GlavnaZavicajTurizamFotografije Prokletija među pet najljepših Log in
 

POD­GO­RI­CA – Fo­to­gra­fi­je po­bjed­ni­ka na­ci­o­nal­nog tak­mi­če­nja „Bal­kan­ski Ze­le­ni po­jas” iza­bra­ne su me­đu tri naj­ljep­še u okvi­ru in­ter­na­ci­o­nal­nog tak­mi­če­nja za naj­ljep­še fo­to­gra­fi­je Ze­le­nog po­ja­sa na Bal­ka­nu.

In­ter­na­ci­o­nal­ni ži­ri, sa­sta­vljen od čla­no­va uprav­nog od­bo­ra aso­ci­ja­ci­je „Evrop­ski Ze­le­ni po­jas”, imao je te­žak za­da­tak da od 27 po­bjed­nič­kih fo­to­gra­fi­ja sa na­ci­o­nal­nih tak­mi­če­nja oda­be­re tri naj­ljep­še na ni­vou Bal­ka­na. Pr­vo mje­sto je  pri­pa­lo po­bjed­ni­ku na­ci­o­nal­nog tak­mi­če­nja u Sr­bi­ji (Le­ven­te Sze­ke­res), dok su dru­go i tre­će mje­sto osvo­ji­li uče­sni­ci iz Cr­ne Go­re i sa Ko­so­va. Fo­to­gra­fi­ja Ja­dran­ke Ma­mić, tre­će­pla­si­ra­ne na fo­to-tak­mi­če­nju or­ga­ni­zo­va­nom u pe­ri­o­du april–jul od stra­ne Cen­tra za za­šti­tu i pro­u­ča­va­nje pti­ca, osvo­ji­la je dru­go mje­sto, dok pr­vo­pla­si­ra­na fo­to­gra­fi­ja Ga­vri­la Kne­že­vi­ća iz Nik­ši­ća di­je­li tre­će mje­sto, za­jed­no sa fo­to­gra­fi­ja­ma uče­sni­ka  fo­to-tak­mi­če­nja sa Ko­so­va.
– Tak­mi­če­nje je or­ga­ni­zo­va­no sa ci­ljem pro­mo­ci­je pri­rod­nih i kul­tur­nih Ze­le­nog po­ja­sa (Green Belt), mre­že za­šti­će­nih pod­ruč­ja i pod­ruč­ja od zna­ča­ja za za­šti­tu ko­ja ob­u­hva­ta­ju po­jas biv­še „gvo­zde­ne za­vje­se” na Bal­ka­nu.
Oba tak­mi­če­nja su re­a­li­zo­va­na u okvi­ru re­gi­o­nal­nog pro­jek­ta „Za­šti­ta bi­o­di­ver­zi­te­ta na Bal­ka­nu–Ja­ča­nje sa­rad­nje duž Bal­kan­skog ze­le­nog po­ja­sa”, ko­ji je po­dr­žan od stra­ne Nje­mač­ke fon­da­ci­je za za­šti­tu pri­ro­de (DBU) – ka­za­la je Ma­ri­ja Sta­ni­šić, pro­jekt ko­or­di­na­tor  NVO Cen­tar za za­šti­tu i pro­u­ča­va­nje pti­ca Cr­ne Go­re.A.O.


Comments

Fotografije Prokletija među pet najljepših — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *