vin­sku do­zvo­lu za re­kon­struk­ci­ju objek­ta iz­da­la je Op­šti­na Gu­si­nje – Se­kre­ta­ri­jat za ure­đe­nje pro­sto­ra – stoji natpis na tabli ispred gradilista.


Comments

Zapoceta rekonstrukcija zgrade policije u Gusinju — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *