GlavnaZavicajU OŠ „DŽAFER NIKOČEVIĆ” OVE ŠKOLSKE GODINE I DVA ODJELJENJA GIMNAZIJE Log in
 

GU­SI­NjE – U Osnov­noj ško­li „Dža­fer Ni­ko­če­vić” u su­sret po­čet­ku no­ve škol­ske go­di­ne pri­pre­me su u pu­nom je­ku. Di­rek­tor ško­le Še­rif Fe­ra­to­vić za „Dan” je re­kao da su na­stav­ni­ci na sa­vje­to­va­nji­ma upo­zna­ti sa no­vim na­stav­nim pla­no­vi­ma i ko­ri­šće­nju udž­be­ni­ka, kao i sve­mu dru­gom ve­za­nom za po­če­tak škol­ske go­di­ne. Do­dao je da je na oba na­stav­na je­zi­ka ove go­di­ne upi­sa­no 25 pr­va­ka, za ko­je će, kao i pro­te­klih go­di­na, Op­šti­na Gu­si­nje na­ba­vi­ti udž­be­ni­ke. Što se pro­jekt­nih ak­tiv­no­sti ti­če, Fe­ra­to­vić je is­ta­kao da će Mi­ni­star­stvo pro­svje­te dvo­ri­šte ško­le obu­ći u no­vo ru­ho, na na­čin što će iz­vr­ši­ti iz­grad­nju no­vih ste­pe­ni­ca ko­je ve­žu dva po­li­go­na na dva ni­voa, as­fal­ti­ra­ti sta­ze i pla­to u dvo­ri­štu ko­ji ve­žu dva objek­ta ško­le, te iz­vr­ši­ti na­bav­ku in­ven­ta­ra za uči­o­ni­ce. Fon­da­ci­ja „Gu­si­nje” iz Nju­jor­ka za­in­te­re­so­va­na je, ka­že, da ra­di sport­sko-škol­ski po­li­gon sa pra­te­ćim mo­bi­li­ja­rom, sport­ske te­re­ne za ma­li fud­bal, ru­ko­met i ko­šar­ku, što bi či­ni­lo je­dan ma­li sport­ski kom­pleks ko­ji će bi­ti ogra­đen i ure­đen po stan­dar­di­ma ko­ji od­go­va­ra­ju od­i­gra­va­nju na­ci­o­na­nih i re­gi­o­nal­nih utak­mi­ca. Za­in­te­re­so­va­ni su i za na­bav­ku in­ven­ta­ra za pod­ruč­na odje­lje­nja, ta­ko da bi tim ak­tiv­no­sti­ma bi­le za­o­kru­že­ne ukup­ne po­tre­be ško­le za na­red­nu škol­sku go­di­nu.
– Ima­mo i obe­ća­nja lju­di iz di­ja­spo­re da su volj­ni da re­no­vi­ra­ju pod­ruč­na odje­lje­nja u Vu­sa­nju i Vi­šnje­vu. Mo­že­mo se po­hva­li­ti od­lič­nom sa­rad­njom sa Mi­ni­star­stvom pro­svje­te i mi­ni­strom Da­mi­rom Še­ho­vi­ćem, Op­šti­nom Gu­si­nje, Fon­da­ci­jom Gu­si­nje i svim lju­di­ma do­bre vo­lje ko­ji že­le da po­mog­nu svom kra­ju, a po­seb­no na­šoj ško­li. Vri­jed­no je is­ta­ći i da ove go­di­ne u na­šoj ško­li ima­mo dva odje­lje­nja gim­na­zi­je – pod­ruč­no odje­lje­nje Sred­nje mje­šo­vi­te ško­le „Be­ćo Ba­šić” iz Pla­va, što nam da­je mo­guć­nost da, sa Mi­ni­star­stvom pro­svje­te i Za­vo­dom za škol­stvo for­mi­ra­mo obra­zov­ni cen­tar ko­ji će ob­u­hva­ta­ti sva tri ni­voa obra­zo­va­nja (pred­škol­sko, osnov­no i sred­nje), a što, da­kle, re­a­li­za­ci­jom na­ve­de­nih pro­jekt­nih ak­tiv­no­sti, za to do­bi­ja­mo po­vo­ljan am­bi­jent –is­ta­kao je Fe­ra­to­vić, ko­ri­ste­ći pri­li­ku da svim uče­ni­ci­ma i ko­lek­ti­vu ško­le če­sti­ta po­če­tak škol­ske go­di­ne.

N.V.


Comments

U OŠ „DŽAFER NIKOČEVIĆ” OVE ŠKOLSKE GODINE I DVA ODJELJENJA GIMNAZIJE — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *