GlavnaZavicajISTEKAO UGOVOR OPŠTINE GUSINJE SA KOMUNALNIM USLUGAMA IZ PLAVA, GRAĐANI NEGODUJU Log in
 

Vode nema a smeća na pretek

Preduzeće Komunalne usluge je ispoštovalo ugovor koji je istekao 30. juna i mi više nemamo obaveza prema Opštini Gusinje – pojasnio je Jakup Canović Tačno je da je ugovor sa Komunalnim u Plavu postojao do 30. juna, ali se očekivalo da će oni i dalje obavljati te usluge kod nas, jer mi im sve to mjesečno plaćamo. Problem je što mi nemamo ni specijalizovanu mehanizaciju za tu vrstu poslova, ali moramo riješiti problem –kaže Sanel Balić

GU­SI­NjE – U cen­tru Gu­si­nja ju­če uju­tru osva­nu­le su go­mi­le sme­ća. Oči bo­du mi­ni de­po­ni­je u cen­tru čar­ši­je, ta­ko da pro­la­zni­ci, ko­jih je ovih da­na ve­ći bro­ju jer do­la­ze lju­di iz svi­je­ta na go­di­šnje od­mo­re u za­vi­čaj, ču­dom se ču­de što je to ta­ko i pi­ta­ju se šta ra­de ko­mu­nal­ci. Pro­blem je već i zbog to­ga što već dru­gi dan u Gu­si­nju ne­ma ni vo­de, a po­u­če­ni is­ku­stvi­ma iz pret­hod­nih go­di­na, Gu­si­nja­ni ka­žu da je na­red­nih par mje­se­ci ne­će ni bi­ti, po­go­to­vo za one na vi­so­či­jim spra­to­vi­ma.
-Ovo je ne­shva­tlji­vo! Pr­vi za­da­tak sva­ke vla­sti tre­bao bi da bu­de obez­bje­đe­nje ko­mu­nal­nog re­da ka­ko bi ži­vot gra­đa­na funk­ci­o­ni­sao u zdra­vom am­bi­jen­tu. Ljet­nji je pe­ri­od, po­ja­ča­no pri­su­stvo tu­ri­sta, ka­ko nas Gu­si­nja­na ko­ji ži­vi­mo u ino­starnstvu i ov­dje do­la­zi­mo na od­mo­re, ta­ko i pla­ni­na­ra, ek­spe­di­ci­ja, đa­ka i stu­de­na­ta… a pr­vi su­sret sa Gu­si­njem je sme­će i to u sred gra­da. Stvar­no ne­za­mi­sli­vo. Pro­blem pri­či­nja­va i to što ne­ma vo­de, ali to ov­dje ni­je ne­po­zna­ni­ca. Naj­go­re je što se ne vi­di da se ov­dje išta ra­di. Sve ono što smo pri­mi­je­ti­li pro­šle go­di­ne kao pro­blem i ove go­di­ne smo evi­den­ti­ra­li i ne­ma tu šta da se pri­ča, a na­ža­lost, ka­ko se či­ni, ni da se oče­ku­je –ko­men­ta­ri­šu Gu­si­nja­ni ko­ji ov­dje ko­ri­sti go­di­šnje od­mo­re.

Di­rek­tor pred­u­ze­ća Ko­mu­nal­ne dje­lat­no­sti u Pla­vu Ja­kup Ca­no­vić, ko­je je po ugo­vo­ru sa Op­šti­nom Gu­si­nje te uslu­ge bi­lo du­žno da oba­vlja do 30. ju­na, ka­že da su oni shod­no ugo­vo­ru pre­sta­li sa oba­ve­za­ma u Gu­si­nje, te da ne ­zna za­što no­va lo­kal­na upra­va ni­je pred­u­ze­la rad­nje iz svo­je nad­le­žno­sti.
– Sa Op­šti­nom Gu­si­nje ima­li smo pot­pi­san ugo­vor o vr­še­nju ko­mu­nal­nih uslu­ga na pro­sto­ru te op­šti­ne do 30. ju­na te­ku­će go­di­ne. Vi­še pu­ta smo ih upo­zo­ra­va­li da se pri­pre­me na pre­u­zi­ma­nje oba­ve­za pri­ku­plja­nja i depo­no­va­nja sme­ća, ali za­što oni to ni­je­su ura­di­li ja ne znam. Mi smo is­po­što­va­li ugo­vor ko­ji je is­te­kao 30. ju­na i ne­ma­mo obe­ve­za pre­ma Ošti­ni Gu­si­nje – po­ja­snio je Ca­no­vić.
Ko­mu­nal­ni in­spek­tor u Op­šti­ni Gu­si­nje Sa­nel Ba­lić, ka­že da oni ni­je­su oče­ki­va­li da će Ko­mu­nal­no iz Pla­va pre­ki­nu­ti da vr­ši uslu­ge pri­ku­plja­nja i de­po­no­va­nja ot­pa­da, te da u Gu­si­nju još ni­je osno­va­no pred­u­ze­će Ko­mu­nal­ne dje­lat­no­sti. Ba­lić ka­že da će sa nad­le­žni­ma u lo­kal­noj upra­vi vi­dje­ti šta da se ra­di.
-Tač­no je da je ugo­vor sa Ko­mu­nal­nim u Pla­vu po­sto­jao do 30. ju­na, ali se oče­ki­va­lo da će oni i da­lje oba­vlja­ti te uslu­ge kod nas, jer mi im sve to mje­seč­no pla­ća­mo. Po­što su pre­sta­li već ne­ko­li­ko da­na sa uslu­ga­ma, a sme­će po­če­lo da se go­mi­la po gra­du mo­ra­će se pod hit­no ne­što pred­u­ze­ti. Po­ku­ša­li smo da pro­du­ži­mo ugo­vor sa kol­ega­ma u Pla­vu, ali su oni is­po­sta­vi­li vi­so­ku ci­je­nu ta­ko da se mo­ra tra­ži­ti dru­go rje­še­nje. Ipak, sve to ne oprav­da­va na­sta­lu si­tu­a­ci­ju. Pro­blem je što mi ne­ma­mo ni spe­ci­ja­li­zo­va­nu me­ha­ni­za­ci­ju za tu vr­stu po­slo­va, ali ne­kao mo­ra­mo ri­je­ši­ti pro­blem –ka­že Ba­lić.
Pod­sje­ća­mo, pri­je ne­ko­li­ko go­di­na for­mi­ra­na je de­po­ni­ja na Je­ri­ni i ti­me ri­je­šen go­ru­ći pro­blem od­la­ga­nja ot­pa­da u Pla­vu i Gu­si­nju ko­ji je ti­njao de­ci­ni­ju i po. Uklo­nje­ne su di­vlje mi­ni de­po­ni­je ko­je su se mo­gle sre­sti na sva­kom ko­ra­ku, kao i one glav­ne ve­li­ke na Ko­ma­rač­koj ri­je­ci i Grn­ča­ru, ali je sa­da iz­bio no­vi pro­blem.

N.V.

Iz­vo­ri­šta uta­nji­la

Što se ti­če pro­ble­ma sa vo­do­snab­di­je­va­nje iz Ko­mu­nal­nog ka­žu da na grad­skom vo­do­vo­du iz­vo­de od­re­đe­ne sa­na­ci­o­ne ra­do­ve, te da zbog du­žeg su­šnog pe­ri­o­da i iz­vo­ri­šta osku­di­je­va­ju vo­dom ta­ko da će to­kom lje­ta bi­ti i ve­ćih pro­ble­ma. Iz Ko­mu­nal­nog pred­u­ze­ća ape­lu­ju na gra­đa­ne da vo­du ne tro­še za na­vod­nja­va­nja dvo­ri­šta i vr­to­va.


Comments

ISTEKAO UGOVOR OPŠTINE GUSINJE SA KOMUNALNIM USLUGAMA IZ PLAVA, GRAĐANI NEGODUJU — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *