GlavnaZavicajŠtete prijavilo 1.350 porodica Log in
 

Za pomoć se opštinskim komisijama obratilo oko 1.000 porodica iz Plava, 150 iz Gusinja i preko 200 familija iz Andrijevice

Oštećenja na kući Bojovića

Pre­ko 1.350 po­ro­di­ca sa pro­sto­ra plav­ske, gu­sinj­ske i an­dri­je­vič­ke op­šti­ne pri­ja­vi­lo je u pe­tak šte­te ko­je je ze­mljo­tres iza­zvao na nji­ho­vim objek­ti­ma, dok je de­se­tak pro­di­ca mo­ra­lo da na­pu­sti svo­je do­mo­ve i za­tra­ži al­ter­na­tiv­ni smje­štaj.
Pod­ruč­je Cr­ne Go­re u če­tvr­tak je po­go­dio ze­mljo­tres ja­či­ne 5,1 ste­pen Rih­te­ra, sa epi­cen­trom na pla­ni­ni Vi­si­tor, u bli­zi­ni Pla­va. Naj­vi­še ma­te­ri­jal­ne šte­te pri­či­nio je upra­vo u tom gra­du.
Sta­nje na­kon ze­mljo­tre­sa u Pla­vu, ko­ji je uz­dr­mao i su­sjed­ne op­šti­ne i ci­je­lu Cr­nu Go­ru, po­la­ko se nor­ma­li­zu­je, dok op­štin­ski šta­bo­vi pra­te sta­nje na te­re­nu. Us­po­sta­vlje­ne su i ko­mi­si­je za pri­hvat za­htje­va o na­sta­lim šte­ta­ma. Na pro­sto­ru Pla­va i Gu­si­nja pri­či­nje­ne su ma­te­ri­jal­ne šte­te na objek­ti­ma – ošte­će­nja krov­nih po­kri­va­ča, dim­nja­ka i na­pr­snu­ća zi­do­va.
Šef Slu­žbe za­šti­te i spa­sa­va­nja u Op­šti­ni Plav Mir­za Me­du­nja­nin, ko­ji je i za­mje­nik op­štin­skog ru­ko­vo­di­o­ca Ti­ma za za­šti­tu i spa­sa­va­nje, ka­zao je da su oni u stal­nom za­si­je­da­nju i pra­te sta­nje, a na­kon kom­ple­ti­ra­nja za­htje­va po­če­će ko­mi­sij­ska pro­cje­na šte­ta.


– Sta­nje na­kon ze­mljo­tre­sa se nor­ma­li­zu­je. Ne­ma ne­kih pro­mje­na u od­no­su na iz­vje­štaj od če­tvrt­ka, osim bro­ja za­htje­va za pro­cje­ne šte­te. Da­kle, dvi­je po­ro­di­ce sa Mu­ri­ne smo zbog ri­zi­ka bo­rav­ka u svo­jim do­mo­vi­ma eva­ku­i­sa­li i smje­sti­li u ho­tel „Ro­si“ u Gu­si­nju. Ima­mo i če­ti­ri po­ro­di­ce iz Pla­va ko­je su iz istog raz­lo­ga do dalj­njeg smje­šte­ne kod svo­je rod­bi­ne. Do sa­da je pod­ne­se­no oko hi­lja­du za­htje­va za ko­mi­sij­sko utvr­đi­va­nje šte­ta, a ten­den­ci­ja pri­ja­vlji­va­nja ne je­nja­va. Na­kon za­klju­či­va­nja tog ro­ka, Op­štin­ska ko­mi­si­ja za pro­cje­nu šte­ta, u sa­rad­nji sa dr­žav­nom, vje­ro­vat­no iz Mi­ni­star­stva odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma, ići će na te­ren i sa­či­nja­va­ti za­pi­sni­ke o pro­cje­ni šte­ta. U ti­mu smo do­ni­je­li za­klju­čak da otvo­ri­mo ži­ro-ra­ču­ne – je­dan za di­ja­spo­ru i dru­gi za upla­ti­o­ce iz Cr­ne Go­re, da u ovi­ru svo­jih mo­guć­no­sti upla­ću­ju po­moć za ugro­že­ne, od­no­sno za one ko­ji su mo­ra­li ili mo­ra­ju na­pu­sti­ti svo­je do­mo­ve, da se ura­di bar ne­ka sa­na­ci­ja obje­ka­ta ka­ko bi se u njih mo­gli vra­ti­ti i ži­vje­ti do sta­vlja­nja istih u nor­mal­ne uslo­ve, a što bi se ka­sni­je ra­di­lo sred­stvi­ma Vla­de – iz­ja­vio je Me­du­nja­nin.
Do­dao je da Op­šti­na ne­ma pred­vi­đe­nih sred­sta­va za ovu na­mje­nu, jer se, ka­ko je ka­zao, ra­di o ne­čem što se ne mo­že pred­vi­dje­ti, ali će in­ter­ve­ni­sa­ti u gra­ni­ca­ma mo­guć­no­sti.
– Op­šti­na mo­že in­ter­ve­ni­sa­ti je­di­no u di­je­lu smje­šta­ja i is­hra­ne po­ro­di­ca i li­ca ko­ja su iz­mje­šte­na iz svo­jih do­mo­va. Za sa­da je po­moć po­nu­dio pred­sjed­nik op­šti­ne Ko­tor Vla­di­mir Jo­kić. Na sjed­ni­ci sa mi­ni­stri­ma MUP-a, ra­da i so­ci­jal­nog stra­nja i odr­ži­vog raz­vo­ja – Me­vlu­di­nom Nu­ho­dži­ćem, Ke­ma­lom Pu­ri­ši­ćem i Pa­vlom Ra­du­lo­vi­ćem, re­če­no nam je da će oni pru­ži­ti po­moć iz do­me­na svo­jih oba­ve­za. Naš štab za­si­je­da ne­pri­kid­no, lju­di su na te­re­nu i oda­zi­va­ju se svim po­zi­vi­ma. Gra­đa­ni­ma op­šti­ne po­ru­ču­je­mo da nam se za slu­čaj po­tre­ba mo­gu obra­ti­ti po­zi­vom na broj 123 –po­ru­čio je Me­du­nja­nin.
Mi­ni­stri su ob­i­šli i Gu­si­nje gdje su sa op­štin­skim ru­ko­vod­stvom raz­go­va­ra­li o sta­nju u toj op­šti­ni na­kon ze­mljo­tre­sa i, ka­ko je ka­zao pot­pred­sjed­nik op­šti­ne Hu­so Br­da­kić, do­go­vo­ri­li di­na­mi­ku da­ljih po­slo­va. U Gu­si­nju su naj­vi­še ošte­će­ni objek­ti Slo­bo­da­na Bo­jo­vi­ća i La­ki­ća Ba­bo­vi­ća.
– U to­ku da­na Op­šti­ni se sa za­htje­vi­ma o pro­cje­ni šte­ta obra­ti­lo njih oko 150, a oče­ku­je­mo još pe­de­se­tak, na­kon če­ga će Ko­mi­si­ja za pro­cje­nu šte­ta po za­htje­vi­ma ići na li­ce mje­sta. Na sa­stan­ku sa mi­ni­stri­ma do­go­vo­re­no je da će se na­kon kom­ple­ti­ra­nja pro­cje­ne šte­ta i do­sta­vlja­nja do­ku­men­ta­ci­je Vla­di od­re­di­ti iz­nos ko­ji će bi­ti opre­di­je­ljen Op­šti­ni Gu­si­nje za ras­po­dje­lu ošte­će­ni­ma – ka­zao je Br­da­kić.
Pre­ko dvje­sta po­ro­di­ca sa pro­sto­ra an­dri­je­vič­ke op­šti­ne pri­ja­vi­lo je u pe­tak šte­te ko­je je ze­mljo­tres iza­zvao na nji­ho­vim stam­be­nim objek­ti­ma. To je po­tvr­dio i pred­sje­de­nik op­šti­ne Sr­đan Ma­šo­vić, is­ti­ču­ći da će na­red­nih da­na, naj­vje­ro­vat­ni­je, pri­sti­za­ti još za­htje­va za po­moć.
– Nad­le­žnoj ko­mi­si­ji je do sa­da pri­sti­glo pre­ko dvje­sta za­htje­va za po­moć. Gra­đa­ni su pri­ja­vlji­va­li ošte­će­nja na stam­be­nim objek­ti­ma ko­ji su uglav­nom sta­ri­ji. Oče­ku­je­mo da će na­red­nih da­na bi­ti još to­li­ko za­htje­va, jer je ze­mljo­tres oči­gled­no iza­zvao do­sta ošte­će­nja na ku­ća­ma ši­rom na­še op­šti­ne – ka­zao je Ma­šo­vić.
I u pe­tak su ži­te­lji vi­še an­dri­je­vič­kih se­la ra­di­li na po­prav­ci ošte­će­nih ku­ća. Naj­vi­še ošte­će­nja evi­den­ti­ra­no je na pro­sto­ru Ulo­ti­ne i Gor­njih Lu­ga, gdje su sa sko­ro svih kro­vo­va po­pa­da­li cre­po­vi.
– Epi­cen­tar ze­mljo­tre­sa ni­je da­le­ko od Ulo­ti­ne, ta­ko da u na­šem se­lu sko­ro da ne­ma ni­jed­ne ku­će sa ko­je ni­je­su po­pa­da­li cre­po­vi. Za­to smo mo­ra­li sa­mi da se or­ga­ni­zu­je­mo da bar pri­vre­me­no za­kr­pi­mo ošte­će­ne kro­vo­ve. Ta­ko­đe, zi­do­vi broj­nih stam­be­nih objek­ta su vid­no is­pu­ca­li, od ko­jih ne­ki ni­je­su za da­lje sta­no­va­nje. Oče­ku­je­mo da će nam Vla­da, ka­ko je to i obe­ća­no, pru­ži­ti neo­p­hod­nu po­moć, jer lo­kal­no sta­nov­ni­štvo ni­je u sta­nju da sa­mo sa­ni­ra no­vo­na­sta­le šte­te ko­je ni­je­su ma­le – ka­zao je mje­šta­nin Ulo­ti­ne Ra­de Vla­ho­vić.
I nje­go­ve kom­ši­je su po­tvr­di­le da se ra­di­lo o ja­kom po­tre­su ko­ji je po­mje­rao kom­plet­ne krov­ne kon­struk­ci­je sa zi­do­va ku­ća.
– To je bi­lo kao u fil­mo­vi­ma. Gle­da­li smo ka­ko se kro­vo­vi od­jed­nom pro­sto odva­ja­ju od zi­do­va i na­kon to­ga vra­ća­ju u pr­vo­bit­ni po­lo­žaj. Tom pri­li­kom cre­po­vi su pa­da­li na sve stra­ne. To je, uz ja­ku de­to­na­ci­ju, iza­zva­lo strah i pa­ni­ku kod mje­šta­na ko­ji i da­lje stra­hu­ju od no­vih po­tre­sa – pri­ča Ra­do­van Ću­la­fić.
Slič­nu pri­ču po­na­vlja­li su i mje­šta­ni osta­lih an­dri­je­vič­kih se­la ko­je je eki­pa „Da­na” po­sje­ti­la.
I na pod­ruč­ju be­ran­ske op­šti­ne evi­den­ti­ra­na su broj­na ošte­će­nja na stam­be­nim objek­ti­ma na­sta­la usled ze­mljo­tre­sa. U se­lu Vi­nic­ka po­ro­di­ca Ra­do­ša Će­ra­ni­ća je noć pro­ve­la kod kom­ši­ja jer ku­ća u ko­joj su ži­vje­li, zbog broj­nih ošte­će­nja, ni­je bez­bjed­na.
Na­kon ze­mljo­tre­sa, u ci­lju sa­gle­da­va­nja tre­nut­ne si­tu­a­ci­je, Be­ra­ne su po­sje­ti­li di­rek­tor Di­rek­to­ra­ta za van­red­ne si­tu­a­ci­je Mir­sad Mu­lić, mi­ni­star unu­tra­šnjih po­slo­va Me­vlu­din Nu­ho­džić i mi­ni­star odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma Pa­vle Ra­du­lo­vić. Oni su sa pred­sjed­ni­kom op­šti­ne Dra­go­sla­vom Šće­ki­ćem i nje­go­vim sa­rad­ni­ci­ma raz­go­va­ra­li o sa­ni­ra­nju na­sta­lih šte­ta.
– Ono što je u ovom mo­men­tu naj­va­žni­je je­ste da se iza­đe u su­sret onim li­ci­ma či­je su ku­će ošte­će­ne. Ta­mo gdje je naj­kri­tič­ni­je da se ugro­že­ni­ma obez­bi­je­di krov nad gla­vom, a da se ka­sni­je obez­bi­je­de dru­ge vr­ste po­mo­ći – na­gla­sio je Šće­kić to­kom raz­go­vo­ra sa pred­stav­ni­ci­ma Vla­de.
On je po­tvr­dio da će Vla­da obez­bi­je­di­ti neo­p­hod­na sred­stva za po­moć ugro­že­ni­ma na­kon što se iz­vr­ši pro­cje­na šte­ta.
– Ju­če su na te­re­nu bi­li pri­i­pad­ni­ci Slu­žbe za­šti­te i spa­sa­va­nja, ob­i­šli su do­sta ur­gent­nih mje­sta i po­ku­ša­li da po­mog­nu gra­đa­ni­ma. Gra­đa­ni mo­gu pri­ja­vi­ti šte­tu Ko­mi­si­ji za pro­cje­nu ko­ja već pri­ku­plja za­htje­ve i na osno­vu njih će na­sta­vi­ti da obi­la­zi te­ren – do­dao je Šće­kić.
N. VU­JA­ČIĆ
D. JO­VO­VIĆ

Iz­ra­že­na se­i­zmo­lo­ška ak­tiv­nost u Pla­vu

Pod­ruč­je Pla­va mo­že po­go­di­ti ze­mljo­tres mak­si­mal­ne ja­či­ne 5,8 je­di­ni­ca Rih­te­ro­ve ska­le. To je re­zul­tat na­la­za do ko­jeg je do­šao du­go­go­di­šnji di­rek­tor Se­i­zmo­lo­škog za­vo­da Bra­ni­slav Gla­va­to­vić, ko­ji je ob­ja­vljen u nje­go­voj knji­zi „Osno­vi ge­o­na­u­ke“.
Se­i­zmo­lo­zi na­ja­vlju­ju da će na pod­ruč­ju Pla­va i oko­li­ne bi­ti iz­ra­že­na se­i­zmo­lo­ška ak­tiv­nost, a u če­tvr­tak je ovu oblast po­go­di­lo de­se­tak ma­njih ze­mljo­tre­sa. Ze­mljo­tre­si su lo­ci­ra­ni na mje­sti­ma u bli­zi­ni naj­ja­čeg, ko­ji je re­gi­stro­van u 11.46 sa­ti. Re­gi­stro­van je još je­dan ja­či udar u 16.46 sa­ti, od 3,1 ste­pen po Rih­te­ru.
– Prak­tič­no ci­je­lo pod­ruč­je Cr­ne Go­re osje­ti­lo je efek­te ze­mljo­tre­sa i to sa raz­li­či­tim po­jav­nim efek­ti­ma. U sa­mom epi­cen­tral­nom pod­ruč­ju in­ten­zi­tet ze­mljo­tre­sa bio je se­dam je­di­ni­ca Mer­ka­li­je­ve ska­le, dok je pod­ruč­je op­šti­na Plav, An­dri­je­vi­ca i dje­li­mič­no Be­ra­ne osje­ti­lo efek­te ze­mljo­tre­sa ko­ji se mo­gu oka­rak­te­ri­sa­ti še­stim ste­pe­nom Mer­ka­li­je­ve ska­le. Ze­mljo­tres se na ši­rem pod­ruč­ju sje­ve­ro­i­sto­ka Cr­ne Go­re osje­tio sa pe­tim ste­pe­nom in­ten­zi­te­ta – sa­op­šti­li su iz Se­i­zmo­lo­škog za­vo­da.
Mje­šta­ni ovog kra­ja ne pam­te ja­či ze­mljo­tres. Po­sled­nji ovog in­ten­zi­te­ta de­sio se 1926. go­di­ne i bio je ja­či­ne 5,2 je­di­ni­ca Rih­te­ro­ve ska­le.
Pre­ma pr­vim pro­cje­na­ma, u Pla­vu je ošte­će­no pre­ko 120 ku­ća, a nad­le­žne lo­kal­ne i dr­žav­ne slu­žbe ra­de na pro­cje­ni šte­te.
A.O.

IZVOR: DAN


Comments

Štete prijavilo 1.350 porodica — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *