DOBRODOSLI NA GUSINJE-INFO.COM KNJIGU GOSTIJU

 
 
 
 
 
Prostor oznacen sa * obavezno ispuniti.
Vasa e mail adresa nece biti prikazana javno
Vas komentar ce biti prikazan poslije pregleda
Zadrzavamo pravo da ne prikazemo ili ponistimo vas komentar ukoliko nije prikladan za javnost .
Zabranjeno psovanje, vrijedjanje, spletkarenje i prozivanje lica punim imenom i prezimenom pod pseudonima ili nadimkom!
Komentari na ovoj knjizi gostiju nijesu misljenje redakcije gusinje-info.com
75 entries.
SIN MUHAMEDA ALIJA ZADRZAN NA AERODROMU SIN MUHAMEDA ALIJA ZADRZAN NA AERODROMU wrote on February 25, 2017 at 8:48 pm
Sina legendarnog boksera Muhameda Alija imigracione vlasti zadržale su na aerodromu na Floridi, izjavio je danas njegov advokat Kris Manćini. Prema njegovim riječima, imigracione vlasti su gotovo dva sata ispitivale Muhameda Alija Juniora, koji se sa majkom vraćao sa Jamajke, neprestano ponavljajući pitanje kako je dobio to ime i da li je musliman, prenosi RSE agencijsku vijest.
Sina legendarnog boksera Muhameda Alija imigracione vlasti zadržale su na aerodromu na Floridi, izjavio je danas njegov advokat Kris Manćini.
Prema njegovim riječima, imigracione vlasti su gotovo dva sata ispitivale Muhameda Alija Juniora, koji se sa majkom vraćao sa Jamajke, neprestano ponavljajući pitanje kako je dobio to ime i da li je musliman, prenosi RSE agencijsku vijest.
Umjesto pregovora, ukidaju naknade za majke Umjesto pregovora, ukidaju naknade za majke wrote on February 22, 2017 at 9:16 pm
Umje­sto da uki­ne od­lu­ku o uma­nje­nju na­kna­da za maj­ke i vra­te ih na pre­đa­šnje iz­no­se, Vla­da Cr­ne Go­re će to da­va­nje, naj­vje­ro­vat­ni­je, uki­nu­ti, u skla­du sa pre­po­ru­kom Svjet­ske ban­ke da se ra­ci­o­na­li­zu­je jav­na po­tro­šnja, sa­zna­je „Dan” iz vi­še iz­vo­ra u iz­vr­šnoj vla­sti. Maj­ke su po­ru­či­le da ne­će pri­sta­ti na sma­nje­nje na­kna­da, a ka­mo­li na uki­da­nje, i uko­li­ko iz­vr­šna vlast ne od­u­sta­ne od tih na­mje­ra, or­ga­ni­zo­va­će no­ve pro­te­ste. Vla­da je for­mi­ra­la i eks­pert­ski tim ko­ji ima za­da­tak da iz­a­na­li­zi­ra pri­mje­nu Za­ko­na o so­ci­jal­noj i dječ­joj za­šti­ti, pri­je sve­ga u di­je­lu ko­ji se od­no­si na pra­vo že­na da ostva­re na­kna­du po osno­vu ma­te­rin­stva, a on bi tre­ba­lo i da for­mal­no pred­lo­ži uki­da­nje tih da­va­nja. Svjet­ska ban­ka ne­dav­no je upo­zo­ri­la da je zbog na­kna­da za maj­ke do­šlo do po­ve­ća­nja ne­za­po­sle­no­sti, te da su ta da­va­nja ve­li­ko fi­skal­no op­te­re­će­nje za dr­ža­vu. Por­tal Ana­li­ti­ka si­noć je pre­nio iz­ja­vu ne­i­me­no­va­nog iz­vo­ra iz Vla­de, ko­ji je sa­op­štio da će eks­pert­ski tim, ko­jeg je an­ga­žo­va­lo Mi­ni­star­stvo ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja, pred­lo­ži­ti i da se u per­spek­ti­vi pot­pu­no uki­nu na­kna­de za maj­ke. – Eks­pert­ski tim je kao ar­gu­men­te na­veo da za­kon u di­je­lu ko­ji se od­no­si na na­kna­de maj­ka­ma sa tro­je i vi­še dje­ce sa­dr­ži bit­ne dis­kri­mi­na­tor­ne ele­men­te i da ni­je sa­gla­san stra­te­škim opre­dje­lje­nji­ma Vla­de i in­te­re­si­ma ci­je­log dru­štva. Eks­pert­ski tim po­seb­no na­gla­ša­va je­din­stve­ni stav svih stra­nih part­ne­ra, po­put MMF-a i Svjet­ske ban­ke, ko­ji in­si­sti­ra­ju na uki­da­nju na­kna­da že­na­ma po osno­vu tro­je i vi­še dje­ce – sa­op­šte­no je iz Vla­de tom por­ta­lu. Iz ko­or­di­na­ci­o­nog od­bo­ra ko­ri­sni­ca do­ži­vot­nih na­dok­na­da po osno­vu ro­đe­nja tro­je i vi­še dje­ce po­ru­ču­ju da ne­će pri­sta­ti na sma­nje­nje na­kna­da, a ka­mo­li na uki­da­nje ovog pri­ma­nja. – Naš od­go­vor će bi­ti ja­san i gla­san i iz­ne­na­di­će. Još da­nas će­mo sa­če­ka­ti da nas iz Vla­de po­zo­vu na sa­sta­nak ko­ji su nam obe­ća­li ka­da smo u pe­tak pre­ki­nu­li pro­te­ste.... Read more
Umje­sto da uki­ne od­lu­ku o uma­nje­nju na­kna­da za maj­ke i vra­te ih na pre­đa­šnje iz­no­se, Vla­da Cr­ne Go­re će to da­va­nje, naj­vje­ro­vat­ni­je, uki­nu­ti, u skla­du sa pre­po­ru­kom Svjet­ske ban­ke da se ra­ci­o­na­li­zu­je jav­na po­tro­šnja, sa­zna­je „Dan” iz vi­še iz­vo­ra u iz­vr­šnoj vla­sti. Maj­ke su po­ru­či­le da ne­će pri­sta­ti na sma­nje­nje na­kna­da, a ka­mo­li na uki­da­nje, i uko­li­ko iz­vr­šna vlast ne od­u­sta­ne od tih na­mje­ra, or­ga­ni­zo­va­će no­ve pro­te­ste.
Vla­da je for­mi­ra­la i eks­pert­ski tim ko­ji ima za­da­tak da iz­a­na­li­zi­ra pri­mje­nu Za­ko­na o so­ci­jal­noj i dječ­joj za­šti­ti, pri­je sve­ga u di­je­lu ko­ji se od­no­si na pra­vo že­na da ostva­re na­kna­du po osno­vu ma­te­rin­stva, a on bi tre­ba­lo i da for­mal­no pred­lo­ži uki­da­nje tih da­va­nja.
Svjet­ska ban­ka ne­dav­no je upo­zo­ri­la da je zbog na­kna­da za maj­ke do­šlo do po­ve­ća­nja ne­za­po­sle­no­sti, te da su ta da­va­nja ve­li­ko fi­skal­no op­te­re­će­nje za dr­ža­vu.
Por­tal Ana­li­ti­ka si­noć je pre­nio iz­ja­vu ne­i­me­no­va­nog iz­vo­ra iz Vla­de, ko­ji je sa­op­štio da će eks­pert­ski tim, ko­jeg je an­ga­žo­va­lo Mi­ni­star­stvo ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja, pred­lo­ži­ti i da se u per­spek­ti­vi pot­pu­no uki­nu na­kna­de za maj­ke.
– Eks­pert­ski tim je kao ar­gu­men­te na­veo da za­kon u di­je­lu ko­ji se od­no­si na na­kna­de maj­ka­ma sa tro­je i vi­še dje­ce sa­dr­ži bit­ne dis­kri­mi­na­tor­ne ele­men­te i da ni­je sa­gla­san stra­te­škim opre­dje­lje­nji­ma Vla­de i in­te­re­si­ma ci­je­log dru­štva. Eks­pert­ski tim po­seb­no na­gla­ša­va je­din­stve­ni stav svih stra­nih part­ne­ra, po­put MMF-a i Svjet­ske ban­ke, ko­ji in­si­sti­ra­ju na uki­da­nju na­kna­da že­na­ma po osno­vu tro­je i vi­še dje­ce – sa­op­šte­no je iz Vla­de tom por­ta­lu.
Iz ko­or­di­na­ci­o­nog od­bo­ra ko­ri­sni­ca do­ži­vot­nih na­dok­na­da po osno­vu ro­đe­nja tro­je i vi­še dje­ce po­ru­ču­ju da ne­će pri­sta­ti na sma­nje­nje na­kna­da, a ka­mo­li na uki­da­nje ovog pri­ma­nja.
– Naš od­go­vor će bi­ti ja­san i gla­san i iz­ne­na­di­će. Još da­nas će­mo sa­če­ka­ti da nas iz Vla­de po­zo­vu na sa­sta­nak ko­ji su nam obe­ća­li ka­da smo u pe­tak pre­ki­nu­li pro­te­ste. Na­še ste­če­no pra­vo šti­ti­će­mo svim le­gal­nim sred­stvi­ma, a to, na­rav­no, uklju­ču­je i pro­te­ste – po­ru­či­la je pred­stav­ni­ca maj­ki Želj­ka Sav­ko­vić.
Ona ni­je htje­la da ko­men­ta­ri­še mo­gu­će uki­da­nje na­kna­da jer o to­me ne že­li ni da raz­mi­šlja.
– Da smo htje­le da pri­ča­mo o uki­da­nju, ne bi­smo pro­te­sto­va­le, ne bi smo se bu­ni­le. Pred­stav­ni­ci Vla­de su do­se­gli vr­hu­nac oho­lo­sti jer nas još ni­je­su ni po­zva­li na sa­sta­nak. Naš stav je sva­ka­ko ja­san i jed­no­sta­van – tra­ži­mo da se po­vu­če od­lu­ka o sma­nje­nju na­k­na­da i da se one vra­te na iz­no­se od­ra­ni­je, od­no­sno 70 od­sto od pro­sječ­ne za­ra­de – ka­za­la je Sav­ko­vi­će­va.
Nje­na ko­le­gi­ni­ca Ma­ja Jo­vi­će­vić po­ru­ču­je da su maj­ke ogor­če­ne, ali ri­je­še­ne u na­mje­ri da za­šti­te svo­ja pra­va.
– O sma­nje­nju će­mo da pre­go­va­ra­mo, ali ne­će­mo da pri­sta­ne­mo na nje­ga, a o uki­da­nju ne­će­mo ni da mi­sli­mo, to ni­ka­ko ne smi­je da se de­si. Jed­na sam od že­na žr­ta­va tran­zi­ci­je, ko­ja je bez po­sla osta­la mi­mo svo­je vo­lje. Uvi­jek su mi ne­što uzi­ma­li i ne­ću da pri­hva­tim da sa­da osta­nem i bez na­kna­de. Ako ima dr­ža­ve i Usta­va, do uki­da­nja ne smi­je i ne­će do­ći – po­ru­či­la je Jo­vi­će­vi­će­va za „Dan”.
Po­sla­nik De­mo­krat­skog fron­ta Ne­boj­ša Me­do­je­vić ju­če je na Fej­sbu­ku ob­ja­vio ta­be­lu iz do­ku­men­ta Svjet­ske ban­ke ko­jim se od Cr­ne Go­re tra­ži „ra­ci­o­na­li­za­ci­ja/za­mje­na na­kna­da za maj­ke”.
– Svjet­ska ban­ka tra­ži ra­di­kal­ne ak­ci­je, oni pred­la­žu pa­nič­ne mje­re jer je jav­na po­tro­šnja pre­ve­li­ka i mo­ra da se sma­nji. Oni su od Du­ška Mar­ko­vi­ća tra­ži­li da se na­kna­de uki­nu i on je to pri­hva­tio, kao i broj­ne dru­ge mje­re ko­je se od­no­se na sma­nji­va­nje jav­ne po­tro­šnje. Osim uki­da­nja na­kna­da za maj­ke, mo­že­mo oče­ki­va­ti i sma­nje­nje bro­ja za­po­sle­nih u jav­nom sek­to­ru ili sma­nji­va­nje za­ra­da, a mo­gu­će je da se pre­du­zmu obje mje­re. Ta­ko­đe, ve­li­ki po­re­ski dug se ne na­pla­ću­je od ve­li­kih igra­ča i taj­ku­na, pa će se pri­ti­ska­ti ma­li pred­u­zet­ni­ci. Na­rav­no, ne­će di­ra­ti Mi­la i Aca Đu­ka­no­vi­ća – is­ta­kao je u iz­ja­vi za „Dan” Me­do­je­vić.
Svjet­ska ban­ka je u svom do­ku­men­tu za Cr­nu Go­ru na­ve­la da do­ži­vot­na na­kna­da za maj­čin­stvo stva­ra naj­ve­će de­sti­mu­lan­se za rad­no an­ga­žo­va­nje i fi­skal­ne pri­ti­ske. Oni su is­ta­kli da je za­ključ­no sa no­vem­brom 2016. ukup­no 21.444 že­na pri­ma­lo ovu na­kna­du, što je do­ve­lo do tro­ška od 76 mi­li­o­na eura go­di­šnje.
– Ovaj no­vi pro­gram je do­veo i do op­te­re­će­nja kod na­ci­o­nal­nog Za­vo­da za za­po­šlja­va­nje jer je ve­li­ki broj mu­ška­ra­ca i že­na po­čeo da se re­gi­stru­je u oče­ki­va­nju da se kva­li­fi­ku­ju za ovaj ili sli­čan pro­gram u od­re­đe­nom tre­nut­ku ko­ji, u su­šti­ni, ne tra­že po­sao ni­ti pri­li­ke za obu­ku. Kon­cep­ci­ja i im­ple­men­ta­ci­ja pro­gra­ma so­ci­jal­ne po­mo­ći tre­ba da pro­mo­vi­še ak­ti­va­ci­ju ko­ri­sni­ka. Ne­po­sto­ja­nje spro­vo­đe­nja po­sto­je­ćih in­stru­me­na­ta ko­ji se od­no­se na ak­ti­va­ci­ju u pro­gra­mi­ma so­ci­jal­ne po­mo­ći, ne­po­sto­ja­nje ko­or­di­na­ci­je pro­gra­ma ak­tiv­nih po­li­ti­ka na tr­ži­štu ra­da sa pru­ža­njem so­ci­jal­ne po­mo­ći, sla­bo­sti u kon­cep­ci­ji pro­gra­ma so­ci­jal­ne po­mo­ći ko­je se kre­ću od me­to­da ci­lja­nja do kom­bi­na­ci­je pro­gra­ma, i ne­po­sto­ja­nje ka­pa­ci­te­ta u jav­nim slu­žba­ma za za­po­šlja­va­nje, do­vo­de do de­sti­mu­lan­sa za rad­no an­ga­žo­va­nje – na­vo­di se u do­ku­men­tu Svjet­ske ban­ke.
Oni pro­cje­nju­ju da je po­lo­vi­na ko­ri­sni­ka ma­te­ri­jal­nog obez­bje­đe­nja po­ro­di­ce u rad­nom do­bu, a da je pre­ko tre­ći­ne spo­sob­no za rad.M.S.
sve manje ljudi s genima za pamet sve manje ljudi s genima za pamet wrote on January 20, 2017 at 5:51 pm
Geni koji osiguravaju sklonost višim nivoima učenja u posljednjih su 80-ak godina u opadanju, a naučnici smatraju da je trenutno na djelu negativna selekcija. Takav razvoj događaja mogao bi imati ozbiljne posljedice za našu vrstu u vjekovima koji dolaze, upozoravaju naučnici. Studija, objavljena u časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences, sprovedena na velikom uzorku od preko 109.000 Islanđana, otkrila je da osobe koje su nosiocii gena za duže obrazovanje češće imaju manje porodice, što znači da pametni ljudi svojim genima sve manje pridonose ukupnom rezervoaru gena Islanđana, prenosi Index.hr.
Geni koji osiguravaju sklonost višim nivoima učenja u posljednjih su 80-ak godina u opadanju, a naučnici smatraju da je trenutno na djelu negativna selekcija.
Takav razvoj događaja mogao bi imati ozbiljne posljedice za našu vrstu u vjekovima koji dolaze, upozoravaju naučnici.
Studija, objavljena u časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences, sprovedena na velikom uzorku od preko 109.000 Islanđana, otkrila je da osobe koje su nosiocii gena za duže obrazovanje češće imaju manje porodice, što znači da pametni ljudi svojim genima sve manje pridonose ukupnom rezervoaru gena Islanđana, prenosi Index.hr.
Sprijecen voz sa natpisom Kosovo je srpsko iz Srbije da udje u Kosovo Sprijecen voz sa natpisom Kosovo je srpsko iz Srbije da udje u Kosovo wrote on January 15, 2017 at 2:16 pm
Protetsni skup Srba održan je danas u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice, sa koga je poručeno da zvanični Beograd neće dozvoliti nasilje nad Srbima na Kosovu i Metohiji i zatraženo poštovanje prava na slobodu kretanja. Protest je održan u centru grada ispred spomenika Knezu Lazaru, a prisustvovali su mu građani sa sjevera Kosova, predstavnici Kancelarije Vlade Srbije za KiM, predstavnici opština sa srpskom većinom na Kosovu, studenti, predstavnici Srba u kosovskim institucijama i drugi, prenosi Tanjug. Juče su kosovske vlasti spriječile dolazak putničkog voza iz Beograda u Kosovsku Mitrovicu.
Protetsni skup Srba održan je danas u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice, sa koga je poručeno da zvanični Beograd neće dozvoliti nasilje nad Srbima na Kosovu i Metohiji i zatraženo poštovanje prava na slobodu kretanja.
Protest je održan u centru grada ispred spomenika Knezu Lazaru, a prisustvovali su mu građani sa sjevera Kosova, predstavnici Kancelarije Vlade Srbije za KiM, predstavnici opština sa srpskom većinom na Kosovu, studenti, predstavnici Srba u kosovskim institucijama i drugi, prenosi Tanjug.

Juče su kosovske vlasti spriječile dolazak putničkog voza iz Beograda u Kosovsku Mitrovicu.
320.000 PREGLEDA ZA KRATKO VRIJEME, DOKAZ SU DA JE OVAJ PORTAL NAJCITANIJI 320.000 PREGLEDA ZA KRATKO VRIJEME, DOKAZ SU DA JE OVAJ PORTAL NAJCITANIJI wrote on January 14, 2017 at 6:06 pm
Trista dvadeset hiljada preglega i ulazaka u portal Gusinje-info.com, dokaz su masovne citanosto ovog portala, koji brzo, pravovremeno i tacno izvjestava o desavanjima u Zavicaju i Dijaspori. Ovo je dokaz da treba nastaviti sa ovakvim radom, u interesu naseg naroda koji je zeljan dobre i pravovremene informacije. Svaki posten i kvalitetan rad se odmah prepozna od strane nasih ljudi rasutih po cijelom Svijetu, kojima je tacna informacija i kvalitetan tekst vazna, poput nasusnog hljeba. Aferim, sta reci drugo :)
Trista dvadeset hiljada preglega i ulazaka u portal Gusinje-info.com, dokaz su masovne citanosto ovog portala, koji brzo, pravovremeno i tacno izvjestava o desavanjima u Zavicaju i Dijaspori.

Ovo je dokaz da treba nastaviti sa ovakvim radom, u interesu naseg naroda koji je zeljan dobre i pravovremene informacije.

Svaki posten i kvalitetan rad se odmah prepozna od strane nasih ljudi rasutih po cijelom Svijetu, kojima je tacna informacija i kvalitetan tekst vazna, poput nasusnog hljeba.

Aferim, sta reci drugo :)
Vozove u Holandiji pokrece vjetar Vozove u Holandiji pokrece vjetar wrote on January 14, 2017 at 3:40 pm
Holandija je prije dvije godine u pogon pustili električne vozove koje pokreće vjetar, a tamošnje željeznice su se obavezale da će do 2018. godine svi vozovi na električni pogon u toj zemlji snabdijevati električnom energijom proizvedenom u vjetroelektranama. Kako sada stvari stoje, cilj će biti ostvaren čak godinu dana prije roka, prenosi portal Bug.hr. Trenutno vjetroturbine u samo sat vremena proizvedu energije za skoro 200 kilometara vožnje vozom. U oko 5.000 vožnji dnevno, električni vozovi u Holandiji prevezu 600.000 ljudi, te koriste 1,2 milijarde kilovatčasova godišnje. Ova energija bi mogla napajati sva domaćinstva u Amsterdamu, u istom vremenskom roku.
Holandija je prije dvije godine u pogon pustili električne vozove koje pokreće vjetar, a tamošnje željeznice su se obavezale da će do 2018. godine svi vozovi na električni pogon u toj zemlji snabdijevati električnom energijom proizvedenom u vjetroelektranama.
Kako sada stvari stoje, cilj će biti ostvaren čak godinu dana prije roka, prenosi portal Bug.hr.
Trenutno vjetroturbine u samo sat vremena proizvedu energije za skoro 200 kilometara vožnje vozom.
U oko 5.000 vožnji dnevno, električni vozovi u Holandiji prevezu 600.000 ljudi, te koriste 1,2 milijarde kilovatčasova godišnje. Ova energija bi mogla napajati sva domaćinstva u Amsterdamu, u istom vremenskom roku.
Preselio na ahiret Ismet Markovic Plavnik, pjesnik i eseista iz Plava Preselio na ahiret Ismet Markovic Plavnik, pjesnik i eseista iz Plava wrote on January 14, 2017 at 11:11 am
Jutros iznenada u 69. godini života u Vitomirici preselio je Ismet Marković Plavnik, pjesnik i eseista. “Moj tata, Ismet Marković sinoć je preselio na ahiret. Dženaza će se obaviti 14.januara, 2016. godine u 13 sati na mezarju u Vitomirici. Glava da je zdravo familiji Marković”, napisala je na svom facebook profilu njegova kćerka Maja Rama. Ismet Marković Plavnik rođen je 1948. godine u Plavu. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Beogradu, odsjek Filozofija. Jedan dio života proveo je u egzilu u zemljama Zapadne Evrope. Pisao je poeziju i eseistiku i prevodio s alabanskog i turskog jezika. “Mimohod”, “Stablo u snovima”, “Raboš” i “Tegobnik” su neke od knjiga koje je objavio tokom svog stvaralačkog života. Dženaza rahmetli Ismetu Markoviću će biti obavljena sutra u Vitomirici kod Pe
Jutros iznenada u 69. godini života u Vitomirici preselio je Ismet Marković Plavnik, pjesnik i eseista.
“Moj tata, Ismet Marković sinoć je preselio na ahiret. Dženaza će se obaviti 14.januara, 2016. godine u 13 sati na mezarju u Vitomirici. Glava da je zdravo familiji Marković”, napisala je na svom facebook profilu njegova kćerka Maja Rama.
Ismet Marković Plavnik rođen je 1948. godine u Plavu. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Beogradu, odsjek Filozofija.
Jedan dio života proveo je u egzilu u zemljama Zapadne Evrope.
Pisao je poeziju i eseistiku i prevodio s alabanskog i turskog jezika.
“Mimohod”, “Stablo u snovima”, “Raboš” i “Tegobnik” su neke od knjiga koje je objavio tokom svog stvaralačkog života.
Dženaza rahmetli Ismetu Markoviću će biti obavljena sutra u Vitomirici kod Pe
Kosovski ratni heroj Haradinaj pusten na slobodu Kosovski ratni heroj Haradinaj pusten na slobodu wrote on January 12, 2017 at 5:04 pm
Francuski sud u Kolmaru u Francuskoj je pustio danas bivšeg premijera Kosova Ramuša Haradinaja na slobodu uz kauciju. Haradinaju je oduzet pasoš, a sud je naložio da se dva puta nedjeljno javlja policiji, što znači da će u Francuskoj čekati odluku o izručenju, koje je tražila Srbija. Francuska granična policija uhapsila je Haradinaja 4. januara po dolasku na aerodrom Bazel-Miluz na istoku Francuske, gdje je doputovao letom iz Prištine. Srbijansko pravosuđe je proširilo optužnicu protiv Haradinaja, koji je oslobođen u Hagu optužbi za ratne zločine. Aman jarebilj sta mu se Srbija upizmila, moze da on njih nastrada, ne pitaj ni govori .
Francuski sud u Kolmaru u Francuskoj je pustio danas bivšeg premijera Kosova Ramuša Haradinaja na slobodu uz kauciju.
Haradinaju je oduzet pasoš, a sud je naložio da se dva puta nedjeljno javlja policiji, što znači da će u Francuskoj čekati odluku o izručenju, koje je tražila Srbija.
Francuska granična policija uhapsila je Haradinaja 4. januara po dolasku na aerodrom Bazel-Miluz na istoku Francuske, gdje je doputovao letom iz Prištine.
Srbijansko pravosuđe je proširilo optužnicu protiv Haradinaja, koji je oslobođen u Hagu optužbi za ratne zločine.

Aman jarebilj sta mu se Srbija upizmila, moze da on njih nastrada, ne pitaj ni govori .
sehiba sehiba wrote on January 12, 2017 at 9:48 am
Postvoni urednice, Svidja mi se sve sto je korisno za moj zavicaj(rodjena u Plavu) Plav i Gusinje (suprug rodjen u Podgorici a njeg.umjetnicki opus u svijetu poznat vezan je za Gusinje i Plav i svi ga kao i vecinu nasih sugradjana zovu Gusinjac),zelim da vam predlozim da u rubrici likovni umjetnici dodate jos nasih likovnih umjetnika rodjenih u nasem kraju(Plavu i Gusinju) To vam je sasvim lako preuzeti sa interneta ako ne,ja cu vam pomoci.Maksus selam Sehiba
Postvoni urednice,
Svidja mi se sve sto je korisno za moj zavicaj(rodjena u Plavu) Plav i Gusinje
(suprug rodjen u Podgorici a njeg.umjetnicki opus u svijetu poznat vezan je za Gusinje i Plav i svi ga kao i vecinu nasih sugradjana zovu Gusinjac),zelim da vam predlozim da u rubrici likovni umjetnici dodate jos nasih likovnih umjetnika rodjenih u nasem kraju(Plavu i Gusinju) To vam je sasvim lako preuzeti sa interneta ako ne,ja cu vam pomoci.Maksus selam Sehiba
Admin Reply by: Admin1
Postovana Sehiba, Na vasu (dobronamjernu) sugestiju dodano je jos nekoliko poznatih umjetnickih stvaralaca iz naseg kraja. Ukoliko mozete da se sjetite jos nekog (a sigurno ih ima) vasa pomoc nam je dobrodosla. Svakako bi bilo lijepo sve nase stvaraoce objediniti na jednom mjestu. Unaprijed hvala vam na vasem trudu. Redakcija.
Postovana Sehiba,
Na vasu (dobronamjernu) sugestiju dodano je jos nekoliko poznatih umjetnickih stvaralaca iz naseg kraja. Ukoliko mozete da se sjetite jos nekog (a sigurno ih ima) vasa pomoc nam je dobrodosla. Svakako bi bilo lijepo sve nase stvaraoce objediniti na jednom mjestu.
Unaprijed hvala vam na vasem trudu.
Redakcija.
Tuzno nasledje Baraka Obame Tuzno nasledje Baraka Obame wrote on January 11, 2017 at 8:12 pm
Vest: Tužno nasljeđe Baraka Obame Objavio/la PCNENVijesti11. Jan. 2017. | 12:40 Obama“Doba Baraka Obame možda je bilo i posljednje razdoblje kad smo se mogli odmaknuti od neoliberalizma. Naš svijet je ugušen zabavnim brendovima i aktivnostima koje nemaju veze s istinom, poštenjem ili dugoročnim preživljavanjem planeta. Svjedoci smo post-moderne verzije gangsterizacije svijeta”, napisao je za Gardijan Kornel Vest, autor i profesor javne filozofije na Harvardu. On podsjeća na to da su Edvard Snouden, Čelsi Mening i drugi koji su otkrili istinu demonizovani, “a zločini koje su razotkrili uopšte nijesu spominjani”. “Obamin nedostatak hrabrosti da se suoči s kriminalcima s Vol Strita i napadi bespilotnim letjelicama doveli su do rasta desnog populizma kod kuće i islamističkih pobuna na Bliskom istoku”, kaže Vest i otkriva da je tokom Obamine administracije deportovano više od 2,5 miliona ljudi. Vest piše da je Berni Sanders pokušao da stvori lijevi populizam, ali uništili su ga Hilari Klinton i Obama u “namještenim predizborima američke Demokratske stranke”. Sad se, konstatuje on, nalazimo na ulasku u neo-fašističku eru: neoliberalna ekonomija na steroidima, militaristička vlada željna rata koja poriče globalno zagrijavanje. “Sve to u sjenci pada istine i poštenja u ime brenda Tramp. Koje tužno nasleđe kandidata nade i promjena”, zaključuje Vest za Gardijan.
Vest: Tužno nasljeđe Baraka Obame
Objavio/la PCNENVijesti11. Jan. 2017. | 12:40
Obama“Doba Baraka Obame možda je bilo i posljednje razdoblje kad smo se mogli odmaknuti od neoliberalizma. Naš svijet je ugušen zabavnim brendovima i aktivnostima koje nemaju veze s istinom, poštenjem ili dugoročnim preživljavanjem planeta. Svjedoci smo post-moderne verzije gangsterizacije svijeta”, napisao je za Gardijan Kornel Vest, autor i profesor javne filozofije na Harvardu.
On podsjeća na to da su Edvard Snouden, Čelsi Mening i drugi koji su otkrili istinu demonizovani, “a zločini koje su razotkrili uopšte nijesu spominjani”.
“Obamin nedostatak hrabrosti da se suoči s kriminalcima s Vol Strita i napadi bespilotnim letjelicama doveli su do rasta desnog populizma kod kuće i islamističkih pobuna na Bliskom istoku”, kaže Vest i otkriva da je tokom Obamine administracije deportovano više od 2,5 miliona ljudi.
Vest piše da je Berni Sanders pokušao da stvori lijevi populizam, ali uništili su ga Hilari Klinton i Obama u “namještenim predizborima američke Demokratske stranke”. Sad se, konstatuje on, nalazimo na ulasku u neo-fašističku eru: neoliberalna ekonomija na steroidima, militaristička vlada željna rata koja poriče globalno zagrijavanje.
“Sve to u sjenci pada istine i poštenja u ime brenda Tramp. Koje tužno nasleđe kandidata nade i promjena”, zaključuje Vest za Gardijan.
FAMILIJI BERICET U OSTATAK, A RAHM. MEDU DZENNET INSAALLAH FAMILIJI BERICET U OSTATAK, A RAHM. MEDU DZENNET INSAALLAH wrote on January 8, 2017 at 5:05 pm
Juce je na Ahiret preselio cuveni domacin i dovadzija Medo Ahmetov Nikocevic iz Gusinja u svojoj 83. godini zivota. Dzenaza ce se obaviti sjutra u rodnom Gusinju. Rahm. Medo Nikocevic ce ostati upamcen kao veliki domacin i borac za familiju, posteni i radni gusinjanin koji je znao da sretne i ugosti prijatelje i rodbinu. Da mu Allah podari dzennet, a familiji sabur i da ga dugo zalju i dove mu ucu pred dusom njegovom. SVI SMO ALLAHOVI I SVI SE N JEMU VRACAMO.
Juce je na Ahiret preselio cuveni domacin i dovadzija Medo Ahmetov Nikocevic iz Gusinja u svojoj 83. godini zivota.

Dzenaza ce se obaviti sjutra u rodnom Gusinju.

Rahm. Medo Nikocevic ce ostati upamcen kao veliki domacin i borac za familiju, posteni i radni gusinjanin koji je znao da sretne i ugosti prijatelje i rodbinu.

Da mu Allah podari dzennet, a familiji sabur i da ga dugo zalju i dove mu ucu pred dusom njegovom.

SVI SMO ALLAHOVI I SVI SE N JEMU VRACAMO.
Bas veoma hladno u Crnoj Gori sjutra Bas veoma hladno u Crnoj Gori sjutra wrote on January 5, 2017 at 9:25 pm
Vjetrovito i veoma hladno biće sjutra u Crnoj Gori. U južnim djelovima zemlje biće promjenljivo oblačno, a na sjeveru pretežno oblačno, uz povremeno slab snijeg ili mećavu. Vjetar sjeverni i sjeveroistočni biće pojačan i veoma jak, na udare povremeno olujne, ponegdje i orkanske jačine. Jutarnja temperatura vazduha biće u rasponu od -19 do -1, a najviša dnevna od -16 do 1 stepen. U Podgorici biće promjenljivo oblačno, vjetrovito i veoma hladno. Sjeveroistočni vjetar biće pojačan i jak, na udare olujne, povremeno i orkanske jačine. Jutarnja temperatura vazduha biće oko -5, a najviša dnevna oko -3 stepena
Vjetrovito i veoma hladno biće sjutra u Crnoj Gori. U južnim djelovima zemlje biće promjenljivo oblačno, a na sjeveru pretežno oblačno, uz povremeno slab snijeg ili mećavu.
Vjetar sjeverni i sjeveroistočni biće pojačan i veoma jak, na udare povremeno olujne, ponegdje i orkanske jačine.
Jutarnja temperatura vazduha biće u rasponu od -19 do -1, a najviša dnevna od -16 do 1 stepen.
U Podgorici biće promjenljivo oblačno, vjetrovito i veoma hladno. Sjeveroistočni vjetar biće pojačan i jak, na udare olujne, povremeno i orkanske jačine. Jutarnja temperatura vazduha biće oko -5, a najviša dnevna oko -3 stepena
Prisluskuju vas i kada Vam je iskljucen telefon Prisluskuju vas i kada Vam je iskljucen telefon wrote on January 3, 2017 at 3:05 pm
Korisnici Facebook Messengera trebalo bi da znaju da ova aplikacija može da vas prisluškuje i kada ne koristite telefon. U uslovima korišćenja piše da Facebook Messenger može da koristi mikrofon telefona za snimanje, kameru za fotografisanje, a korisnici na to pristaju čim kliknu da se slažu s uslovima korišćenja kako bi instalirali aplikaciju. Pored pomenutih stvari, aplikacija može da “čita” istoriju poziva, listu kontakata, ali i da direktno poziva brojeve bez vašeg znanja, jer ste dozvolu za to dali čim ste ga instalirali. Ova aplikacija po mišljenju stručnjaka za bezbijednost najviše ugrožava privatnost korisnika. Facebook Messenger ima više od milijardu aktivnih korisnika.
Korisnici Facebook Messengera trebalo bi da znaju da ova aplikacija može da vas prisluškuje i kada ne koristite telefon.
U uslovima korišćenja piše da Facebook Messenger može da koristi mikrofon telefona za snimanje, kameru za fotografisanje, a korisnici na to pristaju čim kliknu da se slažu s uslovima korišćenja kako bi instalirali aplikaciju.
Pored pomenutih stvari, aplikacija može da “čita” istoriju poziva, listu kontakata, ali i da direktno poziva brojeve bez vašeg znanja, jer ste dozvolu za to dali čim ste ga instalirali.
Ova aplikacija po mišljenju stručnjaka za bezbijednost najviše ugrožava privatnost korisnika.
Facebook Messenger ima više od milijardu aktivnih korisnika.
Amfilohije zahvalio Bosnjacima Crne Gore Amfilohije zahvalio Bosnjacima Crne Gore wrote on January 3, 2017 at 3:02 pm
Arhiepiskop cetinjski i mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije je zahvalio Bošnjacima u crnogorskoj vladajućoj koaliciji što su blokirali ustanovljenje dana Njegoševog rođenja kao praznika crnogorske kulture, zvanično je saopšteno. “Hvala Bošnjacima, jer očevidno nijesu ovi zaslužili da Njegoša slave na taj način. Hvala im i gdje čuli i gdje ne čuli“, rekao je Mitropolit Amfilohije na kraju Svete arhijerejske liturgije koju je jutros služio sa sveštenstvom u Lavri Svetog Simeona Mirotočivog u Podgorici. On je dodao da je Njegoš veliki i bez toga da ga takvim proglašavaju sadašnji crnogorski vlastodršci. “On je sam sebe uzveličao do nebesa. I Bog ga je uzveličao. Sam je to zapisao i zahvaljivao Bogu što ga je dušom i tijelom ukrasio nad milionima“, kazao je vladika Amfilohije. Vladika Amfilohije je poručio crnogorskoj vlasti da nije dostojna da slavi Njegoša, i da to može učiniti pod sjednim uslovom: “A ako zaista hoćete da ga slavite, onda prvo obnovite crkvu njegovoga strica, njegovu zadužbinu na Lovćenu i vratite ga nazad u njegovu crkvicu. Ovako vi nijeste dostojni da ga slavite. Ko ste da ste, svaka vam čast, ali nijeste dostojni da ga slavite“.
Arhiepiskop cetinjski i mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije je zahvalio Bošnjacima u crnogorskoj vladajućoj koaliciji što su blokirali ustanovljenje dana Njegoševog rođenja kao praznika crnogorske kulture, zvanično je saopšteno.
“Hvala Bošnjacima, jer očevidno nijesu ovi zaslužili da Njegoša slave na taj način. Hvala im i gdje čuli i gdje ne čuli“, rekao je Mitropolit Amfilohije na kraju Svete arhijerejske liturgije koju je jutros služio sa sveštenstvom u Lavri Svetog Simeona Mirotočivog u Podgorici.
On je dodao da je Njegoš veliki i bez toga da ga takvim proglašavaju sadašnji crnogorski vlastodršci.
“On je sam sebe uzveličao do nebesa. I Bog ga je uzveličao. Sam je to zapisao i zahvaljivao Bogu što ga je dušom i tijelom ukrasio nad milionima“, kazao je vladika Amfilohije.
Vladika Amfilohije je poručio crnogorskoj vlasti da nije dostojna da slavi Njegoša, i da to može učiniti pod sjednim uslovom: “A ako zaista hoćete da ga slavite, onda prvo obnovite crkvu njegovoga strica, njegovu zadužbinu na Lovćenu i vratite ga nazad u njegovu crkvicu. Ovako vi nijeste dostojni da ga slavite. Ko ste da ste, svaka vam čast, ali nijeste dostojni da ga slavite“.
Ni deda mraz nije vise ono sto je bio da bi dijelio poklone Ni deda mraz nije vise ono sto je bio da bi dijelio poklone wrote on January 2, 2017 at 12:32 pm
Turska televizija NTV je javila da su napad izvela dvojica napadača koji su bili maskirani u odjeću Djeda Mraza te da su otvorili paljbu iz "dugih cijevi", pri čemu su prvo nastradali jedan policajac i jedna osoba u civilu koji su stajali na ulazu u klub. No, istanbulski guverner Vasip Sahin novinarima je izjavio da se radi o jednom napadaču te je iznio podatak o najamnje 35 poginulih i 40 ranjenih osoba. Najmanje 35 ljudi je poginulo u terorističkom napadu na noćni klub u Istanbulu, potvrdio je za medije gradonačelnik Istanbula. Više desetina ljudi je povrijeđeno. Fotografije sa lica mjesta pokazuju brojna ambulantna vozila ispred kluba “Reina”, u istanbulskom kvartu Bešiktaš. Mediji navode da je na noćni klub napao jedan napadač, koji je bio obučen u kostim Deda mraza. On je naoružan ušao u prostorije kluba i zapucao na goste novogodišnje zabave. Nema još informacija o sudbini napadača na klub u kome se, u trenutku napada nalazilo nekoliko stotina ljudi. Mnogi od njih su tokom napada spas potražili skačući kroz prozore kluba u hladnu vodu Bosfora. Istanbul je već izvjesno vrijeme pod pojačanim mjerama sigurnosti zbog mogućih terorističkih napada i na terenu je, s ciljem da spriječe napade 17.000 policajaca, javlja BHT.
Turska televizija NTV je javila da su napad izvela dvojica napadača koji su bili maskirani u odjeću Djeda Mraza te da su otvorili paljbu iz "dugih cijevi", pri čemu su prvo nastradali jedan policajac i jedna osoba u civilu koji su stajali na ulazu u klub.
No, istanbulski guverner Vasip Sahin novinarima je izjavio da se radi o jednom napadaču te je iznio podatak o najamnje 35 poginulih i 40 ranjenih osoba.


Najmanje 35 ljudi je poginulo u terorističkom napadu na noćni klub u Istanbulu, potvrdio je za medije gradonačelnik Istanbula. Više desetina ljudi je povrijeđeno.

Fotografije sa lica mjesta pokazuju brojna ambulantna vozila ispred kluba “Reina”, u istanbulskom kvartu Bešiktaš.

Mediji navode da je na noćni klub napao jedan napadač, koji je bio obučen u kostim Deda mraza. On je naoružan ušao u prostorije kluba i zapucao na goste novogodišnje zabave.

Nema još informacija o sudbini napadača na klub u kome se, u trenutku napada nalazilo nekoliko stotina ljudi. Mnogi od njih su tokom napada spas potražili skačući kroz prozore kluba u hladnu vodu Bosfora.

Istanbul je već izvjesno vrijeme pod pojačanim mjerama sigurnosti zbog mogućih terorističkih napada i na terenu je, s ciljem da spriječe napade 17.000 policajaca, javlja BHT.
Penzije pale na najnizu granu Penzije pale na najnizu granu wrote on January 2, 2017 at 11:20 am
Najnižu penziju u Crnoj Gori, čiji je iznos propisan zakonom na 121 euro, prima 8.202 penzionera i penzionerki, prenosi portal RTCG. Ovaj iznos je više nego duplo manji od prosječne penzije koja je u novembru iznosila 284,32 eura i četiri puta manji od prosječne zarade, koja iznosi 503 eura. Prema posljednjim statističkim podacima koji se odnose na isplatu za novembar 2016. godine, prosječna penzija u Crnoj Gori među najvišima je u regionu. U Crnoj Gori ima 123.164 penzionera/penzionerki. Direktor PIO Fonda Dušan Perović je kazao za Agenciju Anadolija da od ukupnog broja korisnika penzije, 114.905 je u Crnoj Gori, a 8.259 u inostranstvu.
Najnižu penziju u Crnoj Gori, čiji je iznos propisan zakonom na 121 euro, prima 8.202 penzionera i penzionerki, prenosi portal RTCG.
Ovaj iznos je više nego duplo manji od prosječne penzije koja je u novembru iznosila 284,32 eura i četiri puta manji od prosječne zarade, koja iznosi 503 eura.
Prema posljednjim statističkim podacima koji se odnose na isplatu za novembar 2016. godine, prosječna penzija u Crnoj Gori među najvišima je u regionu.
U Crnoj Gori ima 123.164 penzionera/penzionerki.
Direktor PIO Fonda Dušan Perović je kazao za Agenciju Anadolija da od ukupnog broja korisnika penzije, 114.905 je u Crnoj Gori, a 8.259 u inostranstvu.
Nema posla bez sterilisanja Nema posla bez sterilisanja wrote on January 2, 2017 at 11:19 am
Zamjenik okružnog guvernera u Teheranu Siavaš Šahrivar je izjavio da bi seksualne radnice i beskućnici zavisni od droge trebalo da budu podvrgnuti sterilizaciji, kako bi bili spriječeni socijalni problemi, prenosi AFP pozivajući se na iransku novinsku agenciju. “Ove žene diluju i koriste drogu i rade kao seksualne radnice. Više od 20 odsto njih je zaraženo HIV-om i šire različite bolesti. Pored toga, one šire izopačenost, razmnožavaju se kao priplodne mašine i pošto njihovu djecu nema ko da čuva, prodaju ih”, rekao je on, prenose online mediji. Prema njegovim riječima, u toku je izrada projekta sa kojim su se složile i nevladine organizacije, prema kome bi žene koje su bolesne, rade kao seksualne radnice i nemaju gde da žive, trebalo da budu sterilisane ali samo ako se slože sa tim. Prošle nedjelje iransku javnost su šokirale fotografije žena i muškaraca koji spavaju u otvorenim rakama.
Zamjenik okružnog guvernera u Teheranu Siavaš Šahrivar je izjavio da bi seksualne radnice i beskućnici zavisni od droge trebalo da budu podvrgnuti sterilizaciji, kako bi bili spriječeni socijalni problemi, prenosi AFP pozivajući se na iransku novinsku agenciju.
“Ove žene diluju i koriste drogu i rade kao seksualne radnice. Više od 20 odsto njih je zaraženo HIV-om i šire različite bolesti. Pored toga, one šire izopačenost, razmnožavaju se kao priplodne mašine i pošto njihovu djecu nema ko da čuva, prodaju ih”, rekao je on, prenose online mediji.
Prema njegovim riječima, u toku je izrada projekta sa kojim su se složile i nevladine organizacije, prema kome bi žene koje su bolesne, rade kao seksualne radnice i nemaju gde da žive, trebalo da budu sterilisane ali samo ako se slože sa tim.
Prošle nedjelje iransku javnost su šokirale fotografije žena i muškaraca koji spavaju u otvorenim rakama.
Isplata dodatka djeci ciji su roditelji nezaposleni... Isplata dodatka djeci ciji su roditelji nezaposleni... wrote on December 29, 2016 at 10:57 pm
Nakon Vlade, i Skupština Crne Gore je prihvatila amandman Liberalne partije na predložene izmjene i dopune zakona o dječjoj i socijalnoj zaštiti kojim je definisano da od 1. jula naredne godine počne isplata dječjeg dodatka za osnovce i srednjoškolce čiji roditelji se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje i ne primaju nikakava socijalna davanja. Pravo na ovaj dodatak ima 4.300 djece. Vlada je namjeravala da ukine tu vrstu dječjeg dodatka u 2017. i tako uštedi 1,65 miliona eura. Skupština je, na inicijativu opozicionog Demos-a, krajem septembra ove godine usvojila izmjene Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti kako bi se osnovcima i srednjoškolcima čiji su roditelji nezaposleni i nemaju nikakva socijalna davanja omogućilo da primaju dječji dodatak. Opozicione partije bojkotuju zasijedanje parlamenta, koji je danas usvojio zakon o budžetu za iduću godinu. Takodje je na portalu pcnen objavljeno da je pred Ustavnim sudom CG pokrenut postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti da se majkama sa troje i vise djece isplacuje predvidjena naknada.....
Nakon Vlade, i Skupština Crne Gore je prihvatila amandman Liberalne partije na predložene izmjene i dopune zakona o dječjoj i socijalnoj zaštiti kojim je definisano da od 1. jula naredne godine počne isplata dječjeg dodatka za osnovce i srednjoškolce čiji roditelji se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje i ne primaju nikakava socijalna davanja.
Pravo na ovaj dodatak ima 4.300 djece.
Vlada je namjeravala da ukine tu vrstu dječjeg dodatka u 2017. i tako uštedi 1,65 miliona eura.
Skupština je, na inicijativu opozicionog Demos-a, krajem septembra ove godine usvojila izmjene Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti kako bi se osnovcima i srednjoškolcima čiji su roditelji nezaposleni i nemaju nikakva socijalna davanja omogućilo da primaju dječji dodatak.
Opozicione partije bojkotuju zasijedanje parlamenta, koji je danas usvojio zakon o budžetu za iduću godinu.

Takodje je na portalu pcnen objavljeno da je pred Ustavnim sudom CG pokrenut postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti da se majkama sa troje i vise djece isplacuje predvidjena naknada.....
VLADA SRBIJE SE OBAVEZALA DA POMAZE SRPSKI NAROD U CRNOJ GORI VLADA SRBIJE SE OBAVEZALA DA POMAZE SRPSKI NAROD U CRNOJ GORI wrote on December 28, 2016 at 3:59 pm
Vlada Srbije će pomoći svim institucijama srpskog naroda u Crnoj Gori i, kao što pomaže drugim Srbima u regionu, kroz svoje djelovanje pomoći će i Srbima u toj zemlji, izjavio je premijer Aleksandar Vučić tokom sastanka sa predsjednikom Nove srpske demokratije Andrijom Mandićem. Kako je saopštila vladina Kancelarija za saradnju s medijima, Mandić je u razgovoru ukazao na izuzetno težak položaj srpskog naroda u Crnoj Gori i zatražio pomoć Vlade Srbije u internacionalizaciji i predstavljanju takvog položaja međunarodnoj zajednici. Takođe je zatražio pomoć za srpske kulturne i nacionalne institucije u Crnoj Gori, istakavši da je Srbija i do sada, u skladu sa svojim mogućnostima, vodila računa o njihovom radu. Premijer Vučić je istakao da se Vlada Srbije zalaže za najbolje moguće odnose Srbije i Crne Gore i da, u okviru regionalne politike, čini sve što je u njenoj moći da bude faktor stabilnosti, navodi se u saopštenju. Mandić je, kako se dodaje, zahvalio premijeru Vučiću na iskazanom stavu i pomoći, naglasivši da Srbi u Crnoj Gori u zvaničnom Beogradu i Vladi Srbije vide najznačajnijeg političkog i nacionalnog partnera, na koga se mogu i moraju osloniti - IZVOR PCNEN
Vlada Srbije će pomoći svim institucijama srpskog naroda u Crnoj Gori i, kao što pomaže drugim Srbima u regionu, kroz svoje djelovanje pomoći će i Srbima u toj zemlji, izjavio je premijer Aleksandar Vučić tokom sastanka sa predsjednikom Nove srpske demokratije Andrijom Mandićem.
Kako je saopštila vladina Kancelarija za saradnju s medijima, Mandić je u razgovoru ukazao na izuzetno težak položaj srpskog naroda u Crnoj Gori i zatražio pomoć Vlade Srbije u internacionalizaciji i predstavljanju takvog položaja međunarodnoj zajednici. Takođe je zatražio pomoć za srpske kulturne i nacionalne institucije u Crnoj Gori, istakavši da je Srbija i do sada, u skladu sa svojim mogućnostima, vodila računa o njihovom radu.
Premijer Vučić je istakao da se Vlada Srbije zalaže za najbolje moguće odnose Srbije i Crne Gore i da, u okviru regionalne politike, čini sve što je u njenoj moći da bude faktor stabilnosti, navodi se u saopštenju.
Mandić je, kako se dodaje, zahvalio premijeru Vučiću na iskazanom stavu i pomoći, naglasivši da Srbi u Crnoj Gori u zvaničnom Beogradu i Vladi Srbije vide najznačajnijeg političkog i nacionalnog partnera, na koga se mogu i moraju osloniti - IZVOR PCNEN
VLADA SE PREDOMISLILA U VEZI SA DANOM NJEGOSEVOG RODJENJA VLADA SE PREDOMISLILA U VEZI SA DANOM NJEGOSEVOG RODJENJA wrote on December 28, 2016 at 3:55 pm
Vlada Crne Gore je povukla iz skupštinske procedure Predlog izmjena Zakona o državnim i drugim praznicima, kojim je bilo predviđeno da 13. novembar, dan rođenja Petra Drugog Petrovića Njegoša, bude državni praznik. Dan Njegoševog rođenja je trebao da bude ozakonjen kao crnogorski praznik kulture, OBJAVIO JE pCNEN.
Vlada Crne Gore je povukla iz skupštinske procedure Predlog izmjena Zakona o državnim i drugim praznicima, kojim je bilo predviđeno da 13. novembar, dan rođenja Petra Drugog Petrovića Njegoša, bude državni praznik.
Dan Njegoševog rođenja je trebao da bude ozakonjen kao crnogorski praznik kulture, OBJAVIO JE pCNEN.