GlavnaZavicajTurizamSPELEOLOŠKI TURIZAM KAO NOVA TURISTIČKA PONUDA NP PROKLETIJE Log in
 

Otkriveno 25 kilometra pećinskih prolaza

Pećina na Crvenoj stazi ima visinu od 19 i dužinu od 140 metara, pećinski sistem je dužine 1.101 metara i dubine 211 metara. Pećina ima devet poznatih ulaza i mnogo prolaza i komora od kojih je jedna ispunjena ledom debljine oko sedam metara, navedno je u izvještaju speleologa iz Poljske

PLAV/GU­SI­NjE – Na­ci­o­nal­ni park „Pro­kle­ti­je”, po­red pri­rod­nih atrak­ci­ja i lo­ka­li­te­ta ko­ji pri­vla­če tu­ri­ste, po­go­to­vo stra­nog go­sta, na do­brom je pu­tu da raz­vi­je i spe­le­o­lo­ški tu­ri­zam. Pret­po­sta­vlja se da pro­stor na­ci­o­nal­nog par­ka, a i osta­log pro­sto­ra Pro­kle­ti­ja, obi­lu­je ve­li­kim bro­jem pe­ći­na i ja­ma, što je pred­met is­tra­ži­va­nja vi­še spe­le­o­lo­ških gru­pa i eks­pe­di­ci­ja.
Spe­le­o­lo­ška eks­pe­di­ci­ja iz dva spe­le­o­lo­ška klu­ba iz Polj­ske, sa­sta­vlje­na od 25 spe­le­o­lo­ga, kao i jed­nog iz Ma­ke­do­ni­je, u pe­ri­o­du od 15. ju­la do 4. av­gu­sta ra­di­la je is­tra­ži­va­nje na te­ri­to­ri­ji NP Pro­kle­ti­je i is­tra­ži­la oko 2.640 me­ta­ra no­vih pro­la­za. Ba­zni kamp eks­pe­di­ci­je na­la­zio se na pod­ruč­ju Ćaf Bo­ra u pod­nož­ju Ko­lat­skog ma­si­va, a ak­tiv­no­sti spe­le­o­lo­ga bi­le su fo­ku­si­ra­ne na ma­si­vu Bje­li­ča gdje su is­tra­ži­va­nja spro­ve­de­na u Ru­dar­skoj pe­ći­ni, Le­de­noj, 03 061-T5, En­tu­zi­ja­stič­noj, te pe­ćin­skom si­ste­mu Cr­na sta­za i Cr­ve­na sta­za.

-U Ru­dar­skoj pe­ći­ni ko­ja je, pre­ma na­šim sa­zna­nji­ma naj­du­blja na či­ta­vom pro­sto­ru Pro­kle­ti­ja, is­tra­ži­va­nje je na­sta­vlje­no na „III Bot­tom”, a no­vi pro­la­zi do­ve­li su do du­bi­ne od 696 me­ta­ra. Naj­du­blji dio pe­ći­ne raz­vio se ho­ri­zon­tal­no. Ma­lo je­ze­ro (15 m do 4 m sa oko 6 m du­bi­ne) pro­na­đe­no je u ovom di­je­lu. Do ovog lje­ta, Shpel­la BB-30 pećina (610 m du­bi­ne) u Al­ba­ni­ji, bi­la je naj­du­blja pećina ci­je­lih Pro­kle­ti­ja. Me­đu­tim, tre­ba na­po­me­nu­ti da ovi po­da­ci mo­gu bi­ti pro­mi­je­nje­ni na­kon sva­ke is­tra­ži­vač­ke se­zo­ne. En­tu­zi­ja­stič­ki pe­ćin­ski si­stem naj­du­ži je na Pro­kle­ti­ja­ma u Cr­noj Go­ri. Si­stem se sa­sto­ji od če­ti­ri pe­ći­ne (En­tu­zi­ja­stič­na, Iz­van­red­na, Zma­je­va i 03 062) ko­je su pri­dru­že­ne to­kom na­ših eks­pe­di­ci­ja. Is­tra­ži­va­nje je oba­vlje­no u naj­u­da­lje­ni­jim di­je­lo­vi­ma pe­ćin­skog si­ste­ma (dio En­tu­zi­ja­stič­ne pe­ći­ne ). Ove go­di­ne ot­kri­li smo 300 me­ta­ra no­vih pro­la­za – na­ve­de­no je u iz­vje­šta­ju ove eks­pe­di­ci­je.

Spe­le­o­lo­zi pod­sje­ća­ju da je pe­ći­na na Cr­ve­noj sta­zi pro­na­đe­na pri­je ne­ko­li­ko go­di­na, ka­da je do­se­za­la ver­ti­kal­nu vi­si­nu od 19 i du­ži­nu 140 me­ta­ra. Ove go­di­ne, do­da­je se, is­tra­ži­va­nje je na­sta­vlje­no, a re­zul­tat je pe­ćin­ski si­stem du­ži­ne 1.101 m i du­bi­ne 211 m. Pe­ći­na ima de­vet po­zna­tih ula­za i mno­go fret­skih pro­la­za i ko­mo­ra. Ver­ti­kal­na vra­ti­la do­vo­de do du­bljih dje­lo­va peć́ine, a jed­na od naj­već́ih ko­mo­ra je is­pu­nje­na le­dom. U mar­gi­nal­noj pu­ko­ti­ni, što, ka­ko is­ti­ču, ta­ko­đe do­vo­di do du­bljeg di­je­la pe­ći­ne, de­blji­na le­da je oko se­dam me­ta­ra.
– U pe­ri­o­du od 2006. do 2017. go­di­ne ra­di­lo je 12 eks­pe­di­ci­ja, ko­je su is­tra­ži­va­le kar­bo­nat­ne ma­si­ve, kao što su Ka­ran­fi­li-Ve­zi­ro­va Bra­da, Za­stan Gr­baj­ski, Vo­lu­šni­ca, Be­lič i Ko­la­ta. Od po­čet­ka eks­pe­di­ci­ja je za­vr­ši­la pe­ćin­ski in­deks Pro­kle­ti­ja. Sva­ka ot­kri­ve­na peć́ina je nu­me­ri­sa­na, a sa­mo ne­ko­li­ko njih su ime­no­va­ne. Od 2006. go­di­ne eks­pe­di­ci­ja je pre­gle­da­la vi­še od 25 km no­vih pro­la­za –is­ti­če se u iz­vje­šta­ju ovo­go­di­šnje spe­le­o­lo­ške eks­pe­di­ci­je na Pro­kle­ti­ja­ma.
N.V.


Comments

SPELEOLOŠKI TURIZAM KAO NOVA TURISTIČKA PONUDA NP PROKLETIJE — 1 Comment

  1. Vlada Bolan Vlada to sve istrazuje stose kenjaju u gace od Talibana Znate valjda za Planinu tora Bora u Afganistanu toje crnogorko Geologicki slicno pa je dobro znat svaku Pecinu koje naseljenik medved ili Cetnicki kokardash ili Calmash bradonja ne brinite sveceju napunit protiv tankvskim minama da ne budu pristupne..tije straegicki vazno da stite Gradjane od recimo neprijatelja kao od proshloga rata valjda nijeste zaboravilji????

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *