GlavnaDijasporaZAHVALJUJUĆI DONACIJI ISMETA ŠUJAKA Log in
 

Gusinjski odlikaši besplatno na moru

Ismet Sujak

GU­SI­NjE – Dva­de­set od­li­ka­ša, uče­ni­ka od tre­ćeg do de­ve­tog raz­re­da Osnov­ne ško­le „Dža­fer Ni­ko­če­vić“ iz Gu­si­nja, sa tri na­stav­ni­ce, de­set da­na će lje­to­va­ti u Bi­je­loj kod Her­ceg No­vog za­hva­lju­ju­ći do­na­to­ru Isme­tu Šu­ja­ku, ko­ji ra­di i ži­vi u Ame­ri­ci. Or­ga­ni­za­ci­ju oko od­la­ska uče­ni­ka spro­ve­li su di­rek­tor ško­le Še­rif Fe­ra­to­vić i pred­sjed­ni­ca op­šti­ne Ane­la Če­kić, ko­ja je ko­or­di­ni­ra­la sa her­ceg­nov­skom agen­ci­jom oko smje­štaj ma­li­ša­na.
Uče­ni­ke ko­ji su za­vri­je­di­li lje­to­va­nje iza­bra­li su nji­ho­vi raz­red­ni star­je­ši­ne i oni se već na­la­ze na pla­ži u Bi­je­loj i uži­va­ju u pla­vet­ni­lu li­je­pog Ja­dra­na. Gest ko­ji je upri­li­čio Šu­jak, ka­ko je ka­zao di­rek­tor OŠ iz Gu­si­nja Še­rif Fe­ra­to­vić, po­sta­će prak­sa da se naj­bo­ljim uče­ni­ci­ma i na­red­nih go­di­na ova­kvo lje­to­va­nje obez­bje­đu­je kao vid na­gra­de.

N.V.


Comments

ZAHVALJUJUĆI DONACIJI ISMETA ŠUJAKA — 1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *