GlavnaZavicajTurizamORHAN REDŽEPAGIĆ ISTIČE DA ĆE SE VIŠE RADITI NA VALORIZACIJI NP „PROKLETIJE” Log in
 

 

“Mo­je raz­mi­šlja­nje je i da se za­bra­ni upo­tre­bu auto­mo­bi­la kroz pro­stor na­ci­o­nal­nog par­ka, a ne znam ho­ću li us­pje­ti u to­me”

PLAV -U Na­ci­o­nal­nom par­ku „Pro­kle­ti­je“, ko­jim od­ne­dav­no ko­or­di­ni­ra Or­han Re­dže­pa­gić, ko­ji je i član Uprav­nog od­bo­ra pred­u­ze­ća Na­ci­o­nal­ni par­ko­vi Cr­ne Go­re, pred­sto­ji pu­no ak­tiv­no­sti ka­ko bi taj pro­stor od­go­vo­rio na­mje­ni zbog ko­je je i for­mi­ran, i ka­ko bi bio jed­na zna­čaj­ni­ja po­lu­ga za raz­voj op­šti­na Plav i Gu­si­nje. Jed­no od gu­ru­ćih pi­ta­nja tog pro­sto­ra je nje­go­vo eko­lo­ško sta­nje, jer je pri­mjet­no da se ta­mo la­ge­ru­je ka­men za ne­či­je po­tre­be, ima do­sta sme­ća i sve­ga ono­ga što jed­nom ta­kvom pro­sto­ru ne pri­li­či, a što ne­pri­jat­no uti­če i na po­sje­ti­o­ce.
-Ka­da sam stu­pio na ovu du­žnost, kao ko­or­di­na­tor, da­kle pre­la­zno rje­še­nje do iz­bo­ra di­rek­to­ra, vi­dio sam taj la­ger ka­me­na kod sa­mog ula­znog punk­ta u na­ci­o­nal­ni park u Gre­ba­ja­ma. Od­mah sam oba­vi­je­stio nad­le­žnu eko­lo­šku in­spek­ci­ju ra­di pred­u­zi­ma­nja mje­ra po tom pi­ta­nju u skla­du sa za­ko­nom, s oče­ki­va­njem da će in­spek­ci­ja po­stu­pi­ti iz svo­jih nad­le­žno­sti, i na osno­vu za­pi­sni­ka sa li­ca mje­sta na­re­di­ti ukla­nja­nje tog ka­me­na i to pri­je po­čet­ka zva­nič­ne ljet­nje se­zo­ne, ko­ja ov­dje u prin­ci­pu po­či­nje po­čet­kom ju­na. Da ­li će se us­pje­ti da se to uklo­ni do 1. ju­na ni­sam si­gu­ran ali oče­ku­jem da će in­spek­ci­ja od­ra­di­ti svoj dio po­sla i do­sta­vi­ti mi rje­še­nje. Ina­če, gra­ni­ca na­ci­o­nal­nog par­ka u Gre­ba­ja­ma tre­ba da bu­de na Ška­li, da­kle is­pred pu­ta ko­ji skre­će pre­ma Po­pa­di­ji, gdje bi tre­bao da bu­de i ula­zni punkt, a ne tu gdje je –is­ti­če Re­dže­pa­gić.


Što se ti­če tu­ri­stič­ke se­zo­ne u na­ci­o­nal­nom par­ku on oče­ku­je da će se, po­red po­sto­je­ćeg u Gre­ba­ja­ma, otvo­ri­ti naj­ma­nje još tri ula­zna punk­ta -na Ro­po­ja­ni, Ja­se­ni­ci i Gra­di­na­ma, gdje bi ka­že ko­nač­no po­če­le da se pri­mje­nju­ju od­red­be za­ko­na u vi­du na­pla­ta ula­zni­ca, ka­ko bi pre­ci­zni­je ima­li i evi­den­ci­ju po­sje­ti­la­ca. Re­dže­pa­gić ka­že da će in­si­sti­ra­ti da se vo­di ra­ču­na o či­sto­ći unu­tar par­ka.

Posjeta Grebajama 31 Jula za “Dane Dijaspore”

-Pro­šle go­di­ne smo ras­po­la­ga­li po­dat­kom da smo ima­li oko 3.000 po­sje­ti­la­ca, što je ja­ko ma­lo. Ula­zni punkt ima­mo sa­mo u Gre­ba­ja, pa se po­sje­ti­o­ci ni­je­su mo­gli ni evi­den­ti­ra­ti. Park je pro­stor­no de­fi­ni­san, ali po­treb­no ga je obilježi­ti pro­pi­sa­nim ozna­ka­ma –ta­bla­ma, da se da­kle zna nje­go­va li­ni­ja pro­sti­ra­nja, što tre­ba da ra­di Upra­va za ne­kret­ni­ne Cr­ne Go­re, za­jed­nič­ki sa par­ko­vi­ma i dru­gim nad­le­žnim dr­žav­nim or­ga­ni­ma, a što je tre­ba­lo bi­ti ura­đe­no još ra­ni­je. Oče­ku­je­mo da ura­di­mo i od­re­đe­ne sa­dr­ža­je, kao dječ­je igra­li­šte u Gre­ba­ja­ma…, te da se do­ne­se­ne plan pri­vre­me­nih obje­ka­ta i da se ko­nač­no za­vr­ši plan po­seb­nih na­mje­na, što će stvo­ri­ti uslo­ve za da­le­ko br­ži raz­voj par­ka kao tu­ri­stič­ke de­sti­na­ci­je. Po­nu­di­će­mo ono što je u ovom tre­nut­ku naj­a­trak­tiv­ni­je u okvi­ru tog par­ka, kao edu­ka­tiv­ne, pje­šač­ke, pla­ni­nar­ske i bi­ci­kli­stič­ke sta­ze, kao i iz­let­nič­ki pro­stor – slu­čaj­ni iz­le­ti u pod­ruč­ji­ma ko­ja ni­je­su is­pi­ta­na, is­tra­že­na, ko­ja su prak­tič­no „glu­va“, bez stru­je, mo­bil­ne te­le­fo­ni­je…, što mo­že bi­ti atrak­tiv­no za od­re­đe­nu kli­jen­te­lu –is­ti­če Re­dže­pa­gić.
Po­red iz­let­nič­kog tu­ri­zma, Re­dže­pa­gić ka­že da će in­si­sti­ra­ti i na ka­tun­skom tu­ri­zmu, te raz­vo­ju spe­le­o­lo­škog i al­pi­ni­stič­kog tu­ri­zma, kao i adre­na­lin­skih spor­to­va, što je po nje­go­vom mi­šlje­nju ne­što što da­je ve­ću šan­su ukup­nom raz­vo­ju, a gdje, po­red pla­ni­nar­skog Sa­ve­za Cr­ne Go­re, po­dr­šku oče­ku­je i od be­o­grad­skog pla­ni­nar­skog dru­štva ko­je ima svoj pla­ni­nar­ski dom u Gre­ba­ja­ma.
-Pla­ni­nar­ski dom PD „Rad­nič­ki“ iz Be­o­gra­da u Gre­ba­ja­ma po­sto­ji još od da­le­kih šes­de­se­tih go­di­na pro­šlog vi­je­ka, a ra­di se o pri­ja­te­lji­ma ovog kra­ja, ko­ji su iz­ra­zi­li sprem­nost da nam po­mog­nu u ure­đi­va­nju na pra­vi na­čin pla­ni­nar­skih sta­za i da­ju ma­lo vi­še re­kla­me par­ku što je ja­ko bit­no. Pla­ni­nar­ski sa­vez i dru­gi dr­žav­ni su­bjek­ti su oba­ve­zni da se uklju­če u te po­slo­ve- is­ti­če Re­dže­pa­gić.
N.V.

Unu­tar par­ka bez auto­mo­bi­la

– Mo­je lič­no raz­mi­šlja­nje je da po­sao nas iz par­ka bri­ga i ču­va­nje tog pro­sto­ra, a ko­mer­ci­jal­nu dje­lat­nost uz pla­ća­nje na­kna­da da oba­vlja pri­vat­ni sek­tor, da li kroz jav­no- pri­vat­no part­ner­stvo ili kla­sič­ne kon­ce­si­je, pi­ta­nje je od­lu­ke nad­le­žnih or­ga­na. U ci­lju odr­ža­va­nja či­sto­će u tom pro­sto­ru pri­mi­će­mo jed­nog ili dva no­va rad­ni­ka na odr­ža­va­nju am­bi­jen­tal­ne hi­gi­je­ne, ko­ji­ma će bi­ti po­sao či­šće­nje na­ci­o­nal­nog par­ka i lo­ci­ra­nje di­vljih de­po­ni­ja, a Ko­mu­nal­no pred­u­ze­će sve to bi od­vo­zi­lo.PLAV -U Na­ci­o­nal­nom par­ku „Pro­kle­ti­je“, ko­jim od­ne­dav­no ko­or­di­ni­ra Or­han Re­dže­pa­gić, ko­ji je i član Uprav­nog od­bo­ra pred­u­ze­ća Na­ci­o­nal­ni par­ko­vi Cr­ne Go­re, pred­sto­ji pu­no ak­tiv­no­sti ka­ko bi taj pro­stor od­go­vo­rio na­mje­ni zbog ko­je je i for­mi­ran, i ka­ko bi bio jed­na zna­čaj­ni­ja po­lu­ga za raz­voj op­šti­na Plav i Gu­si­nje. Jed­no od gu­ru­ćih pi­ta­nja tog pro­sto­ra je nje­go­vo eko­lo­ško sta­nje, jer je pri­mjet­no da se ta­mo la­ge­ru­je ka­men za ne­či­je po­tre­be, ima do­sta sme­ća i sve­ga ono­ga što jed­nom ta­kvom pro­sto­ru ne pri­li­či, a što ne­pri­jat­no uti­če i na po­sje­ti­o­ce.
-Ka­da sam stu­pio na ovu du­žnost, kao ko­or­di­na­tor, da­kle pre­la­zno rje­še­nje do iz­bo­ra di­rek­to­ra, vi­dio sam taj la­ger ka­me­na kod sa­mog ula­znog punk­ta u na­ci­o­nal­ni park u Gre­ba­ja­ma. Od­mah sam oba­vi­je­stio nad­le­žnu eko­lo­šku in­spek­ci­ju ra­di pred­u­zi­ma­nja mje­ra po tom pi­ta­nju u skla­du sa za­ko­nom, s oče­ki­va­njem da će in­spek­ci­ja po­stu­pi­ti iz svo­jih nad­le­žno­sti, i na osno­vu za­pi­sni­ka sa li­ca mje­sta na­re­di­ti ukla­nja­nje tog ka­me­na i to pri­je po­čet­ka zva­nič­ne ljet­nje se­zo­ne, ko­ja ov­dje u prin­ci­pu po­či­nje po­čet­kom ju­na. Da ­li će se us­pje­ti da se to uklo­ni do 1. ju­na ni­sam si­gu­ran ali oče­ku­jem da će in­spek­ci­ja od­ra­di­ti svoj dio po­sla i do­sta­vi­ti mi rje­še­nje. Ina­če, gra­ni­ca na­ci­o­nal­nog par­ka u Gre­ba­ja­ma tre­ba da bu­de na Ška­li, da­kle is­pred pu­ta ko­ji skre­će pre­ma Po­pa­di­ji, gdje bi tre­bao da bu­de i ula­zni punkt, a ne tu gdje je –is­ti­če Re­dže­pa­gić.


Comments

ORHAN REDŽEPAGIĆ ISTIČE DA ĆE SE VIŠE RADITI NA VALORIZACIJI NP „PROKLETIJE” — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *