GlavnaZavicajU CENTRU PLAVA FORMIRANA MINI-DEPONIJA, DIREKTOR KOMUNALNOG IZRIČIT Log in
 

Platite obaveze, pa ćemo odnositi smeće

PLAV – Sta­na­ri dvi­je stam­be­ne zgra­de u cen­tru Pla­va, kao i sta­na­ri okol­nih ku­ća, zah­ti­je­va­ju da ko­mu­nal­ci is­pra­zne kon­tej­ne­re i uklo­ne sme­će ko­je već de­se­tak i vi­še da­na ni­ko ne po­mje­ra. Da stvar bu­de te­ža sme­će je de­po­no­va­no u kut­ku je­di­nog par­ku ko­ji Plav po­sje­du­je i u ko­jem se ka­da je lij­po vri­je­me dru­že pen­zi­o­ne­ri. Sta­na­ri is­ti­ču da su vi­še pu­ta upo­zo­ra­va­li di­rek­to­ra Ko­mu­nal­nog pred­u­ze­ća Ja­ku­pa Ca­no­vi­ća da se pro­blem ri­je­ši ali on to od­bi­ja zah­ti­je­va­ju­ći da sta­na­ri naj­pri­je iz­mi­re ra­ču­ne za ko­mu­nal­ne uslu­ge.

– Sme­će se tu da­ni­ma od­la­že, or­gan­ski je ot­pad i ši­ri se ve­li­ki smrad. Od di­rek­to­ra Ca­no­vi­ća tra­ži­mo da se sme­će uklo­ni ali on to od­bi­ja tra­že­ći da mi iz­mi­ri­mo du­go­va­nja pre­ma Ko­mu­nal­nom pred­u­ze­ću. Ovo je, po­red ne­sno­snog smra­da ko­ji sva­ko­dnev­no tr­pi­mo mi ko­ji tu ži­vi­mo, i ru­glo na sred gra­da. Po­red ku­ća, tu su i dvi­je stam­be­ne zgra­de sa do­sta sta­na­ra, i ni­je u re­du da svi tr­pi­mo za­to što ne­ko ni­je iz­mi­rio svo­je oba­ve­ze. Isti­na je da ima du­žni­ka pre­ma Ko­mu­nal­nom, ali i mno­go vi­še onih ko­ji ured­no pla­ća­ju te uslu­ge, sto­ga je ne­do­pu­sti­vo da se na ovaj na­čin uslo­vlja­va pla­ća­nje ra­ču­na. Ovo je je­din­stven pri­mjer da se sme­će ne­će od­vo­zi­ti dok svi du­žni­ci ne iz­mi­re svo­je ra­ču­ne. To je stvar­no je­dan pre­se­dan i tra­ži­mo od in­spek­ci­je da sa svo­je po­zi­ci­je uči­ne da se sme­će od­ne­se a Ko­mu­nal­no ne­ka svo­ja po­tra­ži­va­nja na­mi­ru­ju pre­ko nad­le­žnih in­sti­tu­ci­ja – ogor­če­ni su sta­na­ri.
Ca­no­vić ne po­ri­če nji­ho­ve na­vo­de i ka­že da će sme­će bi­ti uklo­nje­no ka­da svi oni bu­du iz­mi­ri­li svo­je oba­ve­ze.
– Tač­no je da sme­će tu sto­ji vi­še da­na i da smo tim sta­na­ri­ma ka­za­li da tre­ba da iz­mi­re svo­je oba­ve­ze da bi se pre­ma nji­ma vr­ši­le ko­mu­nal­ne uslu­ge. Mi od ne­kih od njih ne mo­že­mo da na­pla­ti­mo ra­ču­ne već du­ži pe­ri­od i to je je­dan od na­či­na da ih pri­vo­li­mo to da ura­de. Dok se oni ne oda­zo­vu tim oba­ve­za­ma mi sme­će ne­će­mo od­no­si­ti – ka­te­go­ri­čan je Ca­no­vić.
N.V.


Comments

U CENTRU PLAVA FORMIRANA MINI-DEPONIJA, DIREKTOR KOMUNALNOG IZRIČIT — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *