AERODROMI CRNE GORE URUČILI DONACIJU DJEČJEM VRTIĆU „PLAV”

Za bolju budućnost djece 2.000 eura PLAV –Pred­u­ze­će Aero­dro­mi Cr­ne Go­re, po­zi­tiv­no od­go­vo­riv­ši na za­htjev di­rek­to­ri­ce Jav­ne pred­škol­ske usta­no­ve Dječ­ji vr­tić „Plav“ Mi­ne­le To­šić Mar­ki­šić, i toj usta­no­vi do­ni­ra­li i uru­či­li 2.000 eura. Mar­ki­ši­će­va je pri uru­či­va­nju do­na­ci­je is­ta­kla njen zna­čaj za tu usta­no­vu i za­hva­li­la do­na­to­ru, kao i Mi­ni­star­stvu pro­svje­te ko­je je po­sre­do­va­lo u tra­že­nju ove do­na­ci­je. Do­na­ci­ju je u ime od­bo­ar di­rek­to­ra pred­u­ze­ća Aero­dro­mi Crb­ne Go­re uru­čio Dže­vat … Opsirnije