GlavnaZavicajOŠTEĆENA ZAŠTITNA OGRADA NA VODOPADU GRLJA SEDAM MJESECI ČEKA OBEĆANU SANACIJU Log in
 

Ljeto prođe, a radova nema

GU­SI­NjE – Za­štit­na ogra­da na vo­do­pa­du Gr­lja u Vu­sa­nju ošte­će­na je još po­lo­vi­nom fe­bru­a­ra, a na­zna­ka o nje­noj po­prav­ci još ne­ma. Da li ju je ošte­ti­lo ne­vri­je­me, ili je, ka­ko se spe­ku­li­sa­lo, u pi­ta­nju (ne)dje­lo ne­po­zna­tih van­da­la, ma­nje je va­žno, ali ono što je ve­o­ma va­žno je­ste da se isu­vi­še du­go če­ka da se taj pro­blem ri­je­ši. Ne ma­li broj po­sje­ti­la­ca vo­do­pa­da ko­men­ta­ri­še taj pro­blem, sva­ko na svoj na­čin, ali svi se sla­žu da su na­ro­či­to u opa­sno­sti dje­ca ko­ja tu do­la­ze pri­li­kom eks­kur­zi­ja ili sa­mo­stal­no.

Iz Op­šti­ne Gu­si­nje obe­ća­no je da će ogra­da bi­ti sa­ni­ra­na pri­je po­čet­ka ljet­nje tu­ri­stič­ke se­zo­ne, ali se­zo­na je sko­ro pro­šla, a sve su pri­li­ke da će i još ne­ka, a ni­ko od tih „gra­di­te­lja“ ni­je do­šao ni da pro­ci­je­ni obim po­sla, a ka­mo­li da ne­što kon­kret­ni­je pre­du­zme.
Stra­stve­ni za­lju­blje­nik u pri­ro­du i pred­sjed­nik PD „Pro­kle­ti­je“ Zuv­di­ja Baj­ra­ka­tre­vić pi­ta nad­le­žne šta če­ka­ju.
– Tu­ri­stič­ka se­zo­na pro­đe, a ogra­du ne po­pra­vi­še. Šta se če­ka? Pa ni­je to ne­što što zah­ti­je­va pro­jek­tan­te i ve­li­ka sred­stva. To je ne­ko­li­ko sa­ti ra­da i da sve bu­de ka­ko je i bi­lo, pa da po­no­vo sva­ko mo­že bez­bjed­no da pri­đe ovom pro­kle­tij­skom bi­se­ru – ape­lu­je Baj­rak­ta­re­vić na nad­le­žne pre­ko svog fej­sbuk pro­fi­la.
Di­rek­tor Di­rek­ci­je za in­ve­sti­ci­je u Op­šti­ni Gu­si­nje Šem­so Ja­ro­vić ka­že da je pla­ni­ra­na sa­na­ci­ja ogra­de, ali ne na­vo­di pre­ci­zni­je de­ta­lje.
Ogra­da je po­sta­vlje­na u no­vem­bru 2014. go­di­ne ka­ko bi po­sje­ti­o­ci­ma uči­ni­la bez­bje­dan pri­laz i po­sma­tra­nje ovog bi­se­ra pri­ro­de, a na­pra­vi­la ju je Raz­voj­na tu­ri­stič­ka or­ga­ni­za­ci­ja za Bje­la­si­cu, Ko­mo­ve i Pro­kle­ti­je, na če­lu sa di­rek­to­ri­com Ta­tja­nom Me­di­ni­com, a u sa­rad­nji sa ta­da­šnjim pred­sjed­ni­kom SO Gu­si­nje El­vi­som Ome­ra­gi­ćem. Fi­nan­si­jer je bi­la Evrop­ska uni­ja, u sklo­pu pro­jek­ta pre­ko­gra­nič­ne sa­rad­nje ,,MON­TE­AL”. U sklo­pu tog pro­jek­ta ura­đen je i je­dan most uz­vod­no na ri­je­ci Ska­ka­vi­ci, kao i pri­la­zne sta­ze Oku Ska­ka­vi­ce (Sa­vi­no oko), pa ne­ko­li­ko še­dr­va­na u bli­zi­ni vo­do­pa­da, što je ko­šta­lo oko 12.000 eura.
N.V.


Comments

OŠTEĆENA ZAŠTITNA OGRADA NA VODOPADU GRLJA SEDAM MJESECI ČEKA OBEĆANU SANACIJU — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *