DOBRODOSLI NA GUSINJE-INFO.COM KNJIGU GOSTIJU

 
 
 
 
 
Prostor oznacen sa * obavezno ispuniti.
Vasa e mail adresa nece biti prikazana javno
Vas komentar ce biti prikazan poslije pregleda
Zadrzavamo pravo da ne prikazemo ili ponistimo vas komentar ukoliko nije prikladan za javnost .
Zabranjeno psovanje, vrijedjanje, spletkarenje i prozivanje lica punim imenom i prezimenom pod pseudonima ili nadimkom!
Komentari na ovoj knjizi gostiju nijesu misljenje redakcije gusinje-info.com
75 entries.
SIN MUHAMEDA ALIJA ZADRZAN NA AERODROMU SIN MUHAMEDA ALIJA ZADRZAN NA AERODROMU wrote on February 25, 2017 at 8:48 pm
Sina legendarnog boksera Muhameda Alija imigracione vlasti zadržale su na aerodromu na Floridi, izjavio je danas njegov advokat Kris Manćini. Prema njegovim riječima, imigracione vlasti su gotovo dva sata ispitivale Muhameda Alija Juniora, koji se sa majkom vraćao sa Jamajke, neprestano ponavljajući pitanje kako je dobio to ime i da li je musliman, prenosi RSE agencijsku vijest.
Sina legendarnog boksera Muhameda Alija imigracione vlasti zadržale su na aerodromu na Floridi, izjavio je danas njegov advokat Kris Manćini.
Prema njegovim riječima, imigracione vlasti su gotovo dva sata ispitivale Muhameda Alija Juniora, koji se sa majkom vraćao sa Jamajke, neprestano ponavljajući pitanje kako je dobio to ime i da li je musliman, prenosi RSE agencijsku vijest.
Umjesto pregovora, ukidaju naknade za majke Umjesto pregovora, ukidaju naknade za majke wrote on February 22, 2017 at 9:16 pm
Umje­sto da uki­ne od­lu­ku o uma­nje­nju na­kna­da za maj­ke i vra­te ih na pre­đa­šnje iz­no­se, Vla­da Cr­ne Go­re će to da­va­nje, naj­vje­ro­vat­ni­je, uki­nu­ti, u skla­du sa pre­po­ru­kom Svjet­ske ban­ke da se ra­ci­o­na­li­zu­je jav­na po­tro­šnja, sa­zna­je „Dan” iz vi­še iz­vo­ra u iz­vr­šnoj vla­sti. Maj­ke su po­ru­či­le da ne­će pri­sta­ti na sma­nje­nje na­kna­da, a ka­mo­li na uki­da­nje, i uko­li­ko iz­vr­šna vlast ne od­u­sta­ne od tih na­mje­ra, or­ga­ni­zo­va­će no­ve pro­te­ste. Vla­da je for­mi­ra­la i eks­pert­ski tim ko­ji ima za­da­tak da iz­a­na­li­zi­ra pri­mje­nu Za­ko­na o so­ci­jal­noj i dječ­joj za­šti­ti, pri­je sve­ga u di­je­lu ko­ji se od­no­si na pra­vo že­na da ostva­re na­kna­du po osno­vu ma­te­rin­stva, a on bi tre­ba­lo i da for­mal­no pred­lo­ži uki­da­nje tih da­va­nja. Svjet­ska ban­ka ne­dav­no je upo­zo­ri­la da je zbog na­kna­da za maj­ke do­šlo do po­ve­ća­nja ne­za­po­sle­no­sti, te da su ta da­va­nja ve­li­ko fi­skal­no op­te­re­će­nje za dr­ža­vu. Por­tal Ana­li­ti­ka si­noć je pre­nio iz­ja­vu ne­i­me­no­va­nog iz­vo­ra iz Vla­de, ko­ji je sa­op­štio da će eks­pert­ski tim, ko­jeg je an­ga­žo­va­lo Mi­ni­star­stvo ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja, pred­lo­ži­ti i da se u per­spek­ti­vi pot­pu­no uki­nu na­kna­de za maj­ke. – Eks­pert­ski tim je kao ar­gu­men­te na­veo da za­kon u di­je­lu ko­ji se od­no­si na na­kna­de maj­ka­ma sa tro­je i vi­še dje­ce sa­dr­ži bit­ne dis­kri­mi­na­tor­ne ele­men­te i da ni­je sa­gla­san stra­te­škim opre­dje­lje­nji­ma Vla­de i in­te­re­si­ma ci­je­log dru­štva. Eks­pert­ski tim po­seb­no na­gla­ša­va je­din­stve­ni stav svih stra­nih part­ne­ra, po­put MMF-a i Svjet­ske ban­ke, ko­ji in­si­sti­ra­ju na uki­da­nju na­kna­da že­na­ma po osno­vu tro­je i vi­še dje­ce – sa­op­šte­no je iz Vla­de tom por­ta­lu. Iz ko­or­di­na­ci­o­nog od­bo­ra ko­ri­sni­ca do­ži­vot­nih na­dok­na­da po osno­vu ro­đe­nja tro­je i vi­še dje­ce po­ru­ču­ju da ne­će pri­sta­ti na sma­nje­nje na­kna­da, a ka­mo­li na uki­da­nje ovog pri­ma­nja. – Naš od­go­vor će bi­ti ja­san i gla­san i iz­ne­na­di­će. Još da­nas će­mo sa­če­ka­ti da nas iz Vla­de po­zo­vu na sa­sta­nak ko­ji su nam obe­ća­li ka­da smo u pe­tak pre­ki­nu­li pro­te­ste.... Read more
Umje­sto da uki­ne od­lu­ku o uma­nje­nju na­kna­da za maj­ke i vra­te ih na pre­đa­šnje iz­no­se, Vla­da Cr­ne Go­re će to da­va­nje, naj­vje­ro­vat­ni­je, uki­nu­ti, u skla­du sa pre­po­ru­kom Svjet­ske ban­ke da se ra­ci­o­na­li­zu­je jav­na po­tro­šnja, sa­zna­je „Dan” iz vi­še iz­vo­ra u iz­vr­šnoj vla­sti. Maj­ke su po­ru­či­le da ne­će pri­sta­ti na sma­nje­nje na­kna­da, a ka­mo­li na uki­da­nje, i uko­li­ko iz­vr­šna vlast ne od­u­sta­ne od tih na­mje­ra, or­ga­ni­zo­va­će no­ve pro­te­ste.
Vla­da je for­mi­ra­la i eks­pert­ski tim ko­ji ima za­da­tak da iz­a­na­li­zi­ra pri­mje­nu Za­ko­na o so­ci­jal­noj i dječ­joj za­šti­ti, pri­je sve­ga u di­je­lu ko­ji se od­no­si na pra­vo že­na da ostva­re na­kna­du po osno­vu ma­te­rin­stva, a on bi tre­ba­lo i da for­mal­no pred­lo­ži uki­da­nje tih da­va­nja.
Svjet­ska ban­ka ne­dav­no je upo­zo­ri­la da je zbog na­kna­da za maj­ke do­šlo do po­ve­ća­nja ne­za­po­sle­no­sti, te da su ta da­va­nja ve­li­ko fi­skal­no op­te­re­će­nje za dr­ža­vu.
Por­tal Ana­li­ti­ka si­noć je pre­nio iz­ja­vu ne­i­me­no­va­nog iz­vo­ra iz Vla­de, ko­ji je sa­op­štio da će eks­pert­ski tim, ko­jeg je an­ga­žo­va­lo Mi­ni­star­stvo ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja, pred­lo­ži­ti i da se u per­spek­ti­vi pot­pu­no uki­nu na­kna­de za maj­ke.
– Eks­pert­ski tim je kao ar­gu­men­te na­veo da za­kon u di­je­lu ko­ji se od­no­si na na­kna­de maj­ka­ma sa tro­je i vi­še dje­ce sa­dr­ži bit­ne dis­kri­mi­na­tor­ne ele­men­te i da ni­je sa­gla­san stra­te­škim opre­dje­lje­nji­ma Vla­de i in­te­re­si­ma ci­je­log dru­štva. Eks­pert­ski tim po­seb­no na­gla­ša­va je­din­stve­ni stav svih stra­nih part­ne­ra, po­put MMF-a i Svjet­ske ban­ke, ko­ji in­si­sti­ra­ju na uki­da­nju na­kna­da že­na­ma po osno­vu tro­je i vi­še dje­ce – sa­op­šte­no je iz Vla­de tom por­ta­lu.
Iz ko­or­di­na­ci­o­nog od­bo­ra ko­ri­sni­ca do­ži­vot­nih na­dok­na­da po osno­vu ro­đe­nja tro­je i vi­še dje­ce po­ru­ču­ju da ne­će pri­sta­ti na sma­nje­nje na­kna­da, a ka­mo­li na uki­da­nje ovog pri­ma­nja.
– Naš od­go­vor će bi­ti ja­san i gla­san i iz­ne­na­di­će. Još da­nas će­mo sa­če­ka­ti da nas iz Vla­de po­zo­vu na sa­sta­nak ko­ji su nam obe­ća­li ka­da smo u pe­tak pre­ki­nu­li pro­te­ste. Na­še ste­če­no pra­vo šti­ti­će­mo svim le­gal­nim sred­stvi­ma, a to, na­rav­no, uklju­ču­je i pro­te­ste – po­ru­či­la je pred­stav­ni­ca maj­ki Želj­ka Sav­ko­vić.
Ona ni­je htje­la da ko­men­ta­ri­še mo­gu­će uki­da­nje na­kna­da jer o to­me ne že­li ni da raz­mi­šlja.
– Da smo htje­le da pri­ča­mo o uki­da­nju, ne bi­smo pro­te­sto­va­le, ne bi smo se bu­ni­le. Pred­stav­ni­ci Vla­de su do­se­gli vr­hu­nac oho­lo­sti jer nas još ni­je­su ni po­zva­li na sa­sta­nak. Naš stav je sva­ka­ko ja­san i jed­no­sta­van – tra­ži­mo da se po­vu­če od­lu­ka o sma­nje­nju na­k­na­da i da se one vra­te na iz­no­se od­ra­ni­je, od­no­sno 70 od­sto od pro­sječ­ne za­ra­de – ka­za­la je Sav­ko­vi­će­va.
Nje­na ko­le­gi­ni­ca Ma­ja Jo­vi­će­vić po­ru­ču­je da su maj­ke ogor­če­ne, ali ri­je­še­ne u na­mje­ri da za­šti­te svo­ja pra­va.
– O sma­nje­nju će­mo da pre­go­va­ra­mo, ali ne­će­mo da pri­sta­ne­mo na nje­ga, a o uki­da­nju ne­će­mo ni da mi­sli­mo, to ni­ka­ko ne smi­je da se de­si. Jed­na sam od že­na žr­ta­va tran­zi­ci­je, ko­ja je bez po­sla osta­la mi­mo svo­je vo­lje. Uvi­jek su mi ne­što uzi­ma­li i ne­ću da pri­hva­tim da sa­da osta­nem i bez na­kna­de. Ako ima dr­ža­ve i Usta­va, do uki­da­nja ne smi­je i ne­će do­ći – po­ru­či­la je Jo­vi­će­vi­će­va za „Dan”.
Po­sla­nik De­mo­krat­skog fron­ta Ne­boj­ša Me­do­je­vić ju­če je na Fej­sbu­ku ob­ja­vio ta­be­lu iz do­ku­men­ta Svjet­ske ban­ke ko­jim se od Cr­ne Go­re tra­ži „ra­ci­o­na­li­za­ci­ja/za­mje­na na­kna­da za maj­ke”.
– Svjet­ska ban­ka tra­ži ra­di­kal­ne ak­ci­je, oni pred­la­žu pa­nič­ne mje­re jer je jav­na po­tro­šnja pre­ve­li­ka i mo­ra da se sma­nji. Oni su od Du­ška Mar­ko­vi­ća tra­ži­li da se na­kna­de uki­nu i on je to pri­hva­tio, kao i broj­ne dru­ge mje­re ko­je se od­no­se na sma­nji­va­nje jav­ne po­tro­šnje. Osim uki­da­nja na­kna­da za maj­ke, mo­že­mo oče­ki­va­ti i sma­nje­nje bro­ja za­po­sle­nih u jav­nom sek­to­ru ili sma­nji­va­nje za­ra­da, a mo­gu­će je da se pre­du­zmu obje mje­re. Ta­ko­đe, ve­li­ki po­re­ski dug se ne na­pla­ću­je od ve­li­kih igra­ča i taj­ku­na, pa će se pri­ti­ska­ti ma­li pred­u­zet­ni­ci. Na­rav­no, ne­će di­ra­ti Mi­la i Aca Đu­ka­no­vi­ća – is­ta­kao je u iz­ja­vi za „Dan” Me­do­je­vić.
Svjet­ska ban­ka je u svom do­ku­men­tu za Cr­nu Go­ru na­ve­la da do­ži­vot­na na­kna­da za maj­čin­stvo stva­ra naj­ve­će de­sti­mu­lan­se za rad­no an­ga­žo­va­nje i fi­skal­ne pri­ti­ske. Oni su is­ta­kli da je za­ključ­no sa no­vem­brom 2016. ukup­no 21.444 že­na pri­ma­lo ovu na­kna­du, što je do­ve­lo do tro­ška od 76 mi­li­o­na eura go­di­šnje.
– Ovaj no­vi pro­gram je do­veo i do op­te­re­će­nja kod na­ci­o­nal­nog Za­vo­da za za­po­šlja­va­nje jer je ve­li­ki broj mu­ška­ra­ca i že­na po­čeo da se re­gi­stru­je u oče­ki­va­nju da se kva­li­fi­ku­ju za ovaj ili sli­čan pro­gram u od­re­đe­nom tre­nut­ku ko­ji, u su­šti­ni, ne tra­že po­sao ni­ti pri­li­ke za obu­ku. Kon­cep­ci­ja i im­ple­men­ta­ci­ja pro­gra­ma so­ci­jal­ne po­mo­ći tre­ba da pro­mo­vi­še ak­ti­va­ci­ju ko­ri­sni­ka. Ne­po­sto­ja­nje spro­vo­đe­nja po­sto­je­ćih in­stru­me­na­ta ko­ji se od­no­se na ak­ti­va­ci­ju u pro­gra­mi­ma so­ci­jal­ne po­mo­ći, ne­po­sto­ja­nje ko­or­di­na­ci­je pro­gra­ma ak­tiv­nih po­li­ti­ka na tr­ži­štu ra­da sa pru­ža­njem so­ci­jal­ne po­mo­ći, sla­bo­sti u kon­cep­ci­ji pro­gra­ma so­ci­jal­ne po­mo­ći ko­je se kre­ću od me­to­da ci­lja­nja do kom­bi­na­ci­je pro­gra­ma, i ne­po­sto­ja­nje ka­pa­ci­te­ta u jav­nim slu­žba­ma za za­po­šlja­va­nje, do­vo­de do de­sti­mu­lan­sa za rad­no an­ga­žo­va­nje – na­vo­di se u do­ku­men­tu Svjet­ske ban­ke.
Oni pro­cje­nju­ju da je po­lo­vi­na ko­ri­sni­ka ma­te­ri­jal­nog obez­bje­đe­nja po­ro­di­ce u rad­nom do­bu, a da je pre­ko tre­ći­ne spo­sob­no za rad.M.S.
sve manje ljudi s genima za pamet sve manje ljudi s genima za pamet wrote on January 20, 2017 at 5:51 pm
Geni koji osiguravaju sklonost višim nivoima učenja u posljednjih su 80-ak godina u opadanju, a naučnici smatraju da je trenutno na djelu negativna selekcija. Takav razvoj događaja mogao bi imati ozbiljne posljedice za našu vrstu u vjekovima koji dolaze, upozoravaju naučnici. Studija, objavljena u časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences, sprovedena na velikom uzorku od preko 109.000 Islanđana, otkrila je da osobe koje su nosiocii gena za duže obrazovanje češće imaju manje porodice, što znači da pametni ljudi svojim genima sve manje pridonose ukupnom rezervoaru gena Islanđana, prenosi Index.hr.
Geni koji osiguravaju sklonost višim nivoima učenja u posljednjih su 80-ak godina u opadanju, a naučnici smatraju da je trenutno na djelu negativna selekcija.
Takav razvoj događaja mogao bi imati ozbiljne posljedice za našu vrstu u vjekovima koji dolaze, upozoravaju naučnici.
Studija, objavljena u časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences, sprovedena na velikom uzorku od preko 109.000 Islanđana, otkrila je da osobe koje su nosiocii gena za duže obrazovanje češće imaju manje porodice, što znači da pametni ljudi svojim genima sve manje pridonose ukupnom rezervoaru gena Islanđana, prenosi Index.hr.
Sprijecen voz sa natpisom Kosovo je srpsko iz Srbije da udje u Kosovo Sprijecen voz sa natpisom Kosovo je srpsko iz Srbije da udje u Kosovo wrote on January 15, 2017 at 2:16 pm
Protetsni skup Srba održan je danas u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice, sa koga je poručeno da zvanični Beograd neće dozvoliti nasilje nad Srbima na Kosovu i Metohiji i zatraženo poštovanje prava na slobodu kretanja. Protest je održan u centru grada ispred spomenika Knezu Lazaru, a prisustvovali su mu građani sa sjevera Kosova, predstavnici Kancelarije Vlade Srbije za KiM, predstavnici opština sa srpskom većinom na Kosovu, studenti, predstavnici Srba u kosovskim institucijama i drugi, prenosi Tanjug. Juče su kosovske vlasti spriječile dolazak putničkog voza iz Beograda u Kosovsku Mitrovicu.
Protetsni skup Srba održan je danas u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice, sa koga je poručeno da zvanični Beograd neće dozvoliti nasilje nad Srbima na Kosovu i Metohiji i zatraženo poštovanje prava na slobodu kretanja.
Protest je održan u centru grada ispred spomenika Knezu Lazaru, a prisustvovali su mu građani sa sjevera Kosova, predstavnici Kancelarije Vlade Srbije za KiM, predstavnici opština sa srpskom većinom na Kosovu, studenti, predstavnici Srba u kosovskim institucijama i drugi, prenosi Tanjug.

Juče su kosovske vlasti spriječile dolazak putničkog voza iz Beograda u Kosovsku Mitrovicu.
320.000 PREGLEDA ZA KRATKO VRIJEME, DOKAZ SU DA JE OVAJ PORTAL NAJCITANIJI 320.000 PREGLEDA ZA KRATKO VRIJEME, DOKAZ SU DA JE OVAJ PORTAL NAJCITANIJI wrote on January 14, 2017 at 6:06 pm
Trista dvadeset hiljada preglega i ulazaka u portal Gusinje-info.com, dokaz su masovne citanosto ovog portala, koji brzo, pravovremeno i tacno izvjestava o desavanjima u Zavicaju i Dijaspori. Ovo je dokaz da treba nastaviti sa ovakvim radom, u interesu naseg naroda koji je zeljan dobre i pravovremene informacije. Svaki posten i kvalitetan rad se odmah prepozna od strane nasih ljudi rasutih po cijelom Svijetu, kojima je tacna informacija i kvalitetan tekst vazna, poput nasusnog hljeba. Aferim, sta reci drugo :)
Trista dvadeset hiljada preglega i ulazaka u portal Gusinje-info.com, dokaz su masovne citanosto ovog portala, koji brzo, pravovremeno i tacno izvjestava o desavanjima u Zavicaju i Dijaspori.

Ovo je dokaz da treba nastaviti sa ovakvim radom, u interesu naseg naroda koji je zeljan dobre i pravovremene informacije.

Svaki posten i kvalitetan rad se odmah prepozna od strane nasih ljudi rasutih po cijelom Svijetu, kojima je tacna informacija i kvalitetan tekst vazna, poput nasusnog hljeba.

Aferim, sta reci drugo :)
Vozove u Holandiji pokrece vjetar Vozove u Holandiji pokrece vjetar wrote on January 14, 2017 at 3:40 pm
Holandija je prije dvije godine u pogon pustili električne vozove koje pokreće vjetar, a tamošnje željeznice su se obavezale da će do 2018. godine svi vozovi na električni pogon u toj zemlji snabdijevati električnom energijom proizvedenom u vjetroelektranama. Kako sada stvari stoje, cilj će biti ostvaren čak godinu dana prije roka, prenosi portal Bug.hr. Trenutno vjetroturbine u samo sat vremena proizvedu energije za skoro 200 kilometara vožnje vozom. U oko 5.000 vožnji dnevno, električni vozovi u Holandiji prevezu 600.000 ljudi, te koriste 1,2 milijarde kilovatčasova godišnje. Ova energija bi mogla napajati sva domaćinstva u Amsterdamu, u istom vremenskom roku.
Holandija je prije dvije godine u pogon pustili električne vozove koje pokreće vjetar, a tamošnje željeznice su se obavezale da će do 2018. godine svi vozovi na električni pogon u toj zemlji snabdijevati električnom energijom proizvedenom u vjetroelektranama.
Kako sada stvari stoje, cilj će biti ostvaren čak godinu dana prije roka, prenosi portal Bug.hr.
Trenutno vjetroturbine u samo sat vremena proizvedu energije za skoro 200 kilometara vožnje vozom.
U oko 5.000 vožnji dnevno, električni vozovi u Holandiji prevezu 600.000 ljudi, te koriste 1,2 milijarde kilovatčasova godišnje. Ova energija bi mogla napajati sva domaćinstva u Amsterdamu, u istom vremenskom roku.
Preselio na ahiret Ismet Markovic Plavnik, pjesnik i eseista iz Plava Preselio na ahiret Ismet Markovic Plavnik, pjesnik i eseista iz Plava wrote on January 14, 2017 at 11:11 am
Jutros iznenada u 69. godini života u Vitomirici preselio je Ismet Marković Plavnik, pjesnik i eseista. “Moj tata, Ismet Marković sinoć je preselio na ahiret. Dženaza će se obaviti 14.januara, 2016. godine u 13 sati na mezarju u Vitomirici. Glava da je zdravo familiji Marković”, napisala je na svom facebook profilu njegova kćerka Maja Rama. Ismet Marković Plavnik rođen je 1948. godine u Plavu. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Beogradu, odsjek Filozofija. Jedan dio života proveo je u egzilu u zemljama Zapadne Evrope. Pisao je poeziju i eseistiku i prevodio s alabanskog i turskog jezika. “Mimohod”, “Stablo u snovima”, “Raboš” i “Tegobnik” su neke od knjiga koje je objavio tokom svog stvaralačkog života. Dženaza rahmetli Ismetu Markoviću će biti obavljena sutra u Vitomirici kod Pe
Jutros iznenada u 69. godini života u Vitomirici preselio je Ismet Marković Plavnik, pjesnik i eseista.
“Moj tata, Ismet Marković sinoć je preselio na ahiret. Dženaza će se obaviti 14.januara, 2016. godine u 13 sati na mezarju u Vitomirici. Glava da je zdravo familiji Marković”, napisala je na svom facebook profilu njegova kćerka Maja Rama.
Ismet Marković Plavnik rođen je 1948. godine u Plavu. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Beogradu, odsjek Filozofija.
Jedan dio života proveo je u egzilu u zemljama Zapadne Evrope.
Pisao je poeziju i eseistiku i prevodio s alabanskog i turskog jezika.
“Mimohod”, “Stablo u snovima”, “Raboš” i “Tegobnik” su neke od knjiga koje je objavio tokom svog stvaralačkog života.
Dženaza rahmetli Ismetu Markoviću će biti obavljena sutra u Vitomirici kod Pe
Kosovski ratni heroj Haradinaj pusten na slobodu Kosovski ratni heroj Haradinaj pusten na slobodu wrote on January 12, 2017 at 5:04 pm
Francuski sud u Kolmaru u Francuskoj je pustio danas bivšeg premijera Kosova Ramuša Haradinaja na slobodu uz kauciju. Haradinaju je oduzet pasoš, a sud je naložio da se dva puta nedjeljno javlja policiji, što znači da će u Francuskoj čekati odluku o izručenju, koje je tražila Srbija. Francuska granična policija uhapsila je Haradinaja 4. januara po dolasku na aerodrom Bazel-Miluz na istoku Francuske, gdje je doputovao letom iz Prištine. Srbijansko pravosuđe je proširilo optužnicu protiv Haradinaja, koji je oslobođen u Hagu optužbi za ratne zločine. Aman jarebilj sta mu se Srbija upizmila, moze da on njih nastrada, ne pitaj ni govori .
Francuski sud u Kolmaru u Francuskoj je pustio danas bivšeg premijera Kosova Ramuša Haradinaja na slobodu uz kauciju.
Haradinaju je oduzet pasoš, a sud je naložio da se dva puta nedjeljno javlja policiji, što znači da će u Francuskoj čekati odluku o izručenju, koje je tražila Srbija.
Francuska granična policija uhapsila je Haradinaja 4. januara po dolasku na aerodrom Bazel-Miluz na istoku Francuske, gdje je doputovao letom iz Prištine.
Srbijansko pravosuđe je proširilo optužnicu protiv Haradinaja, koji je oslobođen u Hagu optužbi za ratne zločine.

Aman jarebilj sta mu se Srbija upizmila, moze da on njih nastrada, ne pitaj ni govori .
sehiba sehiba wrote on January 12, 2017 at 9:48 am
Postvoni urednice, Svidja mi se sve sto je korisno za moj zavicaj(rodjena u Plavu) Plav i Gusinje (suprug rodjen u Podgorici a njeg.umjetnicki opus u svijetu poznat vezan je za Gusinje i Plav i svi ga kao i vecinu nasih sugradjana zovu Gusinjac),zelim da vam predlozim da u rubrici likovni umjetnici dodate jos nasih likovnih umjetnika rodjenih u nasem kraju(Plavu i Gusinju) To vam je sasvim lako preuzeti sa interneta ako ne,ja cu vam pomoci.Maksus selam Sehiba
Postvoni urednice,
Svidja mi se sve sto je korisno za moj zavicaj(rodjena u Plavu) Plav i Gusinje
(suprug rodjen u Podgorici a njeg.umjetnicki opus u svijetu poznat vezan je za Gusinje i Plav i svi ga kao i vecinu nasih sugradjana zovu Gusinjac),zelim da vam predlozim da u rubrici likovni umjetnici dodate jos nasih likovnih umjetnika rodjenih u nasem kraju(Plavu i Gusinju) To vam je sasvim lako preuzeti sa interneta ako ne,ja cu vam pomoci.Maksus selam Sehiba
Admin Reply by: Admin1
Postovana Sehiba, Na vasu (dobronamjernu) sugestiju dodano je jos nekoliko poznatih umjetnickih stvaralaca iz naseg kraja. Ukoliko mozete da se sjetite jos nekog (a sigurno ih ima) vasa pomoc nam je dobrodosla. Svakako bi bilo lijepo sve nase stvaraoce objediniti na jednom mjestu. Unaprijed hvala vam na vasem trudu. Redakcija.
Postovana Sehiba,
Na vasu (dobronamjernu) sugestiju dodano je jos nekoliko poznatih umjetnickih stvaralaca iz naseg kraja. Ukoliko mozete da se sjetite jos nekog (a sigurno ih ima) vasa pomoc nam je dobrodosla. Svakako bi bilo lijepo sve nase stvaraoce objediniti na jednom mjestu.
Unaprijed hvala vam na vasem trudu.
Redakcija.
Tuzno nasledje Baraka Obame Tuzno nasledje Baraka Obame wrote on January 11, 2017 at 8:12 pm
Vest: Tužno nasljeđe Baraka Obame Objavio/la PCNENVijesti11. Jan. 2017. | 12:40 Obama“Doba Baraka Obame možda je bilo i posljednje razdoblje kad smo se mogli odmaknuti od neoliberalizma. Naš svijet je ugušen zabavnim brendovima i aktivnostima koje nemaju veze s istinom, poštenjem ili dugoročnim preživljavanjem planeta. Svjedoci smo post-moderne verzije gangsterizacije svijeta”, napisao je za Gardijan Kornel Vest, autor i profesor javne filozofije na Harvardu. On podsjeća na to da su Edvard Snouden, Čelsi Mening i drugi koji su otkrili istinu demonizovani, “a zločini koje su razotkrili uopšte nijesu spominjani”. “Obamin nedostatak hrabrosti da se suoči s kriminalcima s Vol Strita i napadi bespilotnim letjelicama doveli su do rasta desnog populizma kod kuće i islamističkih pobuna na Bliskom istoku”, kaže Vest i otkriva da je tokom Obamine administracije deportovano više od 2,5 miliona ljudi. Vest piše da je Berni Sanders pokušao da stvori lijevi populizam, ali uništili su ga Hilari Klinton i Obama u “namještenim predizborima američke Demokratske stranke”. Sad se, konstatuje on, nalazimo na ulasku u neo-fašističku eru: neoliberalna ekonomija na steroidima, militaristička vlada željna rata koja poriče globalno zagrijavanje. “Sve to u sjenci pada istine i poštenja u ime brenda Tramp. Koje tužno nasleđe kandidata nade i promjena”, zaključuje Vest za Gardijan.
Vest: Tužno nasljeđe Baraka Obame
Objavio/la PCNENVijesti11. Jan. 2017. | 12:40
Obama“Doba Baraka Obame možda je bilo i posljednje razdoblje kad smo se mogli odmaknuti od neoliberalizma. Naš svijet je ugušen zabavnim brendovima i aktivnostima koje nemaju veze s istinom, poštenjem ili dugoročnim preživljavanjem planeta. Svjedoci smo post-moderne verzije gangsterizacije svijeta”, napisao je za Gardijan Kornel Vest, autor i profesor javne filozofije na Harvardu.
On podsjeća na to da su Edvard Snouden, Čelsi Mening i drugi koji su otkrili istinu demonizovani, “a zločini koje su razotkrili uopšte nijesu spominjani”.
“Obamin nedostatak hrabrosti da se suoči s kriminalcima s Vol Strita i napadi bespilotnim letjelicama doveli su do rasta desnog populizma kod kuće i islamističkih pobuna na Bliskom istoku”, kaže Vest i otkriva da je tokom Obamine administracije deportovano više od 2,5 miliona ljudi.
Vest piše da je Berni Sanders pokušao da stvori lijevi populizam, ali uništili su ga Hilari Klinton i Obama u “namještenim predizborima američke Demokratske stranke”. Sad se, konstatuje on, nalazimo na ulasku u neo-fašističku eru: neoliberalna ekonomija na steroidima, militaristička vlada željna rata koja poriče globalno zagrijavanje.
“Sve to u sjenci pada istine i poštenja u ime brenda Tramp. Koje tužno nasleđe kandidata nade i promjena”, zaključuje Vest za Gardijan.
FAMILIJI BERICET U OSTATAK, A RAHM. MEDU DZENNET INSAALLAH FAMILIJI BERICET U OSTATAK, A RAHM. MEDU DZENNET INSAALLAH wrote on January 8, 2017 at 5:05 pm
Juce je na Ahiret preselio cuveni domacin i dovadzija Medo Ahmetov Nikocevic iz Gusinja u svojoj 83. godini zivota. Dzenaza ce se obaviti sjutra u rodnom Gusinju. Rahm. Medo Nikocevic ce ostati upamcen kao veliki domacin i borac za familiju, posteni i radni gusinjanin koji je znao da sretne i ugosti prijatelje i rodbinu. Da mu Allah podari dzennet, a familiji sabur i da ga dugo zalju i dove mu ucu pred dusom njegovom. SVI SMO ALLAHOVI I SVI SE N JEMU VRACAMO.
Juce je na Ahiret preselio cuveni domacin i dovadzija Medo Ahmetov Nikocevic iz Gusinja u svojoj 83. godini zivota.

Dzenaza ce se obaviti sjutra u rodnom Gusinju.

Rahm. Medo Nikocevic ce ostati upamcen kao veliki domacin i borac za familiju, posteni i radni gusinjanin koji je znao da sretne i ugosti prijatelje i rodbinu.

Da mu Allah podari dzennet, a familiji sabur i da ga dugo zalju i dove mu ucu pred dusom njegovom.

SVI SMO ALLAHOVI I SVI SE N JEMU VRACAMO.
Bas veoma hladno u Crnoj Gori sjutra Bas veoma hladno u Crnoj Gori sjutra wrote on January 5, 2017 at 9:25 pm
Vjetrovito i veoma hladno biće sjutra u Crnoj Gori. U južnim djelovima zemlje biće promjenljivo oblačno, a na sjeveru pretežno oblačno, uz povremeno slab snijeg ili mećavu. Vjetar sjeverni i sjeveroistočni biće pojačan i veoma jak, na udare povremeno olujne, ponegdje i orkanske jačine. Jutarnja temperatura vazduha biće u rasponu od -19 do -1, a najviša dnevna od -16 do 1 stepen. U Podgorici biće promjenljivo oblačno, vjetrovito i veoma hladno. Sjeveroistočni vjetar biće pojačan i jak, na udare olujne, povremeno i orkanske jačine. Jutarnja temperatura vazduha biće oko -5, a najviša dnevna oko -3 stepena
Vjetrovito i veoma hladno biće sjutra u Crnoj Gori. U južnim djelovima zemlje biće promjenljivo oblačno, a na sjeveru pretežno oblačno, uz povremeno slab snijeg ili mećavu.
Vjetar sjeverni i sjeveroistočni biće pojačan i veoma jak, na udare povremeno olujne, ponegdje i orkanske jačine.
Jutarnja temperatura vazduha biće u rasponu od -19 do -1, a najviša dnevna od -16 do 1 stepen.
U Podgorici biće promjenljivo oblačno, vjetrovito i veoma hladno. Sjeveroistočni vjetar biće pojačan i jak, na udare olujne, povremeno i orkanske jačine. Jutarnja temperatura vazduha biće oko -5, a najviša dnevna oko -3 stepena
Prisluskuju vas i kada Vam je iskljucen telefon Prisluskuju vas i kada Vam je iskljucen telefon wrote on January 3, 2017 at 3:05 pm
Korisnici Facebook Messengera trebalo bi da znaju da ova aplikacija može da vas prisluškuje i kada ne koristite telefon. U uslovima korišćenja piše da Facebook Messenger može da koristi mikrofon telefona za snimanje, kameru za fotografisanje, a korisnici na to pristaju čim kliknu da se slažu s uslovima korišćenja kako bi instalirali aplikaciju. Pored pomenutih stvari, aplikacija može da “čita” istoriju poziva, listu kontakata, ali i da direktno poziva brojeve bez vašeg znanja, jer ste dozvolu za to dali čim ste ga instalirali. Ova aplikacija po mišljenju stručnjaka za bezbijednost najviše ugrožava privatnost korisnika. Facebook Messenger ima više od milijardu aktivnih korisnika.
Korisnici Facebook Messengera trebalo bi da znaju da ova aplikacija može da vas prisluškuje i kada ne koristite telefon.
U uslovima korišćenja piše da Facebook Messenger može da koristi mikrofon telefona za snimanje, kameru za fotografisanje, a korisnici na to pristaju čim kliknu da se slažu s uslovima korišćenja kako bi instalirali aplikaciju.
Pored pomenutih stvari, aplikacija može da “čita” istoriju poziva, listu kontakata, ali i da direktno poziva brojeve bez vašeg znanja, jer ste dozvolu za to dali čim ste ga instalirali.
Ova aplikacija po mišljenju stručnjaka za bezbijednost najviše ugrožava privatnost korisnika.
Facebook Messenger ima više od milijardu aktivnih korisnika.
Amfilohije zahvalio Bosnjacima Crne Gore Amfilohije zahvalio Bosnjacima Crne Gore wrote on January 3, 2017 at 3:02 pm
Arhiepiskop cetinjski i mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije je zahvalio Bošnjacima u crnogorskoj vladajućoj koaliciji što su blokirali ustanovljenje dana Njegoševog rođenja kao praznika crnogorske kulture, zvanično je saopšteno. “Hvala Bošnjacima, jer očevidno nijesu ovi zaslužili da Njegoša slave na taj način. Hvala im i gdje čuli i gdje ne čuli“, rekao je Mitropolit Amfilohije na kraju Svete arhijerejske liturgije koju je jutros služio sa sveštenstvom u Lavri Svetog Simeona Mirotočivog u Podgorici. On je dodao da je Njegoš veliki i bez toga da ga takvim proglašavaju sadašnji crnogorski vlastodršci. “On je sam sebe uzveličao do nebesa. I Bog ga je uzveličao. Sam je to zapisao i zahvaljivao Bogu što ga je dušom i tijelom ukrasio nad milionima“, kazao je vladika Amfilohije. Vladika Amfilohije je poručio crnogorskoj vlasti da nije dostojna da slavi Njegoša, i da to može učiniti pod sjednim uslovom: “A ako zaista hoćete da ga slavite, onda prvo obnovite crkvu njegovoga strica, njegovu zadužbinu na Lovćenu i vratite ga nazad u njegovu crkvicu. Ovako vi nijeste dostojni da ga slavite. Ko ste da ste, svaka vam čast, ali nijeste dostojni da ga slavite“.
Arhiepiskop cetinjski i mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije je zahvalio Bošnjacima u crnogorskoj vladajućoj koaliciji što su blokirali ustanovljenje dana Njegoševog rođenja kao praznika crnogorske kulture, zvanično je saopšteno.
“Hvala Bošnjacima, jer očevidno nijesu ovi zaslužili da Njegoša slave na taj način. Hvala im i gdje čuli i gdje ne čuli“, rekao je Mitropolit Amfilohije na kraju Svete arhijerejske liturgije koju je jutros služio sa sveštenstvom u Lavri Svetog Simeona Mirotočivog u Podgorici.
On je dodao da je Njegoš veliki i bez toga da ga takvim proglašavaju sadašnji crnogorski vlastodršci.
“On je sam sebe uzveličao do nebesa. I Bog ga je uzveličao. Sam je to zapisao i zahvaljivao Bogu što ga je dušom i tijelom ukrasio nad milionima“, kazao je vladika Amfilohije.
Vladika Amfilohije je poručio crnogorskoj vlasti da nije dostojna da slavi Njegoša, i da to može učiniti pod sjednim uslovom: “A ako zaista hoćete da ga slavite, onda prvo obnovite crkvu njegovoga strica, njegovu zadužbinu na Lovćenu i vratite ga nazad u njegovu crkvicu. Ovako vi nijeste dostojni da ga slavite. Ko ste da ste, svaka vam čast, ali nijeste dostojni da ga slavite“.
Ni deda mraz nije vise ono sto je bio da bi dijelio poklone Ni deda mraz nije vise ono sto je bio da bi dijelio poklone wrote on January 2, 2017 at 12:32 pm
Turska televizija NTV je javila da su napad izvela dvojica napadača koji su bili maskirani u odjeću Djeda Mraza te da su otvorili paljbu iz "dugih cijevi", pri čemu su prvo nastradali jedan policajac i jedna osoba u civilu koji su stajali na ulazu u klub. No, istanbulski guverner Vasip Sahin novinarima je izjavio da se radi o jednom napadaču te je iznio podatak o najamnje 35 poginulih i 40 ranjenih osoba. Najmanje 35 ljudi je poginulo u terorističkom napadu na noćni klub u Istanbulu, potvrdio je za medije gradonačelnik Istanbula. Više desetina ljudi je povrijeđeno. Fotografije sa lica mjesta pokazuju brojna ambulantna vozila ispred kluba “Reina”, u istanbulskom kvartu Bešiktaš. Mediji navode da je na noćni klub napao jedan napadač, koji je bio obučen u kostim Deda mraza. On je naoružan ušao u prostorije kluba i zapucao na goste novogodišnje zabave. Nema još informacija o sudbini napadača na klub u kome se, u trenutku napada nalazilo nekoliko stotina ljudi. Mnogi od njih su tokom napada spas potražili skačući kroz prozore kluba u hladnu vodu Bosfora. Istanbul je već izvjesno vrijeme pod pojačanim mjerama sigurnosti zbog mogućih terorističkih napada i na terenu je, s ciljem da spriječe napade 17.000 policajaca, javlja BHT.
Turska televizija NTV je javila da su napad izvela dvojica napadača koji su bili maskirani u odjeću Djeda Mraza te da su otvorili paljbu iz "dugih cijevi", pri čemu su prvo nastradali jedan policajac i jedna osoba u civilu koji su stajali na ulazu u klub.
No, istanbulski guverner Vasip Sahin novinarima je izjavio da se radi o jednom napadaču te je iznio podatak o najamnje 35 poginulih i 40 ranjenih osoba.


Najmanje 35 ljudi je poginulo u terorističkom napadu na noćni klub u Istanbulu, potvrdio je za medije gradonačelnik Istanbula. Više desetina ljudi je povrijeđeno.

Fotografije sa lica mjesta pokazuju brojna ambulantna vozila ispred kluba “Reina”, u istanbulskom kvartu Bešiktaš.

Mediji navode da je na noćni klub napao jedan napadač, koji je bio obučen u kostim Deda mraza. On je naoružan ušao u prostorije kluba i zapucao na goste novogodišnje zabave.

Nema još informacija o sudbini napadača na klub u kome se, u trenutku napada nalazilo nekoliko stotina ljudi. Mnogi od njih su tokom napada spas potražili skačući kroz prozore kluba u hladnu vodu Bosfora.

Istanbul je već izvjesno vrijeme pod pojačanim mjerama sigurnosti zbog mogućih terorističkih napada i na terenu je, s ciljem da spriječe napade 17.000 policajaca, javlja BHT.
Penzije pale na najnizu granu Penzije pale na najnizu granu wrote on January 2, 2017 at 11:20 am
Najnižu penziju u Crnoj Gori, čiji je iznos propisan zakonom na 121 euro, prima 8.202 penzionera i penzionerki, prenosi portal RTCG. Ovaj iznos je više nego duplo manji od prosječne penzije koja je u novembru iznosila 284,32 eura i četiri puta manji od prosječne zarade, koja iznosi 503 eura. Prema posljednjim statističkim podacima koji se odnose na isplatu za novembar 2016. godine, prosječna penzija u Crnoj Gori među najvišima je u regionu. U Crnoj Gori ima 123.164 penzionera/penzionerki. Direktor PIO Fonda Dušan Perović je kazao za Agenciju Anadolija da od ukupnog broja korisnika penzije, 114.905 je u Crnoj Gori, a 8.259 u inostranstvu.
Najnižu penziju u Crnoj Gori, čiji je iznos propisan zakonom na 121 euro, prima 8.202 penzionera i penzionerki, prenosi portal RTCG.
Ovaj iznos je više nego duplo manji od prosječne penzije koja je u novembru iznosila 284,32 eura i četiri puta manji od prosječne zarade, koja iznosi 503 eura.
Prema posljednjim statističkim podacima koji se odnose na isplatu za novembar 2016. godine, prosječna penzija u Crnoj Gori među najvišima je u regionu.
U Crnoj Gori ima 123.164 penzionera/penzionerki.
Direktor PIO Fonda Dušan Perović je kazao za Agenciju Anadolija da od ukupnog broja korisnika penzije, 114.905 je u Crnoj Gori, a 8.259 u inostranstvu.
Nema posla bez sterilisanja Nema posla bez sterilisanja wrote on January 2, 2017 at 11:19 am
Zamjenik okružnog guvernera u Teheranu Siavaš Šahrivar je izjavio da bi seksualne radnice i beskućnici zavisni od droge trebalo da budu podvrgnuti sterilizaciji, kako bi bili spriječeni socijalni problemi, prenosi AFP pozivajući se na iransku novinsku agenciju. “Ove žene diluju i koriste drogu i rade kao seksualne radnice. Više od 20 odsto njih je zaraženo HIV-om i šire različite bolesti. Pored toga, one šire izopačenost, razmnožavaju se kao priplodne mašine i pošto njihovu djecu nema ko da čuva, prodaju ih”, rekao je on, prenose online mediji. Prema njegovim riječima, u toku je izrada projekta sa kojim su se složile i nevladine organizacije, prema kome bi žene koje su bolesne, rade kao seksualne radnice i nemaju gde da žive, trebalo da budu sterilisane ali samo ako se slože sa tim. Prošle nedjelje iransku javnost su šokirale fotografije žena i muškaraca koji spavaju u otvorenim rakama.
Zamjenik okružnog guvernera u Teheranu Siavaš Šahrivar je izjavio da bi seksualne radnice i beskućnici zavisni od droge trebalo da budu podvrgnuti sterilizaciji, kako bi bili spriječeni socijalni problemi, prenosi AFP pozivajući se na iransku novinsku agenciju.
“Ove žene diluju i koriste drogu i rade kao seksualne radnice. Više od 20 odsto njih je zaraženo HIV-om i šire različite bolesti. Pored toga, one šire izopačenost, razmnožavaju se kao priplodne mašine i pošto njihovu djecu nema ko da čuva, prodaju ih”, rekao je on, prenose online mediji.
Prema njegovim riječima, u toku je izrada projekta sa kojim su se složile i nevladine organizacije, prema kome bi žene koje su bolesne, rade kao seksualne radnice i nemaju gde da žive, trebalo da budu sterilisane ali samo ako se slože sa tim.
Prošle nedjelje iransku javnost su šokirale fotografije žena i muškaraca koji spavaju u otvorenim rakama.
Isplata dodatka djeci ciji su roditelji nezaposleni... Isplata dodatka djeci ciji su roditelji nezaposleni... wrote on December 29, 2016 at 10:57 pm
Nakon Vlade, i Skupština Crne Gore je prihvatila amandman Liberalne partije na predložene izmjene i dopune zakona o dječjoj i socijalnoj zaštiti kojim je definisano da od 1. jula naredne godine počne isplata dječjeg dodatka za osnovce i srednjoškolce čiji roditelji se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje i ne primaju nikakava socijalna davanja. Pravo na ovaj dodatak ima 4.300 djece. Vlada je namjeravala da ukine tu vrstu dječjeg dodatka u 2017. i tako uštedi 1,65 miliona eura. Skupština je, na inicijativu opozicionog Demos-a, krajem septembra ove godine usvojila izmjene Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti kako bi se osnovcima i srednjoškolcima čiji su roditelji nezaposleni i nemaju nikakva socijalna davanja omogućilo da primaju dječji dodatak. Opozicione partije bojkotuju zasijedanje parlamenta, koji je danas usvojio zakon o budžetu za iduću godinu. Takodje je na portalu pcnen objavljeno da je pred Ustavnim sudom CG pokrenut postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti da se majkama sa troje i vise djece isplacuje predvidjena naknada.....
Nakon Vlade, i Skupština Crne Gore je prihvatila amandman Liberalne partije na predložene izmjene i dopune zakona o dječjoj i socijalnoj zaštiti kojim je definisano da od 1. jula naredne godine počne isplata dječjeg dodatka za osnovce i srednjoškolce čiji roditelji se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje i ne primaju nikakava socijalna davanja.
Pravo na ovaj dodatak ima 4.300 djece.
Vlada je namjeravala da ukine tu vrstu dječjeg dodatka u 2017. i tako uštedi 1,65 miliona eura.
Skupština je, na inicijativu opozicionog Demos-a, krajem septembra ove godine usvojila izmjene Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti kako bi se osnovcima i srednjoškolcima čiji su roditelji nezaposleni i nemaju nikakva socijalna davanja omogućilo da primaju dječji dodatak.
Opozicione partije bojkotuju zasijedanje parlamenta, koji je danas usvojio zakon o budžetu za iduću godinu.

Takodje je na portalu pcnen objavljeno da je pred Ustavnim sudom CG pokrenut postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti da se majkama sa troje i vise djece isplacuje predvidjena naknada.....
VLADA SRBIJE SE OBAVEZALA DA POMAZE SRPSKI NAROD U CRNOJ GORI VLADA SRBIJE SE OBAVEZALA DA POMAZE SRPSKI NAROD U CRNOJ GORI wrote on December 28, 2016 at 3:59 pm
Vlada Srbije će pomoći svim institucijama srpskog naroda u Crnoj Gori i, kao što pomaže drugim Srbima u regionu, kroz svoje djelovanje pomoći će i Srbima u toj zemlji, izjavio je premijer Aleksandar Vučić tokom sastanka sa predsjednikom Nove srpske demokratije Andrijom Mandićem. Kako je saopštila vladina Kancelarija za saradnju s medijima, Mandić je u razgovoru ukazao na izuzetno težak položaj srpskog naroda u Crnoj Gori i zatražio pomoć Vlade Srbije u internacionalizaciji i predstavljanju takvog položaja međunarodnoj zajednici. Takođe je zatražio pomoć za srpske kulturne i nacionalne institucije u Crnoj Gori, istakavši da je Srbija i do sada, u skladu sa svojim mogućnostima, vodila računa o njihovom radu. Premijer Vučić je istakao da se Vlada Srbije zalaže za najbolje moguće odnose Srbije i Crne Gore i da, u okviru regionalne politike, čini sve što je u njenoj moći da bude faktor stabilnosti, navodi se u saopštenju. Mandić je, kako se dodaje, zahvalio premijeru Vučiću na iskazanom stavu i pomoći, naglasivši da Srbi u Crnoj Gori u zvaničnom Beogradu i Vladi Srbije vide najznačajnijeg političkog i nacionalnog partnera, na koga se mogu i moraju osloniti - IZVOR PCNEN
Vlada Srbije će pomoći svim institucijama srpskog naroda u Crnoj Gori i, kao što pomaže drugim Srbima u regionu, kroz svoje djelovanje pomoći će i Srbima u toj zemlji, izjavio je premijer Aleksandar Vučić tokom sastanka sa predsjednikom Nove srpske demokratije Andrijom Mandićem.
Kako je saopštila vladina Kancelarija za saradnju s medijima, Mandić je u razgovoru ukazao na izuzetno težak položaj srpskog naroda u Crnoj Gori i zatražio pomoć Vlade Srbije u internacionalizaciji i predstavljanju takvog položaja međunarodnoj zajednici. Takođe je zatražio pomoć za srpske kulturne i nacionalne institucije u Crnoj Gori, istakavši da je Srbija i do sada, u skladu sa svojim mogućnostima, vodila računa o njihovom radu.
Premijer Vučić je istakao da se Vlada Srbije zalaže za najbolje moguće odnose Srbije i Crne Gore i da, u okviru regionalne politike, čini sve što je u njenoj moći da bude faktor stabilnosti, navodi se u saopštenju.
Mandić je, kako se dodaje, zahvalio premijeru Vučiću na iskazanom stavu i pomoći, naglasivši da Srbi u Crnoj Gori u zvaničnom Beogradu i Vladi Srbije vide najznačajnijeg političkog i nacionalnog partnera, na koga se mogu i moraju osloniti - IZVOR PCNEN
VLADA SE PREDOMISLILA U VEZI SA DANOM NJEGOSEVOG RODJENJA VLADA SE PREDOMISLILA U VEZI SA DANOM NJEGOSEVOG RODJENJA wrote on December 28, 2016 at 3:55 pm
Vlada Crne Gore je povukla iz skupštinske procedure Predlog izmjena Zakona o državnim i drugim praznicima, kojim je bilo predviđeno da 13. novembar, dan rođenja Petra Drugog Petrovića Njegoša, bude državni praznik. Dan Njegoševog rođenja je trebao da bude ozakonjen kao crnogorski praznik kulture, OBJAVIO JE pCNEN.
Vlada Crne Gore je povukla iz skupštinske procedure Predlog izmjena Zakona o državnim i drugim praznicima, kojim je bilo predviđeno da 13. novembar, dan rođenja Petra Drugog Petrovića Njegoša, bude državni praznik.
Dan Njegoševog rođenja je trebao da bude ozakonjen kao crnogorski praznik kulture, OBJAVIO JE pCNEN.
Donatori traze opravdanje za utroseni novac Donatori traze opravdanje za utroseni novac wrote on December 27, 2016 at 4:24 pm
Veliki donatori traže kompletnu analizu i objašnjenje šta se dogodilo sa 1,5 milijardi dolara koje su donirane Hilari Klinton u finišu trke za predsjednika. U obraćanju u Njujorku, kada je zahvaljivala donatorima, Klinton je navodno odbila da preuzme bilo kakvu krivicu za svoju propalu kampanju i umjesto toga pokazala prstom na prvog čovjeka FBI Džejmsa Komija i ruskog lidera Vladimira Putina. Sada njene najveće pristalice žele “analizu kampanje”, što bi moglo da razotkrije cjelokupnu operaciju Klinton. Donatori zahtijevaju da znaju gdje je Klinton potrošila skoro 1,5 milijardi dolara u resursima za vođenje kampanje koje je prikupila u završnim mjesecima. Oni zahtijevaju objašnjenje kako Klintonova nije uspjela da pročita raspoloženje u takozvanim “klackalica” državama. Iza kulisa kruži priča da finansijeri ukidaju sve donacije Demokratskoj stranci dok se ne sprovede pravična istraga. (Vijesti, Pcnen).
Veliki donatori traže kompletnu analizu i objašnjenje šta se dogodilo sa 1,5 milijardi dolara koje su donirane Hilari Klinton u finišu trke za predsjednika.
U obraćanju u Njujorku, kada je zahvaljivala donatorima, Klinton je navodno odbila da preuzme bilo kakvu krivicu za svoju propalu kampanju i umjesto toga pokazala prstom na prvog čovjeka FBI Džejmsa Komija i ruskog lidera Vladimira Putina.
Sada njene najveće pristalice žele “analizu kampanje”, što bi moglo da razotkrije cjelokupnu operaciju Klinton. Donatori zahtijevaju da znaju gdje je Klinton potrošila skoro 1,5 milijardi dolara u resursima za vođenje kampanje koje je prikupila u završnim mjesecima.
Oni zahtijevaju objašnjenje kako Klintonova nije uspjela da pročita raspoloženje u takozvanim “klackalica” državama.
Iza kulisa kruži priča da finansijeri ukidaju sve donacije Demokratskoj stranci dok se ne sprovede pravična istraga. (Vijesti, Pcnen).
Tromjesecno odgadjanje odustave minulog rada Tromjesecno odgadjanje odustave minulog rada wrote on December 27, 2016 at 4:17 pm
Vlada Crne Gore će predložiti tromjesečno odgađanje primjene mjere obustave obračuna uvećane zarade po osnovu minulog rada za zaposlene u javnoj administraciji za 2017. i 2018. godinu, koju sadrži Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2017. godinu, zvanično je saopšteno. Ova odluka rezultat je jučerašnjih razgovora koje su potpredsjednik Vlade Milutin Simović i ministri finansija i rada i socijalnog staranja Darko Radunović i Kemal Purišić vodili sa predstavnicima oba reprezentativna sindikata. Ovakvo rješenje je omogućeno najavom da će u Skupštini biti predloženo smanjenje budžetskih izdvajanja za političke partije, napomenuto je u saopštenju. Skupština Crne Gore u krnjem sastavu (opozicija bojkotuje rad parlamenta) danas raspravlja o predlogu budžeta za narednu godinu. Juče je zbog najavljenih mjera štednje ispred zgrade parlamenta održan protest u organizaciji Unije slobodnih sindikata, a danas na istom mjestu protest je organizovala Radnička partija. “Ne navlačite prokletstvo majki, kojima uzimate koru hljeba. Porez na majke i na djecu istorija ne pamti. Kada su predlagali mjere, govorili su da je to odgovorna politika. To je još jedna izdaja i prevara DPS-a”, kazao je lider Radničke partije Janko Vučinić, izvještava portal Vijesti.
Vlada Crne Gore će predložiti tromjesečno odgađanje primjene mjere obustave obračuna uvećane zarade po osnovu minulog rada za zaposlene u javnoj administraciji za 2017. i 2018. godinu, koju sadrži Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2017. godinu, zvanično je saopšteno.
Ova odluka rezultat je jučerašnjih razgovora koje su potpredsjednik Vlade Milutin Simović i ministri finansija i rada i socijalnog staranja Darko Radunović i Kemal Purišić vodili sa predstavnicima oba reprezentativna sindikata.
Ovakvo rješenje je omogućeno najavom da će u Skupštini biti predloženo smanjenje budžetskih izdvajanja za političke partije, napomenuto je u saopštenju.
Skupština Crne Gore u krnjem sastavu (opozicija bojkotuje rad parlamenta) danas raspravlja o predlogu budžeta za narednu godinu.
Juče je zbog najavljenih mjera štednje ispred zgrade parlamenta održan protest u organizaciji Unije slobodnih sindikata, a danas na istom mjestu protest je organizovala Radnička partija.
“Ne navlačite prokletstvo majki, kojima uzimate koru hljeba. Porez na majke i na djecu istorija ne pamti. Kada su predlagali mjere, govorili su da je to odgovorna politika. To je još jedna izdaja i prevara DPS-a”, kazao je lider Radničke partije Janko Vučinić, izvještava portal Vijesti.
Mitropolija tyrazi uvodenje vjeronauke u skolama u Crnoj Gori Mitropolija tyrazi uvodenje vjeronauke u skolama u Crnoj Gori wrote on December 26, 2016 at 6:29 pm
Mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije pozvao je Vladu i Ministarstvo prosvjete da što prije, kao druge evropske države, stvore uslove za uvođenje vjerske nastave u sistem javnog obrazovanja. “To bi omogućilo djeci svih vjeroispovjesti u Crnoj Gori da ostvare svoje pravo na vjersku nastavu u školama koje je zagarantovano svim važećim međunarodnopravnim aktima o ljudskim slobodama i pravima”, rekao je Amfilohije. - Izvor Pcnen Voljeli mi Amfilohija ili ne, ovaj njegov zahtjev je u cjelosti osnovan, jer je svaki narod bez vjere i njenog doslednog poimanja, bas kao riba koju ostavite bez vode. Ako vjeronauka bude uvedena to ce umnogome podici vjersu svijest nas muslimana, jer nas ima da strcimo ka vrana na dva kolca, kojom prilikom onaj treci kolac moze da nam se zabode u nezgodno mjesto. Vlast sa svoje strane muku muci kako da se kurtulise Amfilohija i njegovih usluga, ali im to nimalo ne polazi za rukom, jer ga preko 95 posto i vise pravoslavaca u CG podrzava i ide za njim. Sto bi se reklo to nam je sto nam ili to im je sto im je, najbitnije je da vjeronauka zazivi, te da i mi u tom procesu krenemo sa mrtve tacke. Ne radi nas koji smo jednom nogom u grob, vec radi nase djecu da znaju ko su i sta su i da nauce o nasoj vjeri Islamu.
Mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije pozvao je Vladu i Ministarstvo prosvjete da što prije, kao druge evropske države, stvore uslove za uvođenje vjerske nastave u sistem javnog obrazovanja.
“To bi omogućilo djeci svih vjeroispovjesti u Crnoj Gori da ostvare svoje pravo na vjersku nastavu u školama koje je zagarantovano svim važećim međunarodnopravnim aktima o ljudskim slobodama i pravima”, rekao je Amfilohije. - Izvor Pcnen


Voljeli mi Amfilohija ili ne, ovaj njegov zahtjev je u cjelosti osnovan, jer je svaki narod bez vjere i njenog doslednog poimanja, bas kao riba koju ostavite bez vode. Ako vjeronauka bude uvedena to ce umnogome podici vjersu svijest nas muslimana, jer nas ima da strcimo ka vrana na dva kolca, kojom prilikom onaj treci kolac moze da nam se zabode u nezgodno mjesto.

Vlast sa svoje strane muku muci kako da se kurtulise Amfilohija i njegovih usluga, ali im to nimalo ne polazi za rukom, jer ga preko 95 posto i vise pravoslavaca u CG podrzava i ide za njim.

Sto bi se reklo to nam je sto nam ili to im je sto im je, najbitnije je da vjeronauka zazivi, te da i mi u tom procesu krenemo sa mrtve tacke. Ne radi nas koji smo jednom nogom u grob, vec radi nase djecu da znaju ko su i sta su i da nauce o nasoj vjeri Islamu.
Muka Talje na sve cetiri strane Muka Talje na sve cetiri strane wrote on December 25, 2016 at 1:37 pm
Na Balkanu se nalazi više od sto islamističkih ćelija, a najviše ih je u Bosni i Hercegovini, navode bezbjednosni stručnjaci. Pored Bosne i Hercegovine, gdje, prema riječima stručnjaka za borbu protiv terorizma Dževada Galijaševića, ima oko 64 kampa za obuku džihadista, takvih ćelija i regrutnih centara najviše ima u Makedoniji i na Kosovu. Kada je u pitanju centralna Srbija, glavno uporište za vrbovanje džihadista je u Novom Pazaru i okolini. “Jaka uporišta islamista sreću se u Sjenici, Novom Pazaru, Preševu, Bujanovcu i Medveđi”, istakao je ranije Galijašević za Blic. Prema istraživanjima američkog Centra za borbu protiv terorizma, dva najopasnija regrutna centra na Balkanu nalaze se u Sarajevu i Zenici. Euroblic je nedavno posjetio i selo Podgredina, koje su policijske snage BiH označile kao jedno od “najopasnijih mjesta za obuku vehabija”. Mještani su tada ispričali da se protive dolasku vehabija u njihovo selo. “Tu kuću na brdu gde se mole finansirao je neki čovjek iz Austrije i sada se tu skupljaju. Kada su neki praznici, tu zna da bude i do 30 automobila”, rekao je jedan od mještana. Jedno od najozloglašenijih uporišta vehabija je i Gornja Maoča (BiH), gdje se svojevremeno vijorila i zastava Islamske države. Centri za vrbovanje i obuku džihadista navodno su otkriveni i u okolini Ljubljane, u Sloveniji, u Rijeci i Splitu (Hrvatska), Gusinju, Plavu, Ulcinju (CG), kao i u Kumanovu i Tetovu u Makedoniji. Prošlog ljeta prostor za molitve (mesdžid) Furkan, u Novom Pazaru, označen je kao mjesto propovijedanja radikalnog islama. Sprske bezbjednosne službe tada su naznačile da se ne radi o regrutnom centru za odlazak u rat u Siriji, ali da se preko njega može doći u kontakt sa borcima. - Portal Pcen. Iz ovoga se moze zakljuciti da nam se ne pise dobro. Ako se samo primijeti na neko praktikuje Islam i da Bozje kuce... Read more
Na Balkanu se nalazi više od sto islamističkih ćelija, a najviše ih je u Bosni i Hercegovini, navode bezbjednosni stručnjaci.
Pored Bosne i Hercegovine, gdje, prema riječima stručnjaka za borbu protiv terorizma Dževada Galijaševića, ima oko 64 kampa za obuku džihadista, takvih ćelija i regrutnih centara najviše ima u Makedoniji i na Kosovu.
Kada je u pitanju centralna Srbija, glavno uporište za vrbovanje džihadista je u Novom Pazaru i okolini.
“Jaka uporišta islamista sreću se u Sjenici, Novom Pazaru, Preševu, Bujanovcu i Medveđi”, istakao je ranije Galijašević za Blic.
Prema istraživanjima američkog Centra za borbu protiv terorizma, dva najopasnija regrutna centra na Balkanu nalaze se u Sarajevu i Zenici.
Euroblic je nedavno posjetio i selo Podgredina, koje su policijske snage BiH označile kao jedno od “najopasnijih mjesta za obuku vehabija”.
Mještani su tada ispričali da se protive dolasku vehabija u njihovo selo.
“Tu kuću na brdu gde se mole finansirao je neki čovjek iz Austrije i sada se tu skupljaju. Kada su neki praznici, tu zna da bude i do 30 automobila”, rekao je jedan od mještana.
Jedno od najozloglašenijih uporišta vehabija je i Gornja Maoča (BiH), gdje se svojevremeno vijorila i zastava Islamske države.
Centri za vrbovanje i obuku džihadista navodno su otkriveni i u okolini Ljubljane, u Sloveniji, u Rijeci i Splitu (Hrvatska), Gusinju, Plavu, Ulcinju (CG), kao i u Kumanovu i Tetovu u Makedoniji.
Prošlog ljeta prostor za molitve (mesdžid) Furkan, u Novom Pazaru, označen je kao mjesto propovijedanja radikalnog islama. Sprske bezbjednosne službe tada su naznačile da se ne radi o regrutnom centru za odlazak u rat u Siriji, ali da se preko njega može doći u kontakt sa borcima. - Portal Pcen.

Iz ovoga se moze zakljuciti da nam se ne pise dobro. Ako se samo primijeti na neko praktikuje Islam i da Bozje kuce posjecuje i ne ostavlja ih da budu garibi, evo ti odmah prilike da nelo upre prst u nas da smo ti i ti, te da nas kite kojekakvim titulama i nazivima.... Allah da nam pomogne i da nas osnazi, amin.
ISTRAZUJE, IAKO MU JE 102 GODINE ISTRAZUJE, IAKO MU JE 102 GODINE wrote on December 24, 2016 at 7:20 pm
Najstariji australijski naučnik izborio se da sa 102 godine nastavi da radi kao saradnik na univerzitetu, prenose inostrani medije. Dejvidu Gudolu je naređeno da sledeće godine radi od kuće, pošto su neki zaposleni izrazili zabrinutost da ugrožava svoje zdravlje i bezbjednost dolaženjem u kampus Univerziteta Edit Kauan u Zapadnoj Australiji. Poslije dvije decenije rada, u avgustu mu je rečeno da spakuje svoje stvari, prenio je BBC. Univerzitet je međutim sada našao novi “bolji” radni prostor za njega, bliže njegovom prebivalištu. “Nadam se da ću nastaviti s korisnim radom u mojoj oblasti dok mi vid bude dozvoljavao”, rekao je Gudol. Gudol je tokom 70 godina duge karijere u oblasti ekologije napisao više od 100 istraživačkih radova, a sada radi kao honorarni naučni saradnik, bez naknade- Izvor Pcnen.
Najstariji australijski naučnik izborio se da sa 102 godine nastavi da radi kao saradnik na univerzitetu, prenose inostrani medije.
Dejvidu Gudolu je naređeno da sledeće godine radi od kuće, pošto su neki zaposleni izrazili zabrinutost da ugrožava svoje zdravlje i bezbjednost dolaženjem u kampus Univerziteta Edit Kauan u Zapadnoj Australiji.
Poslije dvije decenije rada, u avgustu mu je rečeno da spakuje svoje stvari, prenio je BBC.
Univerzitet je međutim sada našao novi “bolji” radni prostor za njega, bliže njegovom prebivalištu.
“Nadam se da ću nastaviti s korisnim radom u mojoj oblasti dok mi vid bude dozvoljavao”, rekao je Gudol.
Gudol je tokom 70 godina duge karijere u oblasti ekologije napisao više od 100 istraživačkih radova, a sada radi kao honorarni naučni saradnik, bez naknade- Izvor Pcnen.
Ginisova rekorderka pselila na drugi Svijet Ginisova rekorderka pselila na drugi Svijet wrote on December 24, 2016 at 5:50 pm
Bivša stjuardesa JAT-a, Vesna Vulović, poznata po tome što je jedina preživjela pad aviona iznad Čehoslovačke, preminula je u Beogradu u 67. godini. Nesreća se dogodila 1972. godine. Eksploziju aviona preživela je tako što je bila vezana za sjedište u repu DC-9, koji je zajedno s toaletima pao na snijeg. Rušenje aviona je službeno tretirano kao teroristički napad ekstremne hrvatske emigracije. Kako su pisali mediji, Vesna Vulović, koja je tada imala 22, godine nije čak ni bila predviđena za taj let, već je bila zamijenjena drugom stjuardesom istog imena. Nakon potpunog oporavka od frakture lobanje, slomljene obje noge i tri pršljena, ali i privremene nepokretnosti, nastavila je da radi za JAT kao šalterska službenica. Vesna Vulović upisana je u Ginisovu knjigu rekorda kao jedina osoba koja je preživela pad bez padobrana sa 10.160 metara. Vesna Vulović je primila titulu za Ginisov rekord od Pola Makartnija- Izvor Pcnen
Bivša stjuardesa JAT-a, Vesna Vulović, poznata po tome što je jedina preživjela pad aviona iznad Čehoslovačke, preminula je u Beogradu u 67. godini.
Nesreća se dogodila 1972. godine. Eksploziju aviona preživela je tako što je bila vezana za sjedište u repu DC-9, koji je zajedno s toaletima pao na snijeg.
Rušenje aviona je službeno tretirano kao teroristički napad ekstremne hrvatske emigracije.
Kako su pisali mediji, Vesna Vulović, koja je tada imala 22, godine nije čak ni bila predviđena za taj let, već je bila zamijenjena drugom stjuardesom istog imena. Nakon potpunog oporavka od frakture lobanje, slomljene obje noge i tri pršljena, ali i privremene nepokretnosti, nastavila je da radi za JAT kao šalterska službenica.
Vesna Vulović upisana je u Ginisovu knjigu rekorda kao jedina osoba koja je preživela pad bez padobrana sa 10.160 metara.
Vesna Vulović je primila titulu za Ginisov rekord od Pola Makartnija- Izvor Pcnen
Medijski Zakoni dobri, slobode se ne postuju Medijski Zakoni dobri, slobode se ne postuju wrote on December 23, 2016 at 9:36 pm
Sindikat medija je predstavio danas rezultate istraživanje koje je u Crnoj Gori sprovedeno kao dio šireg, regionalnog projekta o slobodi izražavanja i bezbjednosti novinara. Glavni cilj istraživačke studije je bio da se napravi bazična procjena nivoa slobode medija i bezbjednosti novinara koja će se dalje koristiti u regionalnom mehanizmu za praćenje i zagovaranje slobode medija i bezbjednosti novinara na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou. Jedan od zaključaka istraživanja je da su u Crnoj Gori medijski zakoni dobri, ali da se ne poštuju, a jedna od preporuka je da treba insistirati na rješavanju brojnih nerasvijetljenih napada na novinare i imovinu medija u Crnoj Gori. U vezi sa napadima na novinare, predsjednik Komisije koju je vlada formirala radi analize postupanja nadležnih organa Nikola Marković je izrazio bojazan da ni ovaj sastav komisije, kao ni onaj prethodni, neće imati nekog naročitog efeka zbog opstrukcije. On je ovu bojazan ilustrovao podatkom da novi članovi Komisije još nijesu dobili dozvolu za pritup dokumentima sa oznakom tajnosti iako komisija postoji već nekoliko mjeseci. Član Komisije Dragoljub Vuković je, saglašavajući se sa Markovićevim mišljenjem, kazao da razmišlja o tome da se povuče iz Komisije. Sastavni dio projekta je izrada platorme na kojoj će biti ažurirani podaci o napadima na novinare i medije - saopsteno je na portalu Pcnen.
Sindikat medija je predstavio danas rezultate istraživanje koje je u Crnoj Gori sprovedeno kao dio šireg, regionalnog projekta o slobodi izražavanja i bezbjednosti novinara. Glavni cilj istraživačke studije je bio da se napravi bazična procjena nivoa slobode medija i bezbjednosti novinara koja će se dalje koristiti u regionalnom mehanizmu za praćenje i zagovaranje slobode medija i bezbjednosti novinara na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou.
Jedan od zaključaka istraživanja je da su u Crnoj Gori medijski zakoni dobri, ali da se ne poštuju, a jedna od preporuka je da treba insistirati na rješavanju brojnih nerasvijetljenih napada na novinare i imovinu medija u Crnoj Gori.
U vezi sa napadima na novinare, predsjednik Komisije koju je vlada formirala radi analize postupanja nadležnih organa Nikola Marković je izrazio bojazan da ni ovaj sastav komisije, kao ni onaj prethodni, neće imati nekog naročitog efeka zbog opstrukcije. On je ovu bojazan ilustrovao podatkom da novi članovi Komisije još nijesu dobili dozvolu za pritup dokumentima sa oznakom tajnosti iako komisija postoji već nekoliko mjeseci.
Član Komisije Dragoljub Vuković je, saglašavajući se sa Markovićevim mišljenjem, kazao da razmišlja o tome da se povuče iz Komisije.
Sastavni dio projekta je izrada platorme na kojoj će biti ažurirani podaci o napadima na novinare i medije - saopsteno je na portalu Pcnen.
Skracena dionica puta preko Grabona do Dinose jako upitna Skracena dionica puta preko Grabona do Dinose jako upitna wrote on December 23, 2016 at 5:33 pm
Strnacki lideri iz Podgorice na svojim predizbornim skupovima uoci lokalnih i parlamentarnih izbora, niti jednom rijecju nijesu spomenuli gradnju puta od Granona u Albaniji do Dinose i granicnog prelaza na toj dionici. To je jasan signal da se mozda ovaj putni krak nece ni raditi, uzimajuci u obzir gradnju auto puta Bar - Boljari i cinjenicu da sve to ne ide glatko. Vlasti tacno znaju da ce pravoslavni zivalj iz Crne Gore, malo ili mozda nimalo koristiti magistralu preko Albanije za Podgoricu i crnogorsko primorje, tako da ih puno ne brine hoce li gusinjani i plavljani imati kraci put ili ce i dalje muljati do Podgorice preko Morace. Kad bi ovaj Lalicic malo bio angazovaniji, mogao bi mozda uz pomoc Fondacije Gusinje da nesto odradi po ovom pitanju, utisak je ka da se i on sa svim ovim umorio i da mu sve ovo pocinje prelaziti u dosadu.
Strnacki lideri iz Podgorice na svojim predizbornim skupovima uoci lokalnih i parlamentarnih izbora, niti jednom rijecju nijesu spomenuli gradnju puta od Granona u Albaniji do Dinose i granicnog prelaza na toj dionici.

To je jasan signal da se mozda ovaj putni krak nece ni raditi, uzimajuci u obzir gradnju auto puta Bar - Boljari i cinjenicu da sve to ne ide glatko.

Vlasti tacno znaju da ce pravoslavni zivalj iz Crne Gore, malo ili mozda nimalo koristiti magistralu preko Albanije za Podgoricu i crnogorsko primorje, tako da ih puno ne brine hoce li gusinjani i plavljani imati kraci put ili ce i dalje muljati do Podgorice preko Morace.

Kad bi ovaj Lalicic malo bio angazovaniji, mogao bi mozda uz pomoc Fondacije Gusinje da nesto odradi po ovom pitanju, utisak je ka da se i on sa svim ovim umorio i da mu sve ovo pocinje prelaziti u dosadu.
Almir Bektesevic Almir Bektesevic wrote on December 20, 2016 at 2:38 am
U ime mene i koje familije želim da se zahvalim Fondaciji na prelijepo organizovanoj večeri i provodu u Reneisanci. Kako se kraj godine primiče tako je lijepo dozivjeti atmosferu da staru godinu ispracamo sa veseljem i raspoloženjem kao sto je bilo sinoc. Lijepi ambijent, još ljepsi narod a najljepše organizovana veće potvrđuje da narod vidi kvalitete i vjeruje u te kvalitete organizacije bez obzira sto pojedinci se ne snalaze u njoj a pojedinci žele izmanipulisati i pokoriti rad organizacije. Slušajući čaršijske priče bezposlicara koji prepričavaju i izmisljaju bljuvotine da Fondacija troši narodske pare Gdje ne treba najbolji je dokaz sinocnja noć. Postavio bih u jednoj rečenici svim tim bezposlicarima koji pljuvaju po radu Fondacije a sa obzirom da sam i jedan od donatora koji donira da ako imaju bilo koji dokaz dokumentovano da mi prikazu da su pare otišle onamo Gdje ne treba neka mi jave pa da prestanem da doniram, ali sam ubijeđen da su samo neistine i dezinformacije prema tome mogu da spavam mirno i da me ne grize savjest da sam donirao u pogrešno. Zato srećan jubilej i još mnogo više uspjeha u radu Fondacije i njenih clanova
U ime mene i koje familije želim da se zahvalim Fondaciji na prelijepo organizovanoj večeri i provodu u Reneisanci. Kako se kraj godine primiče tako je lijepo dozivjeti atmosferu da staru godinu ispracamo sa veseljem i raspoloženjem kao sto je bilo sinoc. Lijepi ambijent, još ljepsi narod a najljepše organizovana veće potvrđuje da narod vidi kvalitete i vjeruje u te kvalitete organizacije bez obzira sto pojedinci se ne snalaze u njoj a pojedinci žele izmanipulisati i pokoriti rad organizacije. Slušajući čaršijske priče bezposlicara koji prepričavaju i izmisljaju bljuvotine da Fondacija troši narodske pare Gdje ne treba najbolji je dokaz sinocnja noć. Postavio bih u jednoj rečenici svim tim bezposlicarima koji pljuvaju po radu Fondacije a sa obzirom da sam i jedan od donatora koji donira da ako imaju bilo koji dokaz dokumentovano da mi prikazu da su pare otišle onamo Gdje ne treba neka mi jave pa da prestanem da doniram, ali sam ubijeđen da su samo neistine i dezinformacije prema tome mogu da spavam mirno i da me ne grize savjest da sam donirao u pogrešno. Zato srećan jubilej i još mnogo više uspjeha u radu Fondacije i njenih clanova
ISKRENE CESTITKE POVODOM ZNACAJNOG JUBILEJA FONDACIJI GUSINJE ISKRENE CESTITKE POVODOM ZNACAJNOG JUBILEJA FONDACIJI GUSINJE wrote on December 16, 2016 at 6:08 pm
U svoje licno ime i u ime ogromnog broja zdravomislecih ljudi Plava i Gusinja ma gdje da se nalaze, upucujem iskrene cestitke povodom ovog znacajnog jubileja DESETOGODISNJICE RADA FONDACIJE GUSINJE, uz zelju da dugo i dugo trajete i doprinosite svom mjestu i narodu koji tu zivi. Samo iskreni ljudi i dikacari sto se ono kaze, mogu raditi dobra djela i izdvajati od svog imetka, od kojeg se neki nazalost dosta tesko odvajaju i skrtare, pa tim svojim cinom sebi umanjuju nafaku. Na Sudnjem danu cemo biti pitani ne koliko smo zgrada i novca ostavili iza sebe, vec koliko smo bili darezljivi, koliko smo pomagali i donirali tamo dje je najprece i najneophodnije. Pogledajte draga braco sta se samo ovih dana cini u jednoj do juce mirnoj Siriji, kako taj narod i njihovu djecu ubijaju, progone i naprosto brisu sa ovodunjalucke scene, a da nikom ni trunke nepravde nijesu ucinili. PREDLAZEM LJUDIMA DOBRE VOLJE DA NA OVOJ PROSLAVI DESETOGODISNJICE RADA FONDACIJE ORGANIZUJETE NAMJENSKO PRIKUPLJANJE SREDSTVA ZA CIVILE SIRIJE, KOJI PATE BEZ HLEBA,PITKE VODE, SLOBODE.... ZVANICNO JE SAOPSTENO DA POSTOJE POKRETNE KUHINJE KOJE IM NUDE KORU SUVOG HLEBA KAKO NE BI UMRLI OD GLADI. POSTOJE GARANCIJE DA SVAKA DONACIJA IDE SIGURNO NJIMA, A STO VI TAKODJE MOZETE SVE TO PROVJERITI. Da Vam Vasa okupljanja budu hairli, i da vam se nafaka na stotine puta uveca za sve sto ste donirali i sto cete donirati, amin.
U svoje licno ime i u ime ogromnog broja zdravomislecih ljudi Plava i Gusinja ma gdje da se nalaze, upucujem iskrene cestitke povodom ovog znacajnog jubileja DESETOGODISNJICE RADA FONDACIJE GUSINJE, uz zelju da dugo i dugo trajete i doprinosite svom mjestu i narodu koji tu zivi.

Samo iskreni ljudi i dikacari sto se ono kaze, mogu raditi dobra djela i izdvajati od svog imetka, od kojeg se neki nazalost dosta tesko odvajaju i skrtare, pa tim svojim cinom sebi umanjuju nafaku.
Na Sudnjem danu cemo biti pitani ne koliko smo zgrada i novca ostavili iza sebe, vec koliko smo bili darezljivi, koliko smo pomagali i donirali tamo dje je najprece i najneophodnije.

Pogledajte draga braco sta se samo ovih dana cini u jednoj do juce mirnoj Siriji, kako taj narod i njihovu djecu ubijaju, progone i naprosto brisu sa ovodunjalucke scene, a da nikom ni trunke nepravde nijesu ucinili.

PREDLAZEM LJUDIMA DOBRE VOLJE DA NA OVOJ PROSLAVI DESETOGODISNJICE RADA FONDACIJE ORGANIZUJETE NAMJENSKO PRIKUPLJANJE SREDSTVA ZA CIVILE SIRIJE, KOJI PATE BEZ HLEBA,PITKE VODE, SLOBODE.... ZVANICNO JE SAOPSTENO DA POSTOJE POKRETNE KUHINJE KOJE IM NUDE KORU SUVOG HLEBA KAKO NE BI UMRLI OD GLADI.

POSTOJE GARANCIJE DA SVAKA DONACIJA IDE SIGURNO NJIMA, A STO VI TAKODJE MOZETE SVE TO PROVJERITI.

Da Vam Vasa okupljanja budu hairli, i da vam se nafaka na stotine puta uveca za sve sto ste donirali i sto cete donirati, amin.
Nova vlast na ispitu Nova vlast na ispitu wrote on December 5, 2016 at 7:24 pm
NAROD KOJI JE GLASAO ZA SUVERENU CRNU GORU,A POSEBNO MANJINE U CRNOJ GORI SE NADAJU DA CE IM SE SUSTINSKI POPRAVITI POLOZAJ I DA NECE BITI KAO DO SADA.AKO SE TO NE DOGODI DPS KAO VLADAJUCA PARTIJA NECE MOCI DA RACUNA NA OVOLIKU PODRSKU JER JE TA PODRSKA DAVANA DJUTURE I BEZ POSEBNE UCINKOVITOSTI MANJINAMA.A PUNO TOGA IM(MANJINAMA) TREBA ODRADITI I POLOZAJ IM POPRAVITI.ZALOSNO JE DA BOSNJAKA I ALBANACA NEMA U DOVOLJNOM BROJU U IZVRSNOJ VLATI,SUDSTVU,ZDRAVSTVU, POLICIJI, DRZAVNIM ORGANIMA, ORGANIZACIJAMA I USTANOVAMA.ZALOSNO JE DA SU MJESTA U KOJIMA ONI ZIVE NAJMANJE RAZVIJENA U CG.NA PRAVIMA MANJINA SE DOKAZUJE PRAVO LICE DRZAVE....
NAROD KOJI JE GLASAO ZA SUVERENU CRNU GORU,A POSEBNO MANJINE U CRNOJ GORI SE NADAJU DA CE IM SE SUSTINSKI POPRAVITI POLOZAJ I DA NECE BITI KAO DO SADA.AKO SE TO NE DOGODI DPS KAO VLADAJUCA PARTIJA NECE MOCI DA RACUNA NA OVOLIKU PODRSKU JER JE TA PODRSKA DAVANA DJUTURE I BEZ POSEBNE UCINKOVITOSTI MANJINAMA.A PUNO TOGA IM(MANJINAMA) TREBA ODRADITI I POLOZAJ IM POPRAVITI.ZALOSNO JE DA BOSNJAKA I ALBANACA NEMA U DOVOLJNOM BROJU U IZVRSNOJ VLATI,SUDSTVU,ZDRAVSTVU, POLICIJI, DRZAVNIM ORGANIMA, ORGANIZACIJAMA I USTANOVAMA.ZALOSNO JE DA SU MJESTA U KOJIMA ONI ZIVE NAJMANJE RAZVIJENA U CG.NA PRAVIMA MANJINA SE DOKAZUJE PRAVO LICE DRZAVE....
Vlast bi manjinama trebala da dadne sve ono sto im nudi opozicija Vlast bi manjinama trebala da dadne sve ono sto im nudi opozicija wrote on October 20, 2016 at 4:38 pm
Vlast bi trebala manjinama da dadne sva mjesta koja im ovih dana nudi Opozicija, kako bi se formirala nova vlast nakon odrzanih izbora. To bi bilo elementarno korektno, umajuci u vidu ulogu koju su manjinski narodi i njihove stranke odigrali u stvaranju drzave Crne Gore. Manjinske stranke bi u ovom vaznom momentu za njih i narod kojeg predstavljaju, morale da zakazu Vanredne Kongrese gdje bi se definisali njihovi zahtjevi. Puno smo puta glasali DPS i puno je puta dobijao Milo izbore. Ali ni to ne moze vjecito da bude. Zasto on ne razmisli o laganom povlacenju, kao neporazeni, a da jednu visoku poziciju u svojoj partiji ustupi svom sinu, isto kao sto je to uradio rahm. Alija Izetbegovic ubacujuci svog sina Bakira u politiku....
Vlast bi trebala manjinama da dadne sva mjesta koja im ovih dana nudi Opozicija, kako bi se formirala nova vlast nakon odrzanih izbora.

To bi bilo elementarno korektno, umajuci u vidu ulogu koju su manjinski narodi i njihove stranke odigrali u stvaranju drzave Crne Gore.

Manjinske stranke bi u ovom vaznom momentu za njih i narod kojeg predstavljaju, morale da zakazu Vanredne Kongrese gdje bi se definisali njihovi zahtjevi.

Puno smo puta glasali DPS i puno je puta dobijao Milo izbore. Ali ni to ne moze vjecito da bude. Zasto on ne razmisli o laganom povlacenju, kao neporazeni, a da jednu visoku poziciju u svojoj partiji ustupi svom sinu, isto kao sto je to uradio rahm. Alija Izetbegovic ubacujuci svog sina Bakira u politiku....
Mora sam da pise tekstove na svom portalu, a to mu nije lahko Mora sam da pise tekstove na svom portalu, a to mu nije lahko wrote on October 19, 2016 at 8:09 pm
Posto je prethodno rastjerao svoje dopisnike koji su mu slali kvalitetne i blagovremene tekstove, vlasnik jednog portala je prinudzen da sam pise, a to mu nije lahko. Uostalom, ranije je bez problema sa najkracim radnjama copy, paste - dobijao gotove tekstove, a sada mora da pasta i da pasta sam, da bi nesto napravio. Bas mu nije lako pardon lahko.
Posto je prethodno rastjerao svoje dopisnike koji su mu slali kvalitetne i blagovremene tekstove, vlasnik jednog portala je prinudzen da sam pise, a to mu nije lahko.

Uostalom, ranije je bez problema sa najkracim radnjama copy, paste - dobijao gotove tekstove, a sada mora da pasta i da pasta sam, da bi nesto napravio. Bas mu nije lako pardon lahko.
Moc i snaga Partije za Gusinje koja ce u narednom periodu vrsiti vlast Moc i snaga Partije za Gusinje koja ce u narednom periodu vrsiti vlast wrote on October 14, 2016 at 4:09 pm
VECERASNJA PROMOCIJA PARTIJE ZA GUSINJE SA POCETKOM U 20 CASOVA, PKAZACE MOC I SNAGU OVE PARTIJE. Ocekuje se da ce ona (Partija za Gusinje) ubjedljivo pobijediti voljom biraca, kojima je ojadilo nefunkcionisanje Opstine a formirali su je upravo radi drugog cilja, da funcionise i da radi za dobro svog naroda...
VECERASNJA PROMOCIJA PARTIJE ZA GUSINJE SA POCETKOM U 20 CASOVA, PKAZACE MOC I SNAGU OVE PARTIJE.

Ocekuje se da ce ona (Partija za Gusinje) ubjedljivo pobijediti voljom biraca, kojima je ojadilo nefunkcionisanje Opstine a formirali su je upravo radi drugog cilja, da funcionise i da radi za dobro svog naroda...
Da li je neko umro uvijek provjeravamo preko jednog portala Da li je neko umro uvijek provjeravamo preko jednog portala wrote on October 13, 2016 at 6:41 pm
Grupa ljudi u jednoj kafani blagosiljala je vlasnika jednog portala da dosta precizno i ususurno daje obavjestenja da je neka osoba iz naseg kraja umrla. Kazu da ne zele da komentarisu ostale priloge koje daje na svom portalu ali ovo o smrtovima bas lijepo objavljuje
Grupa ljudi u jednoj kafani blagosiljala je vlasnika jednog portala da dosta precizno i ususurno daje obavjestenja da je neka osoba iz naseg kraja umrla. Kazu da ne zele da komentarisu ostale priloge koje daje na svom portalu ali ovo o smrtovima bas lijepo objavljuje
Put Gusinje-Podgorica nije spomenut! Put Gusinje-Podgorica nije spomenut! wrote on October 13, 2016 at 5:41 am
Kako to da niko od politickih predstavnika u Gusinju se ne osvrce i ne komentarise cinjenicu da premijer Djukanovic prilikom nedavne posjete Gusinju nije u svojem govoru spomenuo obecani put Gusinje - Podgorica. S'obzirom da je ovaj projekat strateski vazan za nase gradjane i da njegova promocija u govoru premijera bi bila benefitna za njega samog i njegovu stranku, ovo precutkivanje povlaci za sobom osnovanu sumnju da se ipak neodlucnost u vladi CG dovodjenja ovog projekta do kraja, barem ne u obecano vrijeme. Pitam se da li ga je neko pitao o tome i kakav su odgovor dobili?
Kako to da niko od politickih predstavnika u Gusinju se ne osvrce i ne komentarise cinjenicu da premijer Djukanovic prilikom nedavne posjete Gusinju nije u svojem govoru spomenuo obecani put Gusinje - Podgorica. S'obzirom da je ovaj projekat strateski vazan za nase gradjane i da njegova promocija u govoru premijera bi bila benefitna za njega samog i njegovu stranku, ovo precutkivanje povlaci za sobom osnovanu sumnju da se ipak neodlucnost u vladi CG dovodjenja ovog projekta do kraja, barem ne u obecano vrijeme. Pitam se da li ga je neko pitao o tome i kakav su odgovor dobili?
Razlika golema u predstavljanju Razlika golema u predstavljanju wrote on October 12, 2016 at 4:57 pm
Gledaoci su mogli da se uvjere da je predstavljanje kandidata iz Plava i Gusinja za lokalne i parlamentarne izbore na televiziji ostavilo razlicit utisak. Predstavnici stranaka iz Gusinja su se gotovovo bez izuzetka predstavili na visokom nivou, dok su blijed utisak ostavili vecina predstavnika iz Plava. Mozda je svemu tome doprinio jedan junosa koji je je poceo da replicira i bukvalno da se svadja sa predstvnicima razlicitih stranaka. Ako se uporedi nastup gusinjana koji je bio na veoma zavidnom nivou sa predstavljanjem predstvanika plavskih stranaka koje je bilo blijedo i neuvjerljivo(izuzimajuci neke predstavnike partija), moglo bi se zakljuciti da je pamet i znanje u Gusinju, a srljanje i nesnalazenje vecine predstavnika u Plavu....
Gledaoci su mogli da se uvjere da je predstavljanje kandidata iz Plava i Gusinja za lokalne i parlamentarne izbore na televiziji ostavilo razlicit utisak.

Predstavnici stranaka iz Gusinja su se gotovovo bez izuzetka predstavili na visokom nivou, dok su blijed utisak ostavili vecina predstavnika iz Plava. Mozda je svemu tome doprinio jedan junosa koji je je poceo da replicira i bukvalno da se svadja sa predstvnicima razlicitih stranaka. Ako se uporedi nastup gusinjana koji je bio na veoma zavidnom nivou sa predstavljanjem predstvanika plavskih stranaka koje je bilo blijedo i neuvjerljivo(izuzimajuci neke predstavnike partija), moglo bi se zakljuciti da je pamet i znanje u Gusinju, a srljanje i nesnalazenje vecine predstavnika u Plavu....
tajno glasanje tajno glasanje wrote on October 11, 2016 at 8:05 pm
Kazu da postoji tajno i javno izjasnjavanje, ali u praksi se se sve pretvorilo u javno. Ko bajagi glasaci se tajno izjasnjavaju sta ce i ko ga ce glasati, ali u stvarnosti se unaprijed zna ko koga glasa....
Kazu da postoji tajno i javno izjasnjavanje, ali u praksi se se sve pretvorilo u javno.

Ko bajagi glasaci se tajno izjasnjavaju sta ce i ko ga ce glasati, ali u stvarnosti se unaprijed zna ko koga glasa....
Trebao je (kazat koju) Trebao je (kazat koju) wrote on October 10, 2016 at 6:43 pm
Gostujuci u emisiji D.Sukovica, I.Brajovic je saopstio da ce se u skorije vrijeme stanovnici Gusinja voziti magistralom od Gusinja prema Skadru i dalje, ali u toj emisiji niti jednu rijec nije kazao o gradnji putnog kraka Podgorica - Grabon (Cijevna Zatrjevacka) .... Trebao je.
Gostujuci u emisiji D.Sukovica, I.Brajovic je saopstio da ce se u skorije vrijeme stanovnici Gusinja voziti magistralom od Gusinja prema Skadru i dalje, ali u toj emisiji niti jednu rijec nije kazao o gradnji putnog kraka Podgorica - Grabon (Cijevna Zatrjevacka) .... Trebao je.
Dobro, nego sto :) Dobro, nego sto :) wrote on October 8, 2016 at 5:29 pm
Ako Drzava bude imala volju da nas poveze sa Podgoricom kracim putem ona ce to i uciniti, a ako nece i to neka pokazu na djelo. Mislim da je bitno sto je uradjena ova dionica od Gusinja do Vrmose, te da se zavrsava put Vrmosa-Skadar, sto ce za nas znaciti da nam je blizu Skadar, Ulcinj, Bar i ostali gradovi... A i za Podgoricu se moze preko Han Hotit, opet stotinak kilometara krace nego preko ljute Morace ....
Ako Drzava bude imala volju da nas poveze sa Podgoricom kracim putem ona ce to i uciniti, a ako nece i to neka pokazu na djelo.

Mislim da je bitno sto je uradjena ova dionica od Gusinja do Vrmose, te da se zavrsava put Vrmosa-Skadar, sto ce za nas znaciti da nam je blizu Skadar, Ulcinj, Bar i ostali gradovi... A i za Podgoricu se moze preko Han Hotit, opet stotinak kilometara krace nego preko ljute Morace ....
Nije dobro Nije dobro wrote on October 8, 2016 at 4:25 am
Nazalost Milov govor u Gusinju je prazna slama. Cak nije mogao ni da obeca nista konkretno. Jasno je svima da ima ista novo i pozitivno za zavrsetak radova na putu Gusinje-Podgorica Milo bi se itekako pohvalio. Po svemu sudeci tog puta nece biti jos za neko duze vrijeme a kamoli kako su obecavalo. Strahujem da se iza ove razocaravajuce situacije iza zavjese ne krije neko medju-drzavno neslagajnje na relaciji C.Gora Albanija ili nesto slicno.
Nazalost Milov govor u Gusinju je prazna slama. Cak nije mogao ni da obeca nista konkretno. Jasno je svima da ima ista novo i pozitivno za zavrsetak radova na putu Gusinje-Podgorica Milo bi se itekako pohvalio. Po svemu sudeci tog puta nece biti jos za neko duze vrijeme a kamoli kako su obecavalo. Strahujem da se iza ove razocaravajuce situacije iza zavjese ne krije neko medju-drzavno neslagajnje na relaciji C.Gora Albanija ili nesto slicno.
Jasno je da se i ovaj put gradjani izjasnjavaju ko je za Crnu Goru, a ko protiv nje Jasno je da se i ovaj put gradjani izjasnjavaju ko je za Crnu Goru, a ko protiv nje wrote on October 7, 2016 at 8:42 pm
I ovi izbori ce pokazati ko je za procrnogorske a ko za pro srpske partije, te da ako prosrpske pobijede moze biti belaja i vracanje unatrag. A to bi vracanje unatrag znacilo da umjesto reda bude nered, da umjesto procrnogorskih dodju prosrpski kadrovi, da casni ljudi ostanu bez posla, te da se krene ka stvaranju druge i drugacije Drzave ili do gubljenja njenog statusa. A kockati se sa onim sto smo teskom mukom stekli na referendumu o nezavisnosti CG, bio bi veliki avanturizam i nevidjeno kockanje. Zato brate, sestro, prst na celo amam za aman prije glasanja, pa tek onda zaokruzi.
I ovi izbori ce pokazati ko je za procrnogorske a ko za pro srpske partije, te da ako prosrpske pobijede moze biti belaja i vracanje unatrag. A to bi vracanje unatrag znacilo da umjesto reda bude nered, da umjesto procrnogorskih dodju prosrpski kadrovi, da casni ljudi ostanu bez posla, te da se krene ka stvaranju druge i drugacije Drzave ili do gubljenja njenog statusa.

A kockati se sa onim sto smo teskom mukom stekli na referendumu o nezavisnosti CG, bio bi veliki avanturizam i nevidjeno kockanje. Zato brate, sestro, prst na celo amam za aman prije glasanja, pa tek onda zaokruzi.
barem im je hodza ucio dok su diskutovali barem im je hodza ucio dok su diskutovali wrote on October 6, 2016 at 6:03 pm
Odgovor ovome ; jako blijedo suceljavanje Kako je zgrda plavske televizije u neposrednoj blizini dzamije, barem im je ucio hodza jedno vrijeme dok su diskutovali. Hodza kao sto se zna uci na arapsk, mozda se molio da im stanje bude bolje i da se drugi put predstave u boljem svetlu i da budu spremniji ....
Odgovor ovome ; jako blijedo suceljavanje

Kako je zgrda plavske televizije u neposrednoj blizini dzamije, barem im je ucio hodza jedno vrijeme dok su diskutovali. Hodza kao sto se zna uci na arapsk, mozda se molio da im stanje bude bolje i da se drugi put predstave u boljem svetlu i da budu spremniji ....
cestitke za 1000 - hiljadu i vise objaljenjih sadrazaja za jedno kratko vrijeme cestitke za 1000 - hiljadu i vise objaljenjih sadrazaja za jedno kratko vrijeme wrote on October 6, 2016 at 4:58 pm
Preko hiljadu objavljenih razlicitih sadrzaja iz oblasti politike, turizma, sporta, kulture ... za jedan veoma kratak vremnski period i veliki broj citalaca koji prate Vas portal, potvrda su vaseg valajnog i korisnog rada. to je uspjeh koji je rijetko ko mogao da ostvari poput vas. sve cestitke i samo nastavite tako, jer bez kontinuiranog rada ne moze se doci do portala poput vaseg. citaoci hoce tacne, kvalitetne i pravovremene informacije....
Preko hiljadu objavljenih razlicitih sadrzaja iz oblasti politike, turizma, sporta, kulture ... za jedan veoma kratak vremnski period i veliki broj citalaca koji prate Vas portal, potvrda su vaseg valajnog i korisnog rada. to je uspjeh koji je rijetko ko mogao da ostvari poput vas. sve cestitke i samo nastavite tako, jer bez kontinuiranog rada ne moze se doci do portala poput vaseg. citaoci hoce tacne, kvalitetne i pravovremene informacije....
JAKO BLIJEDO SUCELJAVANJE JAKO BLIJEDO SUCELJAVANJE wrote on October 6, 2016 at 3:33 pm
Predstavnici parlanentarnih stranaka na lokalnom nivou za opstinu Plav imali su svoje suceljavanje na lokalnoj televiziji glas Plava, gdje su odgovarali na odredjena pitanja. Vrlo blijed utisak vecine njih, neki stari a otrcani koji se ponavaljaju godinama u svojim besjedama, drugi mladi neuki i nevaspitani trce ka zdrijebe pred rudom, tako da su u velikoj prednosti oni koji nijesu trosili vrijeme da ih slusaju. Veliko je pitanje da li su motivisali birace da izadzu na izbore, jer nijesu kazali ono sto su biraci zeljeli od njih da cuju.
Predstavnici parlanentarnih stranaka na lokalnom nivou za opstinu Plav imali su svoje suceljavanje na lokalnoj televiziji glas Plava, gdje su odgovarali na odredjena pitanja.

Vrlo blijed utisak vecine njih, neki stari a otrcani koji se ponavaljaju godinama u svojim besjedama, drugi mladi neuki i nevaspitani trce ka zdrijebe pred rudom, tako da su u velikoj prednosti oni koji nijesu trosili vrijeme da ih slusaju. Veliko je pitanje da li su motivisali birace da izadzu na izbore, jer nijesu kazali ono sto su biraci zeljeli od njih da cuju.
ODGOVOR ZA FORMIRANJE PORTALA ZAVICAJ I DIJASPORA ODGOVOR ZA FORMIRANJE PORTALA ZAVICAJ I DIJASPORA wrote on October 5, 2016 at 6:24 pm
GUSINJE-INFO.COM BI MOGAO DA SE FORMIRA KAO NOVI PORTAL DIJASPORA I ZAVICAJ; ZAISTA BI TO BILA PORTALCINA GDJE BI N A JEDNOM MJESTU BILO SVIH INFORMACIJA, OD ONIH OBICNIH PA DO ONIH NAJVAZNIJIH I NAJBITNIJIH.....
GUSINJE-INFO.COM BI MOGAO DA SE FORMIRA KAO NOVI PORTAL DIJASPORA I ZAVICAJ; ZAISTA BI TO BILA PORTALCINA GDJE BI N A JEDNOM MJESTU BILO SVIH INFORMACIJA, OD ONIH OBICNIH PA DO ONIH NAJVAZNIJIH I NAJBITNIJIH.....
Potraba za portalom koji bi uvezao Dijasporu i Zavicaj Potraba za portalom koji bi uvezao Dijasporu i Zavicaj wrote on October 4, 2016 at 8:16 pm
Portal koji bi se mogao unasloviti DIJASPORA I ZAVICAJ mogao bi da objedini sve sve subjekte, organizacije, udruzenja, pojedince itd. kako u Dijaspori tako i u zavicaju. Portal bi bio jako citan i znacajan za sve pod uslovom da nijesmo sebicni i da ima informacija z Dijaspore i Zavicaja koje bi se pravovremeno objavljivale. rednik jednog takvog portala bi trebao biti lice koje bi te poslove obavljalo profesionalno tj. za platu koju bi mu davali subjekti koji se reklamiraju i o kojima se pise. Razmislite uvazeni o ovom predlogu, cini mi se da je umjesan i da bismo svi imali hajra od jednog ovako predlozenog portala.
Portal koji bi se mogao unasloviti DIJASPORA I ZAVICAJ mogao bi da objedini sve sve subjekte, organizacije, udruzenja, pojedince itd. kako u Dijaspori tako i u zavicaju. Portal bi bio jako citan i znacajan za sve pod uslovom da nijesmo sebicni i da ima informacija z Dijaspore i Zavicaja koje bi se pravovremeno objavljivale. rednik jednog takvog portala bi trebao biti lice koje bi te poslove obavljalo profesionalno tj. za platu koju bi mu davali subjekti koji se reklamiraju i o kojima se pise.

Razmislite uvazeni o ovom predlogu, cini mi se da je umjesan i da bismo svi imali hajra od jednog ovako predlozenog portala.
Imalj ko da potvrdi ili dematuje Imalj ko da potvrdi ili dematuje wrote on October 3, 2016 at 7:36 pm
Ocevici koji su bili na licu mjesta govore da se put Skadar-Vrmosa privodi kraju, te da je ostalo da se asfaltira samo jos 3 km. Ovo je nesto sto se pozeljeti moze, pa bi bilo dobro da jos neko ovu informaciju potvrdi .....
Ocevici koji su bili na licu mjesta govore da se put Skadar-Vrmosa privodi kraju, te da je ostalo da se asfaltira samo jos 3 km.

Ovo je nesto sto se pozeljeti moze, pa bi bilo dobro da jos neko ovu informaciju potvrdi .....
Guliti ili cefrljati ; mocilo ili sarandza, pantolace ili tumajlije Guliti ili cefrljati ; mocilo ili sarandza, pantolace ili tumajlije wrote on October 2, 2016 at 4:49 pm
Osobe cak srednje starosne dobi pokrenule su ovih dana na fejzbuku i raznim portalima debatu o ispravnosti koriscenja odredjenih termina u stilu: nije sija nego vrat itd. Za jedne kukuruz (kolomboc) se guli, a za druge se cefrlja; za jedne postoji sarandza, a za druge mocilo (iako se radi o jednom te istom pojmu); neke kazu dimije tumajljije a druge kazu pantolace... Znacenjem pojedinih razlicitih izraza bavio se rahm. Alija Dzogovic iz Peci, kojemu je bas ova oblast uza specijalnost, a imenovani je iza sebe ostavio pisani dokumenat jako bitan za one koji zele nova znanja.
Osobe cak srednje starosne dobi pokrenule su ovih dana na fejzbuku i raznim portalima debatu o ispravnosti koriscenja odredjenih termina u stilu: nije sija nego vrat itd.
Za jedne kukuruz (kolomboc) se guli, a za druge se cefrlja; za jedne postoji sarandza, a za druge mocilo (iako se radi o jednom te istom pojmu); neke kazu dimije tumajljije a druge kazu pantolace...

Znacenjem pojedinih razlicitih izraza bavio se rahm. Alija Dzogovic iz Peci, kojemu je bas ova oblast uza specijalnost, a imenovani je iza sebe ostavio pisani dokumenat jako bitan za one koji zele nova znanja.
STARE I NOVE KULE U ORJENTALNOM STILU STARE I NOVE KULE U ORJENTALNOM STILU wrote on September 28, 2016 at 6:41 pm
ADAPTACIJA STARIH I IZGRADNJA NOVIH KULA U ORJENTALNOM STILU U PLAVU I GUSINJU JE ZA SVAKU POHVALU. RIJEC JE O KULAMA KOJE SU BUKVALNO DUSA OVIH GRADOVA NASTANJENIH VECINSKIM ISLAMSKIM ZIVLJEM. OD STARIH ADAPTIRANIH KULA IZ TURSKOG PERIODA IZDVOJIO BIH JASAVICA I REDZEPAGICA KULE, ZATIM NEKOLIKO KULA U GUSINJU, A OD NOVIH KULU HUSKA REDZEPAGICA U RUDOM POLJU I REFKOVU KULU U GUSINJU. AFERIM SVIMA KOJI IMAJU STILA, VOLJE I NOVCA DA IZA SEBE OSTAVE TAKO VAZNO KULTURNO I ARHITEKTONSKO NASLEDJE.
ADAPTACIJA STARIH I IZGRADNJA NOVIH KULA U ORJENTALNOM STILU U PLAVU I GUSINJU JE ZA SVAKU POHVALU. RIJEC JE O KULAMA KOJE SU BUKVALNO DUSA OVIH GRADOVA NASTANJENIH VECINSKIM ISLAMSKIM ZIVLJEM. OD STARIH ADAPTIRANIH KULA IZ TURSKOG PERIODA IZDVOJIO BIH JASAVICA I REDZEPAGICA KULE, ZATIM NEKOLIKO KULA U GUSINJU, A OD NOVIH KULU HUSKA REDZEPAGICA U RUDOM POLJU I REFKOVU KULU U GUSINJU. AFERIM SVIMA KOJI IMAJU STILA, VOLJE I NOVCA DA IZA SEBE OSTAVE TAKO VAZNO KULTURNO I ARHITEKTONSKO NASLEDJE.
Veliki ljudi sa velikim medijem - portalom Veliki ljudi sa velikim medijem - portalom wrote on September 25, 2016 at 8:05 pm
Blizu dvije hiljade pregleda dnevno na portalu Gusinje-info.com, potvrda su valjanog rada uredjivackog tima i blagovremene i prave informisanosti citalaca o onome sto oni zele da cuju i informisu se. Sto bi se ono narodski kazalo "pogodak u sridu" kada je u pitanju rad ovog portala koji za tako kratko vrijeme iz dana u dan uvecava broj svojih citalaca. Aferim, bez ikakvog laskanja zasluzujete pohvale i samo ovako nastavite. Ima portala rekla, kazala, hvale sami sebe a druge kude, a vi cestito radite, lose i neistinite price i pisanja ignorisete, ne obazirete se na njih, sto mogu samo veliki i cestiti da tako postupaju. I ova reklama i objava vasih tekstova na fejzbuku je takodje pun pogodak. Srecno. Veliki ljudi sa velikim medijem tj. portalom .
Blizu dvije hiljade pregleda dnevno na portalu Gusinje-info.com, potvrda su valjanog rada uredjivackog tima i blagovremene i prave informisanosti citalaca o onome sto oni zele da cuju i informisu se. Sto bi se ono narodski kazalo "pogodak u sridu" kada je u pitanju rad ovog portala koji za tako kratko vrijeme iz dana u dan uvecava broj svojih citalaca. Aferim, bez ikakvog laskanja zasluzujete pohvale i samo ovako nastavite.

Ima portala rekla, kazala, hvale sami sebe a druge kude, a vi cestito radite, lose i neistinite price i pisanja ignorisete, ne obazirete se na njih, sto mogu samo veliki i cestiti da tako postupaju.

I ova reklama i objava vasih tekstova na fejzbuku je takodje pun pogodak. Srecno.

Veliki ljudi sa velikim medijem tj. portalom .
STOP neobrazovanim i nedoslednim imamima STOP neobrazovanim i nedoslednim imamima wrote on September 17, 2016 at 7:42 am
Tekst o islamskim grobljima u Zavicaju je tema kojoj treba posvetiti daleko vecu paznju. Nije dovoljno napisati tekst, dva i u zaborav ostaviti ovo pitanje.Javna je tajna da u Zavicaju Islamsku zajednicu vode neobrazovani i neuki IMAMI koji biraju podobne clanove Odbora i podobne Predsjednike. To je zalosno da zalosnije biti ne moze. Na drugoj strani, visokoobrazovani imami ostaju u sjenci, a pristup Odboru im je nedostupan. U Zavicaju je nazalost puno onih koji samo nose islamsko ime, koji ne obavljaju islamske duznosti, ne klanjaju, ne poste, ne daju zekat...., i upravo ti ljudi podrzavaju neobrazovane, neuke i nedosledne imame. Kada bi bilo vise vjernika nego sto ih ima, slika bi bila puno drugacija. Primjera radi, jedan imam u Zavicaju bez islamskog fakulteta i znanja gleda kako da dzemat drzi u mraku, uzima mu novac po raznim osnovama(potkrada ga) preko nedozvoljenih hatmi, navodnog lijecenja glavobolje i drugih prevara i dijeljenja dzemata, dok ga s druge strane ne zanima nivo vjerske svijesti niti ga zanima da li su uredjena ili neuredjena nasa mezarja. Svakom postenom covjeku se drob prevrne kada vidi hodzu kako u kafani pusi i lezerno se ponasa sa ljudima koji u dzamiju ni od bajrama nijesu usli. Vakat je takvima kazati jedno veliko STOP ILI NJET !!!
Tekst o islamskim grobljima u Zavicaju je tema kojoj treba posvetiti daleko vecu paznju. Nije dovoljno napisati tekst, dva i u zaborav ostaviti ovo pitanje.Javna je tajna da u Zavicaju Islamsku zajednicu vode neobrazovani i neuki IMAMI koji biraju podobne clanove Odbora i podobne Predsjednike. To je zalosno da zalosnije biti ne moze. Na drugoj strani, visokoobrazovani imami ostaju u sjenci, a pristup Odboru im je nedostupan. U Zavicaju je nazalost puno onih koji samo nose islamsko ime, koji ne obavljaju islamske duznosti, ne klanjaju, ne poste, ne daju zekat...., i upravo ti ljudi podrzavaju neobrazovane, neuke i nedosledne imame. Kada bi bilo vise vjernika nego sto ih ima, slika bi bila puno drugacija. Primjera radi, jedan imam u Zavicaju bez islamskog fakulteta i znanja gleda kako da dzemat drzi u mraku, uzima mu novac po raznim osnovama(potkrada ga) preko nedozvoljenih hatmi, navodnog lijecenja glavobolje i drugih prevara i dijeljenja dzemata, dok ga s druge strane ne zanima nivo vjerske svijesti niti ga zanima da li su uredjena ili neuredjena nasa mezarja. Svakom postenom covjeku se drob prevrne kada vidi hodzu kako u kafani pusi i lezerno se ponasa sa ljudima koji u dzamiju ni od bajrama nijesu usli. Vakat je takvima kazati jedno veliko STOP ILI NJET !!!
URNEK KOSOVARSKI TREBAMO PRAKTIKOVATI URNEK KOSOVARSKI TREBAMO PRAKTIKOVATI wrote on September 14, 2016 at 7:01 am
ONI(KOSOVARI) IDU ZA NAFAKOM I PO ZAPADNOJ EVROPI I PO AMERICI I DALJE, ALI UVIJEK OSTAVLJAJU NEKOG DA IM CUVA KOSOVO I SVOJE OGNJISTE.LJETO REZERVISU ZA VJERIDBE, SVADBE I DRUGE SVECANOSTI, A U DRUGOM PERIODU PRAVE NOVAC TJ. STICU ZARADU. ONI POUZDANO I DALJE PLANIRAJU I ZNAJU KO TREBA DA KOSI, A KO VODU DA NOSI......
ONI(KOSOVARI) IDU ZA NAFAKOM I PO ZAPADNOJ EVROPI I PO AMERICI I DALJE, ALI UVIJEK OSTAVLJAJU NEKOG DA IM CUVA KOSOVO I SVOJE OGNJISTE.LJETO REZERVISU ZA VJERIDBE, SVADBE I DRUGE SVECANOSTI, A U DRUGOM PERIODU PRAVE NOVAC TJ. STICU ZARADU. ONI POUZDANO I DALJE PLANIRAJU I ZNAJU KO TREBA DA KOSI, A KO VODU DA NOSI......
Ugorelji i pred predstojece izbore Ugorelji i pred predstojece izbore wrote on September 8, 2016 at 8:57 pm
Bila je praksa ranije da se bar uoci izbora narodu nasto zavrsi. Ovoga puta su toliko ugorelji da ama bas nista ne zele da ucine. Kako samo razmisljaju da nas u Evropu uvedu, jedino da pokupuju na hiljade magaradi, kako bi se uz njihovu pomoc lase stiglo do zeljene destinacije.
Bila je praksa ranije da se bar uoci izbora narodu nasto zavrsi.
Ovoga puta su toliko ugorelji da ama bas nista ne zele da ucine.
Kako samo razmisljaju da nas u Evropu uvedu, jedino da pokupuju na hiljade magaradi, kako bi se uz njihovu pomoc lase stiglo do zeljene destinacije.
Musafiri pocelji da malju Musafiri pocelji da malju wrote on August 8, 2016 at 5:17 pm
Sa prvom kisom i manjim zahladjenjem i "musafiri" lagano izmicu i vracaju se natrag. Svi koji su dosli mogli su da se uvjere u Evropske cijene i standard Africki zitelja Gusinja i Plava. Svako ceka svoju zrtvu: Nesavjesni ljekar bolesnog klijenta da mu dadne mito; Pokvareni ugostitelj gosta sa debelim novcanikom da ga pokrade; Nesavjesna rodbina gleda da ukazano gostoprimstvo debelo naplati; A sareni trgovci da sa laznim cijenama navuku potrosaca da kod njega trguje ..... > NE NATOVARI BOZE, STA COVJEK PODNIJETI MOZE
Sa prvom kisom i manjim zahladjenjem i "musafiri" lagano izmicu i vracaju se natrag.
Svi koji su dosli mogli su da se uvjere u Evropske cijene i standard Africki zitelja Gusinja i Plava.

Svako ceka svoju zrtvu:

Nesavjesni ljekar bolesnog klijenta da mu dadne mito;

Pokvareni ugostitelj gosta sa debelim novcanikom da ga pokrade;

Nesavjesna rodbina gleda da ukazano gostoprimstvo debelo naplati;

A sareni trgovci da sa laznim cijenama navuku potrosaca da kod njega trguje .....


> NE NATOVARI BOZE, STA COVJEK PODNIJETI MOZE
Sve vise musafira Sve vise musafira wrote on June 29, 2016 at 6:05 pm
Sve nam je vise musafira. Pa i pored svega toga, najveci broj njih se ocekuje od prve polovine jula. Tako rade patriote svog Zavicaja i drugi zaljubljenici prelijepih predlela ....
Sve nam je vise musafira. Pa i pored svega toga, najveci broj njih se ocekuje od prve polovine jula. Tako rade patriote svog Zavicaja i drugi zaljubljenici prelijepih predlela ....
Cijene evropske, a standard africki Cijene evropske, a standard africki wrote on June 26, 2016 at 8:07 pm
Po cijenama koje postoje u Plavu i Gusinju koliko se sjutra moze u Evropu. Ali standard Africki, kako ce se on prevazici od strane stanovnistva. Zar je ikome uspjelo da obezvrijedi euro, kao sto je to uspjelo plavljanima i gusinjanima ....
Po cijenama koje postoje u Plavu i Gusinju koliko se sjutra moze u Evropu. Ali standard Africki, kako ce se on prevazici od strane stanovnistva. Zar je ikome uspjelo da obezvrijedi euro, kao sto je to uspjelo plavljanima i gusinjanima ....
Kupi kartu i dodji u Zavicaj Kupi kartu i dodji u Zavicaj wrote on June 23, 2016 at 8:21 pm
Ovo se ljeto najavljuje kao jedno od toplijih, prilika prava da se dodje u Zavicaj za Bajram i poslije bajramskih praznika. Zato brate, sesto, prijatelju moj dragi, rezervisi i kupi kartu na vrijeme i sa familijom provedite odmor na najljepsoj destinaciji na Svijetu.
Ovo se ljeto najavljuje kao jedno od toplijih, prilika prava da se dodje u Zavicaj za Bajram i poslije bajramskih praznika.
Zato brate, sesto, prijatelju moj dragi, rezervisi i kupi kartu na vrijeme i sa familijom provedite odmor na najljepsoj destinaciji na Svijetu.
Ibrahim Huseinovic Ibrahim Huseinovic wrote on June 20, 2016 at 4:39 am
KOLEKTIVNI IFTAR U GUSINJE DANA 18.06.2016.GODINE(SUBOTA), DA ALLAH OBILATO NAGRADI ORGANIZATORE- ODGOVORNE OPSTINE GUSINJE I OPSTINE BAYRAMPASA- TURSKA Jedno predivno druzenje i kolektivni iftar za oko dvije hiljade osoba, osigurali su odgovorni opstine Gusinje i opstine Bayrampasa(Istambul). Bilo je tu i lijepe zakuske iz turske kuhinje, lijepog doceka, predivne turske muzike, koja do svakog damara dopire. Na momenete sam gubio osjecaj da sam u malenom Gusinju, te kao da se nalazim na bas Carsiji u Sarajevu ili na trgu u Skadru. Gospoda i odgovorni radija Gusinje su nasli za shodno da snime prisutvo moje i moje brace Ismeta i Izeta- direktora radio Luna Plav, hvala im na tome. Kamere jedne poznate turske televizije su direktno emitovale ovaj najznacajniji vjerski skup Crne Gore koje se veceras odrzao upravo u drevnom gradu Gusinju.Molim Uzvisenog Allaha da organizatore obilato nagradi i da u buducnosti se jos puno sastajemo na ovakav ili slican nacin.
KOLEKTIVNI IFTAR U GUSINJE DANA 18.06.2016.GODINE(SUBOTA), DA ALLAH OBILATO NAGRADI ORGANIZATORE- ODGOVORNE OPSTINE GUSINJE I OPSTINE BAYRAMPASA- TURSKA Jedno predivno druzenje i kolektivni iftar za oko dvije hiljade osoba, osigurali su odgovorni opstine Gusinje i opstine Bayrampasa(Istambul). Bilo je tu i lijepe zakuske iz turske kuhinje, lijepog doceka, predivne turske muzike, koja do svakog damara dopire. Na momenete sam gubio osjecaj da sam u malenom Gusinju, te kao da se nalazim na bas Carsiji u Sarajevu ili na trgu u Skadru. Gospoda i odgovorni radija Gusinje su nasli za shodno da snime prisutvo moje i moje brace Ismeta i Izeta- direktora radio Luna Plav, hvala im na tome. Kamere jedne poznate turske televizije su direktno emitovale ovaj najznacajniji vjerski skup Crne Gore koje se veceras odrzao upravo u drevnom gradu Gusinju.Molim Uzvisenog Allaha da organizatore obilato nagradi i da u buducnosti se jos puno sastajemo na ovakav ili slican nacin.
U vaket pravi U vaket pravi wrote on June 15, 2016 at 9:47 pm
Ovu ste stranicu formiralji na vaket.bas tu ima svasta ponesto da moze coek da se razgalji i informise.A za godisnjice i smrtove moze se preko drugija portala doj do podetaka i o tome valja cut i bit u dogadjaju. Nastavite ovijem tempom
Ovu ste stranicu formiralji na vaket.bas tu ima svasta ponesto da moze coek da se razgalji i informise.A za godisnjice i smrtove moze se preko drugija portala doj do podetaka i o tome valja cut i bit u dogadjaju. Nastavite ovijem tempom
prolaznik prolaznik wrote on June 12, 2016 at 3:11 pm
Prodjem sve portale,razljika ste brate koja prija.hiljadarka citalaca dnveno nesto sto se pozeljeti moze.
Prodjem sve portale,razljika ste brate koja prija.hiljadarka citalaca dnveno nesto sto se pozeljeti moze.
Redovni citalac Redovni citalac wrote on June 10, 2016 at 3:36 pm
Sve cestitke. Teme su Vam razlicite i vazne za citaoce. Samo nastavite ovako.
Sve cestitke. Teme su Vam razlicite i vazne za citaoce. Samo nastavite ovako.
Ramazan, ramazan Ramazan, ramazan wrote on June 8, 2016 at 6:53 pm
Desetina Ramazana vec prodje, blago onom ko posti i nahrani postaca :)
Desetina Ramazana vec prodje, blago onom ko posti i nahrani postaca :)
POSTAC (URUCLIJA) POSTAC (URUCLIJA) wrote on June 6, 2016 at 7:30 pm
KADA NEKO OD VAS POSTI, NEKA BESTIDNO (SRAMOTNO) NE GOVORI, A AKO GA NEKO BUDE PSOVAO, ILI GA NAPADNE, NEKA KAZE: JA POSTIM (Ebu Hurejre - muttefekun alejhi)
KADA NEKO OD VAS POSTI, NEKA BESTIDNO (SRAMOTNO) NE GOVORI, A AKO GA NEKO BUDE PSOVAO, ILI GA NAPADNE, NEKA KAZE: JA POSTIM

(Ebu Hurejre - muttefekun alejhi)
ISTINA ZIVA ISTINA ZIVA wrote on June 2, 2016 at 8:03 pm
SVI DRUGI SU DOBRI, VI STE DRUGACIJI(NAJBOLJI).
SVI DRUGI SU DOBRI, VI STE DRUGACIJI(NAJBOLJI).
Posmatrac Posmatrac wrote on June 2, 2016 at 5:38 pm
Ovi nas narod ka da je u lijenstinu veliku zagrezao. Volja im je da citaju kratke informacije tipa umro, smrtno stradao etc., a nije u stanju da malo vise cita i da se edukuje. Pa i pord svega toga ova vasa stranica i bez takvih informacija ozbiljno napreduje i uvecava joj se broj citalaca, kada se napuni godina dana imace minimum dvije hiljade posjetilaca dnevno. Sada ih vec ima skoro hiljadu u toku 24 casa. Bravo, samo nastavite sa tacnim i za citaoce znacajnim informacijama, uspjeh Vam je zagarantovan.
Ovi nas narod ka da je u lijenstinu veliku zagrezao. Volja im je da citaju kratke informacije tipa umro, smrtno stradao etc., a nije u stanju da malo vise cita i da se edukuje.

Pa i pord svega toga ova vasa stranica i bez takvih informacija ozbiljno napreduje i uvecava joj se broj citalaca, kada se napuni godina dana imace minimum dvije hiljade posjetilaca dnevno. Sada ih vec ima skoro hiljadu u toku 24 casa. Bravo, samo nastavite sa tacnim i za citaoce znacajnim informacijama, uspjeh Vam je zagarantovan.
SLOGA JE NAJVECA CISTOCA SLOGA JE NAJVECA CISTOCA wrote on May 27, 2016 at 2:22 pm
Sloga je najveci stepen cistoce svakog mjesta. Cestitke za ovu akciju ciscenja i uljepsavanja Gusinja. Doci ce Dijaspora i Musafiri sa svih strana, valja im omoguciti da vide nesto lijepo i da se posteno odmore.....
Sloga je najveci stepen cistoce svakog mjesta.
Cestitke za ovu akciju ciscenja i uljepsavanja Gusinja. Doci ce Dijaspora i Musafiri sa svih strana, valja im omoguciti da vide nesto lijepo i da se posteno odmore.....
svjedok svjedok wrote on May 26, 2016 at 5:28 pm
Mi koji sa puno meraka posjecujemo ovaj portal uocavamo da su svi drugi portali dobri a da je ovaj portal drugaciji. A to - drugaciji - bi mu ga u prevodu doslo da je vise nego idealan. Iskrene cestitke vlasniku portala GUSINJE-INFO. COM
Mi koji sa puno meraka posjecujemo ovaj portal uocavamo da su svi drugi portali dobri a da je ovaj portal drugaciji.

A to - drugaciji - bi mu ga u prevodu doslo da je vise nego idealan. Iskrene cestitke vlasniku portala GUSINJE-INFO. COM
Efendija Efendija wrote on May 24, 2016 at 2:29 pm
Stranica je vise nego idealna. Svaka Vam cast, mislim kao i mnogi, da ste uradili pravu stvar sa ovim portalom. Ocekujemo da cete postavljati postove i o nasoj vjeri, tim prije sto se primice sveti mjesec Ramazan u kojem smo vecina nas u pojacanom ibadetu.
Stranica je vise nego idealna.
Svaka Vam cast, mislim kao i mnogi, da ste uradili pravu stvar sa ovim portalom. Ocekujemo da cete postavljati postove i o nasoj vjeri, tim prije sto se primice sveti mjesec Ramazan u kojem smo vecina nas u pojacanom ibadetu.
DELJIJA DELJIJA wrote on May 17, 2016 at 2:59 pm
I ja dijeljim misljenje sa ovijem Jaranom da ovu stranicu mozemo nazvat pravi TREF PA KO ZA POCETEK NE UPAMTI DOBRO PORTAL GUSINJE-INFO.COM onda nek se sjeti TREF STRANICE i u zdravlje da se snjom koristimo
I ja dijeljim misljenje sa ovijem Jaranom da ovu stranicu mozemo nazvat pravi TREF

PA KO ZA POCETEK NE UPAMTI DOBRO PORTAL

GUSINJE-INFO.COM

onda nek se sjeti

TREF STRANICE
i u zdravlje da se snjom koristimo
Ibrahim Husejnovic Ibrahim Husejnovic wrote on May 17, 2016 at 1:48 pm
Nase slike iz mladih i zrelih godina Prihvatih se ovog posla da napisem po koji tekst za portal Gusinje-info.com cijeneci svu kreatvnost, viziju i odlucnost vlasnika ovog portala da bude servis svojim sugradjanima i svima koji su zeljni tacnog i pravovremenog informisanja. Bez ikakvog dogovora sa vlasnikom portala, on se ipak odlucio da mi pored mojih tekstova stavi 'sliku' iz mladjanih dana, nesto mu ona ljepsa, a ja tek za koliko godina mladji. Ama i ja bi isto voleo da sam u tim mladim godinama, ko bi zapravo odbio da samo moze u mlade godine da se vrne. Sta nije, ni car ga ne ije. Ali ima i ona druga strana medalje, tj. da se odrasta, zivi i ostari. Lijepo je kad nam neko uputi blagoslov rijecima: zivi bili, penziju i duboku starost docekali...Slike iz mladih dana me podsjete na snagu i moje ambicije,na osjecaj da bih Svijet mogao da promijenim kada bih bio u prilici...Ali sa staroscu i godinama covjek stice spoznaju o prolaznosti i nasoj limitiranosti, metri i godine zivota nas ucine da zlelije promisljamo,da smo mudriji, realniji, obzirniji prema drugima i drugacijima od sebe.Sa starenjem gubimo na fizickoj ljepoti, a dobijamo na dusevnoj. Kazu za mrava kad ostari da cak i krila dobije, da se ne bi i dalje bohrao po zemlji. Puno nasih zavicajaca je zivotarilo po nasoj drevnoj Ljugi (Gusinju i Plavu), bez posla, zarade i zivota dostojnog covjeka. Nafaka se mnogima el hamdulilah nasmijala i otvorila, pa su sada dobro zapodili u Ameriku, Njemacku, Kanadu, Svedsku, Luksemburg, Svajcarsku,Norvesku,Francusku, Australiju...Mnogi od tih domacina, ne samo da su postali gazde i da su zapodili, vec udjeljuju od svog imetka za one kojima je pomoc potrebna, a sve sto potrose za hajtar Bozji i radi Njegovog zadovoljstva, uvecava im nafaku i ono sto su dali i do... Read more
Nase slike iz mladih i zrelih godina

Prihvatih se ovog posla da napisem po koji tekst za portal Gusinje-info.com cijeneci svu kreatvnost, viziju i odlucnost vlasnika ovog portala da bude servis svojim sugradjanima i svima koji su zeljni tacnog i pravovremenog informisanja. Bez ikakvog dogovora sa vlasnikom portala, on se ipak odlucio da mi pored mojih tekstova stavi 'sliku' iz mladjanih dana, nesto mu ona ljepsa, a ja tek za koliko godina mladji. Ama i ja bi isto voleo da sam u tim mladim godinama, ko bi zapravo odbio da samo moze u mlade godine da se vrne. Sta nije, ni car ga ne ije. Ali ima i ona druga strana medalje, tj. da se odrasta, zivi i ostari. Lijepo je kad nam neko uputi blagoslov rijecima: zivi bili, penziju i duboku starost docekali...Slike iz mladih dana me podsjete na snagu i moje ambicije,na osjecaj da bih Svijet mogao da promijenim kada bih bio u prilici...Ali sa staroscu i godinama covjek stice spoznaju o prolaznosti i nasoj limitiranosti, metri i godine zivota nas ucine da zlelije promisljamo,da smo mudriji, realniji, obzirniji prema drugima i drugacijima od sebe.Sa starenjem gubimo na fizickoj ljepoti, a dobijamo na dusevnoj. Kazu za mrava kad ostari da cak i krila dobije, da se ne bi i dalje bohrao po zemlji. Puno nasih zavicajaca je zivotarilo po nasoj drevnoj Ljugi (Gusinju i Plavu), bez posla, zarade i zivota dostojnog covjeka. Nafaka se mnogima el hamdulilah nasmijala i otvorila, pa su sada dobro zapodili u Ameriku, Njemacku, Kanadu, Svedsku, Luksemburg, Svajcarsku,Norvesku,Francusku, Australiju...Mnogi od tih domacina, ne samo da su postali gazde i da su zapodili, vec udjeljuju od svog imetka za one kojima je pomoc potrebna, a sve sto potrose za hajtar Bozji i radi Njegovog zadovoljstva, uvecava im nafaku i ono sto su dali i do sedam stotina puta. Toga su punazina svjesni, a Onaj sto nas gleda i u cijoj je ruci nasa dusa to ocjenjuje i vrednuje.
Nasi zitelji koji nijesu mogli da se skrase u svom Zavicaju, dolaze, posjecuju ga i finansiski podrzavaju, koliko vise mogu. I ovoga ljeta ocekujemo posjete i druzenja; Ne ona sitna i sicardziska druzenja vec ona kojima ce nas Gospodar Allah biti zadovoljan.Licno sam bio i ostao spreman da prihvatim i docekam svakog dobronamjernika u moj dom.
A sto se pak tice slike koja prati moje kolumne, ocekujem pored postojece jos jednu iz sadasnjih zrelih dana, kako bi uvazeni citaoci mogli da me vide u mladim i zrelim godinama :)

Zelim Vam svima najljepse sto se pozeljeti moze, amin.
Jaran Jaran wrote on May 16, 2016 at 8:22 pm
U nekoliko zadnjih dana se jasno uocava da www.gusinje-info.com, iz dana u dan sve vise povecava proj posjetilaca, tako da u toku dana bude i preko hiljadu posjeta i pregleda na portalu. Ovo je jasan signal da je GAZDA (imao vazda), potrefio volju citalaca, koji se lahgano ali sigurno usmjeravaju prema portalu Gusinje-info.com; Pa kada je vec tako, neka je hairli :)
U nekoliko zadnjih dana se jasno uocava da www.gusinje-info.com, iz dana u dan sve vise povecava proj posjetilaca, tako da u toku dana bude i preko hiljadu posjeta i pregleda na portalu.

Ovo je jasan signal da je GAZDA (imao vazda), potrefio volju citalaca, koji se lahgano ali sigurno usmjeravaju prema portalu Gusinje-info.com; Pa kada je vec tako, neka je hairli :)
Ibrahim Ibrahim wrote on May 15, 2016 at 7:59 pm
Prijatno sam iznenadjen ovim portalom (Gusinje-info.com), dusa je blaga do veceras nijesam znao da je otvoren tj. da postoji. Cestitam vlasniku ovog portala, sto je imao volje i snage da se odluci za jedan ovakav poduhvat koji iziskuje i truda i vremena. Vjerujem da ce okupiti zeljeni broj istomisljenika koji ce mu pomagati u ovom poslu i slati mu adekvatne tekstve u cilju povezivanja naseg naroda rasturenog po svijetu i njegovog sto objektivnijeg informisanja. Svi smo mi emrom Bozjim razliciti u svakom pogledu, ali kada dodje 'stani pani' svi smo za jednog, jedan za sve.... Jos jednom puno uspjeha u radu i moje iskrene cestitke.
Prijatno sam iznenadjen ovim portalom (Gusinje-info.com), dusa je blaga do veceras nijesam znao da je otvoren tj. da postoji.

Cestitam vlasniku ovog portala, sto je imao volje i snage da se odluci za jedan ovakav poduhvat koji iziskuje i truda i vremena.

Vjerujem da ce okupiti zeljeni broj istomisljenika koji ce mu pomagati u ovom poslu i slati mu adekvatne tekstve u cilju povezivanja naseg naroda rasturenog po svijetu i njegovog sto objektivnijeg informisanja.

Svi smo mi emrom Bozjim razliciti u svakom pogledu, ali kada dodje 'stani pani' svi smo za jednog, jedan za sve....

Jos jednom puno uspjeha u radu i moje iskrene cestitke.
Ganija Radoncic Ganija Radoncic wrote on March 12, 2016 at 6:04 am
GAR22
GAR22
Ramiz F. Ramiz F. wrote on January 28, 2016 at 2:19 am
ODGOVOR AGU KOLJENOVIC Posto se osjeti prozvanim da mi pojedinci ne razumijemo i kako rece hocemo da se prepucavamo, ja bih te podsjetio na SLEDECE: Da u tvom mandatu dovedoste Cerica u CENTAR kao Politicara. Znaci li to da se nasa Islamska zajednica bai politikom? Ja mislim da vam je prece i bolje bilo dovesti nase DONATORE. Pokusaj ZATVARANJA nase Alipasine Dzamije i to za Bajerem moj Efendija. Svi dzemati otvaraju Dzamije a vi ZATVARATE. Haj to nego NAREDISTE Hodzama da ne mogu klanjat i biti sa nama u Alipasinoj Dzamiji. E moj Efendija pa vam to ne bi DOSTA bruke nego i dalje POKUSASTE da PODMITITE Hodzu kojeg smo ja i drugi CLANOVI i DONATORI platili da nam klanjaza BAJREM pored nasih DVOJICE koji se placaju NASIM CLANARINAMA. Ja mislim sa ovom cinjenicom da ste vi RAZDVOJILI DZEMAT. Pa umjesto da uvidite gresku vi se vise interesujete dje i ko ide da klanja. Efendija idim da se pozivas na STATUT, pa reci mi kako DOZVOLI da se Skupstina odrzi sa tako MALIM ODAZIVOM Dzamatlija? Haj to kako dozvoli da se isti STATUT KRSI? Procitaj sta pise U CLANU 10. Kako nijesi reagovao na to da su 4 clana sadasnjeg NELEGALNOG ODBORA ne nalaze na spisku clanova koje si POZVAO NA SKUPSTINU? Kako nijesi reagovao da blagajnika kojeg je Skupstina izabrala zamijenite, ako ti nijesi bio u tom Odboru malo mi je cudno da nisi cuo ili ucestovao u tome posto NELEGALNA SKUPSTINA se odrzala 24tog. Okt. a on je zamenjen 27mog Okt. E moj Efendija trebao si da radis posao pravilno kao sto pise u STATUTU a ne da pravis volju nekim ljudima koji su tamo za svoje INTERESE, koji su te koristili za ostvarivanje njihovih ciljeva. EVO TI OVI RAZLOI POSTO SE JAVLJAS PA SE TI VIDJI MOJ... Read more
ODGOVOR AGU KOLJENOVIC

Posto se osjeti prozvanim da mi pojedinci ne razumijemo i kako rece hocemo da se prepucavamo, ja bih te podsjetio na SLEDECE:

Da u tvom mandatu dovedoste Cerica u CENTAR kao Politicara. Znaci li to da se nasa Islamska zajednica bai politikom? Ja mislim da vam je prece i bolje bilo dovesti nase DONATORE.

Pokusaj ZATVARANJA nase Alipasine Dzamije i to za Bajerem moj Efendija. Svi dzemati otvaraju Dzamije a vi ZATVARATE. Haj to nego NAREDISTE Hodzama da ne mogu klanjat i biti sa nama u Alipasinoj Dzamiji. E moj Efendija pa vam to ne bi DOSTA bruke nego i dalje POKUSASTE da PODMITITE Hodzu kojeg smo ja i drugi CLANOVI i DONATORI platili da nam klanjaza BAJREM pored nasih DVOJICE koji se placaju NASIM CLANARINAMA. Ja mislim sa ovom cinjenicom da ste vi RAZDVOJILI DZEMAT. Pa umjesto da uvidite gresku vi se vise interesujete dje i ko ide da klanja.

Efendija idim da se pozivas na STATUT, pa reci mi kako DOZVOLI da se Skupstina odrzi sa tako MALIM ODAZIVOM Dzamatlija? Haj to kako dozvoli da se isti STATUT KRSI? Procitaj sta pise U CLANU 10.

Kako nijesi reagovao na to da su 4 clana sadasnjeg NELEGALNOG ODBORA ne nalaze na spisku clanova koje si POZVAO NA SKUPSTINU? Kako nijesi reagovao da blagajnika kojeg je Skupstina izabrala zamijenite, ako ti nijesi bio u tom Odboru malo mi je cudno da nisi cuo ili ucestovao u tome posto NELEGALNA SKUPSTINA se odrzala 24tog. Okt. a on je zamenjen 27mog Okt. E moj Efendija trebao si da radis posao pravilno kao sto pise u STATUTU a ne da pravis volju nekim ljudima koji su tamo za svoje INTERESE, koji su te koristili za ostvarivanje njihovih ciljeva.

EVO TI OVI RAZLOI POSTO SE JAVLJAS PA SE TI VIDJI MOJ EFENDIJA. Ovo nije PREPUCAVANJE, ovo NIJE IGRA, ovo NIJESU POJEDINCI ovo je DZEMAT PLAVA I GUSINJA.

SA POSTOVANJEM RAMIZ FERATOVIC