Glavna→Categories Dijaspora Log in

Saopstenje privremenog odbora Izborne Skupstine

 

 “Povodom skorasnjih izjava i saopstenja sada vec bivseg ilegalnog odbora Islamske Zajednice a i nadolazece Skupstine 14 Januara zelimo saopstiti i ukazati na cinjenice koje su ionako manje vise poznate nasem narodu. Zelimo da ukazemo na opasnost i neistinitost njihovog medijskog i prakticnog djelovanja u nasoj zajednici.

Javno napadanje, omalovazavanje i iznosenje neistina na racun pojedinaca koji su godinama aktivno ucestvovali u svim donatorskim akcijama i bili redovni clanovi nase zajednice ne priznajuci da su isti suspendovali svoje uplate clanarina zbog upravo tih clanova ilegalnog odbora koji su svojim diktatorskim ponasanjem i krsenjem statuta doveli do ovog porazavajucea stanja nase zajednice.

Opsirnije

OBAVESTENJE O IZBORNOJ SKUPSTINI DZEMATA IZ PLAV-GUSINJE U NJUJORKU

 

 Ovim putem obavjestavam dzemat Plava i Gusinja, da ce se Izborna Skupstina odrzati 14. januara od 6 sati do 11 navece u neposrednoj blizini dzamije na adresu: Long Island City High School, 14-30 Broadway Long Island City, NY 11106. Obezbjedjen je parking.

Obrazlozenje: Islamska zajednica formirana je prije 24 godine i registrovana kao Islamski Kulturni Centar Plav Gusinje – neprofitna organizacija. Kupljen je jedan stambeni objekat i bez zvanicne registracije sluzio je kao Islamski centar i odigrao je znacajnu ulogu u djelovanju i afirmaciji nase kulture i vjere. U tom periodu bilo je manje vise odredjenih problema i nepravilnosti u radu, ali pored svih teskoca centar je odigrao znacajnu ulogu u okupljanju naseg naroda.

Vrhunac nepravilnosti desio se

Opsirnije

 

 Na poziv Fondacije Gusinje Beki Bekic gostovace u Njujorku na Donatorsko vece koje sprema ova humanitarna organizacija.

Njujork – Nesumnjivo da ce na Donatorsko vece Fondacije Gusinje koje se odrzava 16. Decembra sledece Subote biti pun pogodak za ljubitelje dobre muzike i zabava a zasto ce se postarati niko drugi do Beki Bekic, kralj narodne muzike iz nasih krajeva.

Inace za Bekija kaze nas narod da je “ambasador” naseg zavicaja, a sto i nije sporno sudeci po mnogim emotivno-patriotskim pjesmama koje je posvetio svom rodnom kraju.

UOFG ne krije zadovoljstvo za njegov dolazak jer znaju da niko nece bolje zabaviti goste na ovo najorganizovanije i najelitnije jednogodisnje okupljanje dijaspore Njujorku, kojemu ce prisustvovati pored svojih vjernih clanova i donatora, visoki drzavni zvanicnici C.G, opstine Gusinje i sire – obajvio je web. portal gusinjefoundation.org.

Opsirnije

U posjeti Njujorku ministar prosvjete gos. D. Sehovic i predstavnici Fondacije Gusinje dogovorili saradnju za izgradnju sportskih terena

 

Njujork – Projekat izgradnje sportskih terenu u Gusinju koji je pokrenula Fondacija Gusinje iz Njujorka ce podrzati i Vlada Crne Gore, naglasio je Ministar Damir Sehovic prilikom razgovora sa UO Fondacije Gusinje u Njujorku.

Opsirnije

FONDACIJA GUSINJE URUČILA DONACIJU OŠ „DŽAFER NIKOČEVIĆ”

 

Školski inventar vrijedan 5.300 eura

GU­SI­NjE –Fon­da­ci­ja „Gu­si­nje“ iz Nju­jor­ka do­ni­ra­la je skol­ski in­ven­tar Osnov­noj ško­li „Dža­fer Ni­ko­če­vić“ u Gu­si­nju. Do­na­ci­ja se sa­sto­ji od 100 sto­li­ca i 50 sto­lo­va za uče­ni­ke, ka­te­dri za na­stav­ni­ke, škol­skih ta­bli i plo­ča za na­slo­ne i vri­jed­na je oko 5.300 eura. In­ven­tar je ško­li uru­čio ko­or­di­na­tor Fon­da­ci­je za Evro­pu i Cr­nu Go­ru Su­lja Đon­ba­lić, ko­me se di­rek­tor ško­le Še­rif Fe­ra­to­vić, kao i svi­ma u Fon­da­ci­ji, naj­to­pli­je za­hva­lio. Đon­ba­lić je uru­ču­ju­ći do­na­ci­ju iz­ra­zio za­do­volj­stvo što se na­la­zi u ško­li u ko­joj je i on za­vr­šio osnov­no obra­zo­va­nje.
-Po­seb­no sam ra­do­stan što sam u po­zi­ci­ji da mo­gu da uči­nim ne­što za ovu ško­lu u ko­joj sam bio đak i osnov­no ško­lo­va­nje tu za­vr­šio još dav­ne 1959. go­di­ne. Ni­je­smo mi slu­čaj­no iza­bra­li ovu ško­lu za do­na­ci­ju, već što nas u di­ja­spo­ri ve­že no­stal­gi­ja za svo­jim kra­jem, po­go­to­vo za ovu ško­lu u ko­joj smo na­pra­vi­li pr­ve ko­ra­ke na pu­tu ka škol­skom i ži­vot­nom usa­vr­ša­va­nju. Dra­go mi je što ova na­ša ško­la ima za­pa­že­ne re­zul­ta­te na svim po­lji­ma i že­lim da ta­ko i na­sta­vi­te. Že­lim i da vam pre­ne­sem po­zdra­ve čla­no­va Fon­da­ci­je ko­ja je zdu­šno po­dr­ža­la da se ova do­na­ci­ja re­a­li­zu­je, što evo da­nas i či­ni­mo, sa že­ljom da se u no­vom in­ven­ta­ru ko­mot­ni­je osje­ća­te. Već 11 go­di­na po­sto­ji Fon­da­ci­je Gu­si­nje i pr­va nje­na do­na­ci­ja bi­la je upra­vo ovoj ško­li. Ini­ci­ra­li smo i ak­ci­ju za iz­grad­nju mo­der­nog sport­skog po­li­go­na na škol­skom igra­li­štu, za sve vr­ste spor­to­va, što je in­ve­sti­ci­ja ko­ja će se re­a­li­zo­va­ti sa­rad­njom Fon­da­ci­je sa Op­šti­nom i ško­lom –ka­zao je Đon­ba­lić.

N.V.

ZAHVALJUJUĆI DONACIJI ISMETA ŠUJAKA

 

Gusinjski odlikaši besplatno na moru

Ismet Sujak

GU­SI­NjE – Dva­de­set od­li­ka­ša, uče­ni­ka od tre­ćeg do de­ve­tog raz­re­da Osnov­ne ško­le „Dža­fer Ni­ko­če­vić“ iz Gu­si­nja, sa tri na­stav­ni­ce, de­set da­na će lje­to­va­ti u Bi­je­loj kod Her­ceg No­vog za­hva­lju­ju­ći do­na­to­ru Isme­tu Šu­ja­ku, ko­ji ra­di i ži­vi u Ame­ri­ci. Or­ga­ni­za­ci­ju oko od­la­ska uče­ni­ka spro­ve­li su di­rek­tor ško­le Še­rif Fe­ra­to­vić i pred­sjed­ni­ca op­šti­ne Ane­la Če­kić, ko­ja je ko­or­di­ni­ra­la sa her­ceg­nov­skom agen­ci­jom oko smje­štaj ma­li­ša­na.
Uče­ni­ke ko­ji su za­vri­je­di­li lje­to­va­nje iza­bra­li su nji­ho­vi raz­red­ni star­je­ši­ne i oni se već na­la­ze na pla­ži u Bi­je­loj i uži­va­ju u pla­vet­ni­lu li­je­pog Ja­dra­na. Gest ko­ji je upri­li­čio Šu­jak, ka­ko je ka­zao di­rek­tor OŠ iz Gu­si­nja Še­rif Fe­ra­to­vić, po­sta­će prak­sa da se naj­bo­ljim uče­ni­ci­ma i na­red­nih go­di­na ova­kvo lje­to­va­nje obez­bje­đu­je kao vid na­gra­de.

N.V.

 Postovani, Obavjestavamo vas da ce se Tradicionalni Piknik za dijasporu odrzati u Subotu, JULA 01. 2017 u TALLMAN MOUNTAIN  STATE  PARK (na  novoj lokaciji). Tallman Mountain State Park se nalazi u New York  a lociran je u blizini  “Tappan Zee mosta”, udaljen oko 40 min od New York City.  Sadrzaji parka nude dugu listu razlicitih aktivnosti za djecu i odrasle a za vise informacija o svim aktivnostima mozete naci na linku https://parks.ny.gov/. … Opsirnije

Bajramska cestitka od urednika Gusinje-info

 

Cenjeni citaoci,

Iza nas je mjesec Ramazana, mjesec Božije milosti i oprosta, kojeg smo ispratili, a na nama je da svu snagu koju nam je ulio Ramazan prenesemo u naš budući rad u borbi za bolje sutra zarad budućih generacija.

Poštovani sugrađani islamske vjeroispovijesti, želimo da mubarek dane provedete u miru, zdravlju, sreći i međusobnom poštovanju, da trenutke radosti podijelite sa najbližima, prijateljima i komšijama.

BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN

U ime redakcije GUSINJE-INFO.COM

Urednik, Safet Koljenovic

iftar u Njujorku u organizaciji Fondacije Gusinje

 Zahvaljujuci vrijednim clanovima UO Fondacije Gusinje i povoljnim vremenskim prilikama u Njujorku je uprilicen Iftar na platou ispred Alipasine Dzamije i Bosnjacke kuce za oko 300 osoba na otvorenom, s’obzirom na ogranicenost prostora unutar pomenutih objektata. Gosti koji prisustvovali Iftaru koji je priredio UOFG bili su vise nego zadovoljni na servis i uslugu organizatora a posebno nasih vrijednih domacina i domacica koji su napravili izobilje ukusne hrane domace kuhinje iz … Opsirnije

Spisak donatora Fondacije “Gusinje” sa Donatorske veceri 2016 god.

 

FONDACIJI GUSINJE JE ZA 2017 GOD. DONIRANO 56,250.00 DOLARA

Upravni odbor Fondacije “Gusinje” je objavio spisak svojih clanova i donatora za 2016 godinu.

Upravni odbor Fondacije “Gusinje” zeli jos jednom da se zahvali svojim donatorima na povjerenju koji joj pruzaju.

Avdovic Mirza500$ 
Ahmetaj Jusef200$(za groblje)
Ahmetaj Jusef300$
Balic Esko500$
Balic Almir1,000$
Balic Ermin500$
Balidemaj Dema1,000$
Brdakic Dzafer500$
Brdakic Asmir500$
Bektesevic Murat100$
Bektesevic Zama Kemal200$
Bicic Dzeka200$
Bicic Nedzad300$
Bicic Dzenad500$
Bicic Amel100$
Cekic Brgan500$
Cekic Medin100$
Cecunjanin Sukrija500$
Curanovic Novo Daniel500$
Djombalic Sulja500$
Dervisvic Husko200$
Dervisevic Aljo200$
Dervisevic Naser500$
Dervisevic G. Safet100$
Deljanin Safet1,000$
Deljanin Hadzi Suljo500$
Deljanin Pajo, Ibrahim200$
Deljanin Izet200$
Deljanin Iso400$
Durakovic Medo300$
Djokovic Elvedin100$
Durakovic Nedzad100$
Euro Glas (Indors)300$
Feratovic (Fejza) Ramo300$
Feratovic Rasim100$
Feratovic Raif100$
Grisaj Djon500$
Grisaj Nikola200$
Hadziusovic Senad200$
Hot Hiljmo500$
Hot Haljilj300$
Hot (Haka) Jasmin i Mensur200$
Hot Djuka200$
Hot Hamo200$
Ibrahimagic Rifat i Anes300$
Jedadic Seko200$
Juljevic M. Nedzad500$
Kolenovic Hasa Zeko500$
Kolenovic R. Izet300$
Kolenovic Duljo300$
Kolenovic (Ramiza) Safet300$
Kolenovic Almir300$
Kolenovic Samir300$
Kolenovic Ramiz200$
Kolenovic Halim100$
Kolenovic H Seka500$
Kolenovic H. Safet300$
Kolenovic Hadzi Ago200$
Kolenovic Etem500$
Kolenovic Husov Safet, Bajram300$
Koljenovic Dzeko100$
Kolenovic Haljim100$
Koljenovic Redzepa Safet500$
Kastrat Dzavid500$
Kastrat Anes500$
Kastrat Senad500$
Lalicic Sabahudin300$
Loncarevic Ekrem300$
Mulamekic Safet500$
Music Zijo500$
Music Zijo300$
Mrkulic Eldan, Elisa i Adnan500$
Muminovic Rasim100$
Muminovic Bernard100$
Muminovic Hafiz100$
Novaj Teufik100$
Novaj Fadilj100$
Novaj Sefket100$
Nikac Djon100$
Nikocevic Juso200$
Nikac Djelos100$
Omeragic Enis500$
Osmanovic Huso500$
Omeragic Ermin500$
Omeragic Mino500$
Pjetrovic Ruzdo500$
Pjetrovic Ljuljo200$
Pjetrovic Zuvdo200$
Pirovic Ibrahim500$
Pirovic Muhamed500$
Pjetrovic Becir300#
Piroviv Mahmuta Aljo500$
Pirovic Jazo100$
Radoncic Refko2,000$
Radonicic M. Sacir500$
Radoncic A. Hamdo500$
Radoncic Ganija500$
Radoncic Teufik500$
Radoncic Mirsad2,000$
Radoncic Ibrahim500$
Radoncic (Semsa) Rafet500$
Radoncic (Sacirov) Ferat100$
Radoncic Agrard100$
Radoncic Davud100$
Radoncic Kadro500$
Radoncic H. Dzeno200$
Radoncic (Skendov) Sead200$
Radoncic Elhan 100$
Radoncic Mersland100$
Radoncic Sead500$
Radoncic Omera Adis500$
Radoncic Sefkija250$
Radoncic O. Ismet200$
Radoncic Zlatan500$
Rasic Fajko500$
Rasic Denis500$
Rasic Enis200$
Rasic Mirsad100$
Rugovac Esad200$
Sokoli Orhan500$
Sujkovic Hamza100$
Sujkovic Rifat100$
Sujkovic Dzevahira100$
Sehovic Servet300$
Sujak Ismet500$
Sujak Suco300$
Sujak Seva200$
Kandic Abedin200$
Toskic Rasim500$
Toskic Ragip200$
Toskic Bislim200$
Toskic Zejdija200$
Toskic Senad200$
Vuckcanj Pero100$
Vucetovic Lamin2,500$
.

 

Zene proslavile 8Mart u Njujorku

 Njujork – Nekoliko stotina zena se okupilo 9 Marta u Njujorku kako bi proslavile svoj praznik 8Mart. Svecanost je uprilicena u poznatom restoranu “Riccardo’s” u organizaciji Dzaka Radoncic-a i voditeljice programa Kumrije Koljenovic. Nekoliko stotina zena je uzivalo u veseloj atmosferi bez svoje jace polovine,za koje je priredjena vecera, pice i muzicka iznenadjenja vrsnih pjevaca. Voditeljica programa je u uvodnom dijelu naglasila znacaj 8 marta i izrecitovala nekoliko stihova iz … Opsirnije

U NEW YORKU NA GENERALNOJ PREMIJERI FILMA „BOŠNJACI – GENOCID U KONTINUITETU“ autora Avde Huseinovica (video)

 U New Yorku, u Bošnjačkom islamskom kulturnom centru na Richmond Hillu, u nedjelju večer (5.mart), u organizaciji Bošnjačko-američke nacionalne asocijacije (BANA) i u sradnji sa Odborom Islamske zajednice Plav-Gusinje, obilježen je Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine i 104 godine od javnog strijeljanja 12 plavskih prvaka (5.mart 1913.), u vremenu genocida nad Bošnjacima i Albancima u Plavu i Gusinju 1912. – 1913. Također, održana je generalna premijera dokumentarnog filma „Bošnjaci – … Opsirnije

Bruno Selimaj iz Gusinja -potvrdjena legenda Njujorkskog ugostiteljstva

 Bruno Selimaj je rođen i odrastao u malom selu Vusanju na albanskoj / crnogorskoj granici  i počeo svoj život kao obican poljoprivrednik.Kao odrasli momak sa 18 godina uz dogovor sa svijim roditeljima  krenuo je na put u Ameriku u potrazi za novim životom. Po dolasku u Americi početkom 1970-ih, i bez ikakvog znanja engleskog jezika, on je ubedio bliskog prijatelja da mu obezbedi posao u čuvenom Nani restoranu u Njujorku. … Opsirnije

Njujorcanin odbio da skine pantalone

 

“Ide maca oko tebe. A ON ne da hlače i tačka”!

Njujork – Poznata srbijanska pjevacica Jelena Karleusa se predstavila svojim fanovima na koncertu u Njujorku i u jos nekoliko gradova Amerike. Kako se govori U Njujorku je bila fantasticna atmosfera u prepunoj dvorani na Astoriji. Karleusa je poznata po svom izazovnom stilu odijevanja i izvarednom performansu za svoje obozavaoce. Medjutim jedna od njenih uobicajenih tacaka u svojem nastupu moze se reci,  da nije bila uspjesna i ocekivana. Rijec je o pjesmi “Ide maca oko tebe”.

Naime momak iz Njujorka kojeg je odabrala za kanidata izvodjenja svoje tacke dodirujuci, oblijetale su ga tri izazovne plavuse gdje je trebao zavrsiti pred publikom samo u gacama, a sto je on odbio da uradi. Momak je na kraju neuspjele tacke takodje naglasio da je ozenjen i da je njegova zena u publici, sto je pjevacicu i prisutne iznenadilo. Na FB se pojavio naslov Ide maca oko tebe.A ON ne da hlače i tačka!

Pogledajte video kako je to izgledalo.

Ne-odgovornost opstine placaju gradjani Gusinja

 

Njujork – Ambijenat za stvaranje uslova za investicione projekte u gusinju jos uvijek su mrtvo slovo na papiru, kao i dekorativni dio, koji u svojim govorima i medijskim intervijuima koriste najodgovorniji subjekti u opstini Gusinje. Mnogi ce reci da je slicno stanje i u ostalim opstinama u Crnoj Gori i sto nosi neku (nazalost) tezinu, ali da su sami celnici u opstini Gusinje najodgovorniji za takvo stanje je nesto za pravu osudu i kritiku. Paradoksalno je, ne samo da nijesu u mogucnosti stvoriti uslove za ulazak stranog kapitala, vec svojim (ne) postupcima ili (ne)potezima smisljemo odvracaju potecijalne investitore, kako one u svojstvu pojedinaca tako one u svojstvu organizacija. Slavlje gradjana gusinja u zavicaju i dijaspori koja su se desavala u vremenu povratka statusa opstine nam govore, da se ovakav nacin rada lokalnih vlasti nije ocekivao i da se njihovo povjerenje iznevjerilo.

Svi smo danas svjesni da je Gusinje poslije dobijanja statusa opstine u jos kriticnijoj situaciji nego prije i da su lokalne politike napravile jaz izmedju zavicaja i dijaspore kao jednog od najvecih oslonaca gusinja i potencijalnog ulagaca.

Analizirajuci strukturu i situacije na tertenu, dijaspora najvecim dijelom u Njujorku se pribojavala abijenta u kojem bi visepartijski politicki sistem u zavicaju doveo do ovakvog stanja, pa je i blagovremeno reagovala i pripremila svoj plan za nesmetano funkcionisanje opstinske administracije i za prevazilazenje problema u kojima se danas nalazi.

Opsirnije

Proslava Dana zena 8. Mart u Njujorku

 

Detalj sa proslave iz predhodnih godina

Desetogodisnji Jubilej proslave 8. Marta koji vazi za najmasovnije okupljanje zena u toku poslednjih 10 godina u dijaspori, odrzace se 11. Marta u Njujorku u orgnizaciji Dzaka Radoncica i voditeljice programa Kumrije Koljenovic.

Kada se prije deset godina pocelo sa ovom manifestacijom u Njujorku broj okupljenih pripadnica ljepseg pola je brojao izmedju 200-300 osoba, medjutim iz godine u godinu ovaj broj se duplirao, privlaceci i zene iz drugih krajeva.

Opsirnije

Fondacija “Gusinje” je izabrala novo rukovodstvo (spisak clanova)

 

BRAHO RADONCIC
Predsjednik UO Fondacije Gusinje

Braho Radoncic ce biti novi predsjednik UO Fondacije “Gusinje”

Braho Radoncic je rodjen u Gusinju u uglednoj familiji iz Dosudja, prije odlaska u SAD je sa svojom porodicom zivio i radio u Tivat. Otac je poznatog rukometasa Damira Radoncica a djed nadaleko poznatog mladog kosarkasa Dina Radoncica. Jedan je od najvecih aktivista u nasoj zajednici u Njujorku. Obavljao je razlicite funkcije u udruzenjima i organizacijama koje su bitisale u Njujorku sve do pristupanja u humanitarnu organizaciju Fondaciju “Gusinje”. Sa sobom nosi dugogodisnje iskustvo u radu organizacije i odlican je poznavalac prilika u drustvu. Jedan je od osnivaca Fondacije “Gusinje” i u istoj je jedan od glavnih stubova organizacije. Desetogodisnje djelovanje u Fondaciji “Gusinje” je ostavilo za njim mnogo predloga i ideja kao i rada, sto je svakako velikim dijelom  ucinilo ovu organizaciju jos vise prepoznatljivom u nasoj dijaspori i zavicaju.  

Opsirnije

Obavjestenje za javnost – Fondacija “Gusinje” bira novo rukovodstvo

 

ZAKAZANA IZBORNA SKUPSTNA FONDACIJE “GUSINJE”

Njujork- Humanitarna organizacija Fondacija”Gusinje” sa sjedistem u Njujorku u skladu sa pravilnikom rada organizacije ce Februara 25-og tekuce godine odrzati Izbornu skupstinu na kojoj ce se birati novo rukovodstvo. U saopstenju F.G. se navodi da ce se na glasackim listicima birati novi: Predsjednik, Podpredsjednik, Sekretar, Administrator, Blagajnik, Pomocnik blagajnika, Koordinator za zavicaj, Koordinator odbora za omladinu, sport i kulturu, Koordinator odbora za humanitarno-socijalnu djelatnost i Koordinator za informativno-uredjivacku djelatonost. Pozivaju se clanovi i donatori koji zele participirati u rukovodjenju organizacije da prisustvuju izbornoj skupstini u Subotu  25. Februara u prostorijama Fondacije Gusinje.

Opsirnije

Plavljani i Gusinjani u dijaspori “Pod sjenkom humanosti”

 

HUMANOST NA DJELU NEMA GRANICA

Na jednoj od donatorskih veceri u Njujorku

NJUJORK Kada je u pitanju humanost na djelu, jedan prepoznatljiv cinilac  participiranja u ovoj drustvenoj oblasti su oduvijek bili ljudi iz Plavo-Gusinjske kotline. Ovu cinjenicu su vise puta konstatovali i potvrdili razni poznavaoci nase zajenice i iz najvecih drustvenih krugova a koja proizilazi iz visevjekovne tradicije i obicaja.

Pretezno u zadnjih desetina godina u Plavo-Gusinjskoj zajednici u dijaspori se konstantno vodi istovremeno i po vise humanitarnih akcija za pomoc oboljelim osobama, materijalno lose situiranim i pogodjenim prirodnim nepogodama.

Opsirnije

Preselio je na Arhiret Ragip Koljenović (63)

 

Ragip Koljenović 1953-2017

Jutros u 63.godini zivota je preselio na ahiret Kolenovic Haljilja Ragip. Zdravoglava se odrzava danas u Alipasinoj dzamiji u Astoriji od 3 poslije podne.

Dzenaza ce se klanjati u cetvrtak u 9 sati isjutra u Alipasinoj dzamiji, a pokop ce se izvrsiti na Jersey State Islamik Centar u Nju Jersiju.

Inna lillahi ve inna ilejhi radziun- svi smo Allahovi I svi se njemu vracamo.

 Ozalosceni:Majka Sabrija,supruga Sevdija, sin Jasmin, kcerka Jasna,sestra Vasvija, braca Ramiz, Etem, Enver I Edin,snaha Bina,zet Dzemal, unucad, snahe, bratanici, bratanicne I mnogobrojna rodbina sa brastvom Kolenovic i prijateljima.

Organizovan “Veleslalom 2017” za ljubitelje skijanja

 
Njujork – Dana 05.Februara 2017.god. odrzace se veleslalom u skijanju na skijaskim terenima “BELLEAYRE” MOUNTAIN.

Fondacija Gusinje u svom programu i planu u sklopu zimskih aktivnosti svake godine organizuje zamski izlet pod nazivom “Veleslalom u skijanju” za ljubitelje skijanja u dijaspori.

Glavni cilj manifestacije je upoznavanje, druzenje i uzivanje u skijanju koje u vama ostavlja nezaboravno iskustvo.

Ako zelite i ove godine da budete dio tradicionalnog veleslaloma u skijanju, dodjite da zajedno uljepsamo ovu jedinstvenu manifestaciju na kojoj ce se okupiti dijaspora iz Njujorka i uzivati u carolijama snjeznih planina. Kao i predhodnih godina bice omoguceno sportskim talentima svih uzrasta koji zele  pokazati svoje skijasko umijece uz pripremljen teren i pratece sadrzaje.

Opsirnije

“ HUMANOST NA DJELU “

 

POKRENUTA AKCIJA ZA PRIKUPLJANJE NOVCANIH SREDSTAVA ZA LIJECENJE BISENIJE DERVISEVIC

Upravnom Odboru Fondacije Gusinje se obratio gospodin Dervisevic Sefket-Seko sa zahtijevom za pomoc u lijecenju njegove cerke Bisenije Dervisevic koja je tesko bolesna i nepokretna.
Kao sto ste bili obavijesteni Bisenija se zahvaljujuci svima vama vec prosle godine jednom lijecila u Moskvi sto je u mnogome pomoglo.
Njena priroda bolesti(multiposkleroza) zahtijeva lijecenje sa jos pet tipova zivotnih celija(sto je prilozeno u dokumentaciji).

Cijena lijecenja sa troskovima boravka je $25,000.00. Od prikupljenog novca za njeno lijecenje od prosle godine je ostalo jos $7,000.00 te nam je potrebno ukupno za njeno lijecenje $18,000.00

Lista dosadasnjih donatora

PrezimeImeIznos Ukupno
$16,510.00
Dervisevic BajramaIzet500$
Dervisevic BrahaDzeka500$
Dervisevic BrahaEsad-Esko500$
Dervisevic BrahaBedrija-Beko100$
DervisevicSacir100
Dervisevic SalihaEsad200$
Dervisevic SalihaRagip100$
Dervisevic (Kupa)Dzefko100$
Dervisevic KupaSeka100$
Dervisevic GaljaSenad50$
Dervisevic GaljaSajo50$
DeljaninHaso100$
Pjetrovic Hadzi Iso sa sinovima500$
Radoncic Erol100$
RadoncicHari100$
RadoncicSead-Dedo100$
RadoncicBraho100$
Radoncic (Semasa) Rafet100$
Radonsic ErkaElhan100$
Radoncic (Zufera)Hajran-Tito100$
Saljanin JesaraEsad-Esko100$
Jarovic Edin100$
Kolenovic HaljiljaRagip200$
Kolenovic H.Ramiz200$
Kolenovic H.Etem500$
Kolenovic H.Enver-Garo200$
Kolenovic HasaZeko100$
Koljenovic HaljimaSefkija-Seka100$
Koljenovic Haljima Safet_Sajo100$
Kastrat (Haljilja)Dzenad100$
Mrkulic Ramiz100$
Mrkulic Bajko100$
Mrkulic Hadzi Ismail50$
Mulic HazemaJasmin50$
Nikocevic Bajrama Dzaja100$
Cekic (Amir) Nurija100$
Cekic (Amir) Suco100$
Cekic (Suco) Nevzeta50$
Cekic (Suco)Ramo200$
Cekic (Suca)Rusmin100$
Cekic (Amir)Fako100$
Cekic (Amir)Ragip100$
Cekic (Sacir)Enver100$
Cekic (Sacir)Sadro50$
Deljanin (Omer)Dzavid50$
Deljanin (Omer)Pajazit-Pajo100$
Neljkovic (Ismet)Rifat50$
Neljkovic (Ismet)Murat50$
Mulic (Meha)Elvir100$
Feratovic (Beka)Adis100$
Rasic (Riza)Alis50$
NN20$
Kolenovic (Abov)Etem100$
Kolenovic Icko100$
Hoti (Nezira) Brahim sa sinovima Enver i OmerBrahim3000$
Hoti (Nezira) Becir500$
Koljenovic Igbala200$
Haxhaj Zenel100$
Selmanaj Agim i Alban3000$
AlliuYlli i Sofia1000$
ToskicRasim200$
Omeragic Esko100$
Omeragic Suljo50$
HotHiljmo100$
FeratovicIsmet100$
Hodza DemirovicMehdija50$
Kocan Senad50$
KastratDzavid100$
Hoti Maks100$
Koljenovic Muharema Husko50$
Koljenovic Muharema Hamdo50$
Koljenovic Muharema Ljana50$
Koljenovic Muharema Beli50$
Sujkovic Hamze Dzeno50$
Omeragic MuharemaSuljo50$
Lukovic Ernes50$
Kandic Dzemo50$
Kandic Haljilj40$
Omaragic Jusufa Rusko-Rudi50$
Koljenovic RamaHaris50$
SabovicEnco50$

Da bismo sto prije uputili Biseniju na lijecenje u Moskvu i pomogli da sto prije stane na svoje noge formiran je odbor za prikupljanje novcanih sredstava sastava:

Dervisevic B. Dzeka 347-607-6113
Dervisevic B. Izet 347-242-1744
Eddie Hoti 914 424-8646
Pjetrovic Ruzdija 917-921-7385
Radoncic I. Erol 347-200-0955
Kolenovic Ramiza Almir 917-554-3798 
Kolenovic H. Etem 201-538-1594

Doktorski uput

Izvjestaj Bolnice

Molimo vas da vasim donacijama pomognete u izlijecenju 30-godisnje Bisenije. Sigurni smo da ce put za Moskvu bili ubrzo i molimo vas da vase donacije dajete gore navedenim clanovima odbora .

 

Odbor za prikupljanje novcaninih sredstava

Anela Cekic pozvala Fondaciju Gusinje na saradnju

 

Fondacija Gusinje je osnovana 2006 godine u Njujorku sa ciljem da pomogne zavicaju kroz razlicite oblike pomoci kako bi se poboljsali uslovi zivota u zavicaju. Regionalno ratno stanje u tom periodu ucinilo je naglo pogorsanje zivotnih uslova u zavicaju, sto je aralmiralo brojnu gusinjsku dijasporu i rezultiralo osnivanjem Fondacije Gusinje u Njujorku. Kao i svaka nova organizacija u pocetni period rada, Fondacija Gusinje je pracena odredjenim trmbulentnim periodima, gdje odredjeni ljudi nijesu mogli uskladiti svoje interese i vizije u nacinu rada organizacije i nakon toga su pokrenuli jaku medijsku hajku na vodece ljude u Fondaciji i na rad same organizacije. Posledice ovakvih desavanja se osjecaju i danas, medjutim uporan rad tokom proteklih godina koji je sa sobom donosio i pozitivne rezultate u zavicaju i dijaspori, ucinio je jasniju sliku o ulozi ove organizacije, njenim ciljevima i planovima u zavicaju.

Opsirnije

Fdacija Gusinje obiljezila 10 godina postojanja u Njujorku (foto galerija od 350 slika)

 

LIJEPO JE BITI GUSINJANIN I PLAVLJANIN NA OVAKVOJ PROSLAVI

Koliko je Fondacija Gusinje respektabilna i koliko joj se vjeruje u dijaspori govori i podatak da su njeni vjerni clanovi i donatori ove noci donirali znacajnja financijska sredstva od preko 50,000 dolara bez konkretnog povoda, sto jos jednom potvrdjuje njen snazan ugled u dijaspori i odbacuje sva drugacija spekuliranja.

Njujork – Prijatelji Fondacije Gusinje su ispunili Renaissansce restoran do poslednjeg mjesta da bi proslavili zancajan Jubilej najace nase organizacije u dijaspori. Donatori, clanovi, simpatizeri, politicki predstavnici Crne Gore, predstavnici udruzenja, omladnsko udruzenje u Njujorku C.C., a u poslovnom zivotu najvecim dijelom vlasnici kompanija, biznisa drugi uspjesni ljudi skupili su se u Nedjelju vece kako bi predstavili plavo-gusinjsku dijasporu u najboljem mogucem svjetlu. Cjelokupan ambijenat za razliku od uobicajenih svadbenih restorana davao je posve drugaciju sliku i izazivao je osjecaj raskosnosti, ponosa i vaznosti u svakoj osobi. Ovakvu sliku su upotpunili izgled predivnog restorana, uspjesni ljudi kako gostiju tako i domacina, zatim organizatorske sposobnosti gdje su uprilicili prikladan program za ovakvu vrstu okupljanja. Zahvaljujuci vjernim sponzorima  koji su njih 25-oro donirali preko 10,000 dolara za ovo vece, kao i  nasih dobrovoljnih domacica,  gosti su uzivali u bezplatnom izobilju razlicite hrane ukljucijuci i one iz nasih kuhinja kao sto su “mantije i baklave i dr. poslastice.  Kada govorimo o nasim sponzorima treba napomenuti da “rekord” sponzora i onih koji podrzavaju rad jedne nase organizacije ili udruzenja u dijaspori, da ustvari taj rekord je uvijek bio tu i nije isao nigdje dalje od Fondacije Gusinje bez obzira sto su se u skorasnjem vremenu mogle cuti i neke drugacije izjave. Ovu konstataciju formulisemo “zbog istine” kako to zele cesto kazati nosioci takvih netacnih izjava.

Koliko je Fondacija Gusinje respektabilna i koliko joj se vjeruje u dijaspori govori i podatak da su njeni vjerni clanovi i donatori ove noci donirali znacajnja financijska sredstva od preko 50,000 dolara bez ikakvog povoda, sto jos jednom potvrdjuje njen snazan ugled u dijaspori i odbacuje sva drugacija spekuliranja.

Opsirnije

Cestitka iz Njemacke povodom Jubileja Fondaciji Gusinje

 
Postovani Predsjednice, clanovi upravnog odbora, dragi gosti iz Domovine i Dijaspore:
 
Povodom desetogodisnjeg uspjesnog rada i zajednickog truda i velikog uspjeha nase Fondacije, koristim priliku da vam ovim putem u ime moje i u ime nasih simpatizera iz Njemacke i Zapadne Evrope , i Saveza Crnogorskih Asocijacija Njemacke, pozelim Srecno jubilarno donatorsko vece i pozelim vam u buducnosti puno uspjeha i dobrog zdravlja. Ujedno zelim svima vama , vasim gostima Srecne Novogodisnje i Bozicne praznike.
Murat Julevic – Predstavnistvo Fondacije Gusinje za Zapadnu Evropu i
Savez Crnogorskih Asocijacija Njemacke –  Njemacka

CESTITKA IZ PLAVA POVODOM VELIKOG JUBILEJA DESETOGODICNJICE RADA I POSTOJANJA FONDACIJE GUSINJE

 

Ibrahim Huseinovic

U svoje licno ime i u ime ogromnog broja zdravomislecih ljudi Gusinja i Plava ma gdje da se nalaze, upucujem iskrene cestitke povodom ovog znacajnog jubileja DESETOGODISNJICE RADA FONDACIJE GUSINJE, uz zelju da dugo i dugo trajete i doprinosite svom mjestu i narodu koji tu zivi. Samo iskreni ljudi i dikacari sto se ono kaze, mogu raditi dobra djela i izdvajati od svog imetka, od kojeg se neki nazalost dosta tesko odvajaju i skrtare, pa tim svojim cinom sebi umanjuju nafaku. Na Sudnjem danu cemo biti pitani, ne koliko smo zgrada i novca ostavili iza sebe, vec koliko smo bili darezljivi, koliko smo pomagali i donirali tamo dje je najprece i najneophodnije. Pogledajte draga braco i sestre, sta se samo ovih dana cini u jednoj do juce mirnoj Siriji, kako taj narod i njihovu djecu ubijaju, progone i naprosto brisu sa ovodunjalucke scene, a da oni nikom ni trunke nepravde nijesu ucinili.

