GlavnaZavicajDIREKCIJA JAVNIH RADOVA OPŠTINE PLAV SUMIRALA REZULTATE RADA Log in
 

Dosta urađeno, nastavak na proljeće

PLAV – Su­mi­ra­ju­ći re­zul­ta­te ra­da u ovoj go­di­ni, ka­ko onih ko­ji se fi­nan­si­ra­ju sred­stvi­ma Vla­de, ta­ko i onih ko­ji se fi­nan­si­ra­ju iz op­štin­skog bu­dže­ta, di­rek­tor Di­rek­ci­je za in­ve­sti­ci­je Op­šti­ne Plav Fu­ad Fe­ra­to­vić ka­že da je do­sta pla­ni­ra­nog re­a­li­zo­va­no, te da će na­sta­vak ra­do­va usli­je­di­ti na­red­ne go­di­ne. Far­to­vić pod­sje­ća da je za­vr­še­na sa­na­ci­ja di­je­la lo­kal­nih pu­te­va u Bre­zo­je­vi­ca­ma, Za­vr­šu i Var­di­štu u prav­cu Bu­do­je­vi­ca, te pla­to va­tro­ga­sne je­di­ni­ce, kao i di­o­ni­ca pu­ta do Dječ­jeg vr­ti­ća. Do­dao je da je pri­pre­mljen idej­ni pro­je­kat da se na uz­vi­še­nju Skić iz­ra­de pje­šač­ke sta­ze, tri sport­ska te­re­na, re­sto­ran­ski kom­pleks i dva par­kin­ga. On pod­vla­či da će sve to ra­di­ti sred­stvi­ma iz op­štin­skog bu­dže­ta.
Fe­ra­to­vić je po­me­nuo i in­ve­sti­ci­ju mje­šta­na se­la Bu­do­je­vi­ce, ko­ji su me­đu­sob­no do­go­vo­ri­li i iz­ve­li ak­ci­ju pri­ku­plja­nja sred­sta­va, oko 150.000 eura, za na­sta­vak ra­do­va pu­ta Var­di­šte–Bu­do­je­vi­ce.
– Op­šti­na je na tom po­te­zu ura­di­la po­čet­nih oko 500 me­ta­ra pu­ta, a pre­o­sta­li dio bi­će za­vr­šen sred­stvi­ma mje­šta­na. Oni su bi­li sklo­pi­li ugo­vor za iz­vo­đe­nje ra­do­va s fir­mom Cr­na­go­ra­put, ko­ja je iz­vo­di­la pr­vu di­o­ni­cu ra­do­va ko­je je fi­nan­si­ra­la Di­rek­ci­je jav­nih ra­do­va. U na­stav­ku ra­do­va iz­vo­đač je na­i­šao na pro­blem me­kog te­re­na i od­u­stao od ugo­vo­ra. Na­kon to­ga mje­šta­ni su do­go­vo­ri­li da ra­do­ve na­sta­ve sa fir­ma­ma iz Pla­va i Gu­si­nja ko­je tre­ba da na­spu put, od­ra­de pro­pu­ste, po­sta­ve dre­na­žne ci­je­vi i osta­lo ka­ko bi se put pri­pre­mio za as­fal­ti­ra­nje. Op­šti­na Plav će ak­tiv­no uče­stvo­va­ti i u pri­prem­nim i za­vr­šnim ra­do­vi­ma ko­ji, po mo­jim sa­zna­nji­ma, ko­šta­ju oko 70.000 eura – ka­že Fe­ra­to­vić, do­da­ju­ći da oče­ku­je i po­če­tak ra­do­va na sa­na­ci­ji Pr­nja­vor­skog po­to­ka.
– Oče­ku­je­mo uvo­đe­nje iz­vo­đa­ča ra­do­va u po­sao, a po­što se ra­di o obim­ni­jim ra­do­vi­ma, oni će bi­ti na­sta­vlje­ni na pro­lje­će, s tim što će­mo na­sto­ja­ti da što vi­še ura­di­mo u ovoj go­di­ni. Po­ku­ša­će­mo, uko­li­ko br­zo obez­bi­je­di­mo iz­vo­đa­ča, da ma­kar jed­nu di­o­ni­cu pu­ta Plav – Voj­no Se­lo – Gu­si­nje poč­ne­mo ove go­di­ne, ka­ko bi na pro­lje­će mo­gli da na­sta­vi­mo i sa­ni­ra­mo cio put. Ina­če, na tom pro­jek­tu se ka­sni zbog teh­nič­ke do­ku­men­ta­ci­je, pro­ble­ma da se na­đe iz­vo­đač ra­do­va, ali se na­dam da će­mo i taj pro­blem vr­lo br­zo pre­va­zi­ći – pod­vla­či Fe­ra­to­vić.
Do­dao je da je Mi­ni­star­stvo po­ljo­pri­vre­de i ru­ral­nog raz­vo­ja, po­vo­dom spro­vo­đe­nja pro­jek­ta re­gu­la­ci­je ko­ri­ta ri­je­ka Lim i Grn­čar, po­sla­lo struč­nja­ka iz obla­sti vo­do­pri­vre­de ka­ko bi iz­la­skom na te­ren de­fi­ni­sa­li ne­ko­li­ko spor­nih ta­ča­ka ko­je se ti­ču tog po­sla.
– Kon­kret­no, ovaj po­sao u ci­lju za­šti­te od po­pla­va zah­ti­je­va re­gu­la­ci­ju ko­ri­ta i de­sne oba­lo­u­tvr­de ri­je­ke Lim, kao i za­šti­tu mo­sta u Nov­ši­ću. U pla­nu ima­mo i re­gu­la­ci­ju oko 300 me­ta­ra ko­ri­ta Mu­rin­ske ri­je­ke, oba­lo­u­tvr­de Li­ma do mo­sta u Zo­ri­ći­ma. Za sve po­bro­ja­ne po­slo­ve u pri­pre­mi je pro­jekt­na do­ku­men­ta­ci­ja, a ka­da će po­če­ti re­a­li­za­ci­ja za­vi­si od vre­men­skih pri­li­ka. U pro­te­klom pe­ri­o­du Op­šti­na je ras­pi­sa­la i ten­der za in­ve­sti­ci­o­ne pro­jek­te za sa­ni­ra­nje udar­nih ru­pa i sa­na­ci­ju ne­ko­li­ko grad­skih sa­o­bra­ćaj­ni­ca, vri­jed­ne oko 100.000 eura. Me­đu­tim, zbog vre­men­skih uslo­va, pla­šim se da će to osta­ti za na­red­nu go­di­nu, ka­da bi uz do­dat­na sred­stva od­ra­di­li i još ne­ko­li­ko grad­skih sa­o­bra­ćaj­ni­ca i lo­kal­nih pu­te­va – ka­že Fe­ra­to­vić i na­gla­ša­va da je re­gu­la­ci­ja ri­je­ke Grn­čar u nad­le­žno­sti Op­šti­ne Gu­si­nje.N.V.


Comments

DIREKCIJA JAVNIH RADOVA OPŠTINE PLAV SUMIRALA REZULTATE RADA — 3 Comments

  1. Veliki poz.za ratove Koje planirate i Ko je ste uradili.Ja mislim da je najveci i najljepsi pogled na Plavskom Jezeru.
    Veliki pozdrav sve najljepse u novoj godinu puno zdravlja uspeha.

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *