Glavna→Categories ZavicajTurizam Log in

Dr. Rusmin Lalicic – Društveni faktori koče prirodne potencijale

 

Prokletije u snijegu

GU­SI­NjE – Pred­sjed­nik Par­ti­je za Gu­si­nje Ru­smin La­li­čić sma­tra da su gu­sinj­ske Pro­kle­ti­je pla­ni­na za raz­voj sva­kog ti­pa tu­ri­zma. La­li­čić is­ti­če da to ve­li­ko bo­gat­stvo i ra­zno­vr­snost tu­ri­stič­kih re­sur­sa, na­ro­či­to pri­rod­nih (pla­ni­ne, kli­ma, vo­de, bi­o­di­ver­zi­tet), le­ži u raz­vo­ju dvo­se­zon­skog pla­nin­skog tu­ri­zma – ljet­njeg re­gre­siv­nog i zim­sko-sport­skog, što za­si­gur­no ni jed­na dru­ga pla­nin­ska oblast u Cr­noj Go­ri, a i ši­re, ne nu­di.

Opsirnije

Plavsko jezero kao iz BAJKE: Zimska ČAROLIJA otkrila svu LJEPOTU PRIRODE (FOTO)

  Pojedina mjesta kriju posebnu ljepotu, pa ih zato treba posjetiti kako u toku zimskih, tako i u toku ljetnjih mjeseci. Da Crna Gora posjeduje nevjerovatne prirodne ljepote, prepoznali su ljudi iz svih krajeva svijeta, koji upravo kod nas dolaze kako bi uživo vidjeli sve ono što se prezentuje u brojnim prestižnim magazinima. I dok ih po starom dobrom pravilu najviše fascinira to što u jednom danu mogu uživati i … Opsirnije

Njemci promovisu prirodne ljepote Plava i Gusinje

 

Reportaza o prirodnim ljepotama Plava i Gusinja koju je snimila Njemacka televizija prosle godine.

“Motornim sankama uznemiravao divljač” – Dan

 

Bivši direktor NP „Prokletije“ je na prostor Bogićevice otišao sa grupom od 10 osoba i oni su se sankama na motorni pogon kretali parkom i u rezervatu prirode „Hridsko jezero“, čime su direktno i grubo prekršili pravila ponašanja uznemiravajući i ugrožavajući zaštićene životinjske vrste i one koje su u stanju hibernacije i odmora, istakla je Pupovićeva u saopštenju za javnost Drešković nije htio da komentariše navode Pupovićeve, i kroz smijeh je odgovorio: „Bili smo u pot

PLAV – Di­rek­tor­ka Na­ci­o­nal­nog par­ka „Pro­kle­ti­je“ Ir­ma Pu­po­vić okri­vi­la je svog pret­hod­ni­ka na če­lu NP Ene­sa Dre­ško­vi­ća da je sa dru­štvom na pla­ni­ni Bo­gi­će­vi­ca vo­zio mo­tor­ne san­ke i na taj na­čin uz­ne­mi­ri­vao di­vljač. Pu­po­vi­će­va ka­že da su Dre­ško­vić i nje­go­vo dru­štvo sve to sni­ma­li i ob­ja­vi­li na dru­štve­nim mre­ža­ma. Opsirnije

„Dur­mi­to­re jel´ ti žao, što te Bje­lič nad­gor­njao”

 

ZLA KOLATA (2.535 MNV) I ZVANIČNO NAJVISOČIJI VRH CRNE GORE

Na osnovu laserskog skeniranja podatke o najvisočijim vrhovima Crne Gore kao zvanične objavila je Uprava za nekretnine Crne Gore i po njima Bobotok Kuk se nalazi na četvrtom mjestu

Pogled na Zla Kolatu

GU­SI­NjE –Naj­vi­so­či­ji vrh cr­no­gor­skih Pro­kle­ti­ja Zla Ko­la­ta (2535 m), ko­ji se uz­di­že na ma­si­vu Bje­li­ča od sko­ri­je je i zva­nič­no naj­vi­so­či­ji vrh Cr­ne Go­re. Od­mah iza nje­ga su nje­go­vi su­sjed­ni vr­ho­vi Do­bra Ko­la­ta (2.528 m) i Ma­ja Ro­sit (2.525 m), či­me je Bo­bo­tov Kuk (2.523 m) na Dur­mi­to­ru ski­nut s tro­na i po­ti­snut na če­tvr­to mje­sto. Te po­dat­ke, na osno­vu la­ser­skog ske­ni­ra­nja ob­ja­vi­la je Upra­va za ne­kret­ni­ne Cr­ne Go­re kao zva­nič­ne, kao i rang li­stu 10 naj­vi­ših vr­ho­va, od ko­jih su osta­lih šest na ovoj li­sti sa vi­si­na­ma is­pod 2.500 me­ta­ra. Re­do­sled je: Ma­ja e Ća­fe Ce­zles (2.496) (Bje­lič), Ve­li­ki vrh (2.490) (ma­siv Ka­ran­fi­la), Kuč­ki Kom (2.487), Lje­vo­reč­ki Kom (2.469), Ma­ja e Špi­nes Se­bu­kur (2.464) (Bje­lič), Va­so­je­vić­ki Kom (2.460). Od 10 naj­vi­ših vr­ho­va šest se na­la­zi na pod­ruč­ju op­šti­ne Gu­si­nje (pet na ma­si­vu Bje­li­ča, a je­dan na Ka­ran­fi­li­ma). 

Opsirnije

DIREKTORICA NP ,,PROKLETIJE’’ IRMA PUPOVIĆ TVRDI DA JE PARK OVE GODINE POSJETILO PREKO 10.000 TURISTA

 

Zatekla javašluk, obećava prosperitet

Prokletije, FOTO: GAVRILO KNEŽEVIĆ

Pošto je napravljen presjek stanja u parku, koji je pokazao potpunu zapuštenost, nestručnost i javašluk u dosadašnjem vođenju i funkcionisanju, preduzećemo sve neophodne mjere da se na principu održivog razvoja pokrenu projekti kojima će se na pravi način valorizovati potencijali – poručila je PupovićevaPLAV -Nacionalni park „Prokletije“, prema riječima direktorice Irme Pupović, posjetilo je više od 10.000 turista što je, kako je naglasila, sto posto više u odnosu na prošlu godinu. Pored dijaspore iz SAD, najviše posketilaca bilo je iz Srbije, Hrvatske, Slovenije, Belgije, Češke i Poljske. Zabilježeno je i povećanje broja posjetilaca iz Izraela, Njemačke, Francuske, Rumunije, Bugarske, kao i iz UAE, koji prethodnih godina nijesu evidentirani što je, naglašava Pupovićeva, pokazatelj da nacionalni park s okolinom polako ali sigurno dobija na značaju kao turistička i planinarska destinacija koja se ne može zaobići prilikom posjete Crnoj Gori.

Opsirnije

Razgovor sa Zuvdijom Bajraktarevićem – najstarijim aktivnim planinarom naših prostora

 

PROKLETIJSKI KAMEN JE NAJUDOBNIJI JASTUK

Opsirnije…

SPELEOLOŠKI TURIZAM KAO NOVA TURISTIČKA PONUDA NP PROKLETIJE

 

Otkriveno 25 kilometra pećinskih prolaza

Pećina na Crvenoj stazi ima visinu od 19 i dužinu od 140 metara, pećinski sistem je dužine 1.101 metara i dubine 211 metara. Pećina ima devet poznatih ulaza i mnogo prolaza i komora od kojih je jedna ispunjena ledom debljine oko sedam metara, navedno je u izvještaju speleologa iz Poljske

PLAV/GU­SI­NjE – Na­ci­o­nal­ni park „Pro­kle­ti­je”, po­red pri­rod­nih atrak­ci­ja i lo­ka­li­te­ta ko­ji pri­vla­če tu­ri­ste, po­go­to­vo stra­nog go­sta, na do­brom je pu­tu da raz­vi­je i spe­le­o­lo­ški tu­ri­zam. Pret­po­sta­vlja se da pro­stor na­ci­o­nal­nog par­ka, a i osta­log pro­sto­ra Pro­kle­ti­ja, obi­lu­je ve­li­kim bro­jem pe­ći­na i ja­ma, što je pred­met is­tra­ži­va­nja vi­še spe­le­o­lo­ških gru­pa i eks­pe­di­ci­ja.
Spe­le­o­lo­ška eks­pe­di­ci­ja iz dva spe­le­o­lo­ška klu­ba iz Polj­ske, sa­sta­vlje­na od 25 spe­le­o­lo­ga, kao i jed­nog iz Ma­ke­do­ni­je, u pe­ri­o­du od 15. ju­la do 4. av­gu­sta ra­di­la je is­tra­ži­va­nje na te­ri­to­ri­ji NP Pro­kle­ti­je i is­tra­ži­la oko 2.640 me­ta­ra no­vih pro­la­za. Ba­zni kamp eks­pe­di­ci­je na­la­zio se na pod­ruč­ju Ćaf Bo­ra u pod­nož­ju Ko­lat­skog ma­si­va, a ak­tiv­no­sti spe­le­o­lo­ga bi­le su fo­ku­si­ra­ne na ma­si­vu Bje­li­ča gdje su is­tra­ži­va­nja spro­ve­de­na u Ru­dar­skoj pe­ći­ni, Le­de­noj, 03 061-T5, En­tu­zi­ja­stič­noj, te pe­ćin­skom si­ste­mu Cr­na sta­za i Cr­ve­na sta­za.
Opsirnije

Fotografije Prokletija među pet najljepših

 

POD­GO­RI­CA – Fo­to­gra­fi­je po­bjed­ni­ka na­ci­o­nal­nog tak­mi­če­nja „Bal­kan­ski Ze­le­ni po­jas” iza­bra­ne su me­đu tri naj­ljep­še u okvi­ru in­ter­na­ci­o­nal­nog tak­mi­če­nja za naj­ljep­še fo­to­gra­fi­je Ze­le­nog po­ja­sa na Bal­ka­nu.

Opsirnije

Nacionalni park Prokletije, izazov za najspremnije

 
Uživali smo uspinjući se kroz šumu, samo nas je i dalje zbunjivao nedostatak vode u tolikoj mjeri. Po izlasku iz šume penjanje je postalo napornije. Najviše zbog vrućine, a i zbog većeg uspona

AUTOR: Jasna Gajević

Prokletije su najmlađi nacionalni park u Crnoj Gori. Taj status su zahvaljujući prirodnim ljepotama kojima obiluju zaslužili odavno. Ja sam se prilično kasno zainteresovala za planinarenje, a još kasnije sam otkrila Prokletije. Hoću reći, zakasnila sam za vrhove Prokletija. Naravno, na prvi pogled sam bila očarana prirodom toga kraja i svaka posjeta samo još više tome doprinosi. Jedan od prvih blogova koje sam napisala, posvetila sam Prokletijama. Tada sam se nadala da ću se kasnije domoći i nekog od viših vrhova. Vremenom, želja je ostala, ali nada u to je bila sve tanja. Čak i proljetos, kad smo do Plava i Gusinja došli preko Albanije u jednodnevni obilazak, moj muž je kovao planove za uspon.

Opsirnije

SA PLAVSKOG JEZERA STARTOVALA 18. MEĐUNARODNA LIMSKA REGATA

 

Avantura duga 134 kilometra

PLAV – Iz Plava je juče na trodnevno putovanje rijekom Lim po osamnaesti put zaredom krenula Limska regata. Organizatori ove tradicionalne sportsko-turističke manifestacije su turističke organizacije Plava, Andrijevice, Berana, Bijelog Polja i Prijepolja, zajedno sa lokalnim upravama, kao i rafting klubovi Srbije i Crne Gore. Sa izvora Lima rijekom se otisnulo 14 posada. Ceremonijal otvaranja Limske regate bila je na splavovima Plavskog jezera. Di­rek­tor TO Plav Edin Ja­da­dić na­gla­sio je da je Lim­ska re­ga­ta avan­tu­ra du­ga 134 km ko­ju sa­mo tre­ba do­ži­vje­ti. Re­kao je da ona ozna­ča­va po­če­tak ljet­nje tu­ri­stič­ke se­zo­ne u op­šti­na­ma kroz ko­je Lim pro­ti­če, a ujed­no da do­pri­no­si pro­mo­ci­ji nji­ho­vih tu­ri­stič­kih po­ten­ci­ja­la i afir­mi­sa­nju raf­tin­ga.
-Ma­ni­fe­sta­ci­ja ima pre­ko­gra­nič­ni ka­rak­ter. Pro­la­zi kroz pet gra­do­va Cr­ne Go­re i Sr­bi­je: Plav, An­dri­je­vi­cu, Be­ra­ne, Bi­je­lo Po­lje i Pri­je­po­lje i pred­sta­vlja po­če­tak ljet­nje tu­ri­stič­ke se­zo­ne u tim op­šti­na­ma.

Opsirnije

U GUSINJU OZVANIČENA INICIJATIVA O FORMIRANJU MEĐUNARODNOG NACIONALNOG PARKA

 Cijele Prokletije jedan kompleksOno što želimo da uradimo jeste da kompletno upravljanje zaštićenim područjem, odnosno čitavim planinskim masivom Prokletija, bude sinhronizovano i na jedan adekvatan i zajednički način da se odvija kako bismo napravili najbolje moguće rezultate za ovo područje, istakla je Azra Vuković GU­SI­NjE – Po­vo­dom ini­ci­ja­ti­ve da cje­lo­kup­ni ma­siv Pro­kle­ti­ja, ko­ji se pro­sti­re u tri re­gi­je – Cr­noj Go­ri, Al­ba­ni­ji i Ko­so­vu, bu­de me­đu­na­rod­ni na­ci­o­nal­ni park. Taj pro­je­kat, … Opsirnije

Resoran “Abas” u Plavu spremno docekuje ovogodisnju sezonu

 Tuisticka ponuda u Plavu bice bogatija za jos jedan turisticki objekat – restoran “ABAS”. Plav- “Dana 26.05.2017 god. pocinje turisticka sezona u Plavo-Gusinjskom kraju, koja ce nadamo se uveseliti sve nase znane domace kao i neznane strane goste. Svima njima ponudicemo kvalitetnu uslugu uz specijalitete Mediteranske kuhinje i sve vrste jela sa rostilja kao i domaca jela iz Plavo-Gusinjskog kraja.Osim ovoga restoran “Abas” stoji na raspolaganju za organizovanje raznih svecanosti … Opsirnije

ORHAN REDŽEPAGIĆ ISTIČE DA ĆE SE VIŠE RADITI NA VALORIZACIJI NP „PROKLETIJE”

 

 

“Mo­je raz­mi­šlja­nje je i da se za­bra­ni upo­tre­bu auto­mo­bi­la kroz pro­stor na­ci­o­nal­nog par­ka, a ne znam ho­ću li us­pje­ti u to­me”

PLAV -U Na­ci­o­nal­nom par­ku „Pro­kle­ti­je“, ko­jim od­ne­dav­no ko­or­di­ni­ra Or­han Re­dže­pa­gić, ko­ji je i član Uprav­nog od­bo­ra pred­u­ze­ća Na­ci­o­nal­ni par­ko­vi Cr­ne Go­re, pred­sto­ji pu­no ak­tiv­no­sti ka­ko bi taj pro­stor od­go­vo­rio na­mje­ni zbog ko­je je i for­mi­ran, i ka­ko bi bio jed­na zna­čaj­ni­ja po­lu­ga za raz­voj op­šti­na Plav i Gu­si­nje. Jed­no od gu­ru­ćih pi­ta­nja tog pro­sto­ra je nje­go­vo eko­lo­ško sta­nje, jer je pri­mjet­no da se ta­mo la­ge­ru­je ka­men za ne­či­je po­tre­be, ima do­sta sme­ća i sve­ga ono­ga što jed­nom ta­kvom pro­sto­ru ne pri­li­či, a što ne­pri­jat­no uti­če i na po­sje­ti­o­ce.
-Ka­da sam stu­pio na ovu du­žnost, kao ko­or­di­na­tor, da­kle pre­la­zno rje­še­nje do iz­bo­ra di­rek­to­ra, vi­dio sam taj la­ger ka­me­na kod sa­mog ula­znog punk­ta u na­ci­o­nal­ni park u Gre­ba­ja­ma. Od­mah sam oba­vi­je­stio nad­le­žnu eko­lo­šku in­spek­ci­ju ra­di pred­u­zi­ma­nja mje­ra po tom pi­ta­nju u skla­du sa za­ko­nom, s oče­ki­va­njem da će in­spek­ci­ja po­stu­pi­ti iz svo­jih nad­le­žno­sti, i na osno­vu za­pi­sni­ka sa li­ca mje­sta na­re­di­ti ukla­nja­nje tog ka­me­na i to pri­je po­čet­ka zva­nič­ne ljet­nje se­zo­ne, ko­ja ov­dje u prin­ci­pu po­či­nje po­čet­kom ju­na. Da ­li će se us­pje­ti da se to uklo­ni do 1. ju­na ni­sam si­gu­ran ali oče­ku­jem da će in­spek­ci­ja od­ra­di­ti svoj dio po­sla i do­sta­vi­ti mi rje­še­nje. Ina­če, gra­ni­ca na­ci­o­nal­nog par­ka u Gre­ba­ja­ma tre­ba da bu­de na Ška­li, da­kle is­pred pu­ta ko­ji skre­će pre­ma Po­pa­di­ji, gdje bi tre­bao da bu­de i ula­zni punkt, a ne tu gdje je –is­ti­če Re­dže­pa­gić.

Opsirnije

U ZNAK SJEĆANJA NA PLANINARA ZIJA IBRAHIMAGIĆA

 Pohod na Karaulu GU­SI­NjE – U znak sje­ća­nja na Zi­ja Ibra­hi­ma­gi­ća, jed­nog od osni­va­ča i vi­še­go­di­šnjeg pred­sjed­ni­ka Pla­ni­nar­skog dru­štva „Ka­ran­fil“, čla­no­vi klu­ba, pri­ja­te­lji i po­ro­di­ca, 20. ma­ja or­ga­ni­zu­ju po­hod na vrh „Ka­ra­u­la“ (1915 mnv). Po­hod se od 2007. go­di­ne re­dov­no or­ga­ni­zu­je i stal­no do­bi­ja na zna­ča­ju i ma­sov­no­sti, ka­ko klu­bo­va, ta­ko i po­je­di­na­ca. Or­ga­ni­za­to­ri is­ti­ču da je sta­za, po­zna­ta kao Zi­jo­va sta­za, du­ga oko šest ki­lo­me­ta­ra i ci­je­lom du­ži­nom pro­la­zi … Opsirnije

Bićemo ponosni domaćini svjetskog takmičenja u mušičarenju

 Sa­vez sport­skih ri­bo­lov­nih or­ga­ni­za­ci­ja Cr­ne Go­re bi­će or­ga­ni­za­tor Evrop­skog pr­ven­stva u ri­bo­lov­noj di­sci­pli­ni fly fis­hing za 2019. go­di­nu i to u Pla­vu, od­lu­če­no je na 38. Kon­gre­su Svjet­ske sport­sko ri­bo­lov­ne or­ga­ni­za­ci­je (CIPS) u Pra­gu. Tim po­vo­dom raz­go­va­ra­li smo sa čel­ni­ci­ma SSRO CG, pred­sjed­ni­kom Ni­ko­lom Mi­li­ćem i pot­pred­sjed­ni­kom Oma­rom Ba­ši­ćem, o do­sad ne­za­bi­lje­že­nom ri­bo­lov­nom spek­ta­klu ka­da je ri­ječ o mu­ši­ča­re­nju u Cr­noj Go­ri. Ovo pr­ven­stvo će ima­ti ve­li­ki zna­čaj za raz­voj … Opsirnije

Do Gusinja i Plava preko Albanije

 Prizori si izuzetni, naročito u ovom dijelu godine. Neizvjesnost čekanja na granici, potencijalni odroni i drveni mostići nisu preporuka za češće odlaske Ideja o skraćivanju puta između Podgorice i NP Prokletije čeka na realizaciju decenijama. Više puta je bilo “samo što nije”. Koliko se puta obećalo pa slagalo? Koliko puta su iseljenici iz ovih krajeva darežljivo davali donacije samo da ova ideja postane stvarnost? Broja se ne zna. Ni obećanjima, … Opsirnije

NIKAD POSJEĆENIJI PLANINARSKI ZIMSKI TABOR NA GREBAJAMA

 Oborili rekord u masovnosti GU­SI­NjE – Na tu­ri­stič­kom iz­le­ti­štu Gre­ba­je kod Gu­si­nja, pro­šlog vi­ken­da, u or­ga­ni­za­ci­ji Pla­ni­nar­skog klu­ba „Vi­so­ko­gor­ci Cr­ne Go­re’’, odr­žan je tra­di­ci­o­nal­ni, osmi po re­du, zim­ski ta­bor, na kom je uče­stvo­va­lo vi­še pla­ni­nar­skih klu­bo­va, sa sto­ti­nak pla­ni­na­ra iz Cr­ne Go­re i re­gi­o­na. Do­ma­ćin ta­bo­ra, kao i pret­hod­nih go­di­na, bio je PK „Rad­nič­ki“ iz Be­o­gra­da či­ji dom „Bran­ko Ko­tla­jić“ u Gre­ba­ja­ma je uvi­jek na uslu­zi tim za­lju­blje­ni­ci­ma pla­ni­ne. Ka­ko … Opsirnije

Hidrografski potencijal Prokletija

 Podzemne vode i izvori velika turistička vrijednost GUSINJE – Prokletije spadaju medju planine sa najbogatijim i najraznovrsnijim hidrogeografskim potencijalom za razvoj turizma na prostoru gusinjskog dijela Prokletija. Taj potencijal čine – tokovi nekoliko rijeka sa brojnim pritokama, zatim nekoliko planinskih jezera smještenih u živopisnom ambijentu , brojna i jaka kraška vrela (Oko Skakavice i Alipašini izvori) i druga vrela, kao i podzemne vode. Od značaja za turizam na ovom području … Opsirnije

Otkrij misterioznu ljepotu Prokletija (video spot)

 

Gusinje cijeloj zemlji iza ledja

 GUSINJU SAMO OBEĆANJA – DRUGIMA MILIONI GUSINJE – Godinama je Gusinje cijeloj zemlji iza ledja. Godinama se ovom području samo obećava, dok drugi krajevi bliži Podgorici „muzu“ milione. Gusinje sa svojom okolinom i prirodom koju posjeduje, a koje nema nigdje na svijetu, po čemu je ovaj kraj zadnjih godina i prepoznatljiv, odavno zaslužuje da bude prava turistička destinacija. Alipašini izvori, vodopad i kanjon Grlja, Oko Skakavice, najviši vrh Crne Gore … Opsirnije

Prica o zimskom turizmu u Plavu

 

Fantastican pogled Gusinja i okoline iz visine (Video)

 POGLED OD KOJEG ZASTAJE DAH! Na ovom videu mozete da vidite  neopisivu ljepotu gusinja i okoline. Jedan od prvih snimaka iz pticje perspektive koji je sniman “Dronom” zabiljezio je: gusinjske ravnice, polja, grebajsku dolinu, vrhove prokletija, Gusinje u gusinjsku dolinu. Preporucujemo da gledate sa kucnog kompjutera na “full screan”. Uzivajte!       … Opsirnije

Na Prokletijama

 NETAKNUTI PLANINSKI PEJZAŽI GUSINJE – Posjetioci NP „Prokletije“ mogu uživati  u brojnim atrakcijama – vidikovcima, netaknutim planinskim pejzažima,s niježnim vrhovima, planinskim jezerima, pećinama, pećinskim crtežima, dubokom kanjonu sa prirodnim mostom, prirodnoj plantaži borovnica, tradicionalnim ruralnim kućama – Prokletijski masiv ima nepovoljnu saobraćajno-prometnu poziciju, zbog čega se ovaj prostor označava kao najnepristupačniji i najneprohodniji dio Balkanskog poluostrva. Ovo se posebno odnosi na središnju zonu, koja je dostupna samo regionalnim putem Berane-Andrijevica—Plav-Gusinje. … Opsirnije

Gusinjski dio Prokletija oduševljava na hiljade posjetilaca

 

DVIJE TURSKE TELEVIZIJE SNIMAĆE REPORTAŽE O PROKLETIJAMA

GUSINJE – Najmladji nacionalni park „Prokletije“ u Crnoj Gori, posljednje nekoliko godina postao je stjecište  na hiljade planinara, alpinista , ekskurzija i studijskih ekspediija.
Pored njih, u posljednje vrijeme je veliko interesovanje nacionalnih televizija iz Češke, Slovačke, Austrije, Madjarske, Njemačke, Velike Britanije, Italije, Švajcarske, Francuske i drugih zemalja, koje su snimile repotaže  o ljepotama jeinstvene priode u Evropi.
-Boravak brojnih inostranih televizijskih kuća od velikog je značaja za promociju guinjskih priodnih bisera, kakvih je malo u Evropi i čitavom svijetu, kaže Rizah Gruda, poznati publicista i književnik, rodjeni Gusinjanin, koji dugo godina živi i radi u Novom Pazaru. Opsirnije

Zanimljivosti sa Prokletija

 

PRVI PLANINARSKI USPON

GUSINJE – Prvi planinarski uspon na Sjeverni i Srednji vrh Karanfila, koji se nalaze iznad doline Grebaje, izvršen je 2.jula 1957.godine, a ekspediciju su činili Ž.Gradišar, D.Vidanović, B.Mitrašinović i B.Kotlajić. U toku 1957.godine obavljeni su prvenstveni alpinistički usponi na Očnjak, Južni vrh (smjer preko Kotlova), sjevernoistočnu stijenu Sjevernog vrha i sjeverni (žlijeb) Južnog vrha.
Prvi zimski uspon na vrh Očnjak izveden je 12.marta 1964.godine a ekspediciju su činili (Z.Blažina i B.Petrić).  Sjeverna padina Karanfila smatra se alpinističkom stijenom vrhunskog kvaliteta u bivšoj Jugoslaviji.

Opsirnije

Klimatski prostori i njihove turističke indikacije

 

Piše: Rifat Gruda

POTENCIJAL PROKLETIJA – KAO VAZDUŠNA BANJA

GUSINJE – Zahvaljujući čistom i prozračnom – dijelom jonizovanom, planinskom vazduhu, kao i ultraljubičastom zračenju, koje djeluje baktericidno , čijim se uticajem u koži od provitamina „D“ obrazuju vitamini „D3“ i „D2“, klimat masiva Prokletija pruža veoma povoljne uslove za liječenje aeroterapijom i helioterapijom – kaže prof.dr Slaven Bošković iz Beograda.

Opsirnije

Razvoj planinarstva u gusinjskom kraju

 

PRVI POSJETIOCI PROKLETIJA BILI SU NAUČNICI

GUSINJE – Kao i na drugim visokim planinama u našoj zemlji, planinarenje i na Prokletijama prije Drugog svjetskog rata imalo je pretežno naučno-istraživački i ekspedicioni karakter. Naime, prvi posjetioci Prokletija bili su naučnici. Medju njima prednjačili su prirodnjaci, naročito geografi, botaničari i geolozi. Oni su tada dolazili privučeni dražima nepoznatog, radi upoznavnja, terenskih itraživanja i naučne obrade ovih planina.
Hronika istraživanja i osvajanja Prokletija upravo počinje sa putovanjem Francuza Ami Buca i njegovog pratioca Vikesnela. Oni su još 1936.godine, kao prvi evropski putnici, prepješačili dio Prokletija duž „pećkog puta“ izmedju Gusinja i Skadra. Oo putovanje je imalo karakter geografkog otkrića, jer se tada prvi put u Evropi pronio glas  o postojanju „veličanstvenih Alpa na jugu Evrope“.

Opsirnije

Odabrana stijena-kamen na trećoj livadi u Grebajama za penjanje

 STIJENA-KAMEN PRIRODNO „OBRADJENA“ GUSINJE – Već dugo godina dolina Grebaje i masivi Karanfila – mnogim planinarima-alpinistima i onim početnicima, služi kao veliki trening-kamp. Ovogodišnja ekspedicija iz Austrije, iz AK „Viena“ iz Beča, u kojoj su bili ljudi od struke i instruktori penjanja – da kamen-stijena u trećoj livadi bude „stijena“ na kojoj će se obučavati početnici za „veranje“ i takozvano „abzel“ spuštanje, konstatovala je da je ova stijena koja se … Opsirnije

Inicijative – Iskoristiti spelološke potencijale gusinjskog kraja

 ISTRAŽITI I PREDSTAVITI PODZEMNE LJEPOTICE Sve pećine i jame, u gusinjskom kraju, treba učiniti dostupnim za posjetioce GUSINJE – Zbog brojnih pećina, jama, kamenih stubova, grebenastih vrhova, i prozora u stijenama, mnogi naučnici za gusinjski kraj kažu da je u neku ruku pravi „Spelološki Eldorado“. Po mnogim ekspertima, ovdje se nalazi najstarije ljudsko stanište na Balkanu. Mnoge pećine u gusinjskom kraju raspolažu brojnim dvoranama ukrašenim stalagmitima, stalaktitima, draperijama, pećinskim stubovima … Opsirnije

Mnogi ljubitelji prirode iz naše zemlje i inostranstva predlažu

 GREBAJE  ILI „RAJSKA VRATA“ TREBA OTVORITI I ZIMI Dolina Grebaje – idealna za sve zimske sportove   GUSINJE – Božanstvena prirodna ljepota doline Grebaje sa njene četiri livade i visokim stijenama masiva Karanfila – koji kao oblakoderi ogradjuju veličnstvenu dolinu – je najljepši kutak na svijetu , kazao je jednom prilikom boraveći u Gusinju poznati Zuko Džumhur, putopisac, karikaturista i publicista. Iz godine u godinu – dolina Grebaje je proto … Opsirnije

Redovni seminri o očuvanju životne sredine

  SAMO IZUZETNIM ZNANJEM DO OČUVANJA ŽIVOTNE SREDINE Gusinje – I naredne godine u saradnji s profesorima i koordinatorima koji su zaduženi za ovu tematiku – utvrdićemo termine da svakog mjesec u godini održavamo seminar pod nazivom „Znanjem do očuvanja životn sredine „ u prostorijam SMŠ „Bećo Bašić“ u Plavu, a punu pdršku daće projekat „Pružanje pdrške održivom razvoju životne sredine  u prekograničnom regionu kroz zjedničke inicijtive, koje će sprovoditi … Opsirnije

U gusinjskoj opštini zainteresovani traže

 NOVAC ZA SEOSKI TURIZAM GUSINJE – Mnogi Gusinjani – većinom mladji ljudi su zainteresovani da im lokalna samouprava u narednom periodu obezbijedi uslove za dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj turizma na seoskom području. Gusinjska lokalna samouprava bila bi obavezna da uputi javni poziv za dodjelu bespovratnih sredtava. Pravo konkurisanja u ovoj oblasti imaju pravna i fizička lica, posebno oni koji ponude projekte renoviranja starih kućica i kućišta u turističke svrhe … Opsirnije

U zimskim uslovima

  ZABRANITI KORIŠĆENJE PLANINARSKIH STAZA U PROKLETIJAMA GUSINJE – Kada je prij dvije godine donijeta zajednička odluka planinarskih klubova, Planinarskog saveza Crne Gore i JP Nacionlni parkovi Crne Gore – da zbog bezbjedonosnih razloga planinarske staze u nšoj zemlji u zimskom periodu budu zatvorene do proljeća – bila je za svaku pažnju i pohvalu, ističe Ismet Brdakić-Brda, poznati smučar u gusinjskom kraju. -U slučju samovoljnog korišćenja planinarskih staza u vrijeme … Opsirnije

Na Prokletijama ima 131 vrh sa nadmorskom visinom višom od 2000 metara

 SPECIJALNI VIZUELNI EFEKTI  SA PROKLETIJA GUSINJE – Na Prokletijama ima 131 vrh sa nadmorskom visinom od 2000 metara. Od tog broja najviši vrh Djeravica visok je 2656 m, sedam vrhova imaju visinu od 2500 do 2600 m, 17 vrhova od 2400 do 2500 m, a 21 vrh od 2300 do 2400 m. Vrh Djeravica je drugi po visini u cjelokupnim Prokletijama, poslije vrha M.Jezercesa (2694 m) u Albaniji, i najviši … Opsirnije

EVROPSKI ZELENI POJAS IZABRAO NAJLJEPŠE FOTOGRAFIJE

 PROKLETIJE MEDJU PET NAJLJEPŠIH   GUSINJE – Iz Centra za zaštitu i proučavanje ptica (CZIP) saopšteno je da je intenacionalni žiri , sastavljen od članova Borda asocijacije „EVROPSKI ZELENI POJAS“, imao veom težak zadtak da od 18 pobjedničkih fotografija sa nacionalnih takmičenja odabere pet najljepših na Balkanu. Prvo, drugo i peto mjesto su pripali pobjednicima nacionalnog takmičenja iz Grčke i Bugarske (Marija Stefniodu, Minko Mihajlov i Leonidas Kourentis), dok su … Opsirnije

Mjesto na kome mozete kupiti unikatne i kvalitetne proizvode, dizajnirane sa ljubavlju u Crnoj Gori.

  Sa velikim zadovoljstvom, objavljujemo da je zvanicno pustena u rad Visit Montenegro Online Store. Mjesto na kome mozete kupiti unikatne i kvalitetne proizvode, dizajnirane sa ljubavlju u Crnoj Gori. Za nas je ovo veliki poduhvat, i nakon visemjesecnih priprema, sada u nasoj online prodavnici EKSKLUZIVNO mozete pronaci preko 30 proizvoda. Veliko nam je zadovoljstvo, sto su trenutno svi proizvodi, kreirani od strane Olivera Cejovic, poznate crnogorske umjetnice (u svijetu … Opsirnije

Gusinjske planine idealne za ljetnji i zimski turizam

  GUSINJSKI DIO PROKLETIJA MOŽE BITI OZBILJAN KONKURENT ČUVENIM ALPIMA GUSINJE – Prema najnovijoj analizi Studije OECD-a, čiji je jedan od koautora poznati ekspert Mišel Briži iz Francuske, gusinjski dio Prokletija posjeduje izvanredne uslove za razvoj ljetnjeg i zimskog sportskog turizma – i najviše potencijalnih skijaških staza na teritoriji bivše Jugoslavije. Što više, po dužini takvih ski-staza , njihovoj denivelaciji i kapacitetu. Zato se gusinjski dio planina Prokletija se može … Opsirnije

Na hiljade planinara na vrhu Zla Kolata (2.534 mnv)

 MJESTO GDJE OBLACI ZASTAJU GUSINJE – Iako ga mnogi nadri „eksperti“ osporavaju – da je Zla Kolata (2.534 mnv) „Bajraktar“ medju crnogorskim planinskim vrhovima – ovih dana se sumiraju posjete i broj planinara i alpinista iz zemlje i inostranstva koji su u toku ovog ljeta posjetili najviši vrh Crne Gore. U toku ljetnje turističke sezone na vrhu su bili planinari iz svih bivših jugoslovenskih republika, Češke, Slovačke, Francuske, Austrije, Švajcarske, … Opsirnije

Geo-ekološka istraživanja na Prokletijama

 Prof.dr Predrag Božović: „Ne postoji ozbiljna studija o Prokletijama“ GUSINJE – Profesor sa beogradskog Univerziteta dr Predrag Božović, je na geo-ekološkom kampu u Babinom Polju pored ostalog istakao – da su studenti prije tri godine imali priliku da se upoznaju sa nesvakidašnjim prostorom , te da nakon istraživanja geografa Jovana Cvijića do danas ne postoji ozbiljnija studija o Prokletijama. -Ovo je prostor na kome postoji veliki broj lednika, sve naučne … Opsirnije

Strani investitori zainteresovani za gradnju eko-katuna u dolini Grebaje

 EKO-KOLIBE BILE BI PRAVA ATRAKCIJA GUSINJE – Posljednjih nekoliko godina, pored domaćih, sve je veće interesovanje i stranih investitora za izgradnju eko-katuna u atraktivnoj dolini Grebaje, kao i u Ropojani ispod najvišeg vrha u Crnoj Gori (Zla Kolata 2.534 mnv). Danas je dolinu Grebaje obišla delegacija iz Švajcarske, iz grada Ciriha, zainteresovana za izgradnju eko-katuna u ovom dijelu Crne Gore. -Mi smo spremni da odmah pomognemo početak izgradnje eko-turitičkih katuna … Opsirnije

Gusinju potreban zavičajni muzej

 SAČUVATI TRAJNO-STARE VRIJEDNOSTI GUSINJE – Elementi tradicionalne arhitekture sačuvani su i do današnjih dana u vidu starih kuća za stanovanje načinjenih od drveta, šindre, u kombinaciji drveta i kamena ili samo od kamena. Posebno se na području Gusinja i okoline izdvaja nekoliko atraktivnih kula, uglavnom zidane od kamena, sa jednim ili više spratova, koje su pored stanovanja služile i kao svojevrsne male tvrdjavice. Svakako izmedju tih nekoliko istorijskih – kulturnih … Opsirnije

Gusinjske manifestacije na poseban način doprinose promociji gusinjske ljepote od prirode

 GLAVNI CILJ – PROMCIJA TURISTIČKIH POTENCIJALA GUSINJE – Mnoge manifestacije po kojima je Gusinje godinama prepoznato, zatim sprovodjenje redovnih promotivnih kampanja, uz realizaciju strategije rasta i bržeg razvoja turizma shodno programima resornog ministarstva, Nacionalne turističke organizacije i opštine Gusinje, utiču na turistički proizvod gusinjskog kraja. Manifestacije koje su postale tradicionalne (vječne), kao što su Dani dijaspore u atraktivnoj dolini Grebaje, Sportske igre i susreti nedaleko od vodopada Grlja u Vusanju, … Opsirnije

Zdravstveni turizam zauzima prvo mjesto u strategiji uspješnijeg razvoja turizma u Crnoj Gori

 UMJETNIČKE FOTOGRAFIJE GUSINJSKIH PRIRODNIH BISERA NALAZE SE U UMJETNIČKIM GALERIJAMA U LONDONU, PARIZU, STOKHOLMU , DALEKOM JAPANU I DRUGIM ZEMLJAMA  SVIJETA GUSINJE – Prelijepa i neistražena priroda, prirodni potencijali i resursi čine Gusinje i okolinu prepoznatljivim širom svijeta. Svjedoci smo ove godine da je veliki broj turista tokom turističke ljetnje sezone boravio u gusinjskom kraju. Prirodni dragulji kao što su vodopad i kanjon Grlja, čuveni Alipašini izvori koje u toku … Opsirnije

Na Prokletijama je sve lijepo i tajnovito

  BOGATSTVO ŽIVOG SVIJETA Po raznovrsnosti pernate i dlakave divljači i opšte lovne faune, Prokletije spdaju medju najbogatije  planinske masive Balkanskog poluostrva, posebno gusinjski dio Prokletija GUSINJE – Nacionlni park „Prokletije“ je peti biser crnogorskih prirodnih ljepota, gdje je bogatstvo živog svijeta izvanredno i nemoguće gaje naći na drugim evropskim prostorima. Po raznovrsnosti pernate i dlakave divljači i opšte lovne faune, Prokletije spadaju medju najbogatije planinske masive Balkanskog poluostrva sa … Opsirnije

U plavsko-gusinjkom kraju

 JEZERA SU BISERI PRIRODE Plavsko, Hridsko, Visitorsko, Rikavičko, Bukumirsko, Ropojansko, Tatarijsko, Bjelajsko, Koljindarsko, Čardačko i drug manja jezera – čine djerdan od plavsko-gusinjske priode GUSINJE/PLAV – U plavsko-guinjskom kraju kroz koji su vjekovima prolazili čuveni karavani prema Carigradu, priroda je zaista bila „široke ruke“. Božji dar, kao iz bajke. Tu su potoci, brze i čiste planinske rijeke, dvadesetak pećina, atraktivna vrela i izvori, kanjoni i vodopadi, visoki planinski vrhovi koji  … Opsirnije

Nevjerovatno je, ali istinito, da neki nazovimo ih „eksperti“ u Crnoj Gori, i dalje ne priznaju da je ZLA KOLATA na Bjeliču, zvanično najviši vrh Crne Gore

 ZLA KOLATA VIŠA JE OD BOBOTOVOG KUKA NA DURMITORU ZA PUNIH 12 METARA   Gusinjani su odavno ispjevali slogan:“Durmitore jel ti žao, što te Bjelič nadgornjao“ Planinski vrh „ZLA KOLATA“ na Bjeliču visok je 2.534 mnv, dok je visina planinskog vrha Bobotov kuk na Durmitoru visok 2.523 mnv,   GUSINJE – Ukoliko bi planinari, turisti i drugi ljubitelji prirode –zainteresovani za geografiju Crne Gore, potražili informaciju o najvišim planinskim vrhovima … Opsirnije

Gusinjskim prirodnim biserima – pećine još jedan novi turistički proizvod

 NOVA PEĆINA U UTROBI PLANINE ČARDAK Nepoznatu pećinu još prije par godina otkrila grupa entuzijasta iz Gusinja     GUSINJE – Pored prirodnih bisera gusinjske prirode kao što su – Alipašini izvori, vodopad i kanjon Grlja, Oko Skakavice, dolina Ropojana, visoki vrhovi Prokletija, medju kojima i najviši u Crnoj Gori (Zla kolata 2.534 mnv), kurioziteti kao što su „Šuplja vrata“ na Karanfilima, sniježnik u „Kotlovima“ ispod srednjeg vrha Karanfila, dolina … Opsirnije

Francuski ekspert za skijaške terene Žozel Virdije tvrdi da na Prokletijama

 IMA MJESTA ZA 15.000 SKIJAŠA   GUSINJE – Gusinjski dio Prokletija pruža jedinstvenu prirodnu ljepotu i mnoge mogućnosti za izgradnju skijaških terena, nedvosmislen je poznati francuski ekspert Žozel Virdije, koji je gusinjski kraj i planine upoznao prije dvadeset i više godina. -Samo na planinama Bor Radončića i Popadija moglo bi se napraviti najmanje 20-tak staza dužine oko 50 kilometara, koje bi mogle da prihvate oko 15.000 skijaša. Naravno treba stvoriti … Opsirnije

Jezivo – Spuštanje u kanjon Grlja (video)

 

Snimak napravljen prilikom spuštanja u kanjon Grlje.

Inostrni planinari i turisti oduševljeni Prokletijama i prirodnim biserima Gusinja i okoline

  BLAGODETI PRIRODNOG BOGATSTVA I OKOLINE Vjerovali ili ne, ovih dana u Gusinju pristiže na stotine motorizovanih plninara, turista i ljubitelja prirode iz Nemačke, Austrije, Francuske, Švajcarske, a najviše ih je iz Češke Republike Gusinje – Atraktivne doline Grebaje i Ropojana, koje su od Gusinja udaljene oko sedam kilometara, ovih dana su prosto „okupirane“ oduševljenim inostranim turistima. Ovo je prvi put, da avgust mjesec – bilježi na stotine planinara, alpinista, … Opsirnije

Prokletije svake godine posjećuje na hiljade planinara iz čitavog svijeta

 PROKLETIJSKE STAZE SAMO ZA ISKUSNE Plavsko-gusinjski planinari, turistička organizacija, policija i Služba spasavanja podsjećaju goste na brojne opasnosti   PLAV/GUSINJE – Mnogo je opasnih mjesta na prevojima, vrletima i u neposrednoj blizini poznatih vrhova Zla Kolata, Koplje, Karanfili i mnogih drugih koji se nalaze u masivu planina Prokletija. Vrsni plavsko-gusinjski planinari poznaju svaku stazu i puteljak ka svim planinskim vrhovima u ovom kraju – i nije na odmet da treba … Opsirnije

Nacionalni park Prokeltije jedino mjesto gdje zajedno žive crni alpski i obični daždevnjak

   MNOGE EKSPEDICIJE ISTRAŽUJU PLANINE PROKLETIJE   Gusinje – Nacionalni park Prokletije je ove godine pravi poligon za domaće i međunarodne naučno-istaživačke ekspedicije i istraživače. Mi smo u parku ove godine, u okviru jednogodišnjeg plana upravljanja zacrtali veliki broj aktivnosti na istraživanju posmatranju, registrovanju, odnosno, monitoringu biljnog i životinjskog svijeta parka. Danas, mi u parku, a i u javnom preduzeću, nemamo autentičnu bazu i arhivu podataka na osnovu koje bi … Opsirnije

Seoski turizam u gusinjskom kraju ima budućnost

 PREKO 40 DOMAĆINSTAVA U SLUŽBI SEOSKOG TURIZMA   GUSINJE – I ove godine atraktivne doline Grebaje i Ropojana –koje su od Gusinja udaljene oko sedam kilometara, bile su prepune planinara i drugih ljubitelja prirode  iz zemlje i inostranstva. Mnogi od njih željeli su da na najbolji mogući način iskoriste boravak  u oom prekrasnom prirodnom ambijentu. Osim prirodnih bisera , koji su po mnogima jedinstveni u Evropi i šire, ali i … Opsirnije

Visitorsko jezero – biser divlje prirode

  „PLOVEĆE OSTRVO“ PLAV – Visitorsko jezero nalazi se na planini Visitor, po kojoj je dobilo ime. Jezero je ledničkog porijekla. Cijelo jezero i njegov ambijentalni prostor je okruženo raznovrsnom šumom. Pored visokih stabala bora, srijeću se jele, molike i smrče. Poseban kuriozitet Visitorskog jezera je nekadašnje „ploveće ostrvo“ . O postanku ovog ostrva postoji legenda, koja se prepliće sa stvarnošću, da su ga u dalekoj prošlosti podigli stočari, kako … Opsirnije

Hridsko jezero je jedno od najljepših jezera u Evropi

 JEZERO SREĆE   PLAV – Neobične i čudesne reljefne forme u plavsko-guinjskom kraju – čine planinska jezera, tako da posebnu pažnju ljubitelja prirode decenijama izaziva HRIDSKO JEZERO – ili kako ga popularno nazivaju „GORSKO OKO“. Kažu da je Hridsko jezero jedno od najljepših jezera u Evropi. Toliko je lijepo da se vjeruje da su ga stvorili bogovi i podarili šumskim vilama da u njemu uživaju. Kada su ga otkrili ljudi, … Opsirnije

ALIPAŠINI IZVORI – SVJETSKI BREND

  IZVORSKA INHALACIJA LIJEČI BRONHIJALNU ASTMU Ljubica Zorić iz Beograda, Dragana Lekić iz Valjeva i Milica Panajatović iz Pirota – izliječile astmu na Alipašinim izvorima     GUSINJE – Gusinjska priroda sa vojim biserima lični na pravu – bajku. To je, zapravo, zelena bašta, ispresijecana brzim planinskim potocima, čistim rijekama, „načičkana“ još neistrženim pećinama, atraktivnim planinskim dolinama, kanjonima i vodpadima, visokim vrhovima planina Prokletija, medju kojima su, svkko njpoznatiji i … Opsirnije

 

ČUDESNE RELJEFNE FORME NA PROKLETIJAMA

 „ŠUPLJA VRATA „ U KARANFILIMA  IZNAD GREBAJA    GUSINJE – Specifični oblici reljefa, kao i neobične i čudesne reljefne forme vrhova, planinskih jezera, pećina i drugih dragulja mogu se vidjeti jedino na Prokletijama. U takve oblike spadaju razni valovi , cirkovi „testerasti grebeni“, zupčasti vrhovi, škrape i uvale i pećine, prozori u stijenama, hladni izvori, gorske oči i džinovki kameni blokovi. Medju prozorcima ističu se „Šuplja vrata“ u Karanfilima (visina … Opsirnije

Važna uloga u zaštiti biodiverziteta na Prokletijama

  PROMOCIJA EKO-TURIZMA NA GUSINJSKOM DIJELU PROKLETIJA GUSINJE – Ovog ljeta na području gusinjske opštine i njenoj okolini u studijskoj posjeti borvili su studenti i profesori NP „Prokletije“ u okviru koje su razmijenjena iskustva, stručne analize, pripmljeni plnovi za naučna istraživanja i druge stručne aktivnosti na terenu, a sve u cilju da se kvalitetno uspostavi režim zaštite na gusinjskom dijelu planina Prokletija, odnosno u NP „Prokletije“. Predsjednik organizacije „INTERNATIONAL PEACE … Opsirnije

Turističke manifestacije koje su obilježile turističku sezonu u guisnjskom kraju

 ODMOR I RAZONODA U ĐERDANU OD BISERA DIVLJE LJEPOTE U Gusinju boravilo više od deset hiljada zavičajaca i drugih gostiju GUSINJE – Utisak je da su turističke, sportske i kulturne manifestacije, i ove godine bile više nego potrebne za desetine hiljada zavičajaca, turista i drugih gostiju, koji su i ovog ljeta boravili i razonodili u gusinjskom kraju. Od početk juna – najviši vrh Crne Gore Zla Kolata (2.534 mnv) u … Opsirnije

I ove godine – početkom školske nastave u mjesecu septembru počeće akcije na uredjenju turističkih lokaliteta u NP „Prokletije“

 ČIŠĆENJE IZLETIŠTA POSLIJE TURISTIČKE SEZONE   PLAV/GUSINJE – Kao i svake prethodne i ove godine u mjesecu septembru – organizuju se akcije na čišćenju i uredjenju turističkih lokaliteta i drugih prirodnih bisera nakon završetka ljetnje turističke sezone. Akciju čišćenja po tradiciji iniciraju učenici SMŠ „Bećo Bašić“ u Plavu, a u sklopu projekta „Pružanje podrške održivom razvoju životne sredine u prekogrničnom regionu kroz zajedničke inicijative“koji sprovode lokalne uprave u Plavu i … Opsirnije

Turistička razglednica Gusinja

 DANI PORODIČNIH OKUPLJANJA GUSINJE – Na Alipašine izvore, kao decenijama unazad, stižu Gusinjani i Plavljani iz SAD, Kanade, Australije, Njemačke, Francuske, Švajcarske, zemalja Skandinavije … Gusinje je živnulo. Mladost se osjeća u vazduhu. Korzo je proradilo, kao i prepune terase u samom centru grada. Sve odiše radošću. Ljudi su razdragani  – stigli im najmiliji iz tudjine. U ovim danima porodičnih okupljanja , kakvim ih smatraju stari Gusinjani, neko je došao … Opsirnije

Maksimalno iskoristiti turističke potencijale Gusinja i okoline

 ZA GUSINJSKI TURIZAM DOLAZE BOLJI DANI PORUČUJE PREDSJEDNICA OPŠTINE GUSINJE – ANELA ČEKIĆ  Prirodni dragulji kakvih je malo u Evropi i svijetu, kao što su atraktivni Alipašini izvori, vodopad i kanjon Grlja, Oko Skakavice, čuvene doline Grebaje i Ropojana, najviši vrh u Crnoj Gori Zla Kolata na planini Bjelič kod Gusinja, bistre planinske rijeke Vruja i Grnčar, mnogobrojne pećine, planinarski i alpinistički  sadržaji, eko-katuni i nekoliko novih hotelsko-ugostiteljskih sadržja i smještaja … Opsirnije

Dolina Grebaje ovih dana stječište na stotine domaćih i stranih turista i gostiju

 OVO SU ALPI NA JUGU EVROPE – Đerdan od divlje prirodne ljepote GUSINJE – Dolina Grebaje po malo liči na bajku. Zelene livade „zauzele“ svoje mjesto ispod visokih vrhova Karanfila, s jedne strane, koji kao neboderi „ogradjuju“ ovu predivnu dolinu, i s druge strane planine Vojuša i Volušnica – koje su „zadužene“ da da daju hladovinu ovom prirodnom biseru. Dva eko-turistička restorana, nekoliko eko-katuna i bezbroj planinara, turista i drugih gostiju … Opsirnije

Perspektive rječnog ribolovnog turizma u opštini Gusinje

  POTREBNO VIŠE VOLJE I ENTUZIJAZMA Gusinjske rijeke Vruja i Grnčar, kao i dio gornjeg toka rijeke Ljuče – pogodne za brži razvoj ribolovnog turizma GUSINJE – Odvajkada su gusinjske rijeke Vruja i Grnčar – bile stjecište mnogim pasioniranim ribolovcima iz zemlje i inostranstva, ali se vremenom i to interesovanje nekako gubilo, zahvaljujući prije svega, slaboj organizaciji  članova ribolovnih klubova-društava i ljubitelja rjećnog ribolova ovdje u Gusinju. Medjutim, danas je … Opsirnije

Krajem jula ove godine

  SNIMANJE TV SERIJE KROZ KANJON GRLJE Snimanje izvode Studio B 92 i grupa izabranih beogradskih speleologa GUSINJE – Reporteri beogradkog Studija 92 i grupa specijliziranih speleologa iz Beograda, ovih dana dogovoili su zajedničku akciju snimanja TV serije – čija je radna verzija naslova „ČUDO OD PRIRODE“. Ekspedicija je sastavljena od iskusnih speleologa, koji su već u nekoliko navrata prolazili kroz kanjonske „kazane“ i „cilindre“ i „viseće pragove“. U ekspediciji … Opsirnije

NACIONALNI PARK PROKLETIJE, OBILJEŽAVA DAN ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE “PODIVLJAJMO ZA ŽIVOT“, UPRAVO SA DIVLJIM ŽIVOTINJAMA.

 Gusinje – Prokletije su svojom bogatom faunom još davno bile interesantne i daje to samo jedan od razkoga da se proglase NP upravo se možem voih dana uvjeriti u najposjećenijoj dolini Grebaje. Skoro da nema dana da se u toj dolini ne pojavi po jedna mečka ali prava atrakacija za posjetioce desila se zadnjih dva’tridana kada se u podnožju Očnjaka  a u neposrednoj blini eko-katuna Maja Karanfil pojavljuje mala porodica … Opsirnije

Atraktivan prizor u Grebajama: Mečad u igri i njihova ljutita majka

 Iz najmlađeg crnogorskog nacionalnog parka kažu da je ovo prvi put da se na Prokletijama golim okom mogla posmatrati grupa od četiri medvjeda Gusinje:  Dva odrasla medvjeda i mladunčad prizor su u kojem su ovih dana uživali gosti eko katuna i posjetioci koji su se našli u Grebajama, u Gusinju. Direktor Nacionalnog parka Prokletije, Enes Drešković, kazao je “Vijestima” da je atraktivan prizor razdraganih mečadi i njihove ljutite majke, koja … Opsirnije

Speleološka istraživanja u Prokletijama uvijek će imati prioritet

 SVE PEĆINE, JAME I KANALI BIĆE UREDNO KARTIRANI I REGISTROVANI – Kaže za Gusinje-Info.com Enko Drešković, direktor NP „Prokletije“ u Plavu PLAV/GUSINJE – Otkako je formirana administracija u NP „Prokletije“ posebna sekcija potrebnu brigu i aktivnosti na kartiranju i registraciji svih postojećih pećina, jama, kanala i kanjona, njihovo markiranje, mapiranje i izrada specijalnog kataloga – kako bi se na turističkoj mapi Crne Gore, regiona i šire predstavili  zainteresovanoj stručnoj i laičkoj … Opsirnije

Planinarskim pohodom na Karaulu 1915 otvorena turistička sezona u nacionalnom parku Prokletije

  Zijova staza obilježila jubilej od 10 godina Jubilarni, deseti po redu planinarski pohod „Zijova staza 2016“, održan je tokom vikenda u Grebajama. Pohod je do sada imao najveći broj učesnika, čak 116 planinara. Na pohod se krenulo u 9h, od restorana Maja Karanfil u Grebajama, gdje su se planinari okupili. Osim planinara iz Plava i Gusinja, veliki broj učesnik bio je iz Berana, Bijelog Polja i Podgorice. Pohod je … Opsirnije

Tradicionalni pohod na Prokletijama

  ZIJOVOM STAZOM GUSINJE – Pored porodice pok. Zija Ibrahimagića, organizatori ove planinarsko-turističke manifestacije su Nacionalni park „Prokletije“ i Turistička organizacija Plav. -Pohod se organizuje u subotu 28.maja, deseti put zaredom, pod nazivom „Zijovom stazom“ do vrha „Karaula“ (1.915 mnv). Ovo je tradicionalni  pohod koji se svake godine organizuje posljednjeg vikenda maja u spomen preminulom planinaru Ziju Ibrahimagiću. Staza je duga oko šest kilometara.Inače, pohod se organizuje u znak sjećanja … Opsirnije

ZIMSKE ČAROLIJE U PROLJEĆNOM AMBIENTU

 SKIJANJE U MAJU NA PADINAMA TROMEĐE I BOGIĆEVICE KOD PLAVA Plav-U cilju promocije Bogićevice kao velikog potencijala Nacionalnog parka Prokletije i opštine Plav, za razvoja zimskih sportova, Nacionalni park i Lokalna turisztička organizacija su u saradnji sa skijašima i snouborderima skijaškog kluba „Bogićevica“ organizovali skijanje u maju na padinama Tromeđe  i Bogićevice. Prostor Bogićevice zadnjih 5-6 godina konstantno ima snijega za skijanje minimum šest mjeseci. Pored prirodnih potencijala terena pogodnih … Opsirnije

Inostrani planinari oduševljeni gusinjskim prirodnim draguljima

 ALIPAŠINI IZVORI LJEPŠI OD ALJASKE Gusinje – Atraktivna dolina Grebaje – „kapija Prokletija“  udaljena je sedam kilometara od Gusinja, gdje su smješetena dva planinarska doma, novo eko-naselje, dva eko-restorana, visoki vrhovi Karanfili, „Šuplja vrata“, visoke stijene „Očnjak“ i „Koplje“, čuveni „kotlovi“ sa stalnim snijegom na kojem se turisti mogu skijati usred mjeseca avgusta – i ove godine biće stjecište na hiljade planinara i turista iz zemlje i inotranstva. U mjesecu … Opsirnije

Osvojili Ocnjak

 USPJEH VISOKOGORACA CRNE GORE I PLANINARA PK „SLAVIJA” GU­SI­NjE – Pla­ni­nar PK „Sla­vi­ja” Ti­ho­mir Voj­no­vić i Vi­so­ko­gor­ci Cr­ne Go­re Mi­lan Ra­do­vić i Mar­ko Re­še­tar, po­vo­dom me­mo­ri­ja­la Zvon­ku Bla­ži­ni, pre­mi­nu­lom pla­ni­na­ru iz Be­o­gra­da, u ne­dje­lju 10. apri­la osvo­ji­li su vrh Oč­nja­ka (2.185), u zim­skim uslo­vi­ma, što je ri­jet­ki­ma do­sad po­šlo za ru­kom. Oč­njak ni­je naj­vi­ši na Pro­kle­ti­ja­ma, ali je naj­te­ži za osva­ja­nje, po­go­to­vo u zim­skim uslo­vi­ma, ka­kve su oni ima­li. Po­sled­nji put … Opsirnije

Prije pola vijeka

 U PLAVU JE BILO VIŠE GOSTIJU NEGO NA BUDVANSKOJ RIVIJERI PLAV – Specifični oblici reljefa kao što su planinska jezera, rijeke, izvori, kanjoni, vodopadi, visoki vrhovi, pećine – jedino se mogu vidjeti na Prokletijama u plavskom-gusinjskom kraju, pa zato i nije čudo što su i prije pola vijeka bili mamac za hiljade turista i drugih gostiju iz zemlje i inostranstva. Tačan je podatak, kažu straiji turistički radnici u Plavu, i … Opsirnije

GUSINJE MOŽE DA BUDE „MALI ELDORADO“

 Turistička razglednica Gusinja Gusinje – Alipašini izvori, kanjon i vodopad Grlja, Oko Skakavice, atraktivne doline Grebaje i Ropojana, čiste planinske rijeke i veličanstveni  vrhovi  – medju kojima je    Zla Kolata 2.534 mnv. „Krov Crne Gore“, nevjerovatan su kapital koji se može valorizovati uz izgradnju neophodnih turističko-ugostiteljskih sadržaja, prije svega, izgradnjom hotelskog kompleksa na južnoj strani Alipašinih izvora u samom podnožju Vezirove brade, ističe Rustem Vukelj, stari i ikusni turističko-ugostiteljski … Opsirnije

Gusinjska priroda po malo liči na bajku

 TURIZAM MORA BITI NAJPRIORITETNIJA PRIVREDNA GRANA Poznati putopisac pok. Milan Kovačević, autor TV emisije „KARAVAN“, je za gusinjsku prirodu kazao „Da je ovo najljepši prirodni kutak na zemaljskoj kugli“ GUSINJE – Gusinjska priroda po malo liči na bajku. To je zapravo zelena bašta – ogradjena visokim liticama i vrhovima Prokleija, ispresijecana brzim planinskim potocima i rijekama, „nakićena“ izvorima, vodopadima, pećinama i zupčastim vrhovima masiva Karanfila. Dvije prekrasne doline Grebaje i … Opsirnije

Planinarski pohodi na sniježnim Prokletijama

 SVAKODNEVNE LAVINE OMETALE PLANINARSKI POHOD NA VRHOVIMA Gusinje – I ove godine, iskusni beogradski planinari iz PD „Radnički“ i „Železničar“ nastavili su dugogodišnju tradiciju boravka na Prokletijama u zimskom periodu. Iako je snijeg na ovim surovim planinama i dalje veoma visok i ima ga u izobilju, oni najhrabriji su organizovali pohode i uspon na nekoliko vrhova Prokletija. Evlijan Bektešević, domar beogradkog plninarskog doma „Branko Kotlajić“, koji se nalazi u dolini … Opsirnije

 

HRIDSKO JEZERO KOD PLAVA – LEGENDA O NJEMU JEZERO SREĆE

 Plav – Mnogi su putopisci zapisali da je Hridsko jezero jedno od najljepših u Evropi. Toliko je lijepo da se vjeruje da su ga stvorili bogovi i podarili šumskim vilama da u njemu uživaju. Kada su ga ljudi otkrili , vile su morle da odu, a bogovi su od tuge i bijesa osuli munje i gromove po okolnim planinama  i proklevši ih, pretvorili u goli krš. Od tada se planine … Opsirnije

Pred očima ljubitelja prirode postepeno nestaje dragulj prirode izmedju Prokletija i Visitora

  PLAVSKO JEZERO „JEDU“ PIJESAK I ŠAŠ Plav – Prelijepo ledničko jezero, koje se ugnijezdilo izmedju Prokletija i Visitora, i u najbolja vremena turizma u ovom kraju, prije pet decenija, nasvoje obale privlačilo  je više turista nego Budva, polako nestaje. Površina Plavskog jezera smanjena je za deset odsto u proteklih četrdeset godina. Prema istraživanjima sedamdesetih godina prošlog vijeka , površina jezera je iznosila 199 hektara, dok po mjerenjima iz 2009.godine … Opsirnije

Turističke manifestacije u službi promocije turizma i drugih vrijednosti opština Plav i Gusinje

 BIĆE VEOMA USPJEŠNA TURISTIČKA SEZONA KAZU TURISTICKI RADNICI U GUSINJU I PLAVU Plav/Gusinje – Veliki broj planinara, ljubitelja prirode i drugih gostiju iz zemlje i inostranstva, od početka maja do avgusta   prošle godine posjetio  je Alipašine izvore, vodopad i kanjon Grlja, Oko Skakavice, atraktivne doline Grebaje i Ropojanu, Plavsko, Hridsko i Visitorsko jezero, visoke vrhove Prokletija, veliki broj pećina i drugih kulturno-istorijskih vrijednosti ovog kraja. -Utisak je da su turističke, … Opsirnije

I ove godine mnoge strane TV kuće najavile dolazak i posjetu Prokletijama

 SNIMAĆE REPORTAŽE  O PRIRODNIM BISERIMA Guinje –Posljednjih godina na hiljade turista, raznih studijskih grupa, planinarskih ekspedicija iz mnogih zemalja Evrope obilaze planine Prokletije i druge prirodne dragulje ovog kraja. -Zahvaljujući grafičkom prikazu svih planinskih staza na Prokletijama, puteva za planinski biciklizam , panoramskim mapama za internet koje su predstavile prirodne bisere ovog kraja, interesovanje, turista, ljubitelja prirode, planinara-alpinista i drugih gostiju je nevjerovatno veom veliko, tako da su se već … Opsirnije

Alternativna turistička ponuda u plavsko-gusinjkom kraju – zdravstveni i rekreativni turizam

 PRIRODNI BISERI –POŽELJNA DESTINACIJA ZA OVAJ VID TURIZMA Gusinje/Plav – I prije jednog vijeka plavsko-gusinjski kraj je bio meta turista iz naše zemlje i inostranstva, prije svega zbog prelijepe prirode, čistog vazduha, vode i zdrave hrane. -Tačan je podatak , kažu dobri poznavaoci turističkih prilika u ovom kraju, da je prije pola vijeka u ovom kraju bilo više turista i gostiju nego na Budvanskoj rivijeri. Ali, mnoge okolnosti su uticale … Opsirnije

Nove inicijative za ljepše sjutra

 NA LUDI KAMEN PORED VODOPADA I ALIPAŠINIH IZVORA GUSINJE – Kulturno-turistička i sportska manifestacija „GUSINJSKO LJETO“, od naredne godine, po svemu sudeći, biće sadržajnija i sa novim turističkim sadržajem. Utisak je, da su ovakve manifestacije više nego potrebne za više hiljada „zavičajaca“ iz Njujorka i drugih zemalja Zapadne Evrope. Vjeruje se – da će  organizatori  „potrefiti“ osnovne sadržaje iz oblasti kulture, zabave, turizma i sporta.    -Od iduće godine bi … Opsirnije