GlavnaZavicajMJEŠTANI SA PROSTORA KOMARAČKE I METEŠKE RIJEKE VRATILI KAMIONE SA MATERIJALOM ZA RADOVE NA HIDROELEKTRANI Log in
 

Nema gradnje prije razgovoraPozivamo da dođu svi ministri, i poljoprivrede, i održivog razvoja i turizma, i ekologije, i ljudskih prava, svi, kompletna vlada da dođe ovdje i da razgovaramo, i da vide naše muke i šta nam se radi, pa ako su ljudi da nas zaštite, ako ne mi smo po temelju poginuli – poručio je Salih Kandić

PLAV -Mje­šta­ni plav­skih se­la Ko­ma­ra­ča, Ja­re, Me­teh, Gra­di­ne oku­pi­li su se ju­če na ras­kr­sni­ci pu­ta Ja­re-Me­teh da za­u­sta­ve ka­mi­o­ne ko­ji su no­si­li ma­te­ri­jal za grad­nju mi­ni hi­dre­o­e­lek­tra­na na na Ko­ma­rač­koj i Me­te­škoj ri­je­ci. Oku­plje­ni mje­šta­ni su ne­go­do­va­li zbog na­ja­vlje­nih ra­do­va i ne­pri­li­ke u ko­ji­ma su se, ka­ko su tvr­di­li, na­šli. Ka­mi­o­ne sa gra­đe­vin­skim ma­te­ri­ja­lom su vra­ti­li i is­ta­kli da su ri­je­še­ni da svim sred­stvi­ma bra­ne da im se us­kra­ti pra­vo na eg­zi­sten­ci­ju i ne­sme­tan ži­vot na nji­ho­vim vje­kov­nim og­nji­šti­ma.
Je­dan od mje­šta­na, Sa­lih Pej­či­no­vić, ka­zao je da se osje­ća­ju po­ni­že­no i od­ba­če­no, i da pro­sto ne zna­ju šta da ra­de i ka­ko da za­šti­te pra­vo na ne­sme­tan ži­vot i mir­no uži­va­nje u svo­joj imo­vi­ni. 

– Dvi­je mHE na Ba­bi­no­polj­skoj ri­je­ci su ura­đe­ne i ne­ka­ko smo pre­šli pre­ko to­ga, ali da se gra­de još dvi­je, na Ko­ma­rač­koj i Me­te­škoj ri­je­ci, či­me cio ovaj pro­stor, gdje gra­vi­ti­ra oko se­dam, osam se­la, osta­je bez vo­de, ne mo­že­mo da do­zvo­li­mo. Ču­je­mo da te pro­jek­te ra­di sin Mi­la Đu­ka­no­vić, Bla­žo, pa se pi­ta­mo ko­li­ki su to ape­ti­ti te po­ro­di­ce i ima­ju li oni ne­ku mje­ru da za­do­vo­lje te ape­ti­te i sta­nu vi­še. Da­nas smo se oku­pi­li ov­dje da spri­je­či­mo pro­no­še­nje ma­te­ri­ja­la za grad­nju mHE na Ko­ma­rač­koj i Me­te­škoj ri­je­ci. Ka­mi­o­ni sa ma­te­ri­ja­lom su evo vra­će­ni i ne po­sto­ji na­čin da do­zvo­li­mo tu grad­nju, a ako bu­du na­va­lji­va­li na to­me, i one sa­gra­đe­ne će­mo po­ru­ši­ti. Ri­je­še­ni smo da bra­ni­mo svoj mir. Ov­dje nas je oko pet, šest hi­lja­da ko­ji ži­vi­mo od po­ljo­pri­vre­de i sto­čar­stva i šta da ra­di­mo sa tom na­šom sto­kom i imo­vi­nom. Evo ovih da­na je Ba­bi­no polj­ska ri­je­ka, ko­ja je u na­ci­o­nal­nom par­ku Pro­kle­ti­je, već pre­sa­hla i do­la­zi do po­mo­ra ri­ba u njoj, a ugro­že­na je i kom­plet­na di­vljač jer bez vo­de ži­vo­ta ne­ma. Ne­ma­mo ko­me da se obra­ti­mo! Ti na­ši iz Op­šti­ne, naj­pri­je oni pret­hod­ni, si­gur­no su da­li sa­gla­snost za ove ra­do­ve, ne pi­ta­ju­ći nas- re­kao je Pehjči­no­vić.

I nje­gov kom­ši­ja Sa­lih Kan­dić, žu­stro ne­go­du­je i pi­ta šta ra­di ova dr­ža­va i sma­tra li ona da je ovaj na­rod njen. Kan­dić tvr­di da ni po ci­je­nu ži­vo­ta ne­će pu­šti­ti iz­grad­nu hi­dre­o­e­lek­tra­na.
-Sve­jed­no smo na­stra­da­li. Pi­ta­nje je ili da po­gi­ne­mo bra­ne­ći na­ša pra­va i egi­sten­ci­ju ili da se se­li­mo sa ovih pro­sto­ra, jer pri ovo­me šta nam spre­ma­ju bo­lja je smrt. Ima­mo 21 jaz za na­vod­nja­va­nje od tog vo­do­za­hva­ta gdje sad na­mje­ra­va­ju da gra­de mHE i oni tom grad­njom vi­še ne­će ima­ti funk­ci­ju. Bra­ni­mo ovu si­ro­ti­nju što smo ste­kli zno­jem i kr­vlju, a što ho­će da nam odu­zmu ra­di svog bo­ga­će­nja. Ako je tač­no da ovo ra­de Đu­ka­no­vi­ći, pa ako je ta­ko je li mo­gu­će da oni sve mo­gu da ima­ju u ovoj ze­mlji pa i mu­ku ovog na­pa­će­nog na­ro­da. Na kra­ju, ne in­te­re­su­je nas ko je i šta sa­mo da nas osta­ve da mo­že­mo na svo­jim ima­nji­ma da ra­di­mo i ži­vi­mo, da nas ne pro­tje­ru­ju odav­de, ovo je i na­ša ze­mlja. Vi­di­mo da su na­pa­li i Še­ku­lar, Mu­ri­nu, an­dri­ja­vač­ke ri­je­ke…, svi mi mo­ra­mo za­jed­no da sko­či­mo i da ne da­mo ono što je na­še i spa­si­mo ovaj jad­ni sje­ver. Za­to, po­zi­va­mo da do­đu svi mi­ni­stri, i po­ljo­pri­vre­de, i odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma, i eko­lo­gi­je, i ljud­skih pra­va, svi, kom­plet­na vla­da da do­đe ov­dje i da raz­go­va­ra­mo, i da vi­de na­še mu­ke i šta nam se ra­di, pa ako su lju­di da nas za­šti­te, ako ne mi smo po te­me­lju po­gi­nu­li –po­ru­ču­je Kan­dić.
Svi oku­plje­ni bi­li su sa­gla­sni da no­ve ra­do­ve mHE ne­će do­zvo­li­ti ni po ko­ju ci­je­nu, da će u tom prav­cu već u pe­tak odr­ža­ti za­jed­nič­ki sa­sta­nak, for­mi­ra­ti od­bor ko­ji će da pra­ti sve te ak­tiv­no­sti i stal­no bi­ti na opre­zu da ne pro­mak­ne ni jed­na rad­nja ko­ja bi išla na nji­ho­vu šte­tu a na ru­ku onih ko­ji su na­mje­ri­li iz­ra­du hi­dro­e­lek­tra­na.
N.V.

Iz­da­la nas Bo­šnjač­ka stran­ka

– Bo­šnjač­ka stran­ka za ko­ju smo mi­sli­li da je na stra­ni svog na­ro­da, naj­vi­še nas je iz­da­la. Ona se uto­pi­la u DPS i ona za nas vi­še ne po­sto­ji. Po­gle­daj­te sa­mo šta ura­di­še sa maj­ka­ma, tu sra­mo­tu Cr­na Go­ra ni­je za­pam­ti­la. Uda­ri­ti na maj­ke, na taj stub po­ro­di­ce, to je crn obraz – is­ta­kao je Pej­či­no­vić. 

Izvor, Dan


Comments

MJEŠTANI SA PROSTORA KOMARAČKE I METEŠKE RIJEKE VRATILI KAMIONE SA MATERIJALOM ZA RADOVE NA HIDROELEKTRANI — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *