GlavnaZavicajMARKO ŠOŠKIĆ PRIZNAO PLJAČKU, A ZA ZLOČIN U PLAVSKOM SELU BREZOJEVICE OPTUŽIO ALEKSANDRA KONATARA Log in
 

Ako krene po zlu, pobiću ih!

Osumnjičeni za surovo ubistvo starice Gordane Dašić i nanošenje teških povreda njenom suprugu, Marko Šoškić i Aleksandar Konatar pred tužiocem međusobno se optužili za zločin

Pla­vlja­nin Mar­ko Šo­škić (24) i Bje­lo­po­ljac Alek­san­dar Ko­na­tar (35) na sa­slu­ša­nju u tu­ži­la­štvu op­tu­ži­va­li su se me­đu­sob­no za su­ro­vo ubi­stvo sta­ri­ce Gor­da­ne Da­šić (84) iz plav­skog se­la Bre­zo­je­vi­ce. Šo­škić, ko­ji je dan na­kon ubi­stva tu­ži­o­cu u Vi­šem dr­žav­nom tu­ži­la­štvu u Bi­je­lom Po­lju Mi­li­ci Rman­dić tvr­dio da ne­ma ve­ze sa zlo­či­nom, te i da ni­je bio u ku­ći Da­ši­ća, ju­če je tra­žio no­vo sa­slu­ša­nje. Na­kon no­ći pro­ve­de­ne u Cen­tru bez­bjed­no­sti Bi­je­lo Po­lje, po­što mu je od­re­đe­no za­dr­ža­va­nje do 72 sa­ta, ovaj Pla­vlja­nin je do de­ta­lja is­pri­čao šta se do­go­di­lo u ku­ći u ko­joj je sta­ri­ca zlo­sta­vlja­na i ubi­je­na, dok je njen su­prug Vuk (82) te­ško po­vri­je­đen. Tvr­dio je da ni­je imao na­mje­ru ni­ko­ga da po­vri­je­di, već sa­mo da ukra­de no­vac. Za ubi­stvo sta­ri­ce okri­vio je svog sa­u­če­sni­ka Ko­na­ta­ra.

– Ni­je­sam imao na­mje­ru da uči­nim na­žao mo­jim kom­ši­ja­ma. Sa­mo sam pri­hva­tio da uče­stvu­jem u kra­đi. To sam ura­dio na­kon što me je jed­no li­ce iz Ba­ra na­zva­lo i ka­za­lo da će kod me­ne do­ći Ko­na­tar, ka­ko bi­smo or­ga­ni­zo­va­li pljač­ku. Ka­zao mi je još da su ti­po­va­ne dvi­je ku­će u ovom kra­ju, za ko­je su pret­po­sta­vlja­li da ima­ju sa­kri­ve­ne eure – ka­zao je Šo­škić, iz­ri­ču­ći ža­lje­nje i ka­ja­nje zbog sve­ga što se do­go­di­lo.
On je tu­ži­o­cu Rman­dić tvr­dio i da je od Ko­na­ta­ra pri­je ula­ska u ku­ću Da­ši­ća zah­ti­je­vao da ne na­u­di nje­go­vim kom­ši­ja­ma, brač­nom pa­ru Da­šić.
– Upo­zo­rio sam ga da ne smi­je da ih dir­ne pr­stom, jer ja tu po­red njih ži­vim. Ko­na­tar me ni­je po­slu­šao i ura­dio je sve što je ura­dio – is­ta­kao je Šo­škić.
Od­go­va­ra­ju­ći na pi­ta­nje za­što ni­je spri­je­čio zlo­čin, Šo­škić je ka­zao da se pla­šio Ko­na­ta­ra, ko­ji je od nje­ga, ka­ko je re­kao, fi­zič­ki ja­či.
– I on­da, kad smo ula­zi­li, ka­zao je da ako ne­što kre­ne po zlu pu­tu, da će ih po­bi­ti – ka­zao je ju­če Šo­škić.
Po­tvr­du da je Pla­vlja­nin ju­če po­no­vo dao is­kaz o zlo­či­nu u Bre­zo­je­vi­ca­ma „Da­nu” je dao nje­gov bra­ni­lac, advo­kat Re­šad Mu­zu­ro­vić.
– Na iz­ri­čit za­htjev mog bra­nje­ni­ka on je sa­slu­ša­van ju­če od pri­je­po­dnev­nih sa­ti kod tu­ži­o­ca Rman­dić. Tom pri­li­kom je sa­op­štio da je uče­stvo­vao u dje­lu, jer je, ka­ko je ka­zao, bio u or­ga­ni­za­ci­ji sa dru­go­o­sum­nji­če­nim Alek­san­drom Ko­na­ta­rom iz Bi­je­log Po­lja. Ka­zao je da je­ste uče­stvo­vao u kra­đi, ali je još jed­nom ne­gi­rao da je iz­vr­šio te­ško ubi­stvo u po­ku­ša­ju, ka­ko mu je sta­vlje­no na te­ret – ka­zao je Mu­zu­ro­vić.
Ka­sno prek­si­noć Ko­na­tar je ne­gi­rao dje­lo ko­je mu je sta­vlje­no na te­ret, ka­zu­ju­ći da ni­je iz­vr­šio ubi­stvo ni­ti na­nio po­vre­de star­cu.
– Ni­je­sam ni­šta od to­ga ura­dio, već je to dje­lo Šo­ški­ća – ka­zao je tom pri­li­kom Ko­na­tar.
Ko je kri­vac za sve što se do­go­di­lo u Bre­zo­je­vi­ca­ma tre­ba da utvr­di is­tra­ga.
Osim Ko­na­ta­ra i Šo­ški­ća, u is­tra­zi o ubi­stvu Gor­da­ne Da­šić i pre­bi­ja­nju nje­nog su­pru­ga pri­ve­den je i Ni­ko­la Kne­že­vić iz Bre­zo­je­vi­ca, ali je na­kon is­pi­ti­va­nja pu­šten na slo­bo­du. Nje­mu je na te­ret sta­vlje­no kri­vič­no dje­lo ne­pri­ja­vlji­va­nje iz­vr­ši­la­ca kri­vič­nih dje­la. On je, na­vod­no, dan-dva ra­ni­je bio u dru­štvu Ko­na­ta­ra i Šo­ški­ća i čuo nji­hov do­go­vor. On je ne­gi­rao da je bi­lo šta znao o ovom do­ga­đa­ju. Tu­ži­lac Rman­dić, na­kon sa­slu­ša­nja, od­re­di­la je Šo­ški­ću i Ko­na­ta­ru za­dr­ža­va­nje do 72 sa­ta. Na tu od­lu­ku nji­ho­vi bra­ni­o­ci su pod­ni­je­li žal­be, ko­je su od­bi­je­ne, i osum­nji­če­ni će da­nas bi­ti pri­ve­de­ni na sa­slu­ša­nje kod is­tra­žnog su­di­je Vi­šeg su­da Va­nje Ko­na­tar. Ona će se od­re­di­ti o nji­ho­vom jed­no­mje­seč­nom pri­tvo­ru.
Šo­škić i Ko­na­tar osum­nji­če­ni su za svi­re­po ubi­stvo Gor­da­ne Da­šić i po­ku­šaj ubi­stva nje­nog su­pru­ga Vu­ka.
Šo­škić i Ko­na­tar su pro­va­li­li pri­je če­ti­ri no­ći u ku­ću sta­ri­jeg brač­nog pa­ra, a po­tom, tra­že­ći no­vac, ugu­ši­li že­nu, a nje­nog osam­de­set­dvo­go­di­šnjeg su­pru­ga po­vri­je­di­li. Šo­škić je uhap­šen u rod­nom se­lu, a Ko­na­ta­ru su li­si­ce na ru­ke sta­vlje­ne dok je po­ku­ša­vao da na­pu­sti te­ri­to­ri­ju Cr­ne Go­re. Po­li­ci­ja je kod jed­nog od njih pro­na­šla no­vac na kom su bi­li tra­go­vi kr­vi. Šo­škić i Ko­na­tar su sa umi­šlja­jem i iz ko­ri­sto­lju­blja ubi­li Gor­da­nu Da­šić, te­ško po­vri­je­di­li nje­nog su­pru­ga Vu­ka, a po­tom iz nji­ho­ve ku­će ukra­li oko 600 eura i pu­šku, na­kon če­ga su po­bje­gli.
M.N.

Zlo­sta­vlja­li star­ce

Osum­nji­če­ni Šo­škić i Ko­na­tar te­re­te se da su Da­ši­će mu­či­li i zlo­sta­vlja­li. Pr­va žr­tva bio im je Vuk Da­šić, ko­ji je od bru­tal­nog zlo­sta­vlja­nja iz­gu­bio svi­jest i pao na pod. Mi­sle­ći da su ga ubi­li, oni su oti­šli kod nje­go­ve su­pru­ge ko­ju su gu­ši­li tra­že­ći joj no­vac. Da ne bi do­zi­va­la po­moć sta­vi­li su joj kr­pu u usta, od ko­je se ugu­ši­la.
Vu­ku Da­ši­ću su po­lo­mlje­na tri re­bra i po­dlak­ti­ca li­je­ve ru­ke, a ima broj­na kr­va­re­nja po gla­vi i ti­je­lu, kao i vi­še po­de­ro­ti­na.

Izvor: Dan


Comments

MARKO ŠOŠKIĆ PRIZNAO PLJAČKU, A ZA ZLOČIN U PLAVSKOM SELU BREZOJEVICE OPTUŽIO ALEKSANDRA KONATARA — 2 Comments

  1. I must say you have hi quality articles here. Your content should go
    viral. You need initial boost only. How to get massive traffic?
    Search for: Murgrabia’s tools go viral

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *