Glavna→Categories Zavicaj - Page 6 1 2 4 5 6 7 Log in

Očekivanja gradjana Gusinja i okoline

 OTVORITI BIZNIS- CENTAR GUSINJE – U mnogim opštinama na sjeveru Crne Gore, zahvaljujući pomoći u izradi projekata koju tamošnjim preduzetnicima pružaju Biznis-centri, prema zvaničnim podacima u prošloj godini realizovano je na desetine vrijednih investicija. Naime, za potrebe predstavnika malih i srednjih preduzećau  u   svakoj opštini na sjeveru države, uradi se veliki broj raznih projekata. To se posebno odnosi na turizam, poljoprivredu i drvopreradu, kao i uslužne djelatnosti, a ovi projekti … Opsirnije

Povodom Svjetskog dana slobode medija

 ODRŽANA RADIONICA U SMŠ „BEĆO BAŠIĆ“ U PLAVU Plav – Dana 05.05.2016. učenici III-1 odjeljenja JU SMŠ „Bećo Bašić iz Plava, glumom ,literarnim radovima te prezentacijom su obilježili Svjetski dan slobode medija. Povod za obilježavanje ovog Dana je cilj da se promoviše i podigne svijest o značaju slobode i nezavisnosti medija,kao i  da se sve države u svijetu podsjete da je njihova dužnost da poštuju i podržavaju pravo na slobodu … Opsirnije

Održan karavan prijateljstva na putu Gusinje-Podgorica na teritoriji Republike Albanije

 PUT JE MOST IZMEĐU DVA NARODA   GUSINJE/TAMARA – Danas je iz Gusinja krenuo osmi po redu „Karavan prijateljstva“ a koji je startovao sa platoa bivše Karaule na Cijevni u 12 sati. Organizatori karavana prijateljstva su bili opština Gusinje, Gradska opština Tuzi, Fondacija „Gusinje“ iz Njujorka, humanitarne organizacije „Euro Gusinje“ takođe iz Njujorka, NVU „Green mountains“ i NVU „Euro Gusinje“ iz Gusinja. Cilj pomenutog karavana bio je da se naglasi … Opsirnije

Foto galerija sa Karavana prijatelstva

 Danas je odrzan 8. po redu Karavan prijateljstva sa idejom promovisanja putnog pravca Gusinje-Podgorica preko Albanije. Sudeci po slikama koje nam je dostavio Saljo Hot, vidi se dosta velik broj ucesnika karavana. Na slikama se takodje vidi da je izgradnja magistrale koja ce povezivati Gusinje sa Podgoricom u toku i da ce se ovaj projekat zavrsiti u blizoj buducnosti. Vise o proteklim detaljima Karavana prijateljstva cemo vas obavijestiti uskoro. Gusinje-info.com … Opsirnije

Donacija za Prnjavor i Bogajice

 Biznismeni poklonili stolove i stolice PLAV-U se­lu Pr­nja­vor kod Pla­va gra­di se vi­še­na­mjen­ski obje­kat za po­tre­be mje­šta­na, za ko­ji su plavski bi­zni­sme­ni i do­na­to­ri Haj­ro Lja­ljić i Izet Ša­bo­vić, ko­ji ži­ve i ra­de u Nju­jor­ku, do­ni­ra­li 100 sto­li­ca i 11 sto­lo­va. Isto to­li­ko sto­lo­va i sto­li­ca po­sla­li su i za dža­mi­ju u se­lu Bo­ga­ji­će.Ka­ko je sa­op­štio od­bor za grad­nju cen­tra, oče­ku­je se da do­na­ci­ja ovih da­na stig­ne iz Nju­jor­ka. -Za … Opsirnije

Voćari u plavsko-gusinjskoj dolini zabrinuti za ovogodišnji rod

 SLANA I SNIJEG UNIŠTILI ROD Nadležnim službama u plavskoj i gusinjskoj opštini, već stižu zahtjevi voćara za neku vrstu nadoknade štete, koju su pričinili slana i snijeg PLAV/GUSINJE – Nedavne sniježne padavine i slana na području plavske i gusinjske opštine izazvale su brojne nevolje voćarima u Plavu, Gusinju i Murinu i u oko dvadesetak sela. Kako smo saznali na terenu, slana, a potom i snijeg desetkovali su očekivani rod raznog … Opsirnije

Osvojili Ocnjak

 USPJEH VISOKOGORACA CRNE GORE I PLANINARA PK „SLAVIJA” GU­SI­NjE – Pla­ni­nar PK „Sla­vi­ja” Ti­ho­mir Voj­no­vić i Vi­so­ko­gor­ci Cr­ne Go­re Mi­lan Ra­do­vić i Mar­ko Re­še­tar, po­vo­dom me­mo­ri­ja­la Zvon­ku Bla­ži­ni, pre­mi­nu­lom pla­ni­na­ru iz Be­o­gra­da, u ne­dje­lju 10. apri­la osvo­ji­li su vrh Oč­nja­ka (2.185), u zim­skim uslo­vi­ma, što je ri­jet­ki­ma do­sad po­šlo za ru­kom. Oč­njak ni­je naj­vi­ši na Pro­kle­ti­ja­ma, ali je naj­te­ži za osva­ja­nje, po­go­to­vo u zim­skim uslo­vi­ma, ka­kve su oni ima­li. Po­sled­nji put … Opsirnije

Povratnik iz švajcarske Gentijan Djombalic otvorio TURISTIČKO-UGOSTITELJSKI kompleks u Gusinju

 GU­SI­NjE –Gu­si­nja­nin Gen­ti­jan Genc Đon­ba­lić, ko­ji ži­vi i ra­di u Švaj­car­skoj, otvo­rio je ugo­sti­telj­sko-tu­ri­stič­ki kom­pleks „CG Leo“ u cen­tru Gu­si­nja. Kom­pleks se sa­sto­ji od „Si­ti mar­ke­ta” i isto­i­me­nog ho­te­la, što će, osim lo­kal­nom sta­nov­ni­štvu za kva­li­tet­ni­je snab­di­je­va­nje ži­vot­nim na­mir­ni­ca­ma, slu­ži­ti i u tu­ri­stič­ke svr­he. Ra­di se o pr­vom kom­plek­su ta­kve vr­ste u naj­mla­đoj cr­no­gor­skoj op­šti­ni. Đon­ba­lić is­ti­če da je za­do­vo­ljan po­čet­nim pro­me­tom, a oče­ku­je da će bi­ti bo­lje, jer tu­ri­stič­ka … Opsirnije

Ambasadorka Njemačke u Crnoj Gori, Gudrun Elizabet Štajnaker, danas posjetila opštinu Gusinje

 IMATE NAJLJEPŠU PRIRODU U REGIONU GUSINJE – Danas je u Gusinju boravila ambasadorka Njemačke u Crnoj Gori, Gudrun Elizabez Štajnaker i razgovarala sa rukovodstvom opštine Gusinje. -Još prije godinu dana imala sm namjeu da dodjem i posjetim opštinu Gusinje, ali zbog zauzetosti nijesam mogla. Sada sam za majske praznike iskoristila priliku da posjetim ovaj prekrasni prirodni ambijent. Moji prijatelji su već prije nekoliko godina boravili i planinarili ovdje u Gusinju. … Opsirnije

Gusinjske nostalgije

  OTVARAJU VRATNICE SVOJE MLADOSTI GUSINJE – Tokom posljednjih dana sve je više automobila sa stranim tablicama iz Njujorka.U zavičaj su pohitali Gusinjani koji rade u Njujorku. Došli su da obidju đedovska ognjišta, otvore vratnice mladosti, prozore sa komšijama i prijateljima. Tada se odgrnu sjećanja , poteče priča puna nostalgije i pritajene sjete. Svaki detalj, sitnica iz zavičaja postaje zanimljiva. Tuđina je hladna, nema one naše srdačnosti i širine gorštačke … Opsirnije

Plavska turistička razglednica

 DJERDAN OD BISERA DIVLJE LJEPOTE PLAV- U plavskom kraju, priroda je bila zaista izdašna. Tu su potoci, čiste planinske rijeke, pećine, visoki vrhovi Prokleija i drugi prirodni pejzaži. Tu su nadaleko poznata planinsk jezera, Plavsko, Hridsko i Visitorsko, kao i nekoliko manjih planinskih jezera. Peti biser ekološke Crne Gore i njene divlje ljepote je Nacionalni park „Prokletije“ gdje je bogatstvo živog svijeta izvanredno i nemoguće ga je naći na drugim … Opsirnije

Kosovska policija još ne zna što se desilo Ismetu Kanjiži iz Gusinja

 KAO DA JE POTONUO U ZEMLJU GUSINJE- Kosovska policija i druge bezbjedonosne službe ni poslije tri mjeseca nijesu ušli u trag Ismetu Kanjiži, koji je nestao u Kosovu Polju.Nema čak ni pretpostavki šta je moglo da se dogodi invalidskom penzioneru iz Gusinja, pa ni nagovještaja kada bi istraga mogla biti okončana. Zanimljivo je, takodje, da je za ovaj slučaj splasnulo i interesovanje prištinskih elektronskih   i štampanih medija. Da bezbjedonosne službe … Opsirnije

TO PLav realizuje zanimljive sadrzaje kako bi privkli turiste

   PLAV – U or­ga­ni­za­ci­ji Lo­kal­ne tu­ri­stič­ke or­ga­ni­za­ci­je, na če­lu sa di­rek­to­rom Edi­nom Ja­da­di­ćem, gru­pa mla­đih enu­zi­ja­sta pred­vo­đe­na pla­ni­nar­skim ve­te­ra­nom Zuv­di­jom Ba­jak­ta­re­vi­ćem, pred­sjed­ni­kom PK „Pro­kle­ti­je“, iz­ve­la je po­ho­d na vrh Ša­bo­va gla­va (1.906 mnv), iz­nad se­la Ko­mo­ra­ča. Po­red Vi­si­to­ra i Ko­fi­lja­če, ovo je je­dan od naj­in­te­re­sant­ni­jih vi­di­ko­va­ca sa ko­jeg se pru­ža li­jep po­gled na Plav, Plav­sko je­ze­ro, i do­li­nu Lju­če pre­ma Gu­si­nju. Uspon je, ka­ko je za „Dan“ is­ta­kao Ja­da­dić, … Opsirnije

Snijeg pade na behar na voce

 FOTO ZUM IZ GUSINJA GUSINJE – U popodnevnim satima na području Gusinja i okoline, prava zimska idila. Snijeg se „navramio“ i neprestano pada, kad mu vrijeme nije. Sjeverni vjetar po malo pirka, pa je temperatura za ovo doba godine  dosta niska, i u jutrnjim satima se kreće oko nule.Mještani su ponovo obukli zimsku garderobu, a športovi su ponovo proradili i zagrijavaju sobe u svim domaćinstvima.U ovom talasu sniježnih padavina, čini … Opsirnije

Uredjivali obalu Plavskog jezera

 TO PLAV I MATURANTI SMŠ „BEĆO BAŠIĆ” ORGANIZOVALI EKOLOŠKU AKCIJU PLAV -Po­vo­dom 22. apri­la, Da­na pla­ne­te Ze­mlje, pred­stav­ni­ci Tu­ri­stič­ke or­ga­ni­za­ci­je Plav i ma­tu­ran­ti SMŠ „Be­ćo Ba­šić“ ure­đi­va­li su oba­lu kod spla­va na Plav­skom je­ze­ru. Po­sta­vlje­ne su klu­pe i kor­pe za ot­pat­ke, oči­šće­na tra­va na pla­tou i za­sa­đe­no cvi­je­će u žar­di­nje­ra­ma. Di­rek­tor LTO Edin Ja­da­dić ka­že da je ova ak­ci­ja osim tu­ri­stič­kog ima­la i eko­lo­ški zna­čaj. -Splav na Plav­skom je­ze­ru uda­ljen … Opsirnije

Proljecni kros OS “Dzafer Nikocevic” u Gusinju

 GU­SI­NjE – U Osnov­noj ško­li „Dža­fer Ni­ko­če­vić” u Gu­si­nju odr­žan je pro­ljeć­ni kros na ko­jem su uče­šće uze­li svi uče­ni­ci ško­le. Kros je odr­žan na grad­skom sta­di­o­nu, a tak­mi­čar­ski duh re­zul­ti­rao je do­brim re­zul­ta­ti­ma uče­ni­ka, ko­ji­ma su uru­če­ne di­plo­me za osvo­je­na pr­va mje­sta. -Cilj kro­sa je raz­vi­ti kod mla­đih ge­ne­ra­ci­ja sport­ski i tak­mi­čar­ski duh, kao i pro­bu­di­ti im že­lju za do­ka­zi­va­njem, što se naj­bo­lje po­sti­že na sport­skim i po­lju zna­nja, … Opsirnije

Radionica u djecjem vrticu Gusinje-dobrodošlica proljeću

 GU­SI­NjE -Po­la­zni­ci Dječ­jeg vr­ti­ća u Gu­si­nju, na če­lu sa svo­jim vaas­pi­ta­či­ma, ak­ci­jom ure­đe­nja dvo­ri­šta i okol­nog pro­sto­ra, te dru­gim ra­zno­vr­snim ak­tiv­no­sti­ma ko­je ima­ju za cilj po­di­za­nje eko­lo­ške svi­je­sti obi­lje­ži­li su Dan pla­ne­te ze­mlje. Ak­ci­ja je iz­ve­de­na pod mo­tom „Do­bro do­šlo pro­lje­će“. – Odr­ža­na je ra­di­o­ni­ca sa dje­com i ro­di­te­lji­ma. Sje­me po­vr­ća i ra­zno­vr­snog cvi­je­ća po­si­ja­li smo u vaz­ne na­pra­vlje­ne od re­ci­kla­žnog ma­te­ri­ja­la. Ovim ak­ci­jom ure­đe­nja dvo­ri­šta i pro­sto­ra oko vr­ti­ća, … Opsirnije

Budžet da se usvoji u roku od 15 dana

 Kako će reagovati 30 lokalnih parlamentaraca – na ovo upozorenje, gradjani različito komentarišu GUSINJE – Odluka Vlade Crne Gore koja je donijeta u četvrtak,  koja glasi :“Skupština opštine Gusinje u roku od 15 dana treba da održi sjednicu i donese odluku o budžetu i druge akte koji su neophodni  za nesmetano funkcionisanje opštine, odnosno izvršavanje zakonom utvrdjenih obaveza“.Halim Gačević, penzioner iz Gusinja, ipak se nada da će doći do razumijevanja … Opsirnije

Vladajuća koalicija u Plavu broji poslednje dane

  PLAV – Vladajuć koalicija u Plavu – koju čine Bošnjačka stranka, Soijaldemokratska partija i Socijalistička narodna  partija- po svemu sudeći broji posljednje dane, i u suštini je pomašena koalicija, kazao je za „Pobjedu „ Abidin Musić, predsjednik OO BS u ovoj opštini. -Kada smo pravili koaliiju sa SDP-om računali smo da će ta stranka preko svojih ministara i dugih prestavnika u Vladi pomoći realizaciju projekata koji su od velikog … Opsirnije

Vlada CG upozorila SO Gusinje – Donesite odluku o budzetu opstine

 Vlada se danas bavila i problemima u funkcionisanju Skupštine opštine Gusinje. “Imajući u vidu da SO Gusinje duže od šest mjeseci ne obavlja poslove iz svoje nadležnosti, Vlada je donijela Odluku o upozorenju Skupštini opštine Gusinje da u roku od 15 dana održi sjednicu i donese Odluku o budžetu opštine, kao i druge odluke značajne za nesmetano funkcionisanje opštine i ostvarivanja prava građana”, saopšteno je nakon sjednice kojom je predsjedavao … Opsirnije

Prije pola vijeka

 U PLAVU JE BILO VIŠE GOSTIJU NEGO NA BUDVANSKOJ RIVIJERI PLAV – Specifični oblici reljefa kao što su planinska jezera, rijeke, izvori, kanjoni, vodopadi, visoki vrhovi, pećine – jedino se mogu vidjeti na Prokletijama u plavskom-gusinjskom kraju, pa zato i nije čudo što su i prije pola vijeka bili mamac za hiljade turista i drugih gostiju iz zemlje i inostranstva. Tačan je podatak, kažu straiji turistički radnici u Plavu, i … Opsirnije

GUSINJE MOŽE DA BUDE „MALI ELDORADO“

 Turistička razglednica Gusinja Gusinje – Alipašini izvori, kanjon i vodopad Grlja, Oko Skakavice, atraktivne doline Grebaje i Ropojana, čiste planinske rijeke i veličanstveni  vrhovi  – medju kojima je    Zla Kolata 2.534 mnv. „Krov Crne Gore“, nevjerovatan su kapital koji se može valorizovati uz izgradnju neophodnih turističko-ugostiteljskih sadržaja, prije svega, izgradnjom hotelskog kompleksa na južnoj strani Alipašinih izvora u samom podnožju Vezirove brade, ističe Rustem Vukelj, stari i ikusni turističko-ugostiteljski … Opsirnije

Na prostoru lijevog grnčara od subote bijesni požar

 Gori sto hektara bukve i hrasta GU­SI­NjE -U Li­je­vom Grn­ča­ru kod Gu­si­nja, u sa­moj bli­zi­ni dr­žav­ne gra­ni­ce sa Al­ba­ni­jom, već ne­ko­li­ko da­na bije­sni po­žar ši­rih raz­mje­ra, ko­ji je, po tvrd­nja­ma jed­nog od vla­sni­ka Mi­le­te Iva­no­vi­ća, za­hva­tio kom­pleks od pre­ko sto­ti­nu hek­ta­ra. Iva­no­vić ka­že da va­tre­na sti­hi­ja ugro­ža­va i ku­će ko­je se na­la­ze u pod­nož­ju, kao i objek­te gra­nič­nog pre­la­za, ali da nad­le­žni ne re­a­gu­ju. Iva­no­vić tvr­di da je po­žar iza­van … Opsirnije

Priroda izdašna – infrastruktura losa

 Analiza turističke ponude pokazala je da su prirodne atrakcije nosilac razvoja turizma, da ponuda kulturno-istorijskih atrakcija varira od srednjeg do visokog nivoa, da je kvalitet smještajnih kapaciteta na niskom nivou, dok su generalna i turistička infrastruktura nerazvijenePLAV -Se­kre­ta­ri­jat za pri­vre­du, raz­voj i fi­nan­si­je Op­šti­ne Plav, u su­sret tu­ri­stič­koj se­zo­ni, pred­sta­vio je plan po­nu­da, s na­gla­skom na iz­u­zet­ne pri­rod­ne, kul­tur­ne i tu­ri­stič­ke atrak­ci­je. Pod­vu­če­no je da se tu­ri­stič­ka po­nu­da op­šti­ne te­me­lji … Opsirnije

FOTO-ZUM iz Gusinja

 BEZ KONTEJNERA GRADSKO JEZGRO GUSINJE – Vjerovali ili ne, ali vjerujemo da je Gusinje, jedini grad u Crnoj Gori, a možda i šire, koji održava komunalnu higijenu bez ijednog kontejnera. Da čudjenju nema kraja  u   strogom centru grada –  takodje nema ni jedne korpe, koja čini  komunalni mobilijar.Znamo, da gusinjki komunalci rade u veoma otežanim uslovima, ali se nadležna komunalna   služba mora organizovti, i obezbijediti – da sada u ljetnjoj … Opsirnije

U Plavu odrzana Manifestacija “Dani Behara” 2016 (video)

   Manifestacija koja najavljuje proleće, najavu turističke sezone, i ostale brojnih manifestacije kao što su “Dani borovnice” i dr. odrzana je danas u Plavu u organizaciji TO Plav. Svake godine “Dani Behara” obogaćuju svoj program novim sadržajima u kojima se prepoznaje kultura, tradicija, običaji ali i gastronomija ovog kraja i naroda koji žive na ovom prostoru, što i jeste glavni cilj ove manifestacije. Tokom održavanja ove manifestacije u defileu ulicama … Opsirnije

FOTO ZUM – ŠKOLSKI PARK PLUĆA GRADA

 GUSINJE – Vjerujemo da je gusinjska osnovna škola „Džafer Nikočević“ jedina u Crnoj Gori, koja se može pohvaliti  da posjeduje školski park i svoj školski sportski poligon. Zahvaljujući  zajedničkom radu učenika i nastavnika ove škole-i stalnoj brizi oko održavanja zasadjenog drveća, posebno bora, ovaj kompleks zasadjenog drveća stalno „drži“ debelu hladovinu u ljetnjem periodu, i s pravom govore gradjani Gusinja, da je ovaj park – pluća grada. Za Gusinje-info.com Tekst … Opsirnije

Obavjestenje opozicionih stranaka povodom politicke krize u Gusinju

 Otvoreno Pismo o politickom stanju u opstini Gusinje upuceno predsjedniku Vlade CG Milu Djukanovicu, predsjedniku Crne Gore Filipu Vujanovicu I koordinatoru Ministarstva unutrasnjih poslova Dusku Markovicu. Molimo Vas da Pismo prenesete u vasim medijima. U nastavku je tekstualni dio sadrzan u pismu iz priloga koje je ovjereno I potpisano od predsjednika cetiri stranke. Otvoreno pismo o političkom stanju u opštini Gusinje Poštovani, Polazeći od Ustavom i Zakonom zagarantovanih prava i … Opsirnije

U Crnoj Gori će se izgraditi 76 novih hotela do 2024?

 Poboljšavanje dostupnosti, jačanje hotelskih kapaciteta i optimizacija poreske politike neki su od koraka koje je potrebno preduzeti kako bi se obezbijedili bolji rezultati predstojeće turističke sezone, ocijenio je ministar održivog razvoja i turizma, Branimir Gvozdenović. „Takođe, neophodno je smanjiti sezonalnost, pripremiti poseban program koji će produžiti boravak turista i stvoriti nove usluge koje će obezbijediti veću potrošnju“, rekao je Gvozdenović na radnom doručku povodom sjednice Savjeta turističkog razvoja i pripremu … Opsirnije

DANI JETIMA U PLAVU I GUSINJU

 U okviru projekta dani jetima koji realizuje Mešihat Islamske zajednice u Crnoj Gori, delegacija Zekat fondacije na čelu sa direktorom Sadmirom Satkijem Hadžijić i članovima IHH fondacije iz Turske boravila je u Plavu i Gusinju. Delegaciju u Plavu je dočekao hadži Šeko Šabović predsjednik Medžlisa Islamske zajednice u Plavu, glavni imam Sinan efendija Latić kao i imami Mersid efendija Halilović i Muhammed efendija Cecunjanin. Nakon što su posjetili džamije u … Opsirnije

DAN- Traze da Milo rijesi krizu

 Gusinje– Li­de­ri opo­zi­ci­o­nih par­ti­ja u Gu­si­nju Ru­smin La­li­čić (PzG), Bu­jar Ha­san­đe­kaj (DS u CG), Mi­ha­i­lo Jo­vo­vić (SNP) i Ra­gip De­lja­nin (LP) upu­ti­li su otvo­re­no pi­smo pre­mi­je­ru Mi­lu Đu­ka­no­vi­ću po­vo­dom kri­ze vla­sti u Gu­si­nju, ko­ja tra­je du­že od go­di­nu da­na. Ka­ko na­vo­de, lo­kal­na vlast ne iz­vr­ša­va svo­je oba­ve­ze, s ob­zi­rom na to da je iz­gu­bi­la ve­ći­nu u SO. -Po­što­va­ni pred­sjed­ni­če Vla­de, go­spo­di­ne Đu­ka­no­vi­ću, po­sled­nja sjed­ni­ca SO Gu­si­nje odr­ža­na je 31. de­cem­bra … Opsirnije

Učesnici OŠ “Džafer Nikočević” iz Gusinja drugo mjesto iz znanja

   Na kvizu učenika VIII razreda povodom Dana nezavisnosti organizovanom u Beranama u JU OŠ “Radomir Mitrović” , učešće je uzelo 15 ekipa. Učenici naše škole, Ajla Kastrat, Amar Deljanin, Ervina Omeragić, Almir Laličič i Hajrija Lucević pokazali su odlično znanje osvojivši drugo mjesto i dokazali da Gusinja ima budućnost i snagu u mladima koji nas dostajanstveno predstavljaju kako u domovini tako I svugdje u svijetu. Izvor, FB Osnovne škole … Opsirnije

 

Dan – Problem divljih deponija u gusinju nikako da se rijesi

 Smeće na sve strane Zatrpani su putevi, putni pojasevi, obale i korita rijeka, rječica i potoka, pa čak i pojedina privatna dvorišta u centru Gusinja čiji vlasnici dolaze za vrijeme godišnjih odmoraGU­SI­NjE – Pro­ble­m sme­ća i di­vljih de­po­ni­ja na pro­sto­ru Gu­si­nja ne može se ispričati. Kom­ple­tan pro­stor op­šti­ne mo­že se vi­dje­ti ta­ko­re­ći s jed­nog mje­sta, ali „n­mo­gu” i te na­sla­ge ot­pa­da ko­je su ru­žan de­kor pri­ro­de ko­ja je ov­dje kao … Opsirnije

Žitelji Sarajevske ulice u Gusinju traže postavljanje usporivača

 OGRANICITI BRZINU VOZNJE GUSINJE – Sarajevska ulica u Gusinju, koja vodi ka nekoliko sela i atraktivnim Alipšinim izvorima iz godine u godinu sve je prometnija. Posebno u ljetnjem periodu, kada je veliki broj gostiju i turista – koji žele da posjete čuvene gusinjske prirodne bisere kao što su Alipašini izvori, vodopad i kanjon Grlje, čuvenu dolinu Ropojanu i najviši vrh Crne Gore (Zla Kolata 2.534 mnv). Isto tako, životni standard … Opsirnije

Cija je Gusinjska voda

   U moru svih problema koji su zadesili gradjane Opstine Gusinje, ovih smo mjeseci svjedoci da im na kucne adrese dolaze enormni racuni za vodu. I sve to nebi bilo bas cudno da im racuni ne dolaze od strane Komunalnog preduzeca iz Plava. Mnogi ce se s’pravom zapitati, otkud bas iz Plava ,jesmo li mi uopste opstina ili neki distrikt i zaista cija je Gusinjska voda?    Naplativost komunalnih usluga u nekad zajednickoj nam opstini … Opsirnije

 

Privremeno finansiranje Opštine Gusinje isteklo je 31. marta, a ovogodišnji budžet nije usvojen. Nastalu krizu potrebno je što prije riješiti dogovorom ili raspisati nove izbore, poručuju lokalni funkcioneri.

 opozicije već godinu bojkotuju rad Skupštine Opštine Gusinje, na kojoj je krajem marta prva tačka dnevnog reda bila Plan opštinskog budžeta za ovu godinu. Sjednica nije održana, jer nije bilo kvoruma.

DPS je izgubio većinu u lokalnom parlamentu, kada je iz nje istupio njihov odbornik Fahrudin Dervišević i stao uz grupu odbornika opozicije.

U najmlađoj opštini pokušavaju da pronađu način da izađu iz političke krize, prvenstveno zbog, kako kažu, zbog stanovnika Gusinja.

“Potrebno je da nas resorno ministarstvo, odnosno Vlada Crne Gore, upute na uklanjanje nepravilnosti koje su se desile i da mi dogovorom prevaziđemo krizu. Ukoliko se to ne desi, ono što predstoji su izbori, na kojim će građani reći svoju riječ”, poručila je predsjednica opštine Anela Čekić.

Vanja Rakonjac, TVCG

Anele Cekic, predsjednice Opstine Gusinje demantovala kritike na njen račun i njenih saradnika

 Poštovani, U procesu koji traje duze vrijeme, a na osnovu zahtjeva građana ,potrebe izmiještanja stare, ruinirane i po zivot opasne trafostanice, koja se nalazi na privatnom zemiljištu u centru Gusinja, Elektroprivreda Crne Gore je kod nadlezne Uprave za nekretnine-Područna jedinica Plav, pokrenula postupak za eksproprijaciju građevinskog zemljišta koja se nalazi na teritoriji opštine Gusinje a u cilju izmještanja pomenute trafostanice. Na osnovu Zakona o ekspropijaciji koji propisuje da “Postupak ekspropijacije … Opsirnije

Plavski Crveni krst organizovao akcije u Plavu, Gusinju i Murinu

  MJERILI ŠEĆER U KRVI GUSINJE – U cilju promoije zdravlja, pod sloganom „Ostanimo zdravi, porazimo DB melitus“, a u okviru obilježavanja Svjetskog dana zdravlja, Klub mladih Crvenog krsta Plav, u saradnji sa JU Dom zdravlja „dr Branko Zogović“ iz Plava, danas su na javnim mjestima u mjesnim centima u Plavu, Gusinju i Murinu, organizovali akciju besplatnog mjerenja nivoa šećera u krvi. Kako je za medije kazala, Elvira Mulić, sekretarka … Opsirnije

Predsjednica Gusinja elektrodistribuciji poklonila opstinsku parcelu-Gradjani podnijeli tuzbu

 Gru­pa gra­đa­na iz Gu­si­nja pod­ni­je­la je kri­vič­nu pri­ja­vu pro­tiv Ane­le Če­kić, pred­sjed­ni­ce te op­šti­ne, zbog zlo­u­po­tre­be slu­žbe­nog po­lo­ža­ja, jer sumnjaju da je, ne­za­ko­ni­to, otu­đi­la grad­sko gra­đe­vin­sko ze­mlji­šte koje je bi­lo u vla­sni­štvu op­šti­ne. Kako tvrde, ona je to ze­mlji­šte 16. apri­la pro­šle go­di­ne, ka­ko se sum­nja, pre­ni­je­la u vla­sni­štvo Elek­tro­di­stri­bu­ci­je Be­ra­ne. “Od­lu­ka o gra­đe­vin­skom ze­mlji­štu ko­ju je Skup­šti­na op­šti­ne usvo­ji­la i ob­ja­vi­la u Slu­žbe­nom li­stu pred­vi­đa na­čin na ko­ji se … Opsirnije

Ambasador Švajcarske, Žan Daniel Ruh, danas posjetio SMŠ „Bećo Bašić“ u Plavu

  SARADNJA NA VISOKOM NIVOU PLAV- Danas je u Plavu boravio ambasador Švajcarske u Beogradu, gospodin Žćan Daniel Ruh, i posjetio plavsku srednju školu „Bećo Bašić“. -Mi smo uspostavili prijteljstvo i saradnju sa SMŠ „Bećo Bašić“, a to su učinili i Zajednica opština Nojšatelskih planina Švajcarske i opština Plav. Ta plodna saradnja traje od 1993.godine i danas. Zadovoljstvo nam je što smo ovu školu pomogli raznim donacijama kao što su računari, … Opsirnije

Politicke zgode i nezgode

 Pisuci iz nedelje u nedelju o nekim po mom misljenju aktuelnim temama, dodje vrijeme da se dotaknemo malo i politicke scene u Gusinju. Iskreno ne radim to punoga srca, jer sam odavno shvatio da u politici ne stanuje ljubav, postovanje, postenje ili karakter onih koji je sprovode, vec sve suprotno tome (cast pojedincima). Ako je to tako a mali je broj onih koji suprotno misle onda mi je politika sve vise antipaticna. … Opsirnije

Potrebno sigurnije napajanje električnom energijom

 Potrebno sigurnije napajanje električnom energijom SISTEM – PRSTENASTO NAPAJANJE NAJSIGURNIJE OBEZBJEDJENJE STRUJE ZA GUSINJE, PLAV I MURINO I danas na području Gusinja i okoline ima dosta zastarjelih električnih stubova. Isto stanje je i u Plavu u Murinu – GUSINJE – Još prije desetak godina bilo je aktuelno – onda u plavskoj Skupštini opštine, kada su odbornici tražili da se obezbijedi takozvano kružno napajanje električnom energijom za područje plavsko-gusinjskog kraja. Medjutim, … Opsirnije

Politicka kriza drma Gusinje – Dan

 Raspišite izbore u Gusinju Laličić je pojasnio da neodržavanje sjednica Skupštine opštine duže od šest mjeseci, po zakonu o lokalnoj samoupravi, podrazumijeva raspuštanje skupštine i raspisivanje izbora, a sjednica SO Gusinje nije održavala duplo duže od zakonom predviđenog vremena, tj. dvanaest mjeseci GU­SI­NjE – Na sjed­ni­ci Skup­šti­ne op­šti­ne Gu­si­nje, odr­ža­noj 31. mar­ta, ni­je iz­gla­san bu­džet za ovu go­di­nu, što, po ocje­nje­ni pred­sjed­ni­ka Par­ti­je za Gu­si­nje (PzG) Ru­smi­na La­li­či­ća, za­kon­ski a … Opsirnije

Saopštenje za javnost Partije za Gusinje

 Danas na Skupstini Opstine Gusinje nije izglasan budzet za 2016.godinu sto zakonski a i ustavno znaci da je opstinska vlast pala. Neodrzavanje skupstine duze od sest mjeseci po zakonu o lokalnoj samoupravi podrazumijeva raspustanje skupstine i raspisivanje izbora.Medjutim ovaj zakon izgleda kod nas ne vazi,jer imamo situaciju da se skupstina nije odrzavala duplo duze od zakonom predvidjenog vremena tj. dvanaest mjeseci. Nase inicijative za smjenu predsjednika skupstine i predsjednice opstine … Opsirnije

 

Pogledajte video prve sjednice SO Gusinje u 2016 godini. Snimak je poslao dopisnik, Nuki Lucevic.

Dopisnik Gusinje-info.com

Nuki Lucevic

Lijepa vijest iz Turske: Andrijana dobija bitku za život!

 Dvadesetpetogodišnjoj Andrijani Knežević iz Plava, koja boluje od sindroma hepatičnih vena, juče je na klinici u Turskoj uspješno obavljena transplantacija jetre. Donor je bila njena sestra Nataša, a prema prvim informacijama operacija je bila uspješna. Podsjetimo, donor je trebala biti Andrijanina majka, ali budući da nije bila podudarna, Nataša je sestri donirala pola jetre. Kako nam je kazao, njihov prijatelj, Nikola Dašić, sestre Knežević se osjećaju dobro a slijedi im … Opsirnije

Zakazana sjednica Skupštine opštine Gusinje danas nije održana – Na pomolu kriza vlasti!

  NIJE BILO KVORUMA GUSINJE – Predsjednik Skupštine opštine Gusinje za danas je zakazao sjednicu Skupštine opštine Gusinje, na čijem dnevnom redu je bilo 23 tačke. Medjutim, sjednica nije održana, jer od ukupno 30 odbornika, koliko broji Skupština opštine Gusinje, na sjednici je bilo prisutno 15, što znači da nije bilo kvoruma za normalan rad sjednice. Naime sjednici nijesu prisustvovali odbornici Partije za Gusinje, Demokratskog saveza u Crnoj Gori, jedan … Opsirnije

Zakazana Skupstina u Gusinju za danas – nije odrzana!

 Sjednica Skupstine Opstine Gusinje koja je zakazana danas, opet nije odrzana zbog nedostatka kvoruma. Bez volje za postizanje dogovora izmedju pozicije na vlasti i opozicije kako bi u Gusinje krenulo sa resavanjem nagomilanih problema, ova dva faktora od kojih zavisi buducnost Gusinja su ostala u politicko-interesnoj zoni razracunavanja na stetu gradjana Gusinja. Sa obzirom na nastalu situaciju u kojoj je skupstinski rad i odluke od vaznosti ne mogu biti donosene … Opsirnije

Foto- Divlja deponija na privatnom vlasništvu u Gusinju

   FOTO ZUM IZ GUSINJA DIVLJA DEPONIJA NA PRIVATNOM POSJEDU GUSINJE – Momčilo – Momo Bulatović, vlasnik kuće i bašte površine četiri ara, koja se nalazi u strogom centru Gusinja, biće ne malo iznenadjen, kako su neodgovorni gradjani – njegov vlastiti posjed pretvorili u gradsku deponiju. Naime, vlasnik bašte sa svojom porodicom živi u Beogradu, a u zavičaj dolazi u ljetnjem periodu za vrijeme godišnjeg odmora. Bezobzirni pojedinci koriste njegovo … Opsirnije

FOTO: Odabrana pobjednička fotka konkursa FM SDP “I ja imam limenku “

 Završen je foto konkurs ,,I ja imam limenku” u organizaciji Foruma mladih Socijaldemokratske partije Crne Gore. Autoru pobjedničke fotografije, Esmiru Derviševiću, biće uručena pripejd kartica sa motivima te fotografije, u vrijednosti od 100 eura. Kako navode iz Foruma mladih SDP Crne Gore, na ovaj način su pokazali da se smislom za humor i fotografijom, uz pomoć limenke takođe može zaraditi novac. Istina, kako dodaju,  neuporedivo manji nego uz pomoć ,,limenke” … Opsirnije

Gusinjska priroda po malo liči na bajku

 TURIZAM MORA BITI NAJPRIORITETNIJA PRIVREDNA GRANA Poznati putopisac pok. Milan Kovačević, autor TV emisije „KARAVAN“, je za gusinjsku prirodu kazao „Da je ovo najljepši prirodni kutak na zemaljskoj kugli“ GUSINJE – Gusinjska priroda po malo liči na bajku. To je zapravo zelena bašta – ogradjena visokim liticama i vrhovima Prokleija, ispresijecana brzim planinskim potocima i rijekama, „nakićena“ izvorima, vodopadima, pećinama i zupčastim vrhovima masiva Karanfila. Dvije prekrasne doline Grebaje i … Opsirnije

Predsjednik Skupšine opštine Plav, Izet Hadžimušović, o odloženim inicijativama : RAZMATRAĆE SE NA PRVOJ NAREDNOJ SJEDNICI

  ⇐ Plav – Na juče održanoj sjednii Skupštine opštine Plav, u dnevni red bile su uvrštene tri inicijative. Prva inicijativa, došla je od mjesnih zajednica Murino, Velika i Brezojevice, koje traže davanje imena Trga u Murinu. Drugu inicijativu uputila je NVO „Ljiljan“, kojom se traži podizanje spomen obilježja civilnim žrtvama Plava stradalim 1912-1913.godine. Treću inicijativu podnijela je NVO „Sumeja“ za promjenu naziva JU Centar za kulturu Plav. U toku … Opsirnije

U četvrtak 31.marta zakazna sjednica Skupštine opštine Gusinje

 DA LI ĆE SE USVOJITI BUDŽET OPŠTINE GUSINJE ZA 2016.GODINU ? GUSINJE – Predsjednik Skupštine opštine Gusinje, Elvis Omeragić, zakazao je za četvrtak (31.marta), prvu redovnu sjednicu Skupštine opštine Gusinje, na kojoj će se – ukoliko bude kvoruma, razmatrati 23 tačke dnevnog reda. Svakako, najviše pažnje i interesovanja zavrjedjuje prva tačka dnevnog reda predlog budžeta opštine Gusinje za 2016.godinu a koji je planiran u iznosu od 860.000 eura. Obzirom da … Opsirnije

Gusinjski sport na „staklenim nogama“

 IZDVAJANJA IZ BUDŽETA OPŠTINE NA „KAŠIČICU“ GUSINJE – Za nekoliko sportskih klubova i sportskih organizacija na području opštine Gusinje, stavkom iz budžeta opštine Gusinje za ovu godinu – predvidjeno je nevjerovatnih 10.000 eura. I, ništa više. Ako se zna, a zna se, da jedna takmičarska godina FK Gusinje, koji se takmiči u Sjevernoj fudbalskoj regiji, košta ni manje ni više – 7.000 eura (minimum) , koje idu za četiri službena … Opsirnije

SJEDNICA SO PLAV ZAKAZANA ZA DANAS

   Na dnevnom redu budžet i još 10 tačaka    PLAV – Sjed­ni­ca Skup­šti­ne op­šti­ne Plav za­ka­za­na je za da­nas, a na dnev­nom re­du je 11 ta­ča­ka.Ras­pra­va će po­če­ti pred­lo­gom od­lu­ke o kre­dit­nom za­du­že­nju Op­šti­ne na iz­nos od 1.500.000 eura, ka­ko je obra­zlo­že­no, u ci­lju us­po­sta­vlja­nja te­ku­će li­kvid­no­sti, fi­nan­si­ra­nja ka­pi­tal­nih in­ve­sti­ci­o­nih ra­do­va i pri­spje­lih oba­ve­za po tom osno­vu. Sli­je­di pred­log od­lu­ke o bu­dže­tu či­ji iz­nos je pred­vi­đen na 3.349.900 eura, … Opsirnije

STRŠLJEN ISKLJUČEN IZ A LIGE

  Košarkaški klub Stršljen iz Gusinja neće imati pravo nastupa u posljednja dva kola regularnog dijela takmičenja u Prvoj A crnogorskoj ERSTE ligi. Gusinjani u posljednjem periodu kubure sa finansijama, te stoga nisu bili u stanju da Košarkaškom savezu Crne Gore uplate kotizaciju neophodnu za nastavak nadmetanja. Iz tog razloga ”stršljenovi” se nisu pojavili na utakmicama 23. i 25. kola protiv Danilovgrada i Studentskog centra, zbog čega je uslijedilo automatsko … Opsirnije

Mjestani dosudja negoduju zbog lose uradjene sanacije makademskog puta

 GU­SI­NjE – De­se­tak do­ma­ćin­sta­va Jo­vo­vi­ća, Ca­ri­či­ća i Vu­če­lji­ća iz Do­su­đa, ki­lo­me­tar uda­lje­nih od Gu­si­nja, tvr­de da na pod­ruč­ju op­šti­ne je­di­no oni ma­ka­dam­skim pu­tem do­la­ze do ku­ća. Is­ti­ču da su od Op­šti­ne pi­sa­nim pu­tem tra­ži­li da se sa­ni­ra put do nji­ho­vih ku­ća, za šta je is­ka­za­na sprem­nost i vo­lja nad­le­žnih, ali je iz­vo­đač ra­do­va sa­mo do­dat­no uni­štio put. -S op­štin­skim ru­ko­vod­stvom, na­kon za­htje­va ko­ji smo im do­sta­vi­li, bi­lo je do­go­vo­re­no na­si­pa­nje … Opsirnije

Plav- Službenik opštine osumnjičen da je zloupotrijebio službeni položaj

 Crnogorska policija je danas državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Plavu podnijela krivičnu prijavu protiv D.R. (65) iz tog grada, savjetnika u Sekratarijatu za uređenje prostora i imovinu Opštine, zbog osnova sumnje da je počinio krivično djelo zloupotreba službenog položaja. “Policijske aktivnosti upućuju na sumnju da je D.R., zloupotrebljavajući svoj službeni položaj, kao savjetnik zaposlen u Sekratarijatu za uređenje prostora i imovinu Opštine Plav, donio rješenje kojim je nezakonito … Opsirnije

Svjetlost u sumornoj zbilji Gusinja-nasa dijaspora!

 Piše Samin Radončić urednik “Radio Gusinje” i dopisnik web. stranice Gusinje-info.com  Gusinje – Puno je projekata koji su pokrenuti, sufinansirani ili finansirani sredstvima (donacijama) nasih iseljenika iz dijaspore. Ukoliko bismo ih sada nabrajali plasim se da bi neke od njih zaboravili a priznacete bio bi to veliki grijeh. Ne grijeh prema uradjenom, vec grijeh prema donatorima. Mnogi ce mozda reci otkud strah od takvog grijeha? Pa zar dobra dijela onih koji su daleko od zavicaja zaista … Opsirnije

Iznos prosječne plate u regionu: Gdje se nalazi Crna Gora?

 Najveća prosječna plata u prošloj godini na prostoru bivše Jugoslavije, isplaćena je u Sloveniji i iznosila je 1.004 eura. Na drugoj strani, najmanja plata je bila u Srbiji, i to 361 euro. Prosječna plata u Crnoj Gori prošle godine bila je 482, u Hrvatskoj 747, u Bosni i Hercegovini 422, a u Makedoniji 365 eura. Međutim, kada se pogleda rast prosječne plate u 2015, jasno je da je on najveći u … Opsirnije

Crna Gora-Poskupljenje goriva

 Sve vrste goriva u Crnoj Gori od ponoći su skuplje, saopšteno je iz Ministarstva ekonomije. Cijene Eurosupera 98 i 95 povećane su za 5 centi, i koštaće 1,09 odnosno 1,05 eura za litar. Eurodizel je skuplji za 4 centi i koštaće 90 centi po litru. Lož ulje za veleprodaju i za grijanje poskupiće za 2, odnosno 3 centa, i za veleprodaju će koštati 86 centi, dok za grijanje će iznositi … Opsirnije

Džaba sve kad nema otkupa-Dan

 PLAV/GU­SI­NjE – Mi­ni­str­stvo po­ljo­pri­vre­de i ru­ral­nog raz­vo­ja, u skla­du s agro­bu­dže­tom za 2016. go­di­nu i pra­te­ćim bu­džet­skim li­ni­ja­ma, ob­ja­vi­lo je jav­ni po­ziv za una­pre­đe­nje stoč­nog fon­da, ra­tar­stva, vo­ćar­stva i pče­lar­stva. Pred­stav­ni­ci mi­ni­star­stva Mi­loš Ku­so­vac i Amra Ša­ba­no­vić, na sa­stan­ci­ma u Pla­vu i Gu­si­nju, po­ljo­pri­vred­ni­ci­ma su po­ja­sni­li da svi ko­ri­sni­ci po­dr­ške mo­ra­ju bi­ti re­gi­stro­va­ni u Re­gi­stru po­ljo­pri­vred­nih ga­zdin­sta­va, u skla­du s pra­vil­ni­kom o toj pro­ble­ma­ti­ci. Ku­so­vac je na­gla­sio da kri­te­ri­ju­mi za … Opsirnije

Predstavnici Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja boravili u Plavu i Gusinju

 OTKUP VIŠKOVA PROIZVODA I JAGNJADI NAJVEĆI PROBLEM Plav/Gusinje – Ministrstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, u skladu s Agrobudžetom za 2016.godinu i pratećim budžetskim linijama, objavilo Javni poziv za unapredjenje stočnog fonda, ratarstva, voćarstva i pčelarstva. Svi korisnici podrške – prije sveg moraju biti registrovani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, u skladu sa Pravilnikom o obliku i načinu vodjenja registra subjekata i registra poljoprivrednih gazdinstava, poručili su dana predstavnici Ministarstva poljoprivrede i … Opsirnije

Naknade za majke: ZZZCG do sada dobio oko 14.300 zahtjeva za sticanje prava na doživotnu naknadu

 Zavod za zapošljavanje Crne Gore do sada je od centara za socijalni rad dobio oko 14.300 zahtjeva žena za sticanje prava na doživotnu naknadu po osnovu rođenja troje ili više djece, a do sada je odgovorio na 4.500 zahtjeva, saopštio je za Pobjedu pomoćnik direktorice ove ustanove Danilo Vojinović. Druga isplata naknada za majke obaviće se u petak ili subotu, a mnoge žene koje čekaju naknadu po osnovu toga što … Opsirnije

Planinarski pohodi na sniježnim Prokletijama

 SVAKODNEVNE LAVINE OMETALE PLANINARSKI POHOD NA VRHOVIMA Gusinje – I ove godine, iskusni beogradski planinari iz PD „Radnički“ i „Železničar“ nastavili su dugogodišnju tradiciju boravka na Prokletijama u zimskom periodu. Iako je snijeg na ovim surovim planinama i dalje veoma visok i ima ga u izobilju, oni najhrabriji su organizovali pohode i uspon na nekoliko vrhova Prokletija. Evlijan Bektešević, domar beogradkog plninarskog doma „Branko Kotlajić“, koji se nalazi u dolini … Opsirnije

Pokrenuta inicijativa za izmještanje spomenika Štrbačkim žrtvama u Bijelom Polju

 Saopštenje za javnost Zakašnjelo postavljanje spomen-obilježja na neadekvatnoj lokaciji,  žrtvama zločina otmice 19 putnika bošnjačke te po jednog  hrvatske i neutvrdjene nacionalnosti (tamne puti), iz brzog voza”Lovćen” 671  koji je saobraćao na relaciji Beograd-Bar, smatramo još jednim aktom uvrede i poniženja kako nevinih žrtava čija je jedina “krivica” bila njihova nacionalna i vjerska pripadnost, tako i prema porodicama, prema bošnjačkom narodu, kao i prema cjelokupnoj slobodoljubivoj i antifašističkoj javnosti Crne … Opsirnije

Zapoceti kontakti za projekat uredjenja carsije u Gusinju

 Postovani citaoci, Nije potrebno mnogo govoriti o svim problemima i nedostacima za normalan zivot, s’kojima se danas suocavaju gradjani gusinja. Takodje svima su nam manje-vise poznati (slabe) financijske mogucnosti novo-osnovane opstine Gusinje, a da sve te probleme i nedostatke rijesi. Svjesna ovih cinjenica a u cilju boljeg i kvalitetnijeg zivota u gusinju, Fondacija Gusinje koja je osnovana za pomoc zavicaju, poslije uspjesno odradjenog projekta na uredjenju gusinjskog groblja zeli financijski … Opsirnije

Rožaje: Ronioci pronašli torbu u kojoj je bila beba

 Pripadnici ronilačke jedinice iz Bijele pronašli su u petak torbu u koritu Ibra u kojoj je, kako se pretpostavlja, bila beba rozajke S. B. koju je u utorak ujutru bacila u Ibarcansku rijeku, Prema informacijama iz istrage, beba nije pronađena, ali će potraga zanovorođenčetom biti nastavljena čim to uslovi dozvole. Kako Pobjeda saznaje, torba koju su ronioci pronašli u potpunosti odgovara opisu koji je istražnim organima dala S.B. Rajsferšlus na torbi … Opsirnije

Radončić: Lokalni izbori jedini način da Gusinje prevaziđe probleme

 Lokalni izbori, koje bi trebalo organizovati istovremeno sa parlamentarnim, jedini su način za prevazilaženje neodržive situacije u kojoj se Gusinje nalazi, a nesposobnost političkih partija koje su zastupljene u lokalnom parlamentu da skoro 11 mjeseci postignu dogovor, pretvorilo je građane Gusinja u taoce nimalo prijatne socioekonomske realnosti, smatra predsjednik Socijaldemokrata u ovoj opštini Džeko Radoncic. “Činjenice da se lokalna skupština nijednom nije sastala u pomenutom periodu, kao i najave pojedinih partija … Opsirnije

Izgradite azil za pse u Plavu i Gusinju

  Na Facebook stranici Društva za zaštitu životinja Kuki svakodnevno se mogu pronaći fotografije otrovanih pasa i mačaka u Plavu i Gusinju, koji su pored toga neuhranjenih i bolesni, pa je nevladina organizacija sPas apelovala na nadležne da pokušaju da riješe problem napuštenih životinja, a jedno od rješenja je i izgradnja azila. Kako su podsjetili, svaka lokalna samouprava bila je dužna da obezbijedi azil još 2012. godine. “Osim izgradnje azila, … Opsirnije

 

MJEŠTANI GORNJEG VUSANJA KUBURE S BROJNIM PROBLEMIMA

  Život je ovdje dosta težak, ovo je planinsko mjesto, udaljeno od Gusinja oko šest kilometara, tako da smo prepušteni sami sebi, ali se organizujemo i snalazimo kako možemo i umijemo, kazao je Keljmend Ahmetaj GU­SI­NjE – Mje­šta­ni Gor­njeg Vu­sa­nja su­o­ča­va­ju se ovih zim­skih da­na s broj­nim pro­ble­mi­ma…Uglav­nom ne­vo­lje rje­ša­va­ju sospstve­nim sna­ga­ma, ma­da je i Op­šti­na u ne­ko­li­ko na­vra­ta in­ter­ve­ni­sa­la… Pod­ruč­no odje­lje­nje OŠ „Dža­fer Ni­ko­če­vić“ iz Gu­si­nja po­ha­đa de­set uče­ni­ka, … Opsirnije

Drama na putu Andrijevica – Kolašin: Spašavali turiste koji su ostali zaglavljeni u snijegu

 Pripadnici andrijevičke Službe zaštite i spasavanja sinoć su pet sati spašavali dva automobila kosovskih turista, koji su bili zaglavljeni na regionalnom putu Andrijevica – Kolašin, preko prevoja Trešnjevik. Načelnik ove službe Bato Dedović, rekao je Portalu Vijesti da je akcija uspješno završena poslije punih pet sati. „Akcija izvlačenja zaglavljenih kosovskih turista, koji su inače redovni gosti Kolašina trajala je od 21 do dva sata poslije ponoći. Uspjeli smo nekako sajlama da … Opsirnije

Ulcinj: Maloljetnik silovao dječaka, pa mu dao 50 centi da ćuti o tome?

 Osumnjičeni je saslušan u prisustvu staratelja i naloženo mu je da se periodično javlja policiji. Ulcinjska policija privela je sinoć dežurnom istražnom sudiji Višeg suda u Podgorici šesnaestogodišnjeg dječaka sa Kosova  zbog sumnje da je seksualno maltretirao osam godina mlađeg sunarodnika. Prema informacijama “Vijesti”, sud je starijem maloljetniku odredio zabranu pristupa. Osumnjičeni je saslušan u prisustvu staratelja i naloženo mu je da se periodično javlja policiji. Incident se, navodno, dogodio … Opsirnije

Na sjeveru sve manje stanovnika

 Sandžak – Godinama unazad  u Pljevljima više ljudi umire nego što se rađa, a po negativnom prirodnom priraštaju ta sredina daleko je ispred ostalih opština u Crnoj Gori. Prema podacima Monstata, u prošloj godni u Pljevljima rođene su 164 bebe a u istom periodu umrlo je 409 Pljevljaka, što je prirodni priraštaj minus 245. U Crnoj Gori čak 12 opština ima negativan prirodni priraštaj i svi su sa sjevera Crne Gore, izuzev … Opsirnije

HRIDSKO JEZERO KOD PLAVA – LEGENDA O NJEMU JEZERO SREĆE

 Plav – Mnogi su putopisci zapisali da je Hridsko jezero jedno od najljepših u Evropi. Toliko je lijepo da se vjeruje da su ga stvorili bogovi i podarili šumskim vilama da u njemu uživaju. Kada su ga ljudi otkrili , vile su morle da odu, a bogovi su od tuge i bijesa osuli munje i gromove po okolnim planinama  i proklevši ih, pretvorili u goli krš. Od tada se planine … Opsirnije

KOTOR-Savladali stražara, upali u “Maximus” i zapalili podijum

 Vatrogasci koji su odmah pozvani, u veoma teškim okolnostima, borili su se sa požarom narednih sat vremena. Vatra je u potpunosti ugašena jutros do 7 sati, a policija je pokrenula istragu. Maskirane osobe jutros oko 4.40 časova zapalile su dio diskoteke “Maksimus” u Kotoru. Pet nepoznatih osoba je u 4.30 napalo stražara diskoteke “Maximus“, a pošto su ga savladali i primorali da legne, napadači su ušli u diskoteku i zapalili dio u … Opsirnije

 

Plav i Gusinje dobili struju, djelovi Rožaja, Pljevalja, Bijelog Polja i Kolašina i dalje bez napajanja

 “Bez napajanja su Pavino Polje, Tomaševo, Ivanje, Šćepanice i Koritski kraj”, precizirali su iz EPCG. Opštine Plav i Gusinje dobile su struju dok su bez napajanja djelovi Rožaja, Pljevalja, Bijelog Polja i Kolašina, saopšteno je iz Elektroprivrede Crne Gore (EPCG). Oni su kazali da su Plav i Gusinje struju dobili u 15 sati i 30 minuta. Prema njihovim riječima, u pljevaljskoj opštini olujni vjetar nanio je veliku štetu distributivnoj mreži. … Opsirnije

Institut za javno zdravlje izdao preporuke zbog najavljenog nevremena

 Iz IJZ navode da, u zahvaćenim područjima, uslijed obilnih padavina i nevremena može doći do prekida u vodosnabdijevanju, pojave zamućanja ili promjene boje vode, pa stoga treba redovno pratiti informacije koje daju nadležne službe. Institut za javno zdravlje (IJZ) je, povodom najavljenih nepovoljnih vremenskih uslova, dao više preporuka i građanima savjetovao da prate vremensku prognozu i eventualna upozorenja nadležnih službi, kako bi, u skladu sa tim, sproveli aktivnosti. Zavod za … Opsirnije

Eksluzivno-Most na Vruji vapi za re-konstrukcijom (GUSINJE)

 Povratkom statusa opstine Gusinju mnogo je stvari koje treba napraviti, popraviti ili pak zakrpiti. Ako bismo pravili neki spisak prioriteta sigurno nebismo znali odakle da pocnemo. Putevi,mostovi,brane itd. Ako vec pomenusmo mostove jedan od njih i to onaj kojim je premoscena rijeka Vruja je mozda prioritet. Kad kazem mozda, to je zato sto je to zelja i potreba dijela stanovnistva koji ga svakodnevno koriste, posebno se to odnosi na djecu. … Opsirnije

Fero Radoncic – ministar je došao na pravo mjesto

 STOČAR ZUFER REDŽEMATOVIĆ, KOGA JE NEDAVNO POSJETIO PETAR IVANOVIĆ, NE RAZUMIJE SUJETU KOMŠIJA Redžematović kaže da ovo nije prvi ministar koji je bio kod njega već da su dolazili i Simović i Milošević, uvijek pred izbore, i da su obećavali proboj puta do katuna što je uradio i Ivanović u kojeg se nada da će obećanje ispuniti GU­SI­NjE –Je­dan od pri­zna­ti­jih sto­ča­ra na pro­sto­ru gu­sinj­ske op­šti­ne Zu­fer Re­dže­ma­to­vić, po­zna­ti­ji kao … Opsirnije

Opstina i Fondacija Gusinje razmatraju plan uredjenja carsije

   Predsjednica opstine Gusinje vratila je odgovor UOFG za prijedlog uredjenja carsije, izmnjenu vodovodne i kanalizacione mreze u Gusinju.  Prema izvoru Fondacije Gusinje UO  bi obezbijedio financijske troskove za ovaj projekat.Predsjednica opstine Gusinje Anela Cekic je izrazila pozitivan stav na prijedlog FG U toku su kontakti i dogovori za razradu dokumentacije kako bi se zapocelo sa ovim projektom sto prije navodi se na stranici Fondacije Gusinje. … Opsirnije

BUDVA-Pacijent tražio pomoć, pa pokrao ljekarku

 Dok je “pacijent” napuštao ordinaciju, jer tokom pregleda nijesu dijagnostikovani nikakvi zdravstveni problemi na koje se žalio, ljekarka je primijetila da joj je torba otvorena, te je odmah posumnjala da je opljačkana. Budvanska policija uhapsila je Cetinjanina A. D. (34)  koji je juče u ambulanti Hitne pomoći za vrijeme pregleda ukrao doktorki novčanik iz torbe. Cetinjanin je prethodno inscenirao da mu je pozlilo, te je primljen oko 10.30 časova u … Opsirnije

 

Pred očima ljubitelja prirode postepeno nestaje dragulj prirode izmedju Prokletija i Visitora

  PLAVSKO JEZERO „JEDU“ PIJESAK I ŠAŠ Plav – Prelijepo ledničko jezero, koje se ugnijezdilo izmedju Prokletija i Visitora, i u najbolja vremena turizma u ovom kraju, prije pet decenija, nasvoje obale privlačilo  je više turista nego Budva, polako nestaje. Površina Plavskog jezera smanjena je za deset odsto u proteklih četrdeset godina. Prema istraživanjima sedamdesetih godina prošlog vijeka , površina jezera je iznosila 199 hektara, dok po mjerenjima iz 2009.godine … Opsirnije

U JU Dnevni centar „LIPA“ za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju u Plavu

  PROFESIONALAN ODNOS PREMA RADU I KORISNICIMA Plav – JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju „LIPA“ u Plavu, tokom  četiri godine postojanja i rada, najveća pažnja poklanja se stvaranju uslova za kvalitetniji boravak korisnika u ustanovi – kao i boljih mogućnosti za rad svih zaposlenih. Zbog ograničenog prostora u kome radi ova ustanova, broj korisnika koji borave u njoj kreće se od 13 do 15 … Opsirnije

U Crnoj Gori nema kancerogenog piva

 Na crnogorsko tržište nijesu uvezene sporne vrste najpopularnijih njemačkih piva koja sadrže pesticid glifosat, koji je, prema nalazima Svjetske zdravstvene organizacije, vjerovatno kancerogen. Kako je ranije objavio njemački portal n24.de, prilikom testiranja njemačkih piva, utvrđeno je da neka od njih sadrže i do 300 puta veću količinu tog pesticida nego što je dozvoljeno za pitku vodu, a Minhenski institut za životnu sredinu testirao je 14 vrsta piva i u svakom … Opsirnije

Ljetnja turistička sezona: Ko će imati prednost za zaposlenje?

 Tokom ovogodišnje ljetnje turističke sezone prednost za zaposlenje dobiće domaći državljani, pa tek onda građani okolnih država. Međutim, i pored činjenice da su domaći radnici prvi na listi za zaposlenje, državljani Srbije, Bosne i Hercegovine i Makedonije se nadaju da će i ove godine posao tokom ljeta naći u našoj državi. U Bosni i Hercegovini tokom sezone poslovi se jedino mogu naći u građevinarstvu i poljoprivredi. Zbog toga građani ove … Opsirnije

FZO: Upućujemo na liječenje van naše države, kada se to ovdje ne može sprovesti

 Povodom sve učestalijih obraćanja osiguranika Fonda za zdravstveno osiguranje medijima za pomoć, u cilju ostvarivanja liječenja van zdravstvenog sistema Crne Gore, Fond za zdravstveno osiguranje želi da crnogorskoj javnosti i osiguranicima saopšti da se osigurana lica upućuju na liječenja van naše države, na teret sredstava Fonda za zdravstveno osiguranje, ako se liječenje uspješno ne može sprovesti u javnim zdravstvenim ustanovama  Crne Gore. Fond je u svom saopštenju ukazao da u … Opsirnije

Andrijani Knežević odobren kompletan trošak za liječenje u Turskoj

 Fond za zdravstveno osiguranje saopštio je da je Andrijani Knežević iz Plava, koja boluje od sindroma hepatičnih vena, a za koju je pokrenuta humanitarna akcija, prošla propisanu proceduru i da joj je odobren kompletan trošak za liječenje u Turskoj, u Klinici Adžibadem. “To podrazumijeva boravak u bolnici 10-15 dana prije djelimične transplatacije jetre i 10-15 dana nakon transplatacije, kao i za majku kao donora, uključujući i kompletne  avionske putne troškove za obje … Opsirnije

Smrt porodilje: Ništa nije ukazivalo da će se zdravstveno stanje pacijentkinje iskomplikovati

 Povodom smrti Rožajke Ajsele Agović koja se u nedjelju porodila na ginekologiji u rožajskom Domu zdravlju, a nakon komplikacija u noći između ponedjeljka i utorka preminula u Kliničkom centru Crne Gore, doktorka Azra Lukač kazala je da je porođaj protekao u najboljem redu i da ništa nije ukazivalo da će se zdravstveno stanje pacijentkinje iskomplikovati. “Nijesam vodila njenu trudnoću, već je ona došla u moju smjenu da se porađa. Upozoravala … Opsirnije

Mujović uzeo novac i od fudbalera Dragana Stojkovića?

 Kontroverzni podgorički biznismen Veselin Mujović (64), poznat javnosti po istrazi koja se vodi protiv njega zbog sumnje da je na prevaru uzeo 800.000 eura od visokog funkcionera DPS-a Svetozara Marovića, kako bi mu obezbijedio bolji status u tužilačkoj istrazi, na isti način je, kako se pretpostavlja, uzeo novac i od fudbalera Dragana Stojkovića Piksija, nezvanično saznaje Pobjeda. Prema saznanjima tog lista, Mujović je Stojkoviću ponudio pomoć dok se vodila istraga … Opsirnije

U JU Dnevni centar „LIPA“ za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju u Plavu

 PROFESIONALAN ODNOS PREMA RADU I KORISNICIMA Plav – JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju „LIPA“ u Plavu, tokom  četiri godine postojanja i rada, najveća pažnja poklanja se stvaranju uslova za kvalitetniji boravak korisnika u ustanovi – kao i boljih mogućnosti za rad svih zaposlenih. Zbog ograničenog prostora u kome radi ova ustanova, broj korisnika koji borave u njoj kreće se od 13 do 15 lica, … Opsirnije

Pristizu prve donanacije za lijecenje oboljele Andrijane Knezevic iz Plava

 Kao sto znamo Andrijana Knežević (25) iz Plava bije trenutno najtežu bitku. Prije pet godina se razboljela od sindroma hepatičnih vena i njen jedini spas jeste transplatacija jetre u Turskoj. Andrijana se nalazi u Tursku sa svojom mamom koja će biti donor jetre. Troškove operacije snosiće Zavod za zdravstvo Crne Gore, ali njen boravak u bolnici, kao i boravak nje i njene mame u Turskoj nakon operacije kako bi se njeno … Opsirnije

Peticijom hoće da iz odjeljenja izbace bolesnu drugaricu

 Djevojčica je bolesna od bulozne epidermolize, rijetkog oboljenje kože koje čini da se koža ljušti i da se stvaraju rane pri najmanjem dodiru. Djeca koja boluju od te bolesti poznata su kao djeca leptiri.   Mjeseci vrijeđanja i zlostavljanja kojima je Gala Savić (11) izložena kulminirali su inicijativom grupe djevojčica da Gala bude izbačena iz škole jer je – neizlječivo bolesna. Djevojčica je bolesna od bulozne epidermolize, rijetkog oboljenje kože koje čini da … Opsirnije

BRUKLIN I GUSINJE (1987) – FILM

 Mlada krojačica Ivana napušta posao u krojačkoj radnji u Novom Pazaru i prihvata ponudu da bude konobarica u privatnoj kafani gazda Šeće u Gusinju, crnogorskom mestu na jugoslovensko-albanskoj granici. U kafani upoznaje glavnu konobaricu s kojom se brzo sprijatelji, a kod nje i stanuje. U Gusinje na letovanje dolaze braća Škeljzen i Bećir iz Njujorka, upoznaju se sa konobaricama, i započinju ljubavnu romansu. U fascinantnom planinskom kraju pratimo susret srpske … Opsirnije

Turističke manifestacije u službi promocije turizma i drugih vrijednosti opština Plav i Gusinje

 BIĆE VEOMA USPJEŠNA TURISTIČKA SEZONA KAZU TURISTICKI RADNICI U GUSINJU I PLAVU Plav/Gusinje – Veliki broj planinara, ljubitelja prirode i drugih gostiju iz zemlje i inostranstva, od početka maja do avgusta   prošle godine posjetio  je Alipašine izvore, vodopad i kanjon Grlja, Oko Skakavice, atraktivne doline Grebaje i Ropojanu, Plavsko, Hridsko i Visitorsko jezero, visoke vrhove Prokletija, veliki broj pećina i drugih kulturno-istorijskih vrijednosti ovog kraja. -Utisak je da su turističke, … Opsirnije