GlavnaZavicajU OŠ „HAJRO ŠAHMANOVIĆ ZASIJALO 25 „LUČA” Log in
 

Đak generacije Arijan Musić

OS “Hajro Sahmanovic” u Plavu

PLAV -Po­lu­ma­tu­ran­ti­ma Osnov­ne ško­le „Haj­ro Šah­ma­no­vić”, ko­ji su bes­pre­kor­nim uče­njem i pri­mjer­nim vla­da­njem za­vri­je­di­li da bu­du iz­nad osta­lih, di­rek­tor ško­le mr Igor Vu­ka­nić uru­čio je di­plo­me „Lu­ča“ i na­gra­dio ih knji­gom.
Lu­če su do­bi­li: Ah­med Ko­la­ši­nac, Ir­ma Fe­ra­to­vić, Sa­mra Ci­ko­tić, Amra De­lja­nin, Šej­la Ce­cu­nja­nin, Sa­med Meh­me­do­vić, Se­li­ma Mu­sić, Se­mra Mar­ki­šić, Lej­la De­šić, Amil Đe­še­vić, Nej­la Ja­sa­vić, El­ma Kr­cić, Bel­ma Mar­ki­šić, Ari­jan Mu­sić (đak ge­ne­ra­ci­je), De­nis Ole­vić, Ade­li­sa Hu­se­i­no­vić, De­nis Dže­maj­lo­vić, Ad­nan Šah­ma­no­vić, Emir Še­ho­vić, Aj­la Re­dže­pa­gić, Og­njen Bo­ško­vić, Da­mjan Raj­ko­vić, Mla­den No­vi­će­vić, Ste­fan No­vi­će­vić, Ah­met Si­na­naj.
Vu­ka­nić je po­zdra­vio lu­čo­no­še, ro­di­te­lje i na­stav­ni­ke,


– Že­lim da če­sti­tam na­stav­ni­ci­ma naj­bo­ljih uče­ni­ka, što su svo­jim ne­se­bič­nim i sa­mo­pre­gor­nim ra­dom uspje­li da iz­nje­dre ovo­li­ki broj lu­čo­no­ša. Dje­co, po­nos ko­jim ste da­nas is­pu­nje­ni, re­zul­tat je za­jed­nič­kog de­ve­to­go­di­šnjeg ra­da, tru­da, di­sci­pli­ne i od­ri­ca­nja. Že­lim vam is­pu­nje­nje sno­va, htje­nja i na­da­nja, da vas sre­ća pra­ti na lič­nom i pro­fe­si­o­nal­nom pla­nu. Od 25 lu­čo­no­ša, ko­li­ko ih ima­mo ove go­di­ne, ne­će­te mi za­mje­ri­ti ako iz­dvo­jim če­tvo­ro: El­mu Kr­cić, Bel­mu Mar­ki­šić, Ari­ja­na Mu­sić i Ad­na­na Šah­ma­no­vić, ko­ji u svim kla­si­fi­ka­ci­o­nim pe­ri­o­di­ma ni­je­su ima­li ocje­nu ma­nju od 5, po­sti­gav­ši da i u van­na­stav­nim ak­tiv­no­sti­ma do­pri­ne­su ugle­du ško­le i za­jed­ni­ce u ko­joj ži­ve. Iz tih raz­lo­ga, iz­bor đa­ka ge­ne­ra­ci­je ni­je bio ni ma­lo lak. S ob­zi­rom da oba­vljam ovu du­žnost tek ne­kih mje­sec i po da­na, ni­je­sam sti­gao čak ni da upo­znam tu dje­cu, a na­stav­nič­ki ko­lek­tiv je di­rekt­nim iz­ja­šnja­va­njem do­nio od­lu­ku da to bu­de Ari­jan Mu­sić, ko­je­mu od sveg sr­ca če­sti­tam –is­ta­kao je Vu­ka­nić. N.V.


Comments

U OŠ „HAJRO ŠAHMANOVIĆ ZASIJALO 25 „LUČA” — 1 Comment

  1. Srecno rodjo drago mije da jos uvijek takvi kao ti mogu da podkrijepe našu lozu znanjem, ponosimo se svi Musici na tebe Arijane .

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *