GlavnaZavicajTurizam“Motornim sankama uznemiravao divljač” – Dan Log in
 

Bivši direktor NP „Prokletije“ je na prostor Bogićevice otišao sa grupom od 10 osoba i oni su se sankama na motorni pogon kretali parkom i u rezervatu prirode „Hridsko jezero“, čime su direktno i grubo prekršili pravila ponašanja uznemiravajući i ugrožavajući zaštićene životinjske vrste i one koje su u stanju hibernacije i odmora, istakla je Pupovićeva u saopštenju za javnost Drešković nije htio da komentariše navode Pupovićeve, i kroz smijeh je odgovorio: „Bili smo u pot

PLAV – Di­rek­tor­ka Na­ci­o­nal­nog par­ka „Pro­kle­ti­je“ Ir­ma Pu­po­vić okri­vi­la je svog pret­hod­ni­ka na če­lu NP Ene­sa Dre­ško­vi­ća da je sa dru­štvom na pla­ni­ni Bo­gi­će­vi­ca vo­zio mo­tor­ne san­ke i na taj na­čin uz­ne­mi­ri­vao di­vljač. Pu­po­vi­će­va ka­že da su Dre­ško­vić i nje­go­vo dru­štvo sve to sni­ma­li i ob­ja­vi­li na dru­štve­nim mre­ža­ma.– Iako je op­šte po­zna­to da na­ci­o­nal­ni par­ko­vi kao za­šti­će­na do­bra uži­va­ju po­seb­nu za­šti­tu, svje­do­ci smo, po­go­to­vo po­sred­stvom dru­štve­nih mre­ža, da se de­ša­va­ju po­stup­ci ko­ji pot­pu­no od­stu­pa­ju od to­ga. Na­i­me, biv­ši di­rek­tor NP „Pro­kle­ti­je“ Enes Dre­ško­vić je 21. de­cem­bra 2017. go­di­ne, kr­še­ći Za­kon o Na­ci­o­nal­nim par­ko­vi­ma Cr­ne Go­re, od­veo gru­pu od 10 oso­ba ko­ji su se u pred­je­lu Bo­gi­će­vi­ce, sa san­ka­ma na mo­tor­ni po­gon, kre­ta­li po pr­voj i dru­goj zo­ni NP, čak i u re­zer­va­tu pri­ro­de „Hrid­sko je­ze­ro“, ko­ji je za­šti­će­na zo­na. Ti­me su di­rekt­no i gru­bo pre­kr­ši­li pra­vi­la po­na­ša­nja i za­bra­ne ko­ji va­že u NP, uz­ne­mi­ra­vajući i ugro­ža­vajući za­šti­će­ne ži­vo­tinj­ske vr­ste i one ko­je su u hi­ber­na­ci­ji i od­mo­ru (zim­ski san) – iza­zi­va­njem bu­ke i ga­la­me, te sni­ma­njem i fo­to­gra­fi­sa­njem u pri­vat­ne svr­he, bez odo­bre­nja, kao i ka­če­njem sli­ka i vi­deo-za­pi­sa na dru­štve­nim mre­ža­ma. Na­pra­vi­li su i neo­vla­šćen ula­zak u NP „Pro­kle­ti­je“, bez na­kna­de, uz pro­tiv­za­ko­ni­to ko­ri­šće­nje zna­ka (lo­go) NP „Pro­kle­ti­je“ – is­ta­kla je Pu­po­vi­će­va u sa­op­šte­nju za jav­nost.
Ona je po­ja­sni­la da je tog da­na bi­la slu­žbe­no od­sut­na i da je, sa­znav­ši da su se u NP de­si­le te ne­za­ko­ni­te ak­tiv­no­sti, da­la je na­log Slu­žbi za­šti­te da se po­me­nu­ti slu­čaj is­pi­ta i pre­du­zmu mje­re i rad­nje u skla­du sa za­ko­nom, te da se o ovom slu­ča­ju iz­vi­je­sti Jav­no pred­u­ze­će Na­ci­o­nal­ni par­ko­vi Cr­ne Go­re zbog da­ljeg po­stu­pa­nja.
– Slu­žbi sam na­lo­ži­la da oba­vi­je­ste i re­pu­blič­kog in­spek­to­ra za šu­mar­stvo Ha­ki­ju Ja­sa­vi­ća jer po­sto­je in­di­ci­je da je u ovom slu­ča­ju po­vri­je­đen za­kon iz do­me­na ko­ji ovaj in­spek­tor po­kri­va, a NP će pred­u­ze­ti sve za­kon­ske mje­re da sta­ne na put svim rad­nja­ma i po­stu­pa­nji­ma ko­je na­ru­ša­va­ju pri­rod­ni sklad ili har­mo­ni­ju par­ka. Po­seb­nu te­ži­nu u ovom slu­ča­ju da­je to što je u ove rad­nje umi­je­šan biv­ši di­rek­tor, ko­ji je i sa­da­šnji rad­nik par­ka Enes Dre­ško­vić – na­gla­ša­va Pu­po­vi­će­va.
Dre­ško­vić je u te­le­fon­skom raz­go­vo­ru za „Dan” re­kao da ne­će da ko­men­ta­ri­še na­vo­de Pu­po­vi­će­ve, ali je kroz osmi­jeh od­go­vo­rio: „Bi­li smo u po­tra­zi za le­te­ćim ri­som“, alu­di­ra­ju­ći na to ka­ko je di­rek­to­ri­ca NP Pro­kle­ti­je ne­dav­no bal­kan­skog ri­sa na­zva­la pti­com.
N.V. 

Ja­sa­vić: Po­zvan sam zbog sje­če ča­mo­vih tru­pa­ca

In­spek­tor za šu­mar­stvo Ha­ki­ja Ja­sa­vić ka­že da se u do­pi­su ko­ji je pri­mio pu­tem elek­tron­ske po­šte ne po­mi­nje ni­ka­kvo uz­ne­mi­ra­va­nje di­vlja­či već sje­ča ča­mo­vih tru­pa­ca u pri­vat­nom po­sje­du, „ta­ko da ne mo­gu da ras­tu­ma­čim o če­mu se ra­di”.
– Od Slu­žbe za­šti­te – nad­zor­ni­ka Or­ha­na Mu­si­ća do­bio sam do­pis u kom se ka­že da im je di­rek­tor­ka Pu­po­vić na­lo­ži­la da iza­đu na te­ren i obi­đu pri­vat­no ima­nje Ra­ma­da­na Pu­ri­ši­ća, jer je nju upo­zo­rio Ru­ždi­ja Ša­bo­vić, pri­vat­ni pred­u­zet­nik, da oda­tle tre­ba da iz­vr­ši ot­pre­mu ča­mo­vih tru­pa­ca, te ako mu se ne iza­đe u su­sret da će on sam or­ga­ni­zo­va­ti ot­pre­mu istih, što da­kle ne­ma ve­ze sa „uz­ne­mi­ra­va­njem di­vlja­či”. A što se ti­če pi­ta­nja o uz­ne­mi­ra­va­nju di­vlja­či, u Za­ko­nu o na­ci­o­nal­nim par­ko­vi­ma ne­ma iz­ri­či­te za­bra­ne da ta­mo ne mo­gu mo­tor­ne san­ke, je­di­no da ne mo­gu po je­ze­ri­ma i da ja­či­na mo­to­ra ni­je ve­ća od 10 KV. Da­kle, tu ne­ma ele­me­na­ta po­stu­pa­nja iz mo­jih nad­le­žno­sti. A da bi se po to­me po­stu­pa­lo po­treb­no je da iz NP le­gi­ti­mi­šu na­vod­na li­ca, da od nad­le­žnog vje­šta­ka za­tra­že da se utvr­di ko­je su to vr­ste di­vlja­či ko­je su se uz­ne­mi­ri­le, na ko­ji na­čin i u ko­joj mje­ri, i sve to nam do­sta­ve, za­šta bi even­tu­al­no išla pre­kr­šaj­na ili kri­vič­na pri­ja­va. U ovom do­pi­su od to­ga ni­šta ne­ma, pa ni­ka­ko ne mo­gu da shva­tim za­što sam ja u to­me sve­mu po­me­nut – ka­že Ja­sa­vić.


Comments

“Motornim sankama uznemiravao divljač” – Dan — 2 Comments

 1. Poštovani PLAVLJANI – GUSINJANI,

  Ne znam da li je ovde u pitanju neka vrsta komedije ili političkog prepucavanja, ali u tom domenu ne želim da dajem nikakav komentar. Želim samo da naglasim, da je malo čudno i veoma simptomatično NAŽALOST, nečije PREPUCAVANJE koje nikome ne ide u korist. Ni Plavu ni Gusinju, kao ni tom dobronamernom narodu, velikim i iskrenim domaćinima. Želim da Vam bar malo pomognem u smirivanju tenzija i naglasim da sam sticajem okolnosti JA lično obišao na više kontinenata nacionalne parkove, i u istim vozili baš takve iste MOTORNE SANKE-SNOWMOBILE. Nigde nismo imali nikakvih problema, čak smo od tih istih Nacionalnih Parkova iznajmljivali sanke uz novčanu nadoknadu i naravno u obavezi bili platiti polisu osiguranja za vrstu i tip staze koju smo vozili u tim istim NACIONALNIM PARKOVIMA. Kod njih su sve staze i trase obeležene bojama: Žuta, Crvena, Plava, Zelena i Crna, a kontrola koju stazu koriste vozači sanki vrše se putem GPS praćenja sanke koju smo iznajmili, pa tako ako smo na samom početku RENT-a platili polisu osiguranja za Crvenu trasu, a u samom parku koristili terene koji su u kategoriji ZELENA ili CRNA onda se mora i doplatiti veća premija itd…. Stoga ljudi moji dragi nemojte na ovakvim situacijama skupljati POLITIČKE POENE. Politika u skupštini i parlamentu. Lično pozivam gospodju Pupović da se pridruži zajedničkom druženju i vožnji u tom predivnom parku. Kroz druženje i upoznavanje parka i naš prelepi kraj promovišemo na pravi način, svi zajednički i SHVATITE jednu stvar “Samo smo zajedno jaki”
  Srdačan pozdrav i sve najlepše Vam želim od srca
  Radojko Dašić

   
 2. Neka ne brabunjaju ti sto se prave duhoviti taj covjek nosi tovarima sijena i hrani sam od svoga dzepa zivotinje po planinama bolje pozabavite se svojima stvarima a ne postacinjite i ne bacajte ljagu na postene ljude.

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *