GlavnaZavicajUČENICI SMŠ „BEĆO BAŠIĆ” POKAZALI GLUMAČKE SPOSOBNOSTI, A SUGRAĐANI HUMANOST Log in
 

PLAV -U pre­pu­noj sa­li Do­ma za kul­tu­ru u Pla­vu, u re­ži­ji pro­fe­so­ri­ce ma­ter­njeg je­zi­ka i knji­žev­no­sti Se­na­de Đa­še­vić, uspje­šno je re­a­li­zo­va­na po­zo­ri­šna pred­sta­va „Đe mo­že jed­na, mo­gu i dvi­je“ ko­ju su iz­ve­li uče­ni­ci Sred­nje mje­šo­vi­te ško­le „Be­ćo Ba­šić”. Uče­ni­o­ci su svo­jim glu­mač­kim spo­sob­no­sti­ma, kre­a­tiv­no­šću, sa­mo­po­u­zda­njem, zna­njem, te ra­znim vje­šti­na­ma uspje­li da po­ku­pe ova­ci­je pu­bli­ke.

Đe­še­vi­će­va je is­ta­kla da je po­red edu­ka­tiv­nog i kul­tur­nog, pred­sta­va ima­la i hu­ma­ni­tar­ni ka­rak­ter, ka­ko bi se nov­cem od ula­zni­ca pri­ku­pi­la sred­stva za na­sta­vak li­je­če­nja Emi­la Gu­ti­ća, obo­lje­log od tu­mo­ra na mo­zgu, ko­ji se tre­nut­no na­la­zi na post ope­ra­ci­o­nom li­je­če­nju u Tur­skoj, gdje je i ope­ri­san.
-Bez ob­zi­ra na pol, go­di­ne, vje­ro­i­spo­vi­jest, ma­te­ri­jal­ni sta­tus…, da­nas se cio Plav udru­žio i po­ka­zao da su vi­so­ko­mo­ral­ne oso­bi­ne: hu­ma­nost, so­li­dar­nost i ljud­skost, oli­če­nje lju­di sa ovih pro­sto­ra. Jer, do­ni­ra­njem za mla­dog Emi­la po­ka­za­li smo da sa­o­sje­ća­mo i uče­stvu­je­mo za­jed­no sa njim u uspje­šnoj bor­bi za nje­gov mla­di ži­vot. Že­li­mo mu  ozdra­vlje­nje i brz po­vra­tak u Plav. Ko­ri­stim ovu pri­li­ku da se za­hva­lim svi­ma ko­ji su uče­stvo­va­li u ak­ci­ji, a pri­ku­plje­ni no­vac bi­će upla­ćen na ži­ro- ra­čun na­šeg su­gra­đa­ni­na –po­ru­či­la je Đe­še­vi­će­va.
N.V.


Comments

UČENICI SMŠ „BEĆO BAŠIĆ” POKAZALI GLUMAČKE SPOSOBNOSTI, A SUGRAĐANI HUMANOST — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *