Gradjani Gusinja u strahu od pasa lutalica

  GU­SI­NjE – Gra­đa­ni Gu­si­nja sva­ko­dnev­no su su­o­če­ni s mno­štvom pa­sa lu­ta­li­ca ko­ji se ne­sme­ta­no še­ta­ju grad­skim je­zgrom, škol­skim dvo­ri­šti­ma, pi­jač­nim pro­sto­rom, jav­nim po­vr­ši­na­ma… i pred­sta­vlja­ju pri­jet­nju na sva­kom ko­ra­ku, po­go­to­vo za dje­cu. Gu­si­nja­ni is­ti­ču da je pa­sa lu­ta­li­ca iz da­na u dan sve vi­še i vi­še, da su iglad­nje­li do te mje­re da ne pre­za­ju da i iz ru­ku ugra­be ke­su s hlje­bom. Ka­da je u ško­li ve­li­ki od­mor … Opsirnije

Proslava Dana dijaspore 30. jula

 GU­SI­NjE – U Upra­vi za di­ja­spo­ru Cr­ne Go­re u Pod­go­ri­ci, ko­ja eg­zi­sti­ra u sklo­pu Mi­ni­star­stva vanj­skih po­slo­va, odr­žan je sa­sta­nak čel­ni­ka op­šti­ne Gu­si­nje Ane­le Če­kić i Hu­sa Br­da­ki­ća, sa Pre­dra­gom Mi­tro­vi­ćem, El­vi­rom Bek­te­ši i Vla­da­nom La­lo­vi­ćem. Tom pri­li­kom do­go­vo­re­no je da se ovo­go­di­šnja cen­tral­na pro­sla­va Da­na di­ja­spo­re odr­ži u Gu­si­nju, u po­ne­dje­ljak, 30. ju­la, ka­ko se ne bi re­me­tio već tra­di­ci­o­nal­ni Dan di­ja­spo­re na Gre­ba­ja­ma ko­ji se or­ga­ni­zu­je dan ka­sni­je. … Opsirnije

Predstavnici TIKE posjetili opstinu Gusinje

 Danas su u zvaničnoj posjeti opštini Gusinje boravili predstavnici  turske Agencije za međunarodnu saradnju i koordinaciju Tika u Crnoj Gori, gosp. Ahmet Altun, glavni koordinator, gosp. Merdan Krlić, šef kancelarije i pomoćnica koordinatora Tike u Crnoj Gori. Dobrodošlicu u ime opštine Gusinje poželjeli su im Anela Čekić, predsjednica opštine, Huso Brdakić, potpredsjednik i Dženadin Radončić, predsjednik skupštine  i u srdačnom i otvorenom razgovoru upoznala goste o aktuelnoj situaciji u opštini … Opsirnije

Svakoj bebi po 100 eura godinu dana

 

GU­SI­NjE – Op­šti­na Gu­si­nje će iz bu­dže­ta za sva­ko no­vo­ro­đen­če sa te­ri­to­ri­je te op­šti­ne da­ti nov­ča­nu na­kna­du od 100 eura, ko­ju će upla­ći­va­ti dok di­je­te na­vr­ši go­di­nu da­na. Op­šti­na ti­me spro­vo­di od­lu­ku usvo­je­nu na sjed­ni­ci Skup­šti­ne op­šti­ne 25. de­cem­bra pro­šle go­di­ne.
Ka­ko je po­ja­šnje­no iz Se­kre­ta­ri­ja­ta za op­štu upra­vu i dru­štve­ne dje­lat­no­sti Op­šti­ne Gu­si­nje, pra­vo na ovu nov­ča­nu na­kna­du mo­že ostva­ri­ti je­dan od ro­di­te­lja ko­ji ima pri­ja­vlje­no pre­bi­va­li­šte ili stal­no na­sta­nje­nje na te­ri­to­ri­ji op­šti­ne Gu­si­nje, pod uslo­vom da to pra­vo ni­je ostva­re­no u ne­koj dru­goj op­šti­ni na te­ri­to­ri­ji Cr­ne Go­re.
– Pra­vo na ovu nov­ča­nu na­kna­du za no­vo­ro­đen­če, u iz­no­su od 100 eura, ima ro­di­telj, usvo­ji­lac, sta­ra­lac, hra­ni­telj ili li­ce ko­me je di­je­te po­vje­re­no na nje­gu, sta­ra­nje i vas­pi­ta­va­nje. Ostva­ru­je se pod­no­še­njem za­htje­va Se­kre­ta­ri­ja­tu za op­štu upra­vu i dru­štve­ne dje­lat­no­sti Op­šti­ne Gu­si­nje, uz ko­ji je pod­no­si­lac du­žan da pri­lo­ži ko­pi­ju lič­ne kar­te, po­tvr­du o pre­bi­va­li­štu, od­no­sno po­tvr­du o stal­nom bo­rav­ku, iz­vod iz ma­tič­ne knji­ge ro­đe­nih za di­je­te, kao i po­tvr­du da to pra­vo ni­je ostva­rio dru­gi ro­di­telj u slu­ča­ju pri­ja­vlje­nog pre­bi­va­li­šta odo­bre­nog stal­nog bo­rav­ka u ne­koj dru­goj op­šti­ni u Cr­noj Go­ri. Ovo pra­vo mo­že se ostva­ri­ti do na­vr­še­ne go­di­ne da­na dje­te­ta, a za bli­že in­for­ma­ci­je kan­di­da­ti se mo­gu obra­ti­ti na te­le­fon broj 067–610–335 – po­ja­snio je Šef­ki­ja Bek­te­še­vić, se­kre­tar Se­kre­ta­ri­ja­ta za op­štu upra­vu i dru­štve­ne dje­lat­no­sti. N.V.

Predstavnici TIKE u posjeti Opštini Gusinje.

 Juce su u zvanicnoj posjeti opštini Gusinje boravili predstavnici turske Agencije za medunarodnu saradnju i koordinaciju Tika u Crnoj Gori, gosp. Ahmet Altun, glavni koordinator, gosp. Merdan Krlic, šef kancelarije i pomocnica koordinatora Tike u Crnoj Gori. Dobrodošlicu u ime opštine Gusinje poželjeli su im Anela Cekic, predsjednica opštine, Huso Brdakic, potpredsjednik i Dženadin Radoncic, predsjednik skupštine i u srdacnom i otvorenom razgovoru upoznala goste o aktuelnoj situaciji u opštini Gusinje, … Opsirnije

Gusinju oprijedeljeno 469.536 eura

 Iz Egalizacionog fonda Plavu 1,05 miliona, a Gusinju 469.536 eura. -Ministarstvo finansija donijelo je plan privremene akontativne raspodjele novca iz Egalizacionog fonda za tekucu godinu, koji iznosi 31 milion eura, saopšteno je iz tog resora, ali i iz Zajednice opština. Evo koliko ce dobiti neke od 15 opština: Plav 1,05 miliona (3,41 odsto), Gusinje 469.536 eura (1,51 odsto), Rožaje 2,62 miliona (8,47 odsto) i Petnjica 755.320 eura (2,44 odsto). Ove … Opsirnije

U Plavu i Gusinju kuce na udaru provalnika

 

Gusinje

Ucestale provale u kucama na prostoru Plava i Gusinja se desavaju sve vise u poslednje vrijeme a pretezno su na meti provalnika gradjani ovog kraja koji zive i rade u inostranstvu. Vlasnici kuca ne kriju ogorcenost na organe javnog reda i mira u zavicaju jer nema rezultata kako bi se pocinioci ovih kriminalnih radnji pronasli i kaznili kako to nalaze zakon za zastitu imovine i gradjana. Zabrinutost vlasnika kuca u kojima dolaze da zive pretezno u ljetnjem periodu raste, i prinudjeni su potraziti pomoc od najodgovornijih organa na drzavnom nivou.

Prije otprilike mjesec dana lopovi su usli u kucu Murata Julevica iz sela Dosudja i tom prilikom otudjili iz kuce nekoliko dragocjenosti pokucanstva.
Povodom toga u dole navedenom pismu stoji obrazlozenje Murata Julevica i razlog njegovog javljanja kabinetu MUP Crne Gore.

Opsirnije

Dan – Selo nestaje sa mape živih

 

GU­SI­NjE – Se­la na pro­sto­ru gu­sinj­ske op­šti­ne do­ži­vlja­va­ju su­mor­nu sud­bi­nu, a sve su pri­li­ke da će po­je­di­na u sko­ri­joj bu­duć­no­sti ne­sta­ti sa ma­pe ži­vih. Jed­no od ta­kvih je i se­lo Li­je­vi Gr­čar, smje­šte­no ne­po­sred­no uz gra­ni­cu sa Al­ba­ni­jom. U ovom se­lu dim se di­mi iz sve­ga de­se­tak odža­ka, a u ku­ća­ma su uglav­nom vre­me­šni­ji lju­di, jer su mla­di oti­šli tra­že­ći bo­lje i sreć­ni­je mje­sto za ži­vot. Je­dan od ži­te­lja Li­je­vog Grn­ča­ra je i pro­fe­sor u pen­zi­ji Mi­le­ta Iva­no­vić. On u se­lu, uda­lje­nom ne­pu­nih sto­ti­nak me­ta­ra od gra­ni­ce, obi­ta­va sa su­pru­gom i če­tvo­ro dje­ce (tri stu­den­ta i je­dan sred­njo­ško­lac). Iva­no­vić ža­li što Li­je­vi Grn­čar iz­gle­da su­mor­no i za ta­kvo sta­nje kri­vi dr­žav­nu, ali i op­štin­sku vlast.

Opsirnije

U GUSINJU ODRŽANA RADIONICA – Podrška u preradi mlijeka

 –U Gu­si­nju je za pro­iz­vo­đa­če mli­je­ka i mlječ­nih pro­iz­vo­da odr­ža­na ra­di­o­ni­ca, od­no­sno pre­zen­ta­ci­ja no­vih mje­ra tr­ži­šno- cje­nov­ne po­li­ti­ke ko­ja se od­no­si na di­rekt­na pla­ća­nja, kao po­dr­ška pre­ra­di mli­je­ka u ga­zdin­stvu. Ra­di­o­ni­cu su odr­ža­li slu­žbe­ni­ci Mi­ni­star­stva po­ljo­pri­vre­de -Odje­lje­nja za sa­vje­to­dav­ne po­slo­ve i sto­čar­stvo Lji­lja­na Mar­tić, Dra­go­mir Ga­jo Jo­čić i Mar­ko Zo­njić, kao i in­spek­tor­ka iz Upra­ve za bez­bjed­nost hra­ne, ve­te­ri­nu i fi­to­sa­ni­tar­ne po­slo­ve Dra­ga­na Pe­šić. – S ovom mje­rom po­če­lo se … Opsirnije

Na podrucju Plava i Gusinja rijeke napustile korita

 

PLAV/GU­SI­NjE – Ki­ša ko­ja je u pro­te­kla dva da­na bez pre­ki­da pa­da­la na pro­sto­ru op­šti­na Plav i Gu­si­nje po­di­gla je vo­do­staj ri­je­ka da su se po­je­di­ne iz­li­le iz svog ko­ri­ta i po­pla­vi­le okol­ni pro­stor i po­je­di­ne ku­će. Ri­je­ka Grn­čar je po ko zna ko­ji put po­pla­vi­la cje­lo­kup­no okol­no pod­ruč­je, ­o­kru­ži­la ku­će Ba­li­ća i po­te­kla se­o­skim pu­tem ko­ji je jed­no vri­je­me bio blo­ki­ran.
– Što je bo­lje pri­ča­ti, ne­go­do­va­ti i stal­no jed­ne iste po­mi­nja­ti i mo­li­ti da pred­u­zi­ma­ju i ra­de ono za­šta su pla­će­ni i u oba­ve­zi, kad od to­ga ne­ma ni­ka­kve ko­ri­sti. Mi se po­ža­li­mo, za­va­pi­mo, a oni se spr­da­ju sa na­ma. To ta­ko tra­je go­di­na­ma. I pri­li­kom zad­nje po­pla­ve, pri­je ne­što vi­še od mje­sec da­na, nad­le­žni re­ko­še da će in­ter­ve­ni­sa­ti. Ne­dav­no je do­šla ne­ka ma­ši­na, ne­što ko­pa­la ali evo, efek­ta ne­ma, ri­je­ka je opet sve po­pla­vi­la. Da je ki­ša još ma­lo po­tra­ja­la ku­će ne bi mo­gli od­bra­ni­ti – ka­že Ibra­him Ba­lić.
Pro­stor do­li­nom Lju­če, ko­ji po­red Grn­ča­ra či­ni i ri­je­ka Vru­ja, do uvi­ra u Plav­sko je­ze­ro, ta­ko­đe je pod vo­dom, ali za­sad ku­će ni­je­su ugro­že­ne.
N.V.

ORHAN ŠAHMANOVIĆ I IZET HADŽIMUŠOVIĆ BORAVILI U RADNOJ POSJETI OPŠTINAMA JUNIK I DEČANE

 Razgovarano o otvaranju graničnog prelaza PLAV -Pred­sjed­ni­ci Op­šti­ne i Skup­šti­ne op­šti­ne Plav, Or­han Šah­ma­no­vić  i Izet Ha­dži­mu­šo­vić, bo­ra­vi­li su u rad­noj po­sje­ti ko­smet­skim op­šti­na­ma Ju­nik i De­ča­ne. Ka­ko je sa­op­štio sa­vjet­nik pred­sjed­ni­ka Op­šti­ne Plav za iz­ra­du raz­voj­nih pro­gra­ma i od­no­se sa jav­no­šću Be­sim Mu­sić, u Op­šti­ni Ju­nik Šah­ma­no­vić i Ha­dži­mu­šo­vić su sa pr­vim čo­vje­kom te op­šti­ne Agro­nom Ku­či raz­go­va­ra­li o sa­rad­nji u re­a­li­za­ci­ji pro­je­ka­ta pre­ko­gra­nič­ne sa­rad­nje dva su­sje­da, dok se sa … Opsirnije

Dr. Rusmin Lalicic – Društveni faktori koče prirodne potencijale

 

Prokletije u snijegu

GU­SI­NjE – Pred­sjed­nik Par­ti­je za Gu­si­nje Ru­smin La­li­čić sma­tra da su gu­sinj­ske Pro­kle­ti­je pla­ni­na za raz­voj sva­kog ti­pa tu­ri­zma. La­li­čić is­ti­če da to ve­li­ko bo­gat­stvo i ra­zno­vr­snost tu­ri­stič­kih re­sur­sa, na­ro­či­to pri­rod­nih (pla­ni­ne, kli­ma, vo­de, bi­o­di­ver­zi­tet), le­ži u raz­vo­ju dvo­se­zon­skog pla­nin­skog tu­ri­zma – ljet­njeg re­gre­siv­nog i zim­sko-sport­skog, što za­si­gur­no ni jed­na dru­ga pla­nin­ska oblast u Cr­noj Go­ri, a i ši­re, ne nu­di.

Opsirnije

Plavsko jezero kao iz BAJKE: Zimska ČAROLIJA otkrila svu LJEPOTU PRIRODE (FOTO)

  Pojedina mjesta kriju posebnu ljepotu, pa ih zato treba posjetiti kako u toku zimskih, tako i u toku ljetnjih mjeseci. Da Crna Gora posjeduje nevjerovatne prirodne ljepote, prepoznali su ljudi iz svih krajeva svijeta, koji upravo kod nas dolaze kako bi uživo vidjeli sve ono što se prezentuje u brojnim prestižnim magazinima. I dok ih po starom dobrom pravilu najviše fascinira to što u jednom danu mogu uživati i … Opsirnije

Legalizacija kvadrata u centru Gusinja košta od osam do 91 euro

 GUSINJE – Legalizacija kvadrata bespravno podignutog objekta u Gusinju će koštati od osam do 91 euro u zavisnosti od zone, i od toga da li je izgrađen na sopstvenom ili državnom zemljištu. To znači da će vlasnik kuće od 100 kvadrata morati da plati od 800 eura do 9.100 eura. To je predviđeno odlukom o komunalnom opremanju građevinskog zemljišta i odlukom o opremanju građevinskog zemljišta za nelegalne objekte. Prema riječima … Opsirnije

SA PROTESTA ISPRED OSNOVNOG SUDA U PLAVU PORUČENO

  Profiterima i kriminalcima poručujemo, da nema te kazne koja može zaplašiti ove ljude i ove momke koji su pozvani u sudnicu    Danas  su predstavnici NVO,,Sačuvajmo rijeku ,,Komaraču” i sve rijeke u Crnoj Gori sa mještanima Murine i Plava kako su i najavili, organizovali protest u Plav ispred ispred Osnovnog suda.   Razlog organizovanja protesta je što se na optuženičku klupu naći Mijović Ljubiša i Katić Ljubiša, koji su sa … Opsirnije

Možda daju pare, a možda i materijal

 

ORHAN ŠAHMANOVIĆ PORUČIO DA ĆE OPŠTINSKA KOMISIJA ZA PROCJENU ŠTETE OD ZEMLJOTRESA DO KRAJA SEDMICE ZAVRŠITI IZVJEŠTA

Orhan Sahmanovic

PLAV -Predsjednik opštine Plav Orhan Šahmanović, koji je i rukovodilac tima za elementarne nepogode, kazao je da će se do kraja sedmice okončati aktivnosti Opštinske komisije za procjenu štete od zemljotresa koji je 4. januara pogodio opštine Plav, Gusinje, Andrijevica i Berane i pričinio znatnu štetu, pogotovo u Plavu. Rekao je da je obrađeno oko 80 odsto slučajeva u Plavu, a da je s ministarkom bez portfelja Marijom Vučinović, koja je na čelu Vladine Komisije za procjenu šteta od elementarnih nepogoda, a koja je u ponedjeljak posjetila Plav, dogovoreno da će komisija na čijem je ona čelu kontrolisati raspodjelu sredstava, kao i utrošak istih.
Šahmanović je kazao da je na tom sastanku ministarku informisao o trenutnom stanju, kao i o aktivnostima koje je Opština preduzela na ublažavanju posledica zemljotresa. Kazao je da do kraja nedjelje očekuje novi sastanak sa njom.
-Do kraja ove nedjelje ponovo očekujemo sastanak s ministarkom da bismo konačno saznali da li će biti još donacija Vlade za štete nastale prilikom zemljotresa. Od pristiglih oko 1.500 zahtjeva za plavsku opštinu još nijesmo izvukli bilans realne štete po kojoj se mora intervenisati, a to ćemo znati nakon sačinjenih izvještaja komisije. Zasad znamo da su štete velike i da će dvadesetak objekata morati da bude srušeno. S vladinom komisijom ćemo se dogovoriti hoće li se sredstva dijeliti novčano ili u vidu materijala –pojasnio je Šahmanović.
N.V.

Njemci promovisu prirodne ljepote Plava i Gusinje

 

Reportaza o prirodnim ljepotama Plava i Gusinja koju je snimila Njemacka televizija prosle godine.

Mještani mjesnih zajednica Murine i Plava organizuju protestni skup u četvrtak u 11:30h ispred Osnovnog suda u Plav

 
Portalu sjevercg je dostavljeno saopštenje NVO „ Sačuvajmo rijeku Komaraču i sve rijeke u Crnoj  Gori“ u kojemu navode, da mještani  mjesnih zajednica Murine i Plava u saradnji sa članovima NVO „ Sačuvajmo rijeku Komaraču i sve rijeke u Crnoj  Gori“ organizuju  18.01.2018. godine, (četvrtak) u 11:30h protestni skup ispred Osnovnog suda u Plavu.

        ,,NVO „ Sačuvajmo rijeku Komaraču i sve rijeke u Crnoj  Gori“ najoštrije osuđuje utjerivanje straha u kosti mještanima Murine koji su ustali u odbrani Murinske rijeke koja je planirana da se smjesti u cijevi radi izgradnje mini hidroelektrane na pomenutoj rijeci”.

Očigledna je ažurnost nadležnih organa da se što prije kazne mještani Murine koji su stali u odbrani svoje rijeke, kako bi se ostali opametili i kako bi pognuli glavu pred rušilačkim naletom koncesionara koji uništavaju izvor života mještana najsiromašnijeg dijela Crne Gore.

Razlog našeg reagovanja je taj što će se u četvrtak , 18.01.2018 godine u Osnovnom sudu u Plavu, na optuženičku klupu naći Mijović Ljubiša i Katić Ljubiša koji su sa ostalih više od 200 mještana na čelu sa predsjednikom mjesne zajednice Murino gospodinom Branislavom Otašević stali u odbrani rijeke i čiji je protest uredno prijavljen nadležnim organima.

Mještani  mjesnih zajednica Murine i Plava u saradnji sa članovima ove nevladine organizacije prijaviće  protestni skup ispred Osnovnog suda u Plavu  18.01.2018. godine,ujedno pozivaju sve gradjane da im se pridruže, kaže se na kraju saopštenja.

“Motornim sankama uznemiravao divljač” – Dan

 

Bivši direktor NP „Prokletije“ je na prostor Bogićevice otišao sa grupom od 10 osoba i oni su se sankama na motorni pogon kretali parkom i u rezervatu prirode „Hridsko jezero“, čime su direktno i grubo prekršili pravila ponašanja uznemiravajući i ugrožavajući zaštićene životinjske vrste i one koje su u stanju hibernacije i odmora, istakla je Pupovićeva u saopštenju za javnost Drešković nije htio da komentariše navode Pupovićeve, i kroz smijeh je odgovorio: „Bili smo u pot

PLAV – Di­rek­tor­ka Na­ci­o­nal­nog par­ka „Pro­kle­ti­je“ Ir­ma Pu­po­vić okri­vi­la je svog pret­hod­ni­ka na če­lu NP Ene­sa Dre­ško­vi­ća da je sa dru­štvom na pla­ni­ni Bo­gi­će­vi­ca vo­zio mo­tor­ne san­ke i na taj na­čin uz­ne­mi­ri­vao di­vljač. Pu­po­vi­će­va ka­že da su Dre­ško­vić i nje­go­vo dru­štvo sve to sni­ma­li i ob­ja­vi­li na dru­štve­nim mre­ža­ma. Opsirnije

Za saniranje šteta od zemljotresa 190.000 eura

 
Vlada Crne Gore danas je usvojila prijedlog za dodjelu interventne finansijske pomoći lokalnim samoupravama za saniranje štete prouzrokovane nedavnim zemljotresom, kojim je predviđeno izdvajanje 190 hiljada eura iz budžetske rezerve.

„Ova sredstva biće namijenjena za hitne intervencije najugroženijim porodicama, a naknadno ćemo čekati procjenu štete komisije sa lokalnog nivoa, kad će vladina komisija dalje opredijeliti sredstva na osnovu pristiglih zahtjeva“, kazala je Vučinović, javlja agencija Anadolija.

Zemljotres jačine 5,2 stepeni po Rihteru potresao je opštine na sjeveru Crne Gore 4. januara.

Epicentar zemljotresa bio je u blizini Plava, na planini Visitor, na dubini od 14 kilometara.

Zemljotres je izazvao materijalnu štetu, oštećenja na brojnim objektima.

Zbog opasnosti od urušavanja krova, kuće je napustilo deset porodica.

„Dur­mi­to­re jel´ ti žao, što te Bje­lič nad­gor­njao”

 

ZLA KOLATA (2.535 MNV) I ZVANIČNO NAJVISOČIJI VRH CRNE GORE

Na osnovu laserskog skeniranja podatke o najvisočijim vrhovima Crne Gore kao zvanične objavila je Uprava za nekretnine Crne Gore i po njima Bobotok Kuk se nalazi na četvrtom mjestu

Pogled na Zla Kolatu

GU­SI­NjE –Naj­vi­so­či­ji vrh cr­no­gor­skih Pro­kle­ti­ja Zla Ko­la­ta (2535 m), ko­ji se uz­di­že na ma­si­vu Bje­li­ča od sko­ri­je je i zva­nič­no naj­vi­so­či­ji vrh Cr­ne Go­re. Od­mah iza nje­ga su nje­go­vi su­sjed­ni vr­ho­vi Do­bra Ko­la­ta (2.528 m) i Ma­ja Ro­sit (2.525 m), či­me je Bo­bo­tov Kuk (2.523 m) na Dur­mi­to­ru ski­nut s tro­na i po­ti­snut na če­tvr­to mje­sto. Te po­dat­ke, na osno­vu la­ser­skog ske­ni­ra­nja ob­ja­vi­la je Upra­va za ne­kret­ni­ne Cr­ne Go­re kao zva­nič­ne, kao i rang li­stu 10 naj­vi­ših vr­ho­va, od ko­jih su osta­lih šest na ovoj li­sti sa vi­si­na­ma is­pod 2.500 me­ta­ra. Re­do­sled je: Ma­ja e Ća­fe Ce­zles (2.496) (Bje­lič), Ve­li­ki vrh (2.490) (ma­siv Ka­ran­fi­la), Kuč­ki Kom (2.487), Lje­vo­reč­ki Kom (2.469), Ma­ja e Špi­nes Se­bu­kur (2.464) (Bje­lič), Va­so­je­vić­ki Kom (2.460). Od 10 naj­vi­ših vr­ho­va šest se na­la­zi na pod­ruč­ju op­šti­ne Gu­si­nje (pet na ma­si­vu Bje­li­ča, a je­dan na Ka­ran­fi­li­ma). 

Opsirnije

Koban udes kod Berana, mladić iz Plava preminuo u KCCG

 

Mladić iz Plava Mensud Mrkulić (21), koji je zadobio teške povrede u saobraćajnoj nesreći krajem decembra kod Berana, preminuo je večeras u Kliničkom centru u Podgorici, saznaje CdM.

Ljekari su se u KCCG na intezivnoj njezi do večeras Mrkuliću borili za život, a bio je operisan zbog izliva krvi na mozgu.

Mensud BicicMrkulić je tog kobnog 30. decembra “pasatom” karavan išao iz pravca Plava prema Beranama da sačeka društvo iz Novog Sada, kada je iz suprotnog pravca naišao džip andrijevičkih registarskih oznaka u beranskom naselju Buče.

Vozač džipa Mirko Đukić zadobio je lakše povrede

Štete prijavilo 1.350 porodica

 

Za pomoć se opštinskim komisijama obratilo oko 1.000 porodica iz Plava, 150 iz Gusinja i preko 200 familija iz Andrijevice

Oštećenja na kući Bojovića

Pre­ko 1.350 po­ro­di­ca sa pro­sto­ra plav­ske, gu­sinj­ske i an­dri­je­vič­ke op­šti­ne pri­ja­vi­lo je u pe­tak šte­te ko­je je ze­mljo­tres iza­zvao na nji­ho­vim objek­ti­ma, dok je de­se­tak pro­di­ca mo­ra­lo da na­pu­sti svo­je do­mo­ve i za­tra­ži al­ter­na­tiv­ni smje­štaj.
Pod­ruč­je Cr­ne Go­re u če­tvr­tak je po­go­dio ze­mljo­tres ja­či­ne 5,1 ste­pen Rih­te­ra, sa epi­cen­trom na pla­ni­ni Vi­si­tor, u bli­zi­ni Pla­va. Naj­vi­še ma­te­ri­jal­ne šte­te pri­či­nio je upra­vo u tom gra­du.
Sta­nje na­kon ze­mljo­tre­sa u Pla­vu, ko­ji je uz­dr­mao i su­sjed­ne op­šti­ne i ci­je­lu Cr­nu Go­ru, po­la­ko se nor­ma­li­zu­je, dok op­štin­ski šta­bo­vi pra­te sta­nje na te­re­nu. Us­po­sta­vlje­ne su i ko­mi­si­je za pri­hvat za­htje­va o na­sta­lim šte­ta­ma. Na pro­sto­ru Pla­va i Gu­si­nja pri­či­nje­ne su ma­te­ri­jal­ne šte­te na objek­ti­ma – ošte­će­nja krov­nih po­kri­va­ča, dim­nja­ka i na­pr­snu­ća zi­do­va.
Šef Slu­žbe za­šti­te i spa­sa­va­nja u Op­šti­ni Plav Mir­za Me­du­nja­nin, ko­ji je i za­mje­nik op­štin­skog ru­ko­vo­di­o­ca Ti­ma za za­šti­tu i spa­sa­va­nje, ka­zao je da su oni u stal­nom za­si­je­da­nju i pra­te sta­nje, a na­kon kom­ple­ti­ra­nja za­htje­va po­če­će ko­mi­sij­ska pro­cje­na šte­ta.

Opsirnije

Zemljotres 5,1 stepeni potresao Plav Gusinje i sire podrucje (Video)

 

Zemljotres jačine 5,1 stepeni Rihterove skale potresao je danas Crnu Goru, saopštio je Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju. Zemljotres se dogodio u blizini Plava, a iz lokalne Službe zaštite i spašavanja za Portal RTCG su kazali da su na starijim kućama popucale fasade i dimnjaci. TVCG javlja da je oštećeno oko 70 objekata, te da se za desetak porodica traži alternativni smještaj. Iz Direktorata za vanredne situacije saopšteno je da će tokom dana obići područje Plava i drugih opština pogođenih zemljotresom. Premijer Duško Marković je poručio da će Vlada pomoći ugroženima.

 

Opsirnije

Slika dana – Nebo nad Plavo-Gusinjskom kotlinom

 

Predivni prizori sutona sunca  prošarano oblacima nikog nijesu ostavili ravnodušnim.

Foto:CDM

DIREKTORICA NP ,,PROKLETIJE’’ IRMA PUPOVIĆ TVRDI DA JE PARK OVE GODINE POSJETILO PREKO 10.000 TURISTA

 

Zatekla javašluk, obećava prosperitet

Prokletije, FOTO: GAVRILO KNEŽEVIĆ

Pošto je napravljen presjek stanja u parku, koji je pokazao potpunu zapuštenost, nestručnost i javašluk u dosadašnjem vođenju i funkcionisanju, preduzećemo sve neophodne mjere da se na principu održivog razvoja pokrenu projekti kojima će se na pravi način valorizovati potencijali – poručila je PupovićevaPLAV -Nacionalni park „Prokletije“, prema riječima direktorice Irme Pupović, posjetilo je više od 10.000 turista što je, kako je naglasila, sto posto više u odnosu na prošlu godinu. Pored dijaspore iz SAD, najviše posketilaca bilo je iz Srbije, Hrvatske, Slovenije, Belgije, Češke i Poljske. Zabilježeno je i povećanje broja posjetilaca iz Izraela, Njemačke, Francuske, Rumunije, Bugarske, kao i iz UAE, koji prethodnih godina nijesu evidentirani što je, naglašava Pupovićeva, pokazatelj da nacionalni park s okolinom polako ali sigurno dobija na značaju kao turistička i planinarska destinacija koja se ne može zaobići prilikom posjete Crnoj Gori.

Opsirnije

ODRZANA JAVNA RASPRAVA U PLAVU VEZANO ZA GRADNJU HIDROELEKTRANA NA PLAVSKOJ RIJECI

  Message 20.12.2017.GODINE PLAV – Nezadovoljni gradjani su i danas iskazali odlucnost da ce vodu plavske i drugih rijeka na svojoj teritoriji cuvati kao zenicu oka svog, te da nikakva gradnja hidrocentrala ne dolazi u obzir, tim prije sto je konstatovano da se plavska rijeka u periodu suse gubi i umanjuje njena voda, koja i bez gradnje hidrocentrala nije dovoljna da podmiri potrebe stanovnistva sa pijacom, tehnickom i vodom za … Opsirnije

Otvorena nova očna ambulanta u Plavu

 U DOMU ZDRAVLJA U PLAVU, UZ DONACIJU RAZVOJNE AGENCIJE „TIKA” PLAV- Mi­ni­star zdra­vlja Ke­nan Hra­po­vić i ko­or­di­na­tor Tur­ske raz­voj­ne agen­ci­je za me­đu­na­rod­nu sa­rad­nju i ko­or­di­na­ci­ju „Ti­ka“, Ah­met Al­tun, u pri­su­stvu pred­sjed­ni­ka op­šti­ne Plav Or­ha­na Šah­ma­no­vi­ća, otvo­ri­li su re­kon­stru­i­sa­nu oč­nu am­bu­lan­tu Do­ma zdra­vlja dr „Bran­ko Zo­go­vić“ u Pla­vu. Za adap­ta­ci­ju objek­ta i na­bav­ku me­di­cin­ske opre­me „Ti­ka” je opre­di­je­li­la 33,731.40 eura. -Na­še ak­tiv­no­sti bi­će usmje­re­ne na una­pre­đe­nju uslo­va u zdrav­stve­nim usta­no­va­ma i … Opsirnije

Jedna od vecih dzenaza u plavsko-gusinjskoj Ljugi

 

Jedna od vecih dzenaza u plavsko-gusinjskoj Ljugi hadzi Hazemu Cekicu, koji je na bolji Svijet preselio u svojoj 95. godini zivota

Hadzi Hazem Cekic je na bolji Svijet preselio 05.12.2017. godine u 95. godini zivota. Dzenaza je obavljena 07.12.2017.godine na gradsko mezarje Gusinje.
Rahmetlija je ostavio iza sebe hairli evljad, sinove, kcerku, unucad, praunucad i ostale koji su se sa duznom paznjom brinuli o njemu, posebno u danima pred preseljenje kada je bio muftac pomoci i paznje svojih najmilijih.

 

Opsirnije

 

 Na poziv Fondacije Gusinje Beki Bekic gostovace u Njujorku na Donatorsko vece koje sprema ova humanitarna organizacija.

Njujork – Nesumnjivo da ce na Donatorsko vece Fondacije Gusinje koje se odrzava 16. Decembra sledece Subote biti pun pogodak za ljubitelje dobre muzike i zabava a zasto ce se postarati niko drugi do Beki Bekic, kralj narodne muzike iz nasih krajeva.

Inace za Bekija kaze nas narod da je “ambasador” naseg zavicaja, a sto i nije sporno sudeci po mnogim emotivno-patriotskim pjesmama koje je posvetio svom rodnom kraju.

UOFG ne krije zadovoljstvo za njegov dolazak jer znaju da niko nece bolje zabaviti goste na ovo najorganizovanije i najelitnije jednogodisnje okupljanje dijaspore Njujorku, kojemu ce prisustvovati pored svojih vjernih clanova i donatora, visoki drzavni zvanicnici C.G, opstine Gusinje i sire – obajvio je web. portal gusinjefoundation.org.

Opsirnije

U posjeti Njujorku ministar prosvjete gos. D. Sehovic i predstavnici Fondacije Gusinje dogovorili saradnju za izgradnju sportskih terena

 

Njujork – Projekat izgradnje sportskih terenu u Gusinju koji je pokrenula Fondacija Gusinje iz Njujorka ce podrzati i Vlada Crne Gore, naglasio je Ministar Damir Sehovic prilikom razgovora sa UO Fondacije Gusinje u Njujorku.

Opsirnije

Lazar Radenovic iz Plava (29) osudjen na 5 godina

 

Pet godina za 122 kilograma droge

DIREKCIJA JAVNIH RADOVA OPŠTINE PLAV SUMIRALA REZULTATE RADA

 

Dosta urađeno, nastavak na proljeće

PLAV – Su­mi­ra­ju­ći re­zul­ta­te ra­da u ovoj go­di­ni, ka­ko onih ko­ji se fi­nan­si­ra­ju sred­stvi­ma Vla­de, ta­ko i onih ko­ji se fi­nan­si­ra­ju iz op­štin­skog bu­dže­ta, di­rek­tor Di­rek­ci­je za in­ve­sti­ci­je Op­šti­ne Plav Fu­ad Fe­ra­to­vić ka­že da je do­sta pla­ni­ra­nog re­a­li­zo­va­no, te da će na­sta­vak ra­do­va usli­je­di­ti na­red­ne go­di­ne. Far­to­vić pod­sje­ća da je za­vr­še­na sa­na­ci­ja di­je­la lo­kal­nih pu­te­va u Bre­zo­je­vi­ca­ma, Za­vr­šu i Var­di­štu u prav­cu Bu­do­je­vi­ca, te pla­to va­tro­ga­sne je­di­ni­ce, kao i di­o­ni­ca pu­ta do Dječ­jeg vr­ti­ća. Do­dao je da je pri­pre­mljen idej­ni pro­je­kat da se na uz­vi­še­nju Skić iz­ra­de pje­šač­ke sta­ze, tri sport­ska te­re­na, re­sto­ran­ski kom­pleks i dva par­kin­ga. On pod­vla­či da će sve to ra­di­ti sred­stvi­ma iz op­štin­skog bu­dže­ta.
Fe­ra­to­vić je po­me­nuo i in­ve­sti­ci­ju mje­šta­na se­la Bu­do­je­vi­ce, ko­ji su me­đu­sob­no do­go­vo­ri­li i iz­ve­li ak­ci­ju pri­ku­plja­nja sred­sta­va, oko 150.000 eura, za na­sta­vak ra­do­va pu­ta Var­di­šte–Bu­do­je­vi­ce.
Opsirnije

Kako se nekad zivjelo -interviju 97godisnje Djulje Jesavic iz Plava (video)

 

Mnogi od nas vec odavno nijesu culi zivotnu pricu jedne ovako stare nane .

Đulja Jasavić iz Plava ima 97 godina i za Televiziju Crne Gore govorila je kako se u Plavu živjelo nekada, koliko su se običaji promijenili i da li se čuva tradicija.

Ugasen pozar na skolskom objektu u Vojnom Selu kod Plava

 

Na školskom objektu pričinjena je znatna materijalna šteta, a srećna okolnost je ta što u vrijeme izbijanja požara u objektu, nije bilo ni učenika ni nastavnika Iz objekta su izneseni kompjuteri, dnevnici i postojeća arhiva, tako da je to sačuvano bez ikakvih oštećenja, a do daljnjeg učenici iz Vojnog Sela nastavu će, uz obezbijeđen prevoz, pohađati u matičnoj školi u Plavu

PLAV –U srijedu ujutru u 6,35 časova ujutru, u Vojnom Selu kod Plava, došlo je do požara na objektu područnog odjeljenja Osnovne škole „Hajro Šahmanović“. Kako je saopšteno iz Vatrogasne jedinice, obavještenje o požaru dobili su od drežurnog policajca, nakon čega su izašli na lice mjesta sa dva vatrogasna vozila i osam vatrogasaca. Požar je, naglašavaju iz Vatrogasne jedinice, za kratko vrijeme lokalizovan. Na školskom objektu pričinjena je znatna materijalna šteta, a srećna okolnost je bila ta što u vrijeme izbijanja požara u objektu nije bilo ni učenika ni nastavnika. 

Opsirnije

ZATVOREN PUTNI PRAVAC MARTINOVIĆE – VIŠNJEVO

 

Oštećen most na Ljuči 

GUSINjE –Putni pravac Martinoviće-Višnjevo zatvoren je za saobraćaj zbog oštećenja mosta na rijeci Ljuči. Kako je za „Dan“ pojasnio sekretar Sekretarijata za inspekcijske poslove u Opštini Gusinje Refik Pirović, stopa mosta je utonula u tlo korita, zbog čega je most nakrivljen i rizičan za odvijanje saobraćaja i prolazak pješaka. Pirović dodaje da se ovih dana povećava vodostaj rijeka i njihovih pritoka, te postoji mogućnost daljeg popuštanja stope mosta, kao i totalnog urušavanja.
-Iz pomenutih razloga donijeli smo rješenje o zatvaranju mosta i postavili fizičku barijeru –pijesak, nakon što je neko uklonio obavještenje o zatvaranju. Treba da na lice mjesta izađe komisija građevinske struke da se utvrdi šta je potrebno raditi na mostu –da li treba praviti novu stopu ili se postojeća može rekonstruisati. S obzirom na to da je vodostaj povećan, neizvjesno je kada će komisija moći da izađe na teren, pa je most zatvoren do daljnjeg, jer moramo da vodimo računa o bezbjednosti saobraćaja i pješaka. Kada će most ponovo biti u funkciji zavisi od građevinske struke i mogućnosti izvođenja radova –kazao je Pirović.
N.V.

ZABRINJAVAJUĆA PROCJENA SVJETSKIH ORGANIZACIJA O DEMOGRAFSKIM KRETANJIMA ZA 2050. GODINU

 

UCr­noj Go­ri će do 2050. go­di­ne ži­vje­ti 7,9 od­sto, od­no­sno oko 50.000 sta­nov­ni­ka ma­nje ne­go što ih da­nas ži­vi u na­šoj dr­ža­vi (628.000). To je prog­no­za o pro­jek­to­va­noj pro­mje­ni u po­pu­la­ci­ji u evrop­skim ze­mlja­ma, ko­je je ob­ja­vio por­tal „Glo­bal po­li­tiks”.
„Glo­bal po­li­tiks” je na­pra­vio pro­jek­ci­ju kre­ta­nja sta­nov­ni­štva evrop­skih ze­ma­lja do 2050. go­di­ne, na osno­vu po­da­ta­ka iz vi­še svjet­skih iz­vo­ra i ba­za po­da­ta­ka. Iz­vo­ri i ba­ze po­da­ta­ka na ko­je se por­tal po­zi­va su Me­đu­na­rod­na ba­za po­da­ta­ka, Me­đu­na­rod­ni pro­gram­ski cen­tar, Ame­rič­ki bi­ro za po­pis sta­nov­ni­štva, ame­rič­ko Mi­ni­star­stvo tr­go­vi­ne, Svjet­ski pre­gled po­da­ta­ka, CIA i Svjet­ski al­ma­nah.

Da je si­tu­a­ci­ja alar­mant­na svje­do­či i sta­ti­sti­ka Mon­sta­ta, pre­ma ko­joj je u pr­vom kvar­ta­lu ove go­di­ne broj umr­lih ve­ći za 117 od bro­ja ro­đe­nih. Naj­go­ra si­tu­a­ci­ja sa pri­rod­nim pri­ra­šta­jem je u Plje­vlji­ma, i to već go­di­na­ma, a sli­je­de Nik­šić, Be­ra­ne, Ce­ti­nje, Ko­la­šin, Ža­bljak, Plu­ži­ne, Bi­je­lo Po­lje, Moj­ko­vac, Gu­si­nje, An­dri­je­vi­ca, Her­ceg No­vi, Ul­cinj, Pet­nji­ca, Da­ni­lov­grad i Šav­nik.

 

 

Opsirnije

Razgovor sa Zuvdijom Bajraktarevićem – najstarijim aktivnim planinarom naših prostora

 

PROKLETIJSKI KAMEN JE NAJUDOBNIJI JASTUK

Opsirnije…

Radovi na zgradi Opštine ušli u osmu godinu

 

NA PODRUČJU GUSINJA DIREKCIJA JAVNIH RADOVA REALIZUJE VIŠE PROJEKATA, ALI ONI SPORO NAPREDUJU

Aktivnosti na realizaciji administrativnog objekta sprovodi Opština Gusinje, a sredstva za realizaciju su opredijeljena kapitalnim budžetom Vlade Crne Gore za 2017. godinu, navedeno je u odgovoru Direkcije javnih radova

KOMUNALNI (NE)RED NA PROSTORU OPŠTINE GUSINJE POSTAO SVAKODNEVICA

 

Smeće na putu za Desni Grnčar Mini-deponije na svakom koraku Nemamo saznanja o deponovanju smeća pored groblja prema Desnom Grnčaru, kao ni na pravcu prema graničnom prelazu, ali ćemo, svakako, izvršiti nadzor i preduzeti što je u našoj nadležnosti, kaže šef inspekcijske službe Refik Pirović

GU­SI­NjE – Ko­mu­nal­ni (ne)red na pro­sto­ru op­šti­ne Gu­si­nje po­sta­je sva­ko­dne­vi­ca i pro­sto se ne vi­di na­čin ka­ko to da se ri­je­ši. De­po­no­va­nje ra­zno­ra­znog ot­pa­da pri­sut­no je mal­te­ne na sva­kom ko­ra­ku, a od­nos nad­le­žnih i gra­đa­na Gu­si­nja pre­ma ži­vot­noj sre­di­ni ide po onoj – što go­re, to bo­lje.

Opsirnije

DRUŽENJE BOŠNJAKA KOSOVA I CRNE GORE

 

Gusinjani oduševljeni “Podgorskim biserima 

Prošlog vikenda mladi Grnčarci, članovi BKUD “Pogdorski biseri“ sa svojim su rukovodstvom posjetili jednu od najmlađih opština u Crnoj Gori, opštinu Gusinje, gdje su bili srdačno dočekani od strane tamošnjih građana te održali folk-koncert za pamćenje. Takođe su, u sklopu svojih kulturno-umjetničkih djelatnosti, zajedno sa članovima KUD “Džafer Nikočević” iz tog grada, defileom kroz glavnu gradsku ulicu u Gusinju kao i pjesmom i igrom, a pogotovu bosanskim i kosovskim zastavama, razgalili srca domaćina koji su bili oduševljeni dekorom kao i njihovim nastupom na otvorenoj sceni.

Opsirnije

Turizam jedini put za bijeg od siromaštva

 

PLAV – Ekonomski razvoj plavske opštine značajno je ograničen zbog nisko-akumulativne strukture privrede. Pomoć koja se preduzećima obezbijeđuje iz državnih sredstava preko Investiciono-razvojnog fonda u saradnji sa poslovnim banakama, kao da nije dovoljna da ovu opštinu podigne sa dna ljestvice privredno (ne)uspješnih područja. Plavljani kažu da su njihov potencijal poljoprivredno zemljište, šume, prirodne ljepote, rijeke i jezero. Ovi resusrsi pogoduju industrijskoj i poljoprivrednoj proizvodnji, pa ipak, Plav je najsiromašnija opština. Zato turizam i ugostiteljstvo, ali i drvopreda mogu biti put ka izbavljenju od siromaštva ove opštine.

Opsirnije

Lokalne uprave da koriste EU fondove

  Lokalne samouprave očekuju brojne obaveze u procesu pristupanja, ali su im na raspolaganju i brojne mogućnosti iz evropskih fondova čije je efikasno korištenje preduslov za unapređenje kvaliteta života građana, ocijenjeno je tokom razgovora ministra evropskih poslova Aleksandra Andrije Pejovića i predsjednice opštine Gusinje Anele Čekić. Pohvaljeni dsadašnji projekti Pejović je, kako je saopšteno iz Ministarstva, sa saradnicima, posjetio Gusinje u sklopu projekta Evropski dan u tvom gradu, u okviru … Opsirnije

Čaršija u planovima devet godina

Inicijativa za uređenje čaršije potekla je još 2008. godine od tadašnjeg Savjeta MZ Gusinje, a nju je podržala i ponudila finansijsku pomoć i Fondacija „Gusinje“ u Njujorku ali do njene realizacije još nije došlo

GU­SI­NjE – Na sjed­ni­ci Skup­šti­ne op­šti­ne Gu­si­nje, odr­ža­noj 3. no­vem­bra, od­bor­nik Par­ti­je za Gu­si­nje dr Sa­id Če­kić za­tra­žio je da se u dnev­ni red uvr­sti tač­ka –pred­log od­lu­ke o po­plo­ča­va­nju čar­ši­je –tr­ga ili užeg je­zgra Gu­si­nja. Na­kon gla­sa­nja pro­ziv­kom Če­ki­ćev pred­log ni­je pro­šao što je bio i raz­log da od­bor­ni­ci Par­ti­je za Gu­si­nje na­pu­ste za­sje­da­nje.
Če­kić je svoj pred­log obra­zlo­žio ti­me da je Gu­si­nje kao sta­ri i ur­ba­ni cen­tar imao ure­đen trg ka­da to ni­je­su ima­li mno­gi gra­do­vi u Cr­noj Go­ri. Na­gla­sio je da je „sa­zreo mo­me­nat da se on do­dat­no ure­di iz­mje­nom pod­zem­nih in­sta­la­ci­ja, po­plo­ča­va­njem i iz­ra­dom pri­mje­re­nih sa­dr­ža­ja, po­go­to­vo što ovaj pro­stor sa­da va­ži i kao tu­ri­stič­ka de­sti­na­ci­ja”.
Če­ki­će je pod­sje­tio da ini­ci­ja­ti­va za ure­đe­nje čar­ši­je po­te­kla još 2008. go­di­ne od ta­da­šnjeg Sa­vje­ta MZ Gu­si­nje, te da je ini­ci­ja­ti­vu po­dr­ža­la i po­nu­di­la fi­nan­sij­sku po­moć i Fon­da­ci­ja „Gu­si­nje“ u Nju­jor­ku. 

Opsirnije

UREDJENJE CARSIJE U GUSINJU NIJE PRIHVACENO NA SKUPSTINSKOJ SJEDNICI

GU­SI­NjE – Sjed­ni­cu Skup­šti­ne op­šti­ne Gu­si­nje, ju­če odr­ža­nu, obi­lje­ži­la je du­ga ras­pra­va po za­pi­sni­ku sa pred­hod­ne sjed­ni­ce i pred­lo­gu od­lu­ke za pro­ši­re­nje dnev­nog re­da tač­kom o ure­đe­nju čar­ši­je –tr­ga ili stro­gog cen­tra Gu­si­nja. Ina­če, sve tač­ke dnev­nog re­da usvo­je­ne su bez di­sku­si­ja za ne­pu­nih po­la sa­ta, a do utvr­đi­va­nja dnev­nog re­da ras­pra­vlja­lo se oko sat i po vre­me­na.

Pri­je usva­ja­nja dnev­nog re­da od­bor­nik PzG dr Sa­id Če­kić, tra­žio je do­pu­nu dnev­nog re­da tač­kom -pred­log od­lu­ke o po­plo­ča­va­nju čar­ši­je. Tak­sa­tiv­no i krat­ko je pod­sje­tio zbog če­ga baš u ovom tre­nut­ku kan­di­du­ju ovaj pred­log, što je na­kon du­že po­le­mi­ke za i pro­tiv, iz­ja­šnja­va­njem pro­ziv­kom, od­bi­je­no, na­kon če­ga su od­bor­ni­ci te par­ti­je na­pu­sti­li sjed­ni­cu. Pred­sjed­ni­ca op­šti­ne Ane­la Ča­kić, od­go­vo­ri­la je da je ovo jed­na od­go­vor­na vlast ko­ja vr­lo vo­di ra­ču­na o od­go­vor­no­sti, o raz­vo­ju op­šti­ne Gu­si­nje i po­tre­ba­ma gra­đa­na Gu­si­nja.
-Ući će­mo u pri­ču o to­me do iz­ra­de pro­jek­ta, a sa­da ra­di­mo i za­vr­ša­va­mo ne­ke naj­o­snov­ni­je in­fra­struk­tur­ne pro­jek­te i ni­šta ni­je za­bo­ra­vlje­no i sta­vlje­no ad ak­ta. Sve što je obe­ća­no bi­će i re­a­li­zo­va­no –po­ru­či­la je Če­ki­će­va.
Fa­hru­din Der­vi­še­vić je iz­ra­zio mi­šlje­nje da je na dnev­nom re­du mo­gla da se na­đe i in­for­ma­ci­ja od­lu­ke ar­bi­tra­žne ko­mi­si­je za po­dje­lu imo­vi­ne Pla­va i Gu­si­nja, ka­zav­ši da ni­je­su baš sva­kom do­stup­ni slu­žbe­ni li­sto­vi ili sred­stva jav­nog in­for­mi­sa­nja. Pred­sjed­nik SO Dže­na­din Ra­don­čić, kao je­dan od čla­no­va ar­bi­tra­žne ko­mi­si­je, re­kao je da od­bor­ni­ke o to­me in­for­mi­sao na sjed­ni­ci Skup­šti­ne ošti­ne.

Opsirnije

Posjetu Turskih privrednika u Petnjici popratili i predstavnici opstine Gusinje

Pokreću biznis

PETNjICA – Dvanaest privrednika iz Turske boravilo je minulih dana u Petnjici gdje su s lokalnim rukovodstvom razgovarali o uspostavljanju intenzivnije privredne saradnje. Pored domaćina, sastanku u Petnjici prisustvovao je Goran Nikolić, generalni direktor Direktorata za ekonomski razvoj, kao i predstavnici opština Gusinje, Rožaje i Bijelo Polje. Iz lokalne uprave navode da je turske privrednike najviše interesovala prerada mesa i mlječnih porizvoda, kao i oblast turizma. Naglasili su da su pažnju gostiju iz Turske privukli potencijali koji se tiču drvoprerade.
-Ovo je bila prilika da se i mi uvjerimo kako i na koji način funkcioniše turska ekonomija. Važno je istaći da su oni veoma dobro informisani o Crnoj Gori, da znaju da je ovo stabilna država, da je investiciona klima jako povoljna i da je sve više onih koji žele da investiraju i na prostoru sjevernog regiona. Pored interesovanja za ulaganje u privredne djelatnosti, pokazali su želju da ulažu i u sfere sporta i kulturu. Dobro je i to što su Vlada i lokalne uprave pokazale puno senzibiliteta za ovu priču. Sve to ukazuje da je stvorena dobra klima za nastavak dijaloga s privrednicima iz Turske koja će sigurno rezultirati otvaranju proizvodnih pogona i novih radnih mjesta na ovom području – kazao je predsjednik opštine Petnjica Samir Agović.
On je naglasio da je na sastanku bilo riječi i o olakšicama koje, radi pokretanja biznisa, stranim investitorima nude Vlada Crne Gore i lokalne uprave.
-Gostima iz Turske smo, pored prezentacije raspoloživih resursa, stavili do znanja da lokalne uprave i Vlada Crne Gore nude značajne olakšice investitorima koji žele da ulažu u naše krajeve. Oni su naglasili da je to značajna stavka koja može bitno da utiče da privrednici iz Turske organizuju otvaranje proizvodnih linija na prostoru Bihora – naveo je Agović.D.J.

 

Izvor: Dan

OPSTINA GUSINJE I AMBASADA UAE UGOVORILI SARADNJU

Predsjednica opstine Gusinje Anela Cekic i potpredsjednik Huso Brdakic su posjetili jos jedno strano predstavnistvo ambasade u Podgorici, kako bi inicirali saradnju i potencijalno investiranje u nasoj opstini. Zvanican sastanak je uprillicen u ambasadi Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) i vodjeni razgovori sa gos.  Abdulsalam Harem Alromaithiem, koji je pokazao interesovanje za posjetu opstini Gusinje kako bi se blize upoznao sa  resursima i potencijalima najmladje opstine u Crnoj Gori.- navodi se u saopstenju za javnost.

Kako su naveli u saopstenju tokom sastanka se razgovaralo o konkrektnim projektima koje bih mogla finansirati vlada UAE u nasoj opstini. Jedan od njih je  pjesacka staza od raskrsnice puta Krusevo-Vusanje do Alipasinih izvora vrijednosti od oko 270.000 eura, za koji je  ambasador Alromaithi je naglasio da ce projekat proslijediti Vladi UAE od koje kako je kazao vjeruje da ce dobiti pozitivan odgovor. Takodje je bilo razgovra o investiranju u oblastima turizma, poljoprivrede, proizvodnje hrane od cega mesna industrija (halal), voda sa Alipasinih izvora i slicno – javlja portal “Radio Gusinje”.

Predsjednik opstine Plav Orhan Sahmanovic ocekuje posjetu iz Cecnije

Uskoro ćemo biti domaćini prijateljima iz Čečenije Sve projekte koje smo izložili tokom boravka u Čečeniji, konkretizovaćemo u Plavu, a mislim da bi ukupne investicije mogle biti i do 5.000.000 eura, kazao je Šahmanović nakon posjete Groznom PLAV – Pred­sjed­nik op­šti­ne Plav i funk­ci­o­ner Bo­šnjač­ke stran­ke Or­han Šah­ma­no­vić po­čet­kom go­di­ne po­sje­tio je Ča­če­ni­ju na po­ziv pred­sjed­ni­ka Ram­za­na Ka­di­ro­va. Pri­li­kom tog su­sre­ta bi­lo je ri­je­či o do­na­ci­ja­ma Če­če­ni­je op­šti­ni Plav. Na­čel­no je … Opsirnije

Bašić ambasador u Rusiji

Ramiz basic

Odbor za međunarodne odnose i iseljenike podržao je danas predlog da Ramiz Bašić bude ambasador Crne Gore u Ruskoj Federaciji, na rezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Moskvi.

Članovi Odbora su dali pozitivno mišljenje i o kandidatu za ambasadora Crne Gore u Austriji, Željku Peroviću, kao i o Snežani Radović, koja je kandidatkinja za crnogorskog ambasadora u Bugarskoj.

Prema Ustavu, predsjednik Crne Gore imenuje ambasadore na osnovu predloga Vlade i mišljenja nadležnog skupštinskog Odbora.

“Sansa za posao u Plavu i Gusinju”

 
Investiciono razvojni fonf (IRF) organizovao je danas u Plavu i Gusinju seminare pod nazivom “Šansa za posao“ čiji je cilj, kako je saopšteno, podsticanje nezaposlenih u tim opštinama da pokrenu i unaprijede sopstveni biznis.

IRF je seminare organizovao u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje Crne Gore (ZZZCG) i opštinama Plav i Gusinje.

„Seminari su organizovani s ciljem da se u tim opštinama podstaknu sva nezaposlena lica da pokrenu i unaprijede sopstveni biznis, i na taj način riješe pitanje egzistencije, odnosno otvore nova radna mjesta sebi i drugima“, kaže se u saopštenju.

Predsjednik Odbora direktora IRF-a Zoran Vukčević je istakao da supredstavnici Fonda i Zavoda danas bili u prilici da svim zainteresovanima sa područja tih opština prezentiraju sve vidove podrške, prije svega za valorizaciju resursasa kojima ove opštine sjevernog regiona raspolažu.

Opsirnije

NIJE SIJA, NO JE VRAT

 

Podnosilac inicijative: Ibrahim Huseinovic

Zelim Vas podrobnije upoznati sa Odlukom Ustavnog suda Crne Gore od 27.juna 2017.godine, kojom se ukida Sporazum o realizaciji rekonstrukcije seoskog vodovoda Zavrs, Djuricka Rijeka i Kumanice, po kojem su mjestani tri pomenuta sela obavezani da na ime prikljucka za vodu placaju novcane iznose i to: 1.500,oo eura, oni koji su imali prikljucak a zele novo prikljucenje; 3.000,oo eura, oni koji traze nanovo prikljucenje i 3.500,oo eura, ko trazi prikljucak za vikendicu.

Opsirnije

FONDACIJA GUSINJE URUČILA DONACIJU OŠ „DŽAFER NIKOČEVIĆ”

 

Školski inventar vrijedan 5.300 eura

GU­SI­NjE –Fon­da­ci­ja „Gu­si­nje“ iz Nju­jor­ka do­ni­ra­la je skol­ski in­ven­tar Osnov­noj ško­li „Dža­fer Ni­ko­če­vić“ u Gu­si­nju. Do­na­ci­ja se sa­sto­ji od 100 sto­li­ca i 50 sto­lo­va za uče­ni­ke, ka­te­dri za na­stav­ni­ke, škol­skih ta­bli i plo­ča za na­slo­ne i vri­jed­na je oko 5.300 eura. In­ven­tar je ško­li uru­čio ko­or­di­na­tor Fon­da­ci­je za Evro­pu i Cr­nu Go­ru Su­lja Đon­ba­lić, ko­me se di­rek­tor ško­le Še­rif Fe­ra­to­vić, kao i svi­ma u Fon­da­ci­ji, naj­to­pli­je za­hva­lio. Đon­ba­lić je uru­ču­ju­ći do­na­ci­ju iz­ra­zio za­do­volj­stvo što se na­la­zi u ško­li u ko­joj je i on za­vr­šio osnov­no obra­zo­va­nje.
-Po­seb­no sam ra­do­stan što sam u po­zi­ci­ji da mo­gu da uči­nim ne­što za ovu ško­lu u ko­joj sam bio đak i osnov­no ško­lo­va­nje tu za­vr­šio još dav­ne 1959. go­di­ne. Ni­je­smo mi slu­čaj­no iza­bra­li ovu ško­lu za do­na­ci­ju, već što nas u di­ja­spo­ri ve­že no­stal­gi­ja za svo­jim kra­jem, po­go­to­vo za ovu ško­lu u ko­joj smo na­pra­vi­li pr­ve ko­ra­ke na pu­tu ka škol­skom i ži­vot­nom usa­vr­ša­va­nju. Dra­go mi je što ova na­ša ško­la ima za­pa­že­ne re­zul­ta­te na svim po­lji­ma i že­lim da ta­ko i na­sta­vi­te. Že­lim i da vam pre­ne­sem po­zdra­ve čla­no­va Fon­da­ci­je ko­ja je zdu­šno po­dr­ža­la da se ova do­na­ci­ja re­a­li­zu­je, što evo da­nas i či­ni­mo, sa že­ljom da se u no­vom in­ven­ta­ru ko­mot­ni­je osje­ća­te. Već 11 go­di­na po­sto­ji Fon­da­ci­je Gu­si­nje i pr­va nje­na do­na­ci­ja bi­la je upra­vo ovoj ško­li. Ini­ci­ra­li smo i ak­ci­ju za iz­grad­nju mo­der­nog sport­skog po­li­go­na na škol­skom igra­li­štu, za sve vr­ste spor­to­va, što je in­ve­sti­ci­ja ko­ja će se re­a­li­zo­va­ti sa­rad­njom Fon­da­ci­je sa Op­šti­nom i ško­lom –ka­zao je Đon­ba­lić.

N.V.

ESAD BARJAKTAREVIĆ NEGIRAO NAVODE IBRAHIMA HUSEINOVIĆA O REKONSTRUKCIJI VODOVODA ZAVRŠ- ĐURIČKA RIJEKA

 Za sve urađeno postoje zapisnici PLAV –Predsjednik Režijskog odbora za rekonstrukciju vodovoda sa kojeg se napajaju potrošači mjesta Završ, Đurička Rijeka i Kumanice Esad Barjaktarević, negirao je tvrdnje Ibrahima Huseinovića, objavljene u „Danu“ 10. oktobra 2017. godine pod naslovom „Priključak za vodu naplaćivali do 5.000 eura“. Barjaktarević kaže da je neistina da je Režijski odbor nekom od „stranaca“ naplaćivao iznos od po 5.000 eura za priključak na vodovod, što kako … Opsirnije

Predstavnici opstine Gusinje se sastali sa ambasadorom Kine u Podgorici

 GUSINJE –  Predsjednica opstine Gusinje Anela Čekić i potpredsjednik opstine Huso Brdakic, u Podgorici imali sastanak sa ambasadorom Kine u Crnoj Gori Cui Zhiwei. Na sastanku su razgovarali o projektima koje bi finansirala kineska ambasada i bratimljenju sa nekim kineskim gradom. Ambasador Zhiwei je obecao odredjene donacije u Gusinju koje ce finansirari ambasada Kine u 2018. godini i najavio da ce tokom ovog mjeseca posjetiti Opstinu Gusinje gdje ce imati … Opsirnije

Burić Plavljanima: Prekinite protest ili nema posla

 

Burić navodi da će, ukoliko mještani MZ Prnjavor budu protiv izgradnje mHE, razmisliti o njihovom daljem zapošljavanju

Opsirnije

USTAVNI SUD UKINUO SPORAZUM OPŠTINE PLAV I REŽIJSKOG ODBORA ZA REKONSTRUKCIJU VODOVODA ZAVRŠ–ĐURIČKA RIJEKA

   Radovi na rekonstrukciji vodovodaPriključak za vodu naplaćivali do 5.000 euraPriključak za vodu naplaćivali su po 1.500 eura od onih mještana koji su učestvovali u radovima na vodovodu, a po 3.000 eura od onih koji nijesu. Priključak za vikendice naplaćivali su po 3.500 eura, a onima iz inostranstva i do 5.000 eura, kaže Ibrahim Huseinović i naglašava da građani očekuju da sada nakon odluke Ustavnog suda budu obeštećeni PLAV – … Opsirnije

Ni manjeg snijega ni veće štete

 Priroda je često nepredvidiva i tu se ništa ne može, ali može kada se voće dobro očisti – polomljene grane i grančice se uklone, a stabla koja su raščenuta spoje se vezanjem mekim podlogama i potkoče drvenim podkočašima, kako bi deblo sraslo i ponovo bilo u funkciji roda, savjetuje voćar Slobodan Bojović   GU­SI­NjE/PLAV – Sni­jeg ko­ji je iz­me­đu pet­ka i su­bo­te pao na sje­ve­ru Cr­ne Go­re pri­či­nio je ve­li­ke … Opsirnije

Sluzbenici plavske policije uvatili veliku kolicinu opojne droge

 Službenici granične policije Plav su u sadejstvu sa službenicima Odsjeka za borbu protiv droge juče lišili slobode L.R. (29) zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, a intenzivno se traga za još dva lica osumnjičena za ovo krivično djelo, saopšteno je iz Uprave policije. Službenici SGP Plav i Odsjeka su, 04.oktobra, oko 13.00 časova, prilikom obilaska reona desnog Grnčara, tačnije planine Godilje, … Opsirnije

Predstavnici opstine Gusinje odrzali sastanak sa ambasadorkom SAD u Crnoj Gori

Rukovodstvo opštine Gusinje na sastanku sa Ambasadorkom SAD u CG Krajem prošle sedmice tj. u petak 29. septembra održan je sastanak rukovodstva opštine Gusinje sa ambasadorkom Sjedinjenih Američkih država u Crnoj Gori Nj.E.gđom Margaret Ann Uyehara. Sastanku su ime opštine Gusinje prisustvovali predsjednica Anela Čekić i potpredsjednik Huso Beli Brdakić.Tokom sastanka otvorene su mnoge teme od kojih kao najznačajnije otvaranje Američkog ugla u Gusinju, saradnja sa ambasadom SAD u pravcu … Opsirnije

U CENTRU PLAVA FORMIRANA MINI-DEPONIJA, DIREKTOR KOMUNALNOG IZRIČIT

 

Platite obaveze, pa ćemo odnositi smeće

PLAV – Sta­na­ri dvi­je stam­be­ne zgra­de u cen­tru Pla­va, kao i sta­na­ri okol­nih ku­ća, zah­ti­je­va­ju da ko­mu­nal­ci is­pra­zne kon­tej­ne­re i uklo­ne sme­će ko­je već de­se­tak i vi­še da­na ni­ko ne po­mje­ra. Da stvar bu­de te­ža sme­će je de­po­no­va­no u kut­ku je­di­nog par­ku ko­ji Plav po­sje­du­je i u ko­jem se ka­da je lij­po vri­je­me dru­že pen­zi­o­ne­ri. Sta­na­ri is­ti­ču da su vi­še pu­ta upo­zo­ra­va­li di­rek­to­ra Ko­mu­nal­nog pred­u­ze­ća Ja­ku­pa Ca­no­vi­ća da se pro­blem ri­je­ši ali on to od­bi­ja zah­ti­je­va­ju­ći da sta­na­ri naj­pri­je iz­mi­re ra­ču­ne za ko­mu­nal­ne uslu­ge.

Opsirnije

ARBITRAŽNA KOMISIJA O RAZGRANIČENJU OPŠTINA PLAV I GUSINJE ZAVRŠILA RAD

Gusinje

Plav

 

 

 

 

 

 

– Arbitražna komisija završila je rad prije mjesec i po dana i ustanovljeno je i prihvaćeno da Plavu, po raznim osnovama, dugujemo 300.000 eura, što treba da isplaćujemo u narednih pet godina, pored čega imamo i obavezu da preuzmemo ukupno 19 radnika, pojašnjava Dženadin Radončić

GU­SI­NjE – Raz­gra­ni­če­nje iz­me­đu op­šti­na Plav i Gu­si­nje već du­ži vre­men­ski pe­ri­od pro­vla­či se bez kon­kret­ni­jih re­zul­ta­ta i ako je ar­bi­tra­žna ko­mi­si­ja, na če­lu sa prof. dr Đor­đi­jem Ra­ko­če­vi­ćem, još pri­je mje­sec i po da­na za­vr­ši­la svoj dio po­sla.
Pred­sjed­ni­ka Skup­šti­ne op­šti­ne Gu­si­nje Dže­na­di­na Ra­don­či­ća, ko­ji je u ime Op­šti­ne Gu­si­nje član ko­mi­si­je za raz­gra­ni­če­nje, ka­že da je rad ar­bi­tra­žne ko­mi­si­je za­vr­šen pri­je oko mje­sec i po da­na i za­ključ­ci su po­sla­ti Vla­di na ve­ri­fi­ka­ci­ju, ali još uvi­jek ne­ma ni­ka­kvog od­go­vo­ra.
– Ar­bi­tra­žna ko­mi­si­ja za­sje­da­la je još 10. apri­la ali se ta­da ni­je mo­glo ura­di­ti ni­šta kon­kret­ni­je

Opsirnije

Odlazak iz rodnog mjesta opisano u pismu

 

Da se napusti svoje rodno mjesto nije lako ali, potraga za boljim zivotom je ponekad jaca  i odlucujuca. Felja Bektesevic je jos jedan nas vrijedan i aktivan sugradjanin  koji napusta svoje rodno mjesto i iza sebe ostavlja emotivno pismo.

Felja Bektesevic

-“Dragi moji sugradjani. Gusinje je najljepsi svijet od svih svjetova sto sam upoznao! Bol i nostalgija su moji pratioci kroz zivot od moje 17te godine. Nemam rijeci da opisem posljednjih 9 godina mojeg zivota medju vama,medju svojima.
Mislio sam da jedini sljedeci rastanak sa Gusinjem moze biti samo SMRT,nisam bio u pravu. Izumiranje Gusinja je moj licni i emotivni suzivot zajedno s vama svima.

Opsirnije

Kriva vrba – Raskrsnica za zbunjivanje vozača

 

GUSINjE – Saobraćajni znaci su često na meti vandala, ali se od nadležnih očekuje da pravovremeno reaguju i oštećenja saniraju ili signalizaciju zamijene. Jedan od najsvježijih primjera je raskrsnica na regionalnom putu Plav – Gusinje, koji od mjesta Kriva vrba nastavlja u smjeru graničnog prelaza sa Albanijom. Vozači će lako uočiti da je postavljena zbunjujuća signalizacija, pa nerijetko učesnici u saobraćaju nesvjesno krše propise, a to ih izlaže velikoj opasnosti na drumu. 

Opsirnije

Zgrada opstine Gusinje kao “Skadar na Bojani”

 

 Buduca zgrada opstine Gusinje na kojoj se pocelo sa  izgradnjom jos prije 10 god., sa pravom se u narodu sve cesce cuje uporedjenje i uzrecica – “gradi se kao Skadar na Bojani”.

Skele na zgradi Opstine za izradu fasade

GUSINJE – Ovih dana na FB “Radio Gusinje” je objavilo fotografije na kojima se vide postavljene skele, sto gradjani Gusinja nestrpljivo ocekuju radove na fasadi objekta i konacno kompletiranje radova. Medjutim po prirodi stvari kako teku u zavicaju, vrlo je neizvjesno hoce li se u obecanom roku lokalne uprave kako su kazali zavrsiti svi poslovi u 2018 godini i novi objekat biti otvoren za servis gradjana.

Trenutno stanje tj. izgled nedovrsenog objekta daje veoma ruznu sliku gusinjske carsije, narocito u ljetnjem periodu kada zavicaj posjecuje veliki broj turista. Vecina gradjana misli  da u proslom  desetogodisnjem periodu prekidi radova i njihovo iztezivanje u nedogled, nije prouzrokovano nedostatkom novca, koliko nedostatka volje i koruptivnog sistema u lokalnim zajednicama koje su uzimale u svoje ruke sudbinu ovog objekta.

Podsjetimo se da je zgradu buduce opstinske administracije iniciralai zapocela…

Opsirnije

SPELEOLOŠKI TURIZAM KAO NOVA TURISTIČKA PONUDA NP PROKLETIJE

 

Otkriveno 25 kilometra pećinskih prolaza

Pećina na Crvenoj stazi ima visinu od 19 i dužinu od 140 metara, pećinski sistem je dužine 1.101 metara i dubine 211 metara. Pećina ima devet poznatih ulaza i mnogo prolaza i komora od kojih je jedna ispunjena ledom debljine oko sedam metara, navedno je u izvještaju speleologa iz Poljske

PLAV/GU­SI­NjE – Na­ci­o­nal­ni park „Pro­kle­ti­je”, po­red pri­rod­nih atrak­ci­ja i lo­ka­li­te­ta ko­ji pri­vla­če tu­ri­ste, po­go­to­vo stra­nog go­sta, na do­brom je pu­tu da raz­vi­je i spe­le­o­lo­ški tu­ri­zam. Pret­po­sta­vlja se da pro­stor na­ci­o­nal­nog par­ka, a i osta­log pro­sto­ra Pro­kle­ti­ja, obi­lu­je ve­li­kim bro­jem pe­ći­na i ja­ma, što je pred­met is­tra­ži­va­nja vi­še spe­le­o­lo­ških gru­pa i eks­pe­di­ci­ja.
Spe­le­o­lo­ška eks­pe­di­ci­ja iz dva spe­le­o­lo­ška klu­ba iz Polj­ske, sa­sta­vlje­na od 25 spe­le­o­lo­ga, kao i jed­nog iz Ma­ke­do­ni­je, u pe­ri­o­du od 15. ju­la do 4. av­gu­sta ra­di­la je is­tra­ži­va­nje na te­ri­to­ri­ji NP Pro­kle­ti­je i is­tra­ži­la oko 2.640 me­ta­ra no­vih pro­la­za. Ba­zni kamp eks­pe­di­ci­je na­la­zio se na pod­ruč­ju Ćaf Bo­ra u pod­nož­ju Ko­lat­skog ma­si­va, a ak­tiv­no­sti spe­le­o­lo­ga bi­le su fo­ku­si­ra­ne na ma­si­vu Bje­li­ča gdje su is­tra­ži­va­nja spro­ve­de­na u Ru­dar­skoj pe­ći­ni, Le­de­noj, 03 061-T5, En­tu­zi­ja­stič­noj, te pe­ćin­skom si­ste­mu Cr­na sta­za i Cr­ve­na sta­za.
Opsirnije

Tuzna vijest iz Gusinja

 

Omar Hadžialjević (1996) poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se sinoć oko 23 sata i deset minuta dogodila na regionalnom putu Plav – Gusinje u mjestu Dosuđe.

Kako je saopšteno iz Operativno komunikacionog centra Uprave policije, do nesreće je došlo kada je putničko motorno vozilo iz za sada nepoznatih razloga sletjelo sa puta.

Madiću je pružana pomoć na mjestu nesreće odakle je sa veoma teškim povredama prebačen u Urgentni centar u Beranama gdje je podlegao povredama.

Hadžialjević je bio sam u automobilu, a kako se pretpostavlja uzrok nesreće bi mogla neprilagođena brzina.

REKORDNI PRINOSI U BAŠTI DŽEVATA ŠARKINOVIĆA

 

Tikva od 120 kilograma

PLAV – Po­zna­ti plav­ski po­ljo­pri­vred­ni pro­iz­vo­đač Dže­vat Šar­ki­no­vić pro­iz­veo je ti­kvu te­šku 120 ki­lo­gra­ma. Šar­ki­no­vić ka­že da je ti­kva sor­te atlan­tik džajnd, iz Ame­ri­ke, ko­ja, ka­da joj se obez­bi­je­de po­treb­ni uslo­vi, mo­že da bu­de po­pri­lič­no ve­li­ka. Ze­mlji­šte za nje­nu sad­nju, po­ja­šnja­va Šar­ki­no­vić, mo­ra bi­ti po­lu­pje­sko­vi­to sa sit­nim alu­vi­jal­nim na­no­som, po­đu­bre­no staj­skim đu­bri­vom i is­fre­za­no. 

–Na ta­kvoj pod­lo­zi, na oko ar ze­mlji­šta, za­sa­dio sam tri sje­men­ke pro­i­o­zve­de­ne iz ra­sa­da. Po­ra­slo je oko osam-de­vet ve­li­kih ti­ka­va, te­ških ot­pri­li­ke po 100 ki­lo­gra­ma. Naj­ve­ća me­đu nji­ma je oko 120 kg, a ona će još ne­ko vri­je­me do­bi­ja­ti na ki­la­ži. Ka­ko pi­še u ka­ta­lo­gu, te­ži­na ovih ti­ka­va u ze­mlji po­ri­je­kla mo­že da do­stig­ne i do 900 ki­lo­gra­ma, što su svjet­ski re­kor­di, ali u stro­go kon­tro­li­sa­nim uslo­vi­ma. U na­šim uslo­vi­ma ov­dje, gdje noć­ne tem­pe­ra­tu­re ne­po­volj­no uti­ču na vre­ža­sto po­vr­će, kad bi se čo­vjek ma­lo po­tru­dio, da­kle sa ma­lo bo­ljim agro­teh­nič­kim mje­ra­ma i pri­pre­mom, mo­gla bi da do­stig­ne i pre­ko 250 kg. Ova je mi­slim za­sad naj­te­ža i u ši­rem okru­že­nju, ali re­kor­der­ke su, ka­ko re­koh, u ze­mlji po­ri­je­kla – ka­zao je Šar­ki­no­vić. Opsirnije

Fotografije Prokletija među pet najljepših

 

POD­GO­RI­CA – Fo­to­gra­fi­je po­bjed­ni­ka na­ci­o­nal­nog tak­mi­če­nja „Bal­kan­ski Ze­le­ni po­jas” iza­bra­ne su me­đu tri naj­ljep­še u okvi­ru in­ter­na­ci­o­nal­nog tak­mi­če­nja za naj­ljep­še fo­to­gra­fi­je Ze­le­nog po­ja­sa na Bal­ka­nu.

Opsirnije

Nacionalni park Prokletije, izazov za najspremnije

 
Uživali smo uspinjući se kroz šumu, samo nas je i dalje zbunjivao nedostatak vode u tolikoj mjeri. Po izlasku iz šume penjanje je postalo napornije. Najviše zbog vrućine, a i zbog većeg uspona

AUTOR: Jasna Gajević

Prokletije su najmlađi nacionalni park u Crnoj Gori. Taj status su zahvaljujući prirodnim ljepotama kojima obiluju zaslužili odavno. Ja sam se prilično kasno zainteresovala za planinarenje, a još kasnije sam otkrila Prokletije. Hoću reći, zakasnila sam za vrhove Prokletija. Naravno, na prvi pogled sam bila očarana prirodom toga kraja i svaka posjeta samo još više tome doprinosi. Jedan od prvih blogova koje sam napisala, posvetila sam Prokletijama. Tada sam se nadala da ću se kasnije domoći i nekog od viših vrhova. Vremenom, želja je ostala, ali nada u to je bila sve tanja. Čak i proljetos, kad smo do Plava i Gusinja došli preko Albanije u jednodnevni obilazak, moj muž je kovao planove za uspon.

Opsirnije

OPŠTINA GUSINJE URUČILA KNJIGE NAJMLAĐIM ŠKOLARCIMA

 Pokloni za 30 prvaka GU­SI­NjE – Pred­sjed­ni­ca op­šti­ne Gu­si­nje Ane­la Če­kić sa sa­rad­ni­ci­ma bi­la je gost Osno­ve ško­le „Dža­fer Ni­ko­če­vić“.Ona je uru­či­la kom­plet udž­be­ni­ke za 30 đa­ka pr­va­ka. – Op­šti­na Gu­si­nje već tra­di­ci­o­nal­no, ne­kim svo­jim skrom­nim uče­šćem, kao što su ovi kom­ple­ti knji­ga za đa­ke pr­va­ke, že­li da uče­stvu­je u sa­mom po­čet­ku nji­ho­vog ško­lo­va­nja. Shod­no svo­jim mo­guć­no­sti­ma, ža­li­mo da uče­stvu­je­mo u to­me i na dru­ge na­či­ne i da vam pru­ža­mo … Opsirnije

NASTAVLJENA AKCIJA ČIŠĆENJA I UREĐENJA ALI-PAŠINIH IZVORA

 

Postavljene klupe, očišćena vodenica

Ucesnici akcije ciscenja Alipasinih izvora

GU­SI­NjE –Ak­ci­ja či­šće­nja i ure­đe­nja Ali-pa­ši­nih iz­vo­ra, tre­ća po re­du, na­sta­vlje­na je pri­je dva da­na. Po­red or­ga­ni­za­to­ra ak­ci­je Fa­ru­ka Re­dže­pa­gi­ća, Ra­fe­ta Pu­ri­ši­ća, Sa­li­ha Mu­si­ća i Sa­bi­di­na Ca­no­vi­ća, ovog pu­ta su se uklju­či­li i ko­or­di­na­tor NP „Pro­kle­ti­je“ Or­han Re­dže­pa­gić i za­po­sle­ni u tom na­ci­o­nal­nom par­ku Mi­lan Lju­tić i Ja­smin Me­du­nja­nin.
Fa­ruk Re­dže­pa­gić je sa­op­štio da su u sklo­pu ove ak­ci­je pla­ni­ra­li ure­đe­nje do­to­ka vo­de do vo­de­ni­ce i či­šće­nje ka­na­la is­pod vo­de­ni­ce, ko­ji je bio za­tr­pan sme­ćem. Na­gla­ša­va da su na­pu­ni­li dr­ve­ne bad­nje­ve od po 180 li­ta­ra za­pre­mi­ne i po­sta­vi­li dr­ve­ne klu­pe. Re­dže­pa­gić je re­kao da je na iz­vo­ri­ma pr­vi put bio kao še­sto­go­di­šnjak, a sad mu je 65 go­di­na, i pri­mje­ću­je da za sve to vri­je­me ni­ko ni­je sje­tio da tu, na iz­vo­ri­štu i iz­le­ti­štu, po­sta­vi ne­ko­li­ko klu­pa da po­sje­ti­o­ci sjed­nu i uži­va­ju u da­ro­vi­ma pri­ro­de.

Opsirnije

Janović: Izgradnja sportske infrastrukture prioritet

 
Loša sportska infrastruktura, najveća je teškoća sa kojom se na polju sporta suočavaju opštine Petnjica i Gusinje- ocijenili su predsjednici tih opština Samir Agović i Anela Čekić na odvojenim sastancima sa ministrom sporta Nikolom Janovićem, koji je tokom radne posjete sjeveru, sa predstavnicima tih lokalnih samouprava razgovarao o konkretnim projektima za unaprjedjivanje postojeće ili izgradnju nove sportske infrastrukture.

 

Predsjednica Opštine Gusinje, saopštila je na sastanku sa ministrom Janovićem, da je uz dva sportska kluba, košarkašli i fudbalski,  sport u Gusinju „na veoma niskim granama“, te da je prioritet nad prioritetima izgradnja Sportske školsko / gradske hale. Čekić je sa saradnicima podsjetila da je taj infrastrukturni sportski objekat već dugo na čekanju, nadajući se, kako je kazala, u vladinu i podršku resornih ministarstava, da se s tom kapitalnom investicijom počne u 2018-oj.

Janović se na inicijativu počasnih članova Fondacije „Gusinje“ sa sjedištem u Njujorku, sastao i sa predstavnicima dijaspore, koja je za jedanaest godina postojanja uložila u zavičaj blizu pola miliona dolara. Ministar sporta im se zahvalio što, baš kao i sportisti,reprezentuju Crnu Goru u inostranstvu,  na častan i dostojanstven način.

U OŠ „DŽAFER NIKOČEVIĆ” OVE ŠKOLSKE GODINE I DVA ODJELJENJA GIMNAZIJE

 GU­SI­NjE – U Osnov­noj ško­li „Dža­fer Ni­ko­če­vić” u su­sret po­čet­ku no­ve škol­ske go­di­ne pri­pre­me su u pu­nom je­ku. Di­rek­tor ško­le Še­rif Fe­ra­to­vić za „Dan” je re­kao da su na­stav­ni­ci na sa­vje­to­va­nji­ma upo­zna­ti sa no­vim na­stav­nim pla­no­vi­ma i ko­ri­šće­nju udž­be­ni­ka, kao i sve­mu dru­gom ve­za­nom za po­če­tak škol­ske go­di­ne. Do­dao je da je na oba na­stav­na je­zi­ka ove go­di­ne upi­sa­no 25 pr­va­ka, za ko­je će, kao i pro­te­klih go­di­na, Op­šti­na Gu­si­nje … Opsirnije

POŽARI NA PROSTORU PLAVA I GUSINJA POPRIMAJU NOVE RAZMJERE

 

Gori šuma i nisko rastinje

PLAV/GU­SI­NjE – Po­ža­ri na pro­sto­ru Pla­va i Gu­si­nja po­pri­ma­ju no­ve raz­mje­re. Osim u Vu­sa­nju, na Hri­du i prav­cu pre­ma Bje­la­ji, va­tre­na sti­hi­ja pro­ši­ri­la se u pla­ni­ni Ječ­mi­šte kod se­la Me­teh. Na po­ža­ru u Vu­sa­nju in­ter­ve­ni­sao je ka­na­der, ali zbog kon­fi­gu­ra­ci­je te­re­na taj po­žar ni­je u pot­pu­no­sti lo­ka­li­zo­van, i pi­ta­nje je ka­da će bi­ti. 

Opsirnije

Postavljen bilbord dobrodošlice u Gusinju

 

 

Aktivnosti Koordinacionog tijela za razvoj sjevera Crne Gore – Akcije Sjever, odvijaju se vrlo uspješno i prema planu. 

Gusinje – Dana 26. avgusta ove godine postavljen je bilbord na ulazu na teritoriju novoosnovane opštine Gusinje, što je bio jedan od projekata pokrenutih u sklopu Akcije Sjever. Ovu donaciju finansirali su sponzori Kemal Kiliç, Nedžad Ele Brčvak i Boško Vukosavović. Tim povodom, a uz ambiciju da se produbi saradnja Akcije Sjever s ovim krajem, u Crnu Goru su doputovali jedan od pokretača Akcije sjever, Emira M. Ličina i jedan od sponzora aktivnosti Akcije gospodin Kemal Kiliç.

Opsirnije

RADOVI NA PUTU GUSINJE – GREBAJE

 

GUSINjE –Udarne rupe na putu Gusinje-Grebaje zakrpljene su, pa se sada ovom dionicom saobraća bezbjednije s obzirom na veliku frevenciju vozila u ljetnjim mjesecima. Veliki broj turista uživa ovih dana u ljepotama doline Grebaje, gdje se nalaze i po dva ugostiteljska objekta i planinarska doma.
-Za krpljenje udarnih rupa na lokalnim putevima na prostoru Gusinja iz budžeta Opštine izdvojeno je oko 10.000 eura, a radove izvodi preduzeće „Crnagoraput“ – kazao je direktor Direkcije za investicije Šemso Jarović.N.V.

Zapoceta rekonstrukcija zgrade policije u Gusinju

 

Polovinom ovog mjeseca je zapoceta rekonstrukcija objekta u kojoj ce biti smjesteni policijsko ozoblje kao i Filijala Ministarstva unutrasnjih poslova (MUP). U istom objektu gradjani Gusinja ce biti servisirani za osobne licne dokumente i sl. Objekat je bio u planu od pocetka osnivanja opstine a za tekucu godinu je usao kao jedan od planiranih projekata nakon posjete op­šti­ni Gu­si­nje,  mi­ni­star unu­tra­šnjih po­slo­va Me­vlu­din Nu­ho­džić i di­rek­tor Upra­ve po­li­ci­je Slav­ko Sto­ja­no­vić koji su obisli ovu lokaciju za­jed­no sa predstavnicima op­šti­ne Gu­si­nje. 

Opsirnije

Građani Plava, Gusinja, Andijevice, Murine, Kolašina i Bijelog Polja poručuju da će spriječiti gradnju minihidrocentrala

 

Stanovnici sela i gradova na sjeveru Crne Gore gdje država preko privatnih kompanija kojima je dodijelila koncesije, namjerava ili je već počela gradnju minihidrocentrala, oštro se protive tim planovima. Građani i ekolozi tvrde da ta postrojenja uništavaju prirodu i vodotok rijeka i rječica, ostavljajući ih bez vode.

Građani Plava, Gusinja, Andijevice, Murine, Kolašina i Bijelog Polja poručuju da će spriječiti gradnju minihidrocentrala i da će po svaku cijenu braniti vodu kojom održavaju imanja i izdržavaju porodice.

Opsirnije

Poljaci otkrili najdublju pećinu na Prokletijama

 

Ekspediciju je činilo 25 speleologa iz Poljske i jedan iz Makedonije, a bazni kamp nalazio se na području Ćaf Bora u podnožju Kolatskog masiva.

– Ovogodišnje aktivnosti speleologa

Opsirnije

OŠTEĆENA ZAŠTITNA OGRADA NA VODOPADU GRLJA SEDAM MJESECI ČEKA OBEĆANU SANACIJU

 

Ljeto prođe, a radova nema

GU­SI­NjE – Za­štit­na ogra­da na vo­do­pa­du Gr­lja u Vu­sa­nju ošte­će­na je još po­lo­vi­nom fe­bru­a­ra, a na­zna­ka o nje­noj po­prav­ci još ne­ma. Da li ju je ošte­ti­lo ne­vri­je­me, ili je, ka­ko se spe­ku­li­sa­lo, u pi­ta­nju (ne)dje­lo ne­po­zna­tih van­da­la, ma­nje je va­žno, ali ono što je ve­o­ma va­žno je­ste da se isu­vi­še du­go če­ka da se taj pro­blem ri­je­ši. Ne ma­li broj po­sje­ti­la­ca vo­do­pa­da ko­men­ta­ri­še taj pro­blem, sva­ko na svoj na­čin, ali svi se sla­žu da su na­ro­či­to u opa­sno­sti dje­ca ko­ja tu do­la­ze pri­li­kom eks­kur­zi­ja ili sa­mo­stal­no. Opsirnije

Na sastanku sa dijasporom predstavnici opstine Gusinje obecali bolju saradnju i niz projekata u narednom vremenu

 

GUSINJE – 30. Jula u Domu Kulture predstavnici opstine Gusinje su odrzali sastanak sa predstavnicima dijaspore. Inicijatori sastanka su bili predstavnici opstine a na sastanku su prisustvovali  pored predstavnika lokalne uprave clanovi udruzenja i organizacija iz dijaspore kao i gradjani Gusinja.

Cilj sastanka je bio kako su istakli predstavnici opstine Gusinje upoznavanje dijaspore sa ternutnim i buducim aktivnostima, kao i saslusanje o misljenju, predlozima i sugestijama dijaspore na rad lokalne uprave.

Izmedju ostaloga predsjednica opstine Gusinje Anela Cekic je naglasila, da je jedan od prioriteta i unapredjivanje saradnje sa dijasporom i iskoristila priliku da pozve sve gradjane Gusinja u dijaspori da preko investiranja, rad organizacija i udruzenja koji djeluju u dijaspori, da kroz  zajednicke aktivnosti pomognu na poboljsanju standarda zivota gradjana i ozivljavanje privrede u Gusinju.

Tokom sjednice predstavnici opstine su odgovorili na mnogobrojna pitanja ucesnika koji su se ticali na rad opstine i obecali da ce se u toku ove godine zavrsiti finalni radovi na zgradi lokalne administracije, rekonstrukcija policijske stanice, raspisati tenderi za izgradnju zelene pijace  i izrade projekata za niz drugih prioritetnih aktivnosti.

 

Dan – Gusinje se nemoze pohvaliti komunalnim redom

 

Smeće na svakom koraku

GU­SI­NjE – Sta­ra na­rod­na iz­re­ka ka­že da je dvo­ri­šte ogle­da­lo ure­đe­no­sti ku­će. Gu­si­nje se na tom po­lju ne­ma či­me po­hva­li­ti iako bi po svom po­lo­ža­ju i pred­no­sti­ma ko­je mu da­je pri­rod­na oko­li­na mo­glo da bu­de ogle­da­lo dru­gim gra­do­vi­ma ka­ko tre­ba da iz­gle­da­ju.
Na­i­me, na sa­mom pri­la­zu Gu­si­nju sa­če­ka­će vas go­mi­le sme­ća, a pri pro­la­sku cen­trom čar­ši­je bi­će vam ja­sno ka­ko funk­ci­o­ni­šu gu­sinj­ske slu­žbe i usta­no­ve.
A pro­la­zni­ci, i stra­ni i do­ma­ći, ba­ce po­gled na to ru­glo po uli­ca­ma i oko uli­ca, za­pu­še nos zbog smra­da, bo­re­ći se za va­zduh, i u ču­du što je to ta­ko pro­du­že da­lje. Ni­je te­ško za­klju­či­ti šta ta­da po­mi­sle oni ko­ji do­đu sa stra­ne i ve­li­ko je pi­ta­nje da li će po­že­lje­ti da opet do­đu u Gu­si­nje.

Opsirnije

Pla­vlja­nin Fa­ruk Re­dže­pa­gić sa pri­ja­te­lji­ma cisti Alipasine izvore u Gusinju

 

Uklanjamo sve što nije od majke prirode, a na kraju ćemo angažovati traktor da se to odnese tamo gdje mu je mjesto. Snašli smo se za četiri para ribarskih čizama, nekoliko gvozdenih grabulja i vila i evo zasukali rukave da nastavimo sa započetim poslom – kaže Redžepagić

GU­SI­NjE – Pla­vlja­nin Fa­ruk Re­dže­pa­gić sa pri­ja­te­lji­ma Ru­fe­tom Pu­ri­ši­ćem, Sa­li­hom Mu­si­ćem i Sa­du­di­nom Ca­no­vi­ćem i pro­te­klog vi­ken­da je or­ga­ni­zo­vao ak­ci­ju či­šće­nja Ali-pa­ši­nih iz­vo­ra, ka­ko bi na­sta­vi­li sa po­slom ure­đe­nja tog bi­se­ra pri­ro­de. Oni su ak­ci­ju za­po­če­li na­kon Ilin­dan­skog sa­bo­ra.
Re­dže­pa­gić već 41 go­di­nu ži­vi i ra­di u Švaj­car­skoj, a go­di­šnje po ne­ko­li­ko pu­ta do­đe u za­vi­čaj i uvi­jek po­kre­ne ne­ku ko­ri­snu ak­ci­ju.
On je is­ta­kao da je bio raz­o­ča­ran ka­da je vi­dio ka­ko je ta tu­ri­stič­ka atrak­ci­ja za­pu­šte­na i za­tr­pa­na ot­pa­dom, pa je od­lu­čio da sa svo­jim pri­ja­te­lji­ma re­a­li­zu­je ak­ci­ju ka­ko bi ko­li­ko-to­li­ko, upri­sto­ji­li taj pro­stor.
– Ovog vi­ken­da or­ga­ni­zo­va­li smo jed­nu ve­ću ak­ci­ju. Či­sti­mo vo­de­nu ma­ho­vi­nu, al­ge, sit­ni­je ra­sti­nje i ra­zni ot­pad: fla­še, ča­še, če­po­ve, pa­pir, ke­se, dr­va… To uti­če na uku­pan am­bi­jent Ali­pa­ši­nih iz­vo­ra, ome­ta­ju­ći i nor­ma­lan pro­tok vo­de. Da­kle, ukla­nja­mo sve ono što ni­je od maj­ke pri­ro­de, a na kra­ju će­mo an­ga­žo­va­ti trak­tor da se to od­ne­se ta­mo gdje mu je mje­sto. Sna­šli smo se za če­ti­ri pa­ra ri­bar­skih či­za­ma, ne­ko­li­ko gvo­zde­nih gra­bu­lja i vi­la i evo za­su­ka­li ru­ka­ve da na­sta­vi­mo sa za­po­če­tim po­slom – ka­zao je Re­dže­pa­gić.
On je mi­nu­log pet­ka bio na kon­sul­ta­ci­ji kod pred­sjed­ni­ce op­šti­ne Gu­si­nje Ane­le Če­kić, da za­tra­ži sa­gla­snost da te ra­do­ve iz­vo­de me­ha­ni­za­ci­jom.

Opsirnije

Dani Dijaspore u Grebajama – U BRATSKOM ZAGRLJAJU

 

GUSINjE – Na Grebajskoj prostranoj ravnici, prigrljenoj nebeskim vrhovima Prokletija, prije dva dana bila je prava slavljenička atmosfera. Uz zavičajna i druga kola, pjesme i igre, stiske ruku i rodbinske i plemenske zagrljaje i poljupce, tradicionalno je održana manifestacija „Dan dijaspore” uz bogat kulturno-zabavni program u organizaciji i podršci Fondacije „Gusinje”. Manifestaciji u Grebajama pored opštinskog rukovodstva na čelu sa predsjednicom Anelom Čekić, prisustvovao je i ministar sporta u Vladi Crne Nikola Janović.
Čekićeva je iseljenicima, sugrađanima i prijateljima, uputila dobrodošlicu i poželjela lijep boravak u zavičaju i Grebajama. 

Opsirnije

UGASENI POZARI NA PROSTORU PLAVA I GUSINJA

 GU­SI­NjE/PLAV –Uz ve­li­ke na­po­re pri­pad­ni­ka Va­tro­ga­sne je­di­ni­ce u Pla­vu i za­po­sle­nih u NP „Pro­kle­ti­je“ i Upra­vi za šu­me –je­di­ni­ca u Pla­vu, po­žar na Pro­kle­ti­ja­ma ko­nač­no je uga­šen. Abi­din Mu­sić, ko­man­dir Va­tro­ga­sne je­di­ni­ce u Pla­vu, pod­sje­tio je da su po­ža­ri po­če­li na pla­ni­na­ma Ru­ža i Bje­la­ja na prost­oru plav­ske op­šti­ne i Pod­go­ja na gu­sinj­skoj te­ri­to­ri­ji. -U Vu­sa­nju ni­je­smo ima­li te­žih in­ter­ven­ci­ja, ali po­žar na Ru­ži i Bje­la­ji, kao i na Ve­li­kom … Opsirnije

ISTEKAO UGOVOR OPŠTINE GUSINJE SA KOMUNALNIM USLUGAMA IZ PLAVA, GRAĐANI NEGODUJU

 

Vode nema a smeća na pretek

Preduzeće Komunalne usluge je ispoštovalo ugovor koji je istekao 30. juna i mi više nemamo obaveza prema Opštini Gusinje – pojasnio je Jakup Canović Tačno je da je ugovor sa Komunalnim u Plavu postojao do 30. juna, ali se očekivalo da će oni i dalje obavljati te usluge kod nas, jer mi im sve to mjesečno plaćamo. Problem je što mi nemamo ni specijalizovanu mehanizaciju za tu vrstu poslova, ali moramo riješiti problem –kaže Sanel Balić

GU­SI­NjE – U cen­tru Gu­si­nja ju­če uju­tru osva­nu­le su go­mi­le sme­ća. Oči bo­du mi­ni de­po­ni­je u cen­tru čar­ši­je, ta­ko da pro­la­zni­ci, ko­jih je ovih da­na ve­ći bro­ju jer do­la­ze lju­di iz svi­je­ta na go­di­šnje od­mo­re u za­vi­čaj, ču­dom se ču­de što je to ta­ko i pi­ta­ju se šta ra­de ko­mu­nal­ci. Pro­blem je već i zbog to­ga što već dru­gi dan u Gu­si­nju ne­ma ni vo­de, a po­u­če­ni is­ku­stvi­ma iz pret­hod­nih go­di­na, Gu­si­nja­ni ka­žu da je na­red­nih par mje­se­ci ne­će ni bi­ti, po­go­to­vo za one na vi­so­či­jim spra­to­vi­ma.
-Ovo je ne­shva­tlji­vo! Pr­vi za­da­tak sva­ke vla­sti tre­bao bi da bu­de obez­bje­đe­nje ko­mu­nal­nog re­da ka­ko bi ži­vot gra­đa­na funk­ci­o­ni­sao u zdra­vom am­bi­jen­tu. Ljet­nji je pe­ri­od, po­ja­ča­no pri­su­stvo tu­ri­sta, ka­ko nas Gu­si­nja­na ko­ji ži­vi­mo u ino­starnstvu i ov­dje do­la­zi­mo na od­mo­re, ta­ko i pla­ni­na­ra, ek­spe­di­ci­ja, đa­ka i stu­de­na­ta… a pr­vi su­sret sa Gu­si­njem je sme­će i to u sred gra­da. Stvar­no ne­za­mi­sli­vo. Pro­blem pri­či­nja­va i to što ne­ma vo­de, ali to ov­dje ni­je ne­po­zna­ni­ca. Naj­go­re je što se ne vi­di da se ov­dje išta ra­di. Sve ono što smo pri­mi­je­ti­li pro­šle go­di­ne kao pro­blem i ove go­di­ne smo evi­den­ti­ra­li i ne­ma tu šta da se pri­ča, a na­ža­lost, ka­ko se či­ni, ni da se oče­ku­je –ko­men­ta­ri­šu Gu­si­nja­ni ko­ji ov­dje ko­ri­sti go­di­šnje od­mo­re.

Opsirnije

MJEŠTANI SA PROSTORA KOMARAČKE I METEŠKE RIJEKE VRATILI KAMIONE SA MATERIJALOM ZA RADOVE NA HIDROELEKTRANI

 

Nema gradnje prije razgovoraPozivamo da dođu svi ministri, i poljoprivrede, i održivog razvoja i turizma, i ekologije, i ljudskih prava, svi, kompletna vlada da dođe ovdje i da razgovaramo, i da vide naše muke i šta nam se radi, pa ako su ljudi da nas zaštite, ako ne mi smo po temelju poginuli – poručio je Salih Kandić

PLAV -Mje­šta­ni plav­skih se­la Ko­ma­ra­ča, Ja­re, Me­teh, Gra­di­ne oku­pi­li su se ju­če na ras­kr­sni­ci pu­ta Ja­re-Me­teh da za­u­sta­ve ka­mi­o­ne ko­ji su no­si­li ma­te­ri­jal za grad­nju mi­ni hi­dre­o­e­lek­tra­na na na Ko­ma­rač­koj i Me­te­škoj ri­je­ci. Oku­plje­ni mje­šta­ni su ne­go­do­va­li zbog na­ja­vlje­nih ra­do­va i ne­pri­li­ke u ko­ji­ma su se, ka­ko su tvr­di­li, na­šli. Ka­mi­o­ne sa gra­đe­vin­skim ma­te­ri­ja­lom su vra­ti­li i is­ta­kli da su ri­je­še­ni da svim sred­stvi­ma bra­ne da im se us­kra­ti pra­vo na eg­zi­sten­ci­ju i ne­sme­tan ži­vot na nji­ho­vim vje­kov­nim og­nji­šti­ma.
Je­dan od mje­šta­na, Sa­lih Pej­či­no­vić, ka­zao je da se osje­ća­ju po­ni­že­no i od­ba­če­no, i da pro­sto ne zna­ju šta da ra­de i ka­ko da za­šti­te pra­vo na ne­sme­tan ži­vot i mir­no uži­va­nje u svo­joj imo­vi­ni. 

Opsirnije

FOS saznaje: Dio osoblja “Kule Damjanove” nije shvatio ozbiljnost situacije

  Povodom požara koji je juče izbio u hotelu “Kula Damjanova” u Plavu, a u kojem je boravilo preko 120 gostiju, među kojima je bilo i 70-oro djece, oglasio se i jedan od roditelja koji je juče bio na licu mjesta. On je u izjavi za FOS rekao da pojedinci zaposleni u tom hotelu nijesu shvatili ozbiljnost upozorenja da se pojavio dim u sobama i da nakon toga nijesu adektvatno reagovali. “Kula Damjanova” nakon požara, Foto: … Opsirnije

Gusinjanin Dzenan Radoncic u emisiji Agrosaznanje

 

Istaknuti fudbaler rodom iz Gusinja poslije svoje uspjesne  karijere odlucio je da se bavi poljoprivredom. 

Izgorio hotel Kula Damjanova u Plavu

  Hotel Kula Damjanova na obali Plavskog jezera izgorio je danas u požaru koji izbio oko 15 sati. Gosti i osoblje hotela su na vrijeme evakuisani, pa nije bilo povrijeđenih. Očevici su Portalu RTCG kazali da je vatra planula na gornjim spratovima i da su gosti i osoblje hotela uspjeli na vrijeme da se evakuišu. Vatra je brzo zahvatila druge djelove građevine zbog materijala koji je lako zapaljiv. Iako su … Opsirnije

Gusinjski parlamenat povjerio novu funkciju podpredsjednika opstine Husu (Belom) Brdakicu

Na osnovu obavezujuceg zakona  lokalnih samouprava o dodjeli podpredsjednickih funkcija u Crnoj Gori, Skupstina opstine Gusinje u okviru svojeg statuta, povjerila ovu funkciju magistru Informatike gos. Husu Belom Brdakicu – prenijeo je najtransparentniji glas zavicaja, Radio Gusinje. Uz saglasnost i dogovor da odbornik iz Partije za Gusinje mr. Huso Brdakic se imenuje za ovu funkciju, podrzali su svi koalicioni partneri u lokalnoj samoupravi kao i predsjednica opstine Anela Cekic, sto ulijeva … Opsirnije

Komentar dana – Rijeci hvale za organizovani Iftar

 Upreliceni Iftar od strane UOFG odusevio Gusinjane Gusinje – Sa punim pravom poslednja akcija UOFG organizovanjem Iftara u centru Gusinjske carsije je  izazvala dosta pozitivnih emocija kod gradjana. Autor teksta je naglasio da je dijaspora jos jedini faktor koji se brine o gradjanima Gusinja – aludirajuci na trenutno drustveno-socijalnu situaciju u zavicaju.  Izabrani komentar je postavljen na FB “Portobella restaurant &pizzeria” “Draga nasa velicanstvena dijasporo,od sveg srca hvala na predivnom … Opsirnije

Fondacija Gusinje iz Njujorka organizovala iftar u svom zavičaju uz vatromet

 GUSINJE- U organizaciji Fondcije “Gusinje” iz Njujorka večeras je u gusinjskoj čaršiji priređen iftar za sve građane Gusinja.Iftar je organizovan na otvorenom u centru Gusinja ispred Nove Džamije. Program je vodio imam Nove Džamije u Medžlisu Islamske zajednice Gusinje Alen ef.Šabović, izrazivši veliku zahvalnost Fodnaciji na jednom od većih projekata. “Želim se ispred Medžlisa Islamske zajednice Gusinje zahvaliti na iftaru, ali i po prvi put ovako javno, na najvećem projektu koji … Opsirnije

APEL NADLEŽNIMA ZBOG POTENCIJALNE OPASNOSTI NA VODOPADU GRLJA

 Zaštitna ograda čeka sanacijuHitno popraviti zaštitnu ogradu GU­SI­NjE – Za­štit­na ogra­da na vo­do­pa­du Gr­lja u Vu­sa­nju ošte­će­na je po­lo­vi­nom fe­bru­a­ra. Iz plav­ske po­li­ci­je je sa­op­šte­no da je ogra­du ošte­ti­lo ne­vri­je­me, ali se spe­ku­li­sa­lo i da je u pi­ta­nju (ne) dje­lo ne­po­zna­tih van­da­la. Bi­lo ka­ko bi­lo, ogra­du još ni­ko ni­je po­pra­vio, pa pri­je­ti opa­snost i mje­šta­ni­ma i po­sje­ti­o­ci­ma ko­ji obi­la­ze ovu pri­rod­nu lje­po­tu u bli­zi­ni Gu­si­nja. Na­ro­či­to su u opa­sno­sti dje­ca … Opsirnije

Starici slomili nos i jagodične kosti

 “Smrt Gordane Dašić u direktnoj je uzročno-posljedičnoj vezi sa radnjama provalnika”, saopšteno je “Vijestima” iz tužilaštva Smrt Gordane Dašić (84) iz Brezojevice kod Plava u direktnoj je uzročno-posljedičnoj vezi sa radnjama provalnika,  koji su joj nanijeli teške povrede u vidu preloma nosa i jagodične kosti, pri čemu je došlo do začepljenja disajnih puteva, usljed čega je nastupila smrt. … Opsirnije

GUSINJE – TRASA ZA PREVOZ DROGE?

 Razocaravajuce i ponizavajuce za gradjane Gusinja da se granicni prelaz u Grncaru moze koristiti za prevoz opojnih droga iz Albanije. Državljanin Albanije Arben Dermani (39) i Novak Novović (30) iz Andrijevice, tvrdili su juče da nisu znali da od Gusinja do Berana prevoze 80 kilograma marihuana. Optuženi za šverc narkotika, u bjelopoljskom Višem sudu saopštili su da su mislili da 6. aprila prevoze duvan. Građevinski inženjer Dermani, kazao je da … Opsirnije