GlavnaZavicajPOŽARI NA PROSTORU PLAVA I GUSINJA POPRIMAJU NOVE RAZMJERE Log in
 

Gori šuma i nisko rastinje

PLAV/GU­SI­NjE – Po­ža­ri na pro­sto­ru Pla­va i Gu­si­nja po­pri­ma­ju no­ve raz­mje­re. Osim u Vu­sa­nju, na Hri­du i prav­cu pre­ma Bje­la­ji, va­tre­na sti­hi­ja pro­ši­ri­la se u pla­ni­ni Ječ­mi­šte kod se­la Me­teh. Na po­ža­ru u Vu­sa­nju in­ter­ve­ni­sao je ka­na­der, ali zbog kon­fi­gu­ra­ci­je te­re­na taj po­žar ni­je u pot­pu­no­sti lo­ka­li­zo­van, i pi­ta­nje je ka­da će bi­ti. 

– Po­ku­ša­va­mo da uti­če­mo na ovaj pro­blem ko­li­ko smo u mo­guć­no­sti, ali slo­že­nost po­sla nam to ne do­zvo­lja­va u pot­pu­no­sti. U Vu­sa­nju je dje­lo­vao ka­na­der, ali kon­fi­gu­ra­ci­ja te­re­na ne do­zvo­lja­va pot­pu­ni uči­nak, ta­ko da je pro­blem na tom pro­sto­ru i da­lje ak­tu­e­lan. Po­žar iz­nad Hri­da u prav­cu Bje­la­je se ob­na­vlja, ali se otvo­rio i je­dan no­vi u Ječ­mi­štu kod Me­te­ha ko­ji se kon­tro­li­še uz po­moć mje­šta­na, ali se pro­ši­ru­je zbog ne­po­ko­še­ne tra­ve i ši­blja. Da­kle, ko­li­ko god da pri­ča­mo i tra­ži­mo raz­lo­ge ova­kvom sta­nju, ne mo­že­mo po­bje­ći od či­nje­ni­ce da se ovo ra­di si­ste­ma­ti­zo­va­no i da je uzro­k ljud­ski fak­to­r. S ve­li­kom do­zom stra­ha oče­ku­je­mo do­ja­ve o no­vim po­ža­ri­ma jer ljud­ski fak­tor, si­gur­ni smo, ne pri­zi­va se svi­je­sti i ova pro­ble­ma­ti­ka se uslo­žnja­va. Po­žar je ju­če iz­bio i u kom­plek­su osnov­ne ško­le na Mu­ri­ni gdje je za­pa­lje­no ni­sko ra­sti­nje, a u Bre­zo­je­vi­ci je go­re­la tra­va u jed­nom voć­nja­ku ali je po­žar br­zo lo­ka­li­zo­va­li – ka­že ko­man­dir Va­tro­ga­sne je­di­ni­ce u Pla­vu Abi­din Mu­sić.
N.V.


Comments

POŽARI NA PROSTORU PLAVA I GUSINJA POPRIMAJU NOVE RAZMJERE — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *