GlavnaSportHaris Koljenović osvojio prvo mjesto Log in
 

GU­SI­NjE – Gu­si­nja­nin Ha­ris Ko­lje­no­vić (24) osvo­jio je pr­vo mje­sto na ma­ra­to­nu u Nju­jor­ku. U ka­te­go­ri­ji od 20 do 29 go­di­na, Ko­lje­no­vić je sta­zu od 21 ki­lo­me­tar i 230 me­ta­ra is­tr­čao za 1 sat, 19 mi­nu­ta i 23 se­kun­de, po­pra­viv­ši lič­ni re­kord za tri mi­nu­ta. Ko­li­ko je Ko­lje­no­vić bio su­per­i­o­ran u ovoj tr­ci, po­tvr­đu­je po­da­tak da je dru­go­pla­si­ra­ni bio sko­ro osam mi­nu­ta u za­o­stat­ku za njim.

-U tr­ci je uče­stvo­va­lo 1.350 atle­ti­ča­ra, od ko­jih se ogro­man broj ak­tiv­no ba­vi atle­ti­kom, či­me pr­vo mje­sto na­šeg Ha­ri­sa Ko­lje­no­vi­ća do­bi­ja na zna­ča­ju. U to ime Ko­lje­no­vi­ću upu­ću­je­mo sve če­stit­ke na ve­li­kom uspje­hu, uz že­lju da nas još bez­broj pu­ta ob­ra­du­je do­brim re­zul­ta­ti­ma –sa­op­šte­no je iz nje­go­vog tre­ner­skog šta­ba.Ko­lje­no­vić, već afir­mi­sa­ni mla­di ma­ra­to­nac, na tr­ci odr­ža­noj 24. ok­to­bra u Ri­ver­sajd par­ku na Men­htnu u Nju­jor­ku, na sta­zi du­ži­ne de­set ki­lo­me­ta­ra, osvo­jio je ta­ko­đe pr­vo mje­sto, s vre­me­nom 39,17 mi­nu­ta. Ko­li­ko je Gu­si­nja­nin i ta­da bio nad­mo­ćan svje­do­či po­da­tak da je dru­go­pla­si­ta­ni tak­mi­čar bio 200 me­ta­ra iza nje­ga.N.V.


Comments

Haris Koljenović osvojio prvo mjesto — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *