GlavnaZavicajORHAN ŠAHMANOVIĆ I IZET HADŽIMUŠOVIĆ BORAVILI U RADNOJ POSJETI OPŠTINAMA JUNIK I DEČANE Log in
 

Razgovarano o otvaranju graničnog prelaza

PLAV -Pred­sjed­ni­ci Op­šti­ne i Skup­šti­ne op­šti­ne Plav, Or­han Šah­ma­no­vić  i Izet Ha­dži­mu­šo­vić, bo­ra­vi­li su u rad­noj po­sje­ti ko­smet­skim op­šti­na­ma Ju­nik i De­ča­ne. Ka­ko je sa­op­štio sa­vjet­nik pred­sjed­ni­ka Op­šti­ne Plav za iz­ra­du raz­voj­nih pro­gra­ma i od­no­se sa jav­no­šću Be­sim Mu­sić, u Op­šti­ni Ju­nik Šah­ma­no­vić i Ha­dži­mu­šo­vić su sa pr­vim čo­vje­kom te op­šti­ne Agro­nom Ku­či raz­go­va­ra­li o sa­rad­nji u re­a­li­za­ci­ji pro­je­ka­ta pre­ko­gra­nič­ne sa­rad­nje dva su­sje­da, dok se sa pred­sjed­ni­kom Op­šti­ne De­ča­ni Ba­ški­mom Ra­mo­šaj, raz­go­vor vo­dio o po­kre­ta­nju ini­ci­ja­ti­ve za otva­ra­nje gra­nič­nog pre­la­za Plav – De­ča­ne.
-Glav­na te­ma raz­go­vo­ra se od­no­si­la na po­kre­ta­nje ini­ci­ja­ti­ve za otva­ra­nje gra­nič­nog pre­la­za Plav – De­ča­ne, a sve u ci­lju do­no­še­nja za­jed­nič­kog za­ključ­ka pre­mi­je­ra Ko­so­va Ra­mu­ša Ha­ra­di­na­ja i pred­sjed­ni­ka Vla­de Cr­ne Go­re Du­ška Mar­ko­vi­ća, a ima­ju­ći u vi­du da će pred­sjed­nik Vla­de Cr­ne Go­re ima­ti rad­nu po­sje­tu Ko­so­vu 6. fe­bru­a­ra, u okvi­ru ko­je će se raz­ma­tra­ti otva­ra­nje gra­nič­nog pre­la­za Plav – De­ča­ne –na­vo­di se u sa­op­šte­nju. Do­da­to je da je u okvi­ru ove po­sje­te pred­sjed­nik op­šti­ne De­ča­ne po­zvao ru­ko­vo­di­o­ce op­šti­ne Plav da bu­du nje­go­vi go­sti 3. mar­ta ka­da će se odr­ža­ti ski­ja­ški tur­nir na ko­jem će uče­stvo­va­ti ski­ja­ške aso­ci­ja­ci­je Ko­so­va, Cr­ne Go­re i Al­ba­ni­je.
N.V.


Comments

ORHAN ŠAHMANOVIĆ I IZET HADŽIMUŠOVIĆ BORAVILI U RADNOJ POSJETI OPŠTINAMA JUNIK I DEČANE — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *