Glavna→Categories Organizacije Log in

FONDACIJA GUSINJE URUČILA DONACIJU OŠ „DŽAFER NIKOČEVIĆ”

 

Školski inventar vrijedan 5.300 eura

GU­SI­NjE –Fon­da­ci­ja „Gu­si­nje“ iz Nju­jor­ka do­ni­ra­la je skol­ski in­ven­tar Osnov­noj ško­li „Dža­fer Ni­ko­če­vić“ u Gu­si­nju. Do­na­ci­ja se sa­sto­ji od 100 sto­li­ca i 50 sto­lo­va za uče­ni­ke, ka­te­dri za na­stav­ni­ke, škol­skih ta­bli i plo­ča za na­slo­ne i vri­jed­na je oko 5.300 eura. In­ven­tar je ško­li uru­čio ko­or­di­na­tor Fon­da­ci­je za Evro­pu i Cr­nu Go­ru Su­lja Đon­ba­lić, ko­me se di­rek­tor ško­le Še­rif Fe­ra­to­vić, kao i svi­ma u Fon­da­ci­ji, naj­to­pli­je za­hva­lio. Đon­ba­lić je uru­ču­ju­ći do­na­ci­ju iz­ra­zio za­do­volj­stvo što se na­la­zi u ško­li u ko­joj je i on za­vr­šio osnov­no obra­zo­va­nje.
-Po­seb­no sam ra­do­stan što sam u po­zi­ci­ji da mo­gu da uči­nim ne­što za ovu ško­lu u ko­joj sam bio đak i osnov­no ško­lo­va­nje tu za­vr­šio još dav­ne 1959. go­di­ne. Ni­je­smo mi slu­čaj­no iza­bra­li ovu ško­lu za do­na­ci­ju, već što nas u di­ja­spo­ri ve­že no­stal­gi­ja za svo­jim kra­jem, po­go­to­vo za ovu ško­lu u ko­joj smo na­pra­vi­li pr­ve ko­ra­ke na pu­tu ka škol­skom i ži­vot­nom usa­vr­ša­va­nju. Dra­go mi je što ova na­ša ško­la ima za­pa­že­ne re­zul­ta­te na svim po­lji­ma i že­lim da ta­ko i na­sta­vi­te. Že­lim i da vam pre­ne­sem po­zdra­ve čla­no­va Fon­da­ci­je ko­ja je zdu­šno po­dr­ža­la da se ova do­na­ci­ja re­a­li­zu­je, što evo da­nas i či­ni­mo, sa že­ljom da se u no­vom in­ven­ta­ru ko­mot­ni­je osje­ća­te. Već 11 go­di­na po­sto­ji Fon­da­ci­je Gu­si­nje i pr­va nje­na do­na­ci­ja bi­la je upra­vo ovoj ško­li. Ini­ci­ra­li smo i ak­ci­ju za iz­grad­nju mo­der­nog sport­skog po­li­go­na na škol­skom igra­li­štu, za sve vr­ste spor­to­va, što je in­ve­sti­ci­ja ko­ja će se re­a­li­zo­va­ti sa­rad­njom Fon­da­ci­je sa Op­šti­nom i ško­lom –ka­zao je Đon­ba­lić.

N.V.

Izvjestaj aktivnosti Fondacije “Gusinje” od pocetka osnivanja do danas

 

Uvecaj

Fondacija “Gusinje” je od pocetka osnivanja 2006 do 2017 god. prikupila blizu 800,000.00 ili tacnije 799,751.00 dolara. Ukupno je imala 722 donatora. Od prikupljenih sredstava u zavicaju je ulozila 454,185.00 dolara u razlicitim aktivnostima i projektima. Detaljni podaci o svim aktivnostima i utrosenim sredstvima je prilozen i dostupan svim clanovima Upravnog odbora kao i svojim vjernim donatorima koji se po uobicajenom protokolu i pravilniku rada organizacije anlizira na godisnjoj Skupstini.

Vise detalja o aktivnostima rasporedjeni hronoliski i tabelarno, dostavljeno je nasoj redakciji od secretara UOFG, kako bi bilo dostupno siroj javnosti.

Prema dostavljenim podacima Fondacija “Gusinje” pokazuje kapacitet najuspjesnije organizacije u dijaspori. Navedene sprovedene aktivnosti su odraz povjerenja njenih donatora: transparentnost, pozrtvovanost i zajednicka ljubav prema zavicaju.

 

 


Spisak donatora Fondacije “Gusinje” sa Donatorske veceri 2016 god.

 

FONDACIJI GUSINJE JE ZA 2017 GOD. DONIRANO 56,250.00 DOLARA

Upravni odbor Fondacije “Gusinje” je objavio spisak svojih clanova i donatora za 2016 godinu.

Upravni odbor Fondacije “Gusinje” zeli jos jednom da se zahvali svojim donatorima na povjerenju koji joj pruzaju.

Avdovic Mirza500$ 
Ahmetaj Jusef200$(za groblje)
Ahmetaj Jusef300$
Balic Esko500$
Balic Almir1,000$
Balic Ermin500$
Balidemaj Dema1,000$
Brdakic Dzafer500$
Brdakic Asmir500$
Bektesevic Murat100$
Bektesevic Zama Kemal200$
Bicic Dzeka200$
Bicic Nedzad300$
Bicic Dzenad500$
Bicic Amel100$
Cekic Brgan500$
Cekic Medin100$
Cecunjanin Sukrija500$
Curanovic Novo Daniel500$
Djombalic Sulja500$
Dervisvic Husko200$
Dervisevic Aljo200$
Dervisevic Naser500$
Dervisevic G. Safet100$
Deljanin Safet1,000$
Deljanin Hadzi Suljo500$
Deljanin Pajo, Ibrahim200$
Deljanin Izet200$
Deljanin Iso400$
Durakovic Medo300$
Djokovic Elvedin100$
Durakovic Nedzad100$
Euro Glas (Indors)300$
Feratovic (Fejza) Ramo300$
Feratovic Rasim100$
Feratovic Raif100$
Grisaj Djon500$
Grisaj Nikola200$
Hadziusovic Senad200$
Hot Hiljmo500$
Hot Haljilj300$
Hot (Haka) Jasmin i Mensur200$
Hot Djuka200$
Hot Hamo200$
Ibrahimagic Rifat i Anes300$
Jedadic Seko200$
Juljevic M. Nedzad500$
Kolenovic Hasa Zeko500$
Kolenovic R. Izet300$
Kolenovic Duljo300$
Kolenovic (Ramiza) Safet300$
Kolenovic Almir300$
Kolenovic Samir300$
Kolenovic Ramiz200$
Kolenovic Halim100$
Kolenovic H Seka500$
Kolenovic H. Safet300$
Kolenovic Hadzi Ago200$
Kolenovic Etem500$
Kolenovic Husov Safet, Bajram300$
Koljenovic Dzeko100$
Kolenovic Haljim100$
Koljenovic Redzepa Safet500$
Kastrat Dzavid500$
Kastrat Anes500$
Kastrat Senad500$
Lalicic Sabahudin300$
Loncarevic Ekrem300$
Mulamekic Safet500$
Music Zijo500$
Music Zijo300$
Mrkulic Eldan, Elisa i Adnan500$
Muminovic Rasim100$
Muminovic Bernard100$
Muminovic Hafiz100$
Novaj Teufik100$
Novaj Fadilj100$
Novaj Sefket100$
Nikac Djon100$
Nikocevic Juso200$
Nikac Djelos100$
Omeragic Enis500$
Osmanovic Huso500$
Omeragic Ermin500$
Omeragic Mino500$
Pjetrovic Ruzdo500$
Pjetrovic Ljuljo200$
Pjetrovic Zuvdo200$
Pirovic Ibrahim500$
Pirovic Muhamed500$
Pjetrovic Becir300#
Piroviv Mahmuta Aljo500$
Pirovic Jazo100$
Radoncic Refko2,000$
Radonicic M. Sacir500$
Radoncic A. Hamdo500$
Radoncic Ganija500$
Radoncic Teufik500$
Radoncic Mirsad2,000$
Radoncic Ibrahim500$
Radoncic (Semsa) Rafet500$
Radoncic (Sacirov) Ferat100$
Radoncic Agrard100$
Radoncic Davud100$
Radoncic Kadro500$
Radoncic H. Dzeno200$
Radoncic (Skendov) Sead200$
Radoncic Elhan 100$
Radoncic Mersland100$
Radoncic Sead500$
Radoncic Omera Adis500$
Radoncic Sefkija250$
Radoncic O. Ismet200$
Radoncic Zlatan500$
Rasic Fajko500$
Rasic Denis500$
Rasic Enis200$
Rasic Mirsad100$
Rugovac Esad200$
Sokoli Orhan500$
Sujkovic Hamza100$
Sujkovic Rifat100$
Sujkovic Dzevahira100$
Sehovic Servet300$
Sujak Ismet500$
Sujak Suco300$
Sujak Seva200$
Kandic Abedin200$
Toskic Rasim500$
Toskic Ragip200$
Toskic Bislim200$
Toskic Zejdija200$
Toskic Senad200$
Vuckcanj Pero100$
Vucetovic Lamin2,500$
.

 

Sastanak UO Fondacije Gusinje

 

Postovani clanovi UO,

Obavjestavamo vas da ce se sastanak UO Fondacije Gusinje odrzati u Ponedeljak 04/03/2017god. sa pocetkom u 7:00pm u prostorije Fondacije Gusinje.

Prisustvo svih clanova obavezno.

 

Upravni odbor Fondacije Gusinje

Predsjednik,

Braho Radoncic

Predstavnici Ambasade Crne Gore se susreli sa Izvrsnim odborom Fondacije Gusinje u Njujorku

 Izvrsni odbor Fondacije Gusinje na celu sa novim predsjednikom UO gos.Brahom Radoncicom se sastao sa osobljem Ambasade C.G. u Njujorku. Pocetkom ovog mjeseca u prostorijama generalnog konzulata C.G. u Njujorku je odrzan prijateljski sastanak izmedju Izvrsnog odbora Fondacije Gusinje i Generalnog Konzulata Crne Gore koji je predvodio Ambasaor gos. Zeljko Stamatovic, novi zamjenik doskorasnjeg gos. Zorana Jankovica. U prijateljskom razgovoru predstavnici obje strane su razmijenili misljenja i izrazili spremnost za … Opsirnije

Fondacija “Gusinje” je izabrala novo rukovodstvo (spisak clanova)

 

BRAHO RADONCIC
Predsjednik UO Fondacije Gusinje

Braho Radoncic ce biti novi predsjednik UO Fondacije “Gusinje”

Braho Radoncic je rodjen u Gusinju u uglednoj familiji iz Dosudja, prije odlaska u SAD je sa svojom porodicom zivio i radio u Tivat. Otac je poznatog rukometasa Damira Radoncica a djed nadaleko poznatog mladog kosarkasa Dina Radoncica. Jedan je od najvecih aktivista u nasoj zajednici u Njujorku. Obavljao je razlicite funkcije u udruzenjima i organizacijama koje su bitisale u Njujorku sve do pristupanja u humanitarnu organizaciju Fondaciju “Gusinje”. Sa sobom nosi dugogodisnje iskustvo u radu organizacije i odlican je poznavalac prilika u drustvu. Jedan je od osnivaca Fondacije “Gusinje” i u istoj je jedan od glavnih stubova organizacije. Desetogodisnje djelovanje u Fondaciji “Gusinje” je ostavilo za njim mnogo predloga i ideja kao i rada, sto je svakako velikim dijelom  ucinilo ovu organizaciju jos vise prepoznatljivom u nasoj dijaspori i zavicaju.  

Opsirnije

Tri godine od dobijanja opstine Gusinje (Video)

 

INTUZIJAZAM KOJI GUBI NADU

 Njujork- Prije tri godine Gusinje je postalo opstina. Kako u gusinju tako u dijaspori slavlju nije bilo kraja, jer se ostvario visedecenijski san gradjana gusinja. Ipak intuzijazam i ocekivanja onih koji su se nadali i radili na ostvarivanju ovog sna, danas su se pokazali kao previse ambiciozni i polako gube nadu. Aktivnosti i zelje Gusinjske dijaspore da Gusinje krene putem razvoja i prosperiteta naisla je na opste nerazumijevanje i odbojnost politickih subjekata koje je rezultiralo vec tri godine ne-funkcionisanje opstinske administracije. Sistem u kojem partijski predstavnici posmatraju prevenstveno sa strane pozicioniranja sopstvenih interesa ostavili su gradjane Gusinja da traze svoju alternativu tj. kontiuniranom iseljavanju i potrazi za boljim zivotom u drugim drzavama svijeta. U gusinju se stanje ne poboljsava – ocekivanja se neostvaruju. “Nista neobicno za taj dio svijeta”.

Video snimak koji objavljujemo ce nas podsjetiti na sav taj intuzijazam i nadu, kao i emotivni govor predstavnika Fondacije “Gusinje” povodom proslave opstine Gusinje u Njujorku.

Obavjestenje za javnost – Fondacija “Gusinje” bira novo rukovodstvo

 

ZAKAZANA IZBORNA SKUPSTNA FONDACIJE “GUSINJE”

Njujork- Humanitarna organizacija Fondacija”Gusinje” sa sjedistem u Njujorku u skladu sa pravilnikom rada organizacije ce Februara 25-og tekuce godine odrzati Izbornu skupstinu na kojoj ce se birati novo rukovodstvo. U saopstenju F.G. se navodi da ce se na glasackim listicima birati novi: Predsjednik, Podpredsjednik, Sekretar, Administrator, Blagajnik, Pomocnik blagajnika, Koordinator za zavicaj, Koordinator odbora za omladinu, sport i kulturu, Koordinator odbora za humanitarno-socijalnu djelatnost i Koordinator za informativno-uredjivacku djelatonost. Pozivaju se clanovi i donatori koji zele participirati u rukovodjenju organizacije da prisustvuju izbornoj skupstini u Subotu  25. Februara u prostorijama Fondacije Gusinje.

Opsirnije

Obavjestenje

 

Obavjestavaju se clanovi Upravnog odbora Fondacije Gusinje da ce se redovni sastanak UOFG odrzati u Ponedeljak, Jan. 30. 2017. 6pm. Sastanak ce se odrzati na Astoriji u prostorijama Fondacije Gusinje.

Mole se svi clanovi UO da prisustvuju sastanku a eventualni nedolazak prijaviti sekretaru.

Sekretar.

Anela Cekic pozvala Fondaciju Gusinje na saradnju

 

Fondacija Gusinje je osnovana 2006 godine u Njujorku sa ciljem da pomogne zavicaju kroz razlicite oblike pomoci kako bi se poboljsali uslovi zivota u zavicaju. Regionalno ratno stanje u tom periodu ucinilo je naglo pogorsanje zivotnih uslova u zavicaju, sto je aralmiralo brojnu gusinjsku dijasporu i rezultiralo osnivanjem Fondacije Gusinje u Njujorku. Kao i svaka nova organizacija u pocetni period rada, Fondacija Gusinje je pracena odredjenim trmbulentnim periodima, gdje odredjeni ljudi nijesu mogli uskladiti svoje interese i vizije u nacinu rada organizacije i nakon toga su pokrenuli jaku medijsku hajku na vodece ljude u Fondaciji i na rad same organizacije. Posledice ovakvih desavanja se osjecaju i danas, medjutim uporan rad tokom proteklih godina koji je sa sobom donosio i pozitivne rezultate u zavicaju i dijaspori, ucinio je jasniju sliku o ulozi ove organizacije, njenim ciljevima i planovima u zavicaju.

Opsirnije

Fdacija Gusinje obiljezila 10 godina postojanja u Njujorku (foto galerija od 350 slika)

 

LIJEPO JE BITI GUSINJANIN I PLAVLJANIN NA OVAKVOJ PROSLAVI

Koliko je Fondacija Gusinje respektabilna i koliko joj se vjeruje u dijaspori govori i podatak da su njeni vjerni clanovi i donatori ove noci donirali znacajnja financijska sredstva od preko 50,000 dolara bez konkretnog povoda, sto jos jednom potvrdjuje njen snazan ugled u dijaspori i odbacuje sva drugacija spekuliranja.

Njujork – Prijatelji Fondacije Gusinje su ispunili Renaissansce restoran do poslednjeg mjesta da bi proslavili zancajan Jubilej najace nase organizacije u dijaspori. Donatori, clanovi, simpatizeri, politicki predstavnici Crne Gore, predstavnici udruzenja, omladnsko udruzenje u Njujorku C.C., a u poslovnom zivotu najvecim dijelom vlasnici kompanija, biznisa drugi uspjesni ljudi skupili su se u Nedjelju vece kako bi predstavili plavo-gusinjsku dijasporu u najboljem mogucem svjetlu. Cjelokupan ambijenat za razliku od uobicajenih svadbenih restorana davao je posve drugaciju sliku i izazivao je osjecaj raskosnosti, ponosa i vaznosti u svakoj osobi. Ovakvu sliku su upotpunili izgled predivnog restorana, uspjesni ljudi kako gostiju tako i domacina, zatim organizatorske sposobnosti gdje su uprilicili prikladan program za ovakvu vrstu okupljanja. Zahvaljujuci vjernim sponzorima  koji su njih 25-oro donirali preko 10,000 dolara za ovo vece, kao i  nasih dobrovoljnih domacica,  gosti su uzivali u bezplatnom izobilju razlicite hrane ukljucijuci i one iz nasih kuhinja kao sto su “mantije i baklave i dr. poslastice.  Kada govorimo o nasim sponzorima treba napomenuti da “rekord” sponzora i onih koji podrzavaju rad jedne nase organizacije ili udruzenja u dijaspori, da ustvari taj rekord je uvijek bio tu i nije isao nigdje dalje od Fondacije Gusinje bez obzira sto su se u skorasnjem vremenu mogle cuti i neke drugacije izjave. Ovu konstataciju formulisemo “zbog istine” kako to zele cesto kazati nosioci takvih netacnih izjava.

Koliko je Fondacija Gusinje respektabilna i koliko joj se vjeruje u dijaspori govori i podatak da su njeni vjerni clanovi i donatori ove noci donirali znacajnja financijska sredstva od preko 50,000 dolara bez ikakvog povoda, sto jos jednom potvrdjuje njen snazan ugled u dijaspori i odbacuje sva drugacija spekuliranja.

Opsirnije

Cestitka iz Njemacke povodom Jubileja Fondaciji Gusinje

 
Postovani Predsjednice, clanovi upravnog odbora, dragi gosti iz Domovine i Dijaspore:
 
Povodom desetogodisnjeg uspjesnog rada i zajednickog truda i velikog uspjeha nase Fondacije, koristim priliku da vam ovim putem u ime moje i u ime nasih simpatizera iz Njemacke i Zapadne Evrope , i Saveza Crnogorskih Asocijacija Njemacke, pozelim Srecno jubilarno donatorsko vece i pozelim vam u buducnosti puno uspjeha i dobrog zdravlja. Ujedno zelim svima vama , vasim gostima Srecne Novogodisnje i Bozicne praznike.
Murat Julevic – Predstavnistvo Fondacije Gusinje za Zapadnu Evropu i
Savez Crnogorskih Asocijacija Njemacke –  Njemacka

CESTITKA IZ PLAVA POVODOM VELIKOG JUBILEJA DESETOGODICNJICE RADA I POSTOJANJA FONDACIJE GUSINJE

 

Ibrahim Huseinovic

U svoje licno ime i u ime ogromnog broja zdravomislecih ljudi Gusinja i Plava ma gdje da se nalaze, upucujem iskrene cestitke povodom ovog znacajnog jubileja DESETOGODISNJICE RADA FONDACIJE GUSINJE, uz zelju da dugo i dugo trajete i doprinosite svom mjestu i narodu koji tu zivi. Samo iskreni ljudi i dikacari sto se ono kaze, mogu raditi dobra djela i izdvajati od svog imetka, od kojeg se neki nazalost dosta tesko odvajaju i skrtare, pa tim svojim cinom sebi umanjuju nafaku. Na Sudnjem danu cemo biti pitani, ne koliko smo zgrada i novca ostavili iza sebe, vec koliko smo bili darezljivi, koliko smo pomagali i donirali tamo dje je najprece i najneophodnije. Pogledajte draga braco i sestre, sta se samo ovih dana cini u jednoj do juce mirnoj Siriji, kako taj narod i njihovu djecu ubijaju, progone i naprosto brisu sa ovodunjalucke scene, a da oni nikom ni trunke nepravde nijesu ucinili.

Opsirnije

Fondacija Gusinje na prosloj sjednici pozitivno odgovorila na dva zahtjeva za pomoc u zavicaju

 

UO Fondacije Gusinje je odobrio financijsku pomoc iz buzeta organizacije u visini od 1,500 dolara za dvojicu nasih sugradjanina u zavicaju.

-Enisu Kanjizi iz Gusinja koji je u losem materijalnom stanju i koji evo vec dvije godine traga za nestalim bratom u Kosovu. Kanjiza je poslao zahtjev za financijsku pomoc kako bi mu pomogla prilikom troskova u potrazi za nestalim clanom familije. OU Fondacije Gusinje je simbolicnom pomoci u iznosu od 1,000$ uputio familiji Kanjiza u vidu podrske familiji  i zeljom za pozitivan ishod i na zadovoljstvo svih gradjana gusinja u sto skorijoj buducnosti.

Opsirnije

SREĆAN TI JUBILEJ FONDACIJO !

 

GUSINJE – Da su Gusinjani za svoje Gusinje vezani „pupčanom vrpcom“, da je ono za njih najljepše mjesto na ovozemaljskoj kugli, da ga vole „kao oči svoje“ – da su stalno njihove oči uprte  u svoj zavičaj, govori  „istina“ da je FONDACIJA „GUSINJE“ IZ NJUJORKA – oslonac ovim gorštacima, nejakima, nemoćnima, starijim osobama, bolesnima i porodicama koje se nalaze u stanju socijalne potrebe.
Punih deset godina od osnivanja FONDACIJE – niko kao FONDACIJA nije „poturio“ ledja – da svojim racionalnim  razmišljanjem, otvorenog srca, ne žaleći „dolar“ svojih članova i simpatizera  da   ULOŽI za „LJEPŠE GUSINJE“.

Opsirnije

Sponzori Jubilarne veceri Fondacije Gusinje 2016 (Galerija)

 

Njujork – Jubilarno vece Fondacije Gusinje koje ce se odrzati u iducoj Nedjelji 18. Dec. imace jaku podrsku vjernih donatora i sponzora. Organizator veceri radi na poslednjim pripremama, kako bi pruzili sto bolju atmosferu svojim gostima. Dugogodisnji trend ove organizacije koja okuplja okuplja uspjesne ljude i biznismene u iz dijaspore predstavlja jedan od glavnih stubova njenog uspjesnog rada.

Kao i predhodnih i ove godine ce gosti moci uzivati u izuzetnom ambijentu, bezplatnom ulazu hrani, picu i muzici uz najistaknutije licnosti drustveno-politickog zivota koji ce predstavljati maticnu drzavu , organizacije i udruzenja. Domacini ce ovog puta poseban akcenat staviti na zahvalnost svojim donatorima, clanovima i simpatizerima, koji su ih svih ovih godina pruzali nesebicnu podrsku.

Na ovoj proslavi su dobrodosli svi ljudi dobre volje iz nase zajednice bez obzira na razlike. Domacinu ce biti cast i zadovoljstvo predstaviti sve aktivnosti u predhodnim godinama.

Sudeci po broju sponzora moze se unaprijed reci da ce ovogodisnja proslava Jubileja jos jednom potvrditi respektabilnu ulogu Fondacije Gusinje u nasoj zajednici.  

DOSADASNJI OVOGODISNJI SPONZORI FONDACIJE GUSINJE SU: 

FONDACIJA GUSINJE 2006-2016 (Video galerija)

 

Tokom zadnjih deset godina rada Fondacija Gusinje je njenim aktivnostima zauzimala centar javnosti u dijaspori i zavicaju. Desetogodisnjim radom je steceno znacajno iskustvo u funkcionisanju organizacije i u odrzavanju postojanosti koje je ujedno i najduze u dijaspori. Zahvaljujuci svojem rukovodstvu, zatim vjernim donatorima i clanovima njene mogucnosti su nepregledne i neupitne. Neosporno je da je njen nacin rada pokazao maksimalan uspjeh u nasoj zajednici u odnosu na ostale organizacije i udruzenja. 

Pogledajte video galeriju aktivnosti Fondacije Gusinje

[huge_it_video_player id=”2″]

Fondacija Gusinje organizuje Jubilarno vece povodom desetogodisnjice osnivanja

 

poster-900FONDACIJA GUSINJE ORGANIZUJE PROSLAVU POVODOM DESET GODINA OD OSNIVANJA I USPJESNOG RADA

Proslava ce se odrzati u Nedjelju 18. Decembra ove godine u poznatom restoranu Renaissance Hall na Astoriji NY.
Postovani clanovi, donatori, simpatizeri i prijatelji,

pozivate se da prisustvujete svecanoj proslavi obiljezavanja deset godina postojanja i uspjesnog rada Fondacije Gusinje.

Fondacija Gusinje je osnovana 2006 god u Novembru mjesecu kao humanitarna organizacija sa sloganom “Za bolje i ljepse Gusinje” tj. za pomoc zavicaju. Od svojeg osnivanja do danas ostvarila je znacajnje rezultate narocito u zavicaju gdje je pokrenula mnogobrojnje infrastrukturne projekte, kao i na humanitarnom polju pomagajnja bolesnim i socijalno ugrozenima.

Opsirnije

Fondacija Gusinje organizuje proslavu jubilija 10 godina od osnivanja

  FONDACIJA GUSINJE ORGANIZUJE PROSLAVU POVODOM DESET GODINA OD OSNIVANJA  Proslava ce se odrzati u Nedjelju 18. Decembra ove godine u poznatom restoranu Renaissance Hall na Astoriji NY. Organizovanje ovakvih i slicnih manifestacija od strane Fondacije Gusinje u predhodnim godinama su vazile kao jedne od najspektakularnijih desavanja u toku godine u nasoj dijaspori, pa se ocekuje da ce i ove godine organizacioni tim biti na visini zadatka. O protokolu veceri … Opsirnije

Upravni odbor Fondacije Gusinje razmatra pruzanje podrske nekoj od sljedecih koalicija na lokalnim izborima u gusinju 16 oktombra

  Na sastanku UO Fondacije Gusinje u Njujorku razmatralo se trenutno stanje i politicka kriza vlasti koja vlada u poslednjih nekoliko godina u gusinju.  Njujork – Clanovi UO Fondacije Gusinje su odrzali svoju redovnu poslije-sezonsku sjednicu u Njujorku i na sjednici su razmijenili svoja iskustva i utiske  za vrijeme letnjih odmora  tokom  boravka u zavicaju. Oni su zapazili a sto se i dalo primjetiti, da je ovogodisnja ljetnja sezona u gusinju … Opsirnije

ČLANOVI UO FONDACIJE „GUSINJE” IZ NJUJORKA UPUTILI POMOĆ ZA LIJEČENJE DARKE JOVOVIĆ

 Donirali 1.550 dolara GU­SI­NjE -Na za­htjev Zo­ra­na Jo­vo­vi­ća iz Gu­si­nja, upu­će­nog Fon­da­ci­ji „Gu­si­nje“, za po­moć pri li­je­če­nju te­ško obo­lje­le su­pru­ge Dar­ke, maj­ke če­tvo­ro dje­ce, člano­vi Uprav­nog od­bo­ra fon­da­ci­je pri­ku­pi­li su 1.550 do­la­ra. Pred­stav­nik fo­na­di­je u Gu­si­nju Su­ljo Đon­ba­lić uru­čio je po­ro­di­ci Jo­vo­vić do­ni­ra­nu po­moć i is­ta­kao da fon­da­ci­ja za te­ku­ću go­di­nu još ni­je utvr­di­la bu­džet­ska sred­stva pa je dio čla­no­va UO ri­je­šio da po­moć da iz svo­jih lič­nih sred­sta­va. -Kao … Opsirnije

 

Za Andrijanino liječenje stiglo 1.910 dolara – Dan

    PLAV –Uprav­ni od­bor Fon­da­ci­je „Gu­si­nje” iz Nju­jor­ka, či­ji pred­sjed­nik je Re­fik Ref­ko Ra­don­čić, pre­ko predstavni­ka Fon­da­ci­je za za­pad­nu Evro­pu Mu­ra­ta Ju­le­vi­ća poro­di­ci Kne­že­vić iz Bre­zo­je­vi­ca uru­čio je do­na­ci­ju od 1.910 do­la­ra. Sred­stva su na­mi­je­­nje­na za li­je­če­nje An­dri­ja­ne Kne­že­vić (25), ko­ja se raz­bo­lje­la od sin­dro­ma he­pa­tič­nih ve­na, za­šta joj je je­di­ni spas tran­splan­ta­ci­ja je­tre na Aci­ba­dem kli­ni­ci u Tur­skoj. Po­moć su da­li: Erol Ra­don­čić, De­do Ra­don­čić, Su­lja Ra­don­čić, Dža­ko S. … Opsirnije

Svjetlost u sumornoj zbilji Gusinja-nasa dijaspora!

 Piše Samin Radončić urednik “Radio Gusinje” i dopisnik web. stranice Gusinje-info.com  Gusinje – Puno je projekata koji su pokrenuti, sufinansirani ili finansirani sredstvima (donacijama) nasih iseljenika iz dijaspore. Ukoliko bismo ih sada nabrajali plasim se da bi neke od njih zaboravili a priznacete bio bi to veliki grijeh. Ne grijeh prema uradjenom, vec grijeh prema donatorima. Mnogi ce mozda reci otkud strah od takvog grijeha? Pa zar dobra dijela onih koji su daleko od zavicaja zaista … Opsirnije

Odrzana redovna Skupstina Fondacije “Gusinje” – izvjestaj sa Skupstine

    Fondacija “Gusinje” je odrzala svoju redovnu Skupstinu za 2016god. 20. Marta u Njujorku u prostorijama Fondacije “Gusinje”. Skupstini je prisustvovalo cetrdesetak clanova i donatora. Oni su se blize  upoznali sa nacinom poslovanja i planovima Fondacije “Gusinje”. Prisutnima je blagajnik Esko Omeragic predocio financijski izvjestaj za proslu godinu i detaljno objasnio prihode i rashode za 2016 godinu. Clanovi su ocijenili da je Fondacija “Gusinje” 2016 god. veoma uspjesno poslovala … Opsirnije

Opstina i Fondacija Gusinje razmatraju plan uredjenja carsije

   Predsjednica opstine Gusinje vratila je odgovor UOFG za prijedlog uredjenja carsije, izmnjenu vodovodne i kanalizacione mreze u Gusinju.  Prema izvoru Fondacije Gusinje UO  bi obezbijedio financijske troskove za ovaj projekat.Predsjednica opstine Gusinje Anela Cekic je izrazila pozitivan stav na prijedlog FG U toku su kontakti i dogovori za razradu dokumentacije kako bi se zapocelo sa ovim projektom sto prije navodi se na stranici Fondacije Gusinje. … Opsirnije

Dijaspora traži uredjenje čaršije u Gusinju

 Fondacija za Gusinje iz Njujorka želi uloziti financijska sredstva iz budžeta organizacije za uredjenje užeg jezgra čaršije u Gusinju – saopštili su na portalu Gusinje-foundation.org.  U svojem dopisu predsjednik UO ove najjače organizacije u dijaspori gos. Refik Radoncic je zvanično uputio dopis vrhu lokalne uprave u Gusinju, o razmatranju predloga UO Fondacije Gusinje. Više detalja pogledate u dole navedenom dopisu;   Predsjednici Opštine Gusinje  Aneli Čekić   Postovana, obavjestavamo vas da je … Opsirnije