Opsirnije

SREĆAN TI JUBILEJ FONDACIJO !

 

GUSINJE – Da su Gusinjani za svoje Gusinje vezani „pupčanom vrpcom“, da je ono za njih najljepše mjesto na ovozemaljskoj kugli, da ga vole „kao oči svoje“ – da su stalno njihove oči uprte  u svoj zavičaj, govori  „istina“ da je FONDACIJA „GUSINJE“ IZ NJUJORKA – oslonac ovim gorštacima, nejakima, nemoćnima, starijim osobama, bolesnima i porodicama koje se nalaze u stanju socijalne potrebe.
Punih deset godina od osnivanja FONDACIJE – niko kao FONDACIJA nije „poturio“ ledja – da svojim racionalnim  razmišljanjem, otvorenog srca, ne žaleći „dolar“ svojih članova i simpatizera  da   ULOŽI za „LJEPŠE GUSINJE“.

Opsirnije

Povodom jubilarne 10-to godišnjice bitisanja Fondacije „GUSINJE“ iz Njujorka

 DUGAČAK JE SPISAK VAŠE POMOĆI ZAVIČAJU – RODNOM GUSINJU GUSINJE – Gusinjani iako  rasuti širom svijeta, a ponajviše u Njujorku – nema sata, dana mjeseca ili godine a da ne vode posebnu brigu za svoje Gusinje, svoje najmilije, komšije i prijatelje, stare i iznemogle, i za sve one kojima je potrebna neposredna materijalna pomoć. Zato, Gusinjani s pravom kažu, donacija i pomoći ne nedostaje, posebno tamo gdje je najpotrebnija. Pored … Opsirnije

Duo Bulatović-Nikčević u Karnegi holu – Njujork

 Duo će njujorškoj publici predstaviti kompozicije sa svog novog albuma “The best of Monetenegro” koji je snimljen u Radiju Crne Gore. Na albumu se nalazi 15 autorskih kompozicija inspirisanih tradicionalnom crnogorskom muzikom te će ovaj koncert ujedno biti i promocija Crne Gore kroz zvuke gitare dva poznata virtuoza. Riječ je o kompozicijama “Još ne sviće”, “Poljem se vija”, “Ruža”, “Vita Jela”, “Vrela voda na valove”, “Vrsuta”, između ostalih. Duo gitara … Opsirnije

Premijer Crne Gore u posjeti Njujorku sastao se sa dijasporom

 U luksuznom hotelu na Manhetten-u vl. Refika Radoncica iz Gusinja, upriliceni su susreti dijaspore i premijera Crne Gore Mila Djukanovica. Domacin ovih susreta je bio gos. Refik Radoncic, gdje su iseljenici porijklom iz Crne Gore imali priliku razmijeniti misljenja o trenutnoj situaciji u maticnoj drzavi i odnosima sa dijasporom. U laganij atmosferi premijer Djukanovic je iznio svoje stavove i misljenja i izmedju ostalog naglasio,-prenosi RTCG: “Crna Gora je za 10 … Opsirnije

Cestitka Ambasadora Zorana Jankovica Fondaciji Gusinje povodom Kurban Bajrama

 
Amb. Zoran Jankovic

Amb. Zoran Jankovic

Poštovani, povodom nastupajućeg Kurban Bajrama, vama i vašim članovima, koji slave ovaj sveti praznik, u ime zaposlenih u Generalnom Konzulatu Crne Gore i svoje lično ime, upućujem najiskrenije čestitke.

 

Želimo da ovaj praznik provedete u zdravlju i sreći, okruženi svojim najmilijim.

 

Simbolika Bajrama afirmiše temeljne ljudske vrijednosti, koje trebaju biti vodilja našim djelima. Poštujmo različitosti, njegujmo zajedništvo i međusobno poštovanje, koji su temelji naše Države.

 

Srdačno,

 

Amb. Zoran Janković

Svecano otvaranje srednje skole u gusinju – govori (video)

 

Gusinje- Uspjesno zavrseni projekat tj. otvaranje srednjeg podrucnog odjeljenja gimnazije “Beco Basic” u gusinju je od “istorijskog znacaja za opstinu Gusinje” istakli su u svojim govorima prilikom svecanog otvaranja odjeljenja. Za prvu godinu je upisano 23 srednjoskolca ali se ocekuje porast broja upisa u naredim godiama. Omogucavanje pohadjanja srednje skole u rodnom mjestu ce imati pozitivan odraz na materijalno stanje roditelja djece,  lakse putovanje djece do skole i nazad kao i na cjelokupnu sliku opstine Gusinje. Inicijativa za otvaranje srednje skole je podnijeta 2013god. Ministarstvu prosvjete Crne Gore od strane Fondacije Gusinje iz Njujorka, nakon cega je na istu pozitivno odgovoreno ali poslije i brzo utihnula u rukama lokalnih subjekata.

Ministar prosvjete u vladi gos. Predrag Boskovic je  istakao da ponovno aktualiziranje ovog pitanja ove godine i najvecu zaslugu za realizovanje ovag projekata snosi gos. Refko Radocic predsjednik UO Fondacije Gusinje u svojem govoru. 

Direktor srednje mjesovite skole “Beco Basic” u Plavu  gos. Rifat Balic je istakao da je strucni kadar za odvijanje nastave u gusinju na nivou i da moze da odgovori svim potrebama odrzavanja kvalitetne nastave u kojoj ce se usavrsavati i iz nje izlaziti kvalitetni skolski kadrovi u buducnosti. 

Prema planovima kako izjavljuju nadlezni u opstini Gusinje i skolsku oblast, pozitivni rezultati rada ove pocetne opcije isturenog odjeljenja ce u buducnisti rezultirati prosirivanje nastave tj.formiranje samostalne skolske ustanove srednje skole u opstini Gusinje.

 

 

 

 

Gusinje-info.com

Fondacija Gusinje iz Njujorka ce aktivizirati ucesce svojih clanova na predstojecim izborima

 FUNKCIONALNA VLAST ZA BOLJE GUSINJE   Njujork- Upravni odbor Fondacije Gusinje je na prosloj sjednici donio odluku da ce se aktivno ukljuciti u izboru za kvalitetnu opstinsku vlast u zavicaju na predstojecim opstinskim izborima. U jednoj od cetiri tacke zakljucaka koje je UO usvojio tokom sjednice stoji da ce se sve aktivnosti clanova i donatora za vrijeme izbora ostvarivati u okvirima gradjanskih prava tj. van okvira ove organizacije. Kako stoji … Opsirnije

Upravni odbor Fondacije Gusinje razmatra pruzanje podrske nekoj od sljedecih koalicija na lokalnim izborima u gusinju 16 oktombra

  Na sastanku UO Fondacije Gusinje u Njujorku razmatralo se trenutno stanje i politicka kriza vlasti koja vlada u poslednjih nekoliko godina u gusinju.  Njujork – Clanovi UO Fondacije Gusinje su odrzali svoju redovnu poslije-sezonsku sjednicu u Njujorku i na sjednici su razmijenili svoja iskustva i utiske  za vrijeme letnjih odmora  tokom  boravka u zavicaju. Oni su zapazili a sto se i dalo primjetiti, da je ovogodisnja ljetnja sezona u gusinju … Opsirnije

Pozcivnica na Crnogorske susrete

 Uvazeni,   U ime Asocijacije Crnogoraca iz Njujorka , Udruzenja Crnogoraca ,Cetinje” iz Indijane i Drustva Crnogorsko — Kanadskog prijateljstva iz Kanade , pozivamo Vas na Crnogorske susrete . Ta manifestacija odrzaće se u petak, 23.09.2016 i u Subotu , 24.09.2016. u Klubu Primorje u Njujorku, na adresi „Brook Catering Hali — 29 Brook St. Staten Island New York”. Bila bi nam ćast da svojim prisustvom uvelicate skup kojim zelimo … Opsirnije

U dijaspori 140.000 ljudi rođenih u CG

 Istraživački centar “Pew” objavio je podatke o broju stanovnika koji žive izvan svojih matičnih država. Podaci su zasnovani na izvještaju Ujedinjenih nacija o migracijama za prošlu godinu.   Što se tiče zemalja našeg regiona, najveći broj ljudi iselio je iz Bosne i Hercegovine, prenosi Al Džazira. Prošle godine, 1.650.000 osoba rođenih u BiH živjelo je van matične države. Albanija je na drugom mjestu sa 1.120.000 iseljenika. Van matične zemlje živjelo … Opsirnije

Dijaspora poslala 153 miliona eura

 Građani Crne Gore koji rade u inostranstvu i crnogorski iseljenici poslali su u domovinu u prvih pet mjeseci 2016. godine 153,1 miliona eura. Iz Centralne banke Crne Gore (CBCG) je saopšteno da se od ukupnog priliva doznaka, 95,5 miliona eura odnosilo na kompenzacije zaposlenih, odnosno na plate rezidenata Crne Gore koji rade u inostranstvu. Na lične transfere odnosilo se 43,9 miliona eura, dok se 14,2 miliona eura odnosilo na priliv … Opsirnije

DIJASPORA SVE VIŠE POMAŽE ZAVIČAJU

  GUSINJE – Iseljenici, konkretno Gusinjni i njihoi potomci koji uglvnom žive i rade u SAD, odnosno najvećim dijelom u Njujorku, ali i drugim zemljama Zapadne Evrope, godinama daju pečat promociji Crne Gore, ali i razvoju Gusinja i okoline kroz rad i aktivnosti FONDACIJE „GUSINJE“ iz NJUJORKA. Njihovi potomci su generacijama uspješni u svojim sredinama, uticajni biznismeni, ljudi od znanja, priznati intelektualci, ostvareni u nauci, kulturi, informacionim tehnologijama. Bogatstvo Crne … Opsirnije

Obavestenje Uprave za dijasporu

 Poštovani,   U prilogu vam dostavljamo informaciju o sazivanju konstitutivne sjednice Savjeta za saradnju sa iseljenicima.   Takodje, molimo da svi imenovani članovi Savjeta za saradnju sa iseljenicima (obavjestenje Uprave za dijasporu od  29.07.2016. godine: http://www.dijaspora.mvpei.gov.me/vijesti/163813/VLADA-CRNE-GORE-IMENOVALA-SAVJET-ZA-SARADNJU-SA-ISELJENICIMA.html) potvrde svoje učešće na pomenutoj sjednici i elektronskim putem dostave kopije svojih pasoša (na mail: diaspora@mfa.gov.me ialeksandra.djakovic@mfa.gov.me).   S poštovanjem,   Uprava za dijasporu Tel.+382 20 416 391 Fax:+382 20 210 406 www.dijaspora.mvpei.gov.me … Opsirnije

Crkva u Vasingtonu otvorila vrata za Muslimane

 WASHINGTON – U utorak se obeljezava kraj Ramazana, svetog muslimanskog mjeseca. U trenutku kada su religije  tako često u sukobu jedni s drugima,  ova bogomolja u Washingtonu  promovise  i istice se kao mjesto jedinstva. Svakog petka unutar ove povijesne crkve, cuje se  poziv na molitvu  na koju  odgovore stotine muslimana, okruženi Kriscanskim ikonama. Dvije religije dijele isti prostor. Syed Farooq organizuje molitve sve svakog petka u crkvi Epiphany otkako je ona otvorla … Opsirnije

“Istanbul nije sam”

 State Empire zgrada u Njujorku druga po velicini i koja tradicionalno kroz mejenjajnje razlicitih boja s’vremena na vrijeme na simbolican nacin prikazuje vaznija desavanja u Njujorku i svijetu i tako salje poruke osjecanja Njujorcana i SAD. Večeras, Empire State Building će ostati taman u saosećanje sa žrtvama i onima koji su pogođeni teroristickim napadom na civile na Istanbulskom  aerodromu  Atatürk. Gusinje-info.com

Bosanska zajednica americki grad St. Luis uzdigla na veci nivo

 List The Economist je uradio priču o izbjeglicama iz BiH koji su potpuno transformisali jedan kvart St. Louisa te ga učinili boljim. Navode i kako su se Bosanci bolje snašli od lokalaca. “Amerika je često bila u problemima kada su u pitanju migracije”, izjavila je Anna Crosslin, direktorica Međunarodnog instituta St. Louisa, koja sponzoriše izbjeglice i pomaže im nakon dolaska u grad. Tokom 1840. godine došlo je do obračuna u … Opsirnije

Odrzan Piknik za dijasporu u Njujorku

  Dana 5 Juna u Nedjelju odrzan je Piknik za dijasporu u Organizaciji Fondacije Gusinje. Vremenski ne-uslovi u prosloj Nedjelji nazalost nijesu isli na ruku organizatoru kao ni na ruku onima koji su planirali da ovaj dan provedu u Belmont state parku sa svojim familijama, drugovima i prijateljima. Zbog jake kise koja je padala tog dana mnogi su bili sprijeceni posjetiti ovo mjesto, i nazalost bili prinudjeni promijeniti planove za ovaj … Opsirnije

Izjava Barak Obame povodom mjeseca Ramazana

   Americki predsjednik Barak Obama cestitao je Muslimanima mjesec ramazana, on je u svom govoru povodom nastupajuceg praznika  ismedju ostalog izjavio: “Dok Americki Muslimani slave sveti mjesec Ramazan, To me podsjetilo da smo svi jedna američka porodica. Ja čvrsto stoji sa američkim muslimanskim zajednicama u odbijanju glasova koji žele da nas podijele ili ograničavaju naše vjerske slobode ili građanska prava. Stojim posvećn očuvanju građanskih prava svih Amerikanaca bez obzira na … Opsirnije

Piknik 2016 za dijasporu – Nedjelja 5. Jun

 

PIKNIK 2016 ZA DIJASPORU I SIRE

  NJUJORK;  Piknik za dijasporu i sire se odrzava u Nedjelju 5. juna u BELMONT LAKE PARK NA ADRESI; 

  • Address: 625 Belmont Avenue, West Babylon, NY 11703
  • Osoblje Belmont lake parka naplacuje ulaz 8 dolara po autu.
  • Zbog postovanja regulativnih mjera koriscenja parka nece biti prodaje hrane od strane organizatora, kao ni alkoholnog pica.
  • Prijavljivanje ekipa za sportska takmicenja kontaktirajte: Safka Mulamekica tel; ( 917-402-6273, Asmira Brdakica; tel. (347) 831-3381, Hiljma Hota: tel. (917) 584-1900.
  • PS. Molimo korisnike parka da ne bacaju smece oko sebe.

UO Fondacije Gusinje, Dobrodosli!

DIREKTION TO PIKNIK

Direkcije

Piknik za dijasporu Fondacija Gusinje organizuje svake godine u Junu mjesecu i u tom kontinuitetu i ove godine ova vec tradicionalna manifestacija u dijaspori je zakazana za 05. Jun 2016 godine. Predhodnih godina a sto se ocekuje i ove,  ovakva vrsta manifestacije predstavlja pored svih programskih aktivnosti kao sto su takmicenja u sportskim disciplinama, razonoda, zabava, druzenje,  uzivanje u prirodi i kao most povezivanja izmedju dijasporaca pretezno porijeklom iz Plava i Gusinja, kako bi se medjusobno upoznavali, druzili i zajedno zabavljali u okruzenju gdje vrijeme i novac diktiraju tempo zivota. U tom cilju ovakav vid manifestacije se pokazao veoma uspjesnim sto potvrdjuje sve veca zaintetresovanost i masovnost ucesnika Piknika iz godine u godinu. Fondacija Gusinje kao vodeca organizacija u dijaspori osjeca obavezu, odgovornost a i satasfakciju, sto je u mogucnosti da svojim sugradjanima u dijaspori pruzi priliku za odrzavanje i ucvrscivanje neraskidivih niti medjusobnog prijateljstva, daleko od svog zavicaja i rodnog mjesta, kako bi zajednicki gradili bolju buducnost za nadolazece mladje narastaje.

UO Fondacije Gusinje vas poziva da se u sto vecem broju okupimo na lokaciji, BELMONT LAKE PARK 5. Juna ove godine.

DOBRODOSLI!

Izvor: Gusinje-foundation.org

Obavjestenje – Ljetnja skola jezika i kulture Crne Gore

 Poštovani, obavještavamo vas da  MVPIE i Zavod za školstvo,  u periodu 20 -30 jula 2016 godine, organizuje Ljetnju školu jezika i kulture Crne Gore, za djecu naših iseljenika uzrasta od 9-15 godina. Cilj programa je da djeca koja žive van Crne Gore, kroz igru i zabavu, unaprijede znanje jezika i upoznaju kulturu i istorijsku baštinu Crne Gore. Cilj projekta, program rada, stručni kadar i smještaj ukazuju na ozbiljnost projekta i … Opsirnije

Nova lokacija “Royal Kitchen and bath” u vlasnistvu Almira Bektesevica

  Posetite još jedan novo otvoreni lokal Royal Kitchen And bath vlasnika Almira Bektesevic koji se nalazi ovaj put na Astoria (NY) na adresu 25-06 34th avenue. Lokal je otvoren za prodajne namjene kuhinjskih kabineta, veliki izbor plocica, marble, granita kao i veliki izbor drvenog parketa za vas stan, plumbinga potreban za vaše domacinstvo. Uz to još treba napomenuti i prodaju raznih vrsta sinkova i česmi za kuhinje i kupatila, … Opsirnije

Svecano u Njujorku povodom 10 godina nezavisnosti Crne Gore

   Povodom desetogodisnjeg jubileja drzavnosti Crne Gore u Njujorku se osjecala praznicna atmosfera. U Battery Gardens Restaurant blizu Brooklyn Brige (mosta) sastala se elita porijeklom iz raznovrsnih krajeva Crne Gore kao i stranih gostiju kako bi proslavili dan nezavisnosti i drzavnosti 21 Maj. Uz prigodan kulturno-zabavni program, hranu i pice odrzana je ceremonija medju brojnim gostima razlicitih profila od politickih predstavnika Crne Gore, biznismena i dr.  koji zive i rade u Njujorku … Opsirnije

Tajnoviti Bosanac spasio 25 ljudi iz požara u SAD-u

 Tajnoviti Bosanac spasio je 25 ljudi iz požara, ukljućujući trudnicu i njenog 3-godišnjeg sina, proteklog vikenda u Manchesteru (New Hampshire, SAD).   Kako javljaju tamošnji mediji, zahvaljujući ovom 30-godišnjem muškarcu, kojeg cijeli komšiluk zove Bosanac (The Bosnian) preživjeli su svi stanovnici trospratnice koja je skoro u potpunosti uništena. Požar, koji je buknuo usred noći, zahvatio je i nekoliko okolnih zgrada.   Bosanac nije htio govoriti za medije. Osobe koje ga … Opsirnije

Fondacija Gusinje organizuje Piknik 2016 za dijasporu 5. Juna ove godine.

 DOBRODOSLI NA PIKNIK 2016 U ORGANIZACIJI FONDACIJE GUSINJE, JUN 05 2016   UO Fondacije Gusinje u Njujorku priprema poslednje pripreme za Piknik 2016 za dijasporu u Njujorku i sire. Piknik za dijasporu Fondacija Gusinje organizuje svake godine u Junu mjesecu i u tom kontinuitetu i ove godine ova vec tradicionalna manifestacija u dijaspori je zakazana za 05. Jun 2016 godine. Predhodnih godina a sto se ocekuje i ove,  ovakva vrsta … Opsirnije

Pomoc iz Holandije za sportiste Hariza Canovica i Nemanju Spalevica

 PLAV – Na pr­ven­stvu Cr­ne Go­re u tak­mi­če­nju u di­za­nju te­go­va Pla­vlja­nin Ha­ris Ca­no­vić, u sred­njoj ka­te­go­ri­ji do 90 kg, di­sci­pli­ni „pom­ke­ram”, sa podig­nu­tih 237,5 kg po­sta­vio je no­vi dr­žav­ni re­kord, po­mje­riv­ši sop­stve­ni za dva i po ki­lo­gra­ma. Na istom tak­mi­če­nju, odr­ža­nom 30 . apri­la u Pla­vu, još je­dan Pla­vlja­nin Ne­ma­nja Spa­le­vić, osva­ja­njem zlat­ne me­da­lje ovje­rio je vi­zu za Svjet­sko pr­ven­stvo ko­je će se na je­sen odr­ža­ti u Ni­šu. Sob­zi­rom … Opsirnije

Veliki požar u srpskoj crkvi u Njujorku

 Veliki požar zahvatio je danas srpsku pravoslavnu crkvu na Menhetnu u Njujorku, na dan kada pravoslavni vernici proslavljaju Uskrs. U pitanju je saborna crkva “Svetog Save”, a požar je izbio nešto pre 19 časova po lokalnom vremenu. Kako za “Blic” kaže otac Đokan Majstorović, starešina, crkva je gotovo skroz izgorela, a ostali su samo zidovi. – Požar je buknuo oko pola sedam večeras. Srećom, služba u crkvi, na kojoj je … Opsirnije

Esad Rastoder najavio mogucnost osnivanja se Partije za Petnjicu

      PET­NjI­CA – Pred­sjed­nik Bo­šnjač­kog sa­ve­za u Nju­jor­ku Esad Ras­to­der iz­ja­vio je za Ra­dio Pet­nji­cu da se usko­ro mo­že oče­ki­va­ti osni­va­nje Par­ti­je za Pet­nji­cu. On ni­je htio da iz­no­si de­ta­lje, ali je is­ta­kao da bi je­di­ni spas i iz­laz iz tre­nut­no te­ške si­tu­a­ci­je u ko­joj se Bi­hor na­la­zi bio for­mi­ra­nje po­me­nu­te par­ti­je ko­ja bi po­dr­škom bi­zni­sme­na i ostva­re­nih lju­di iz di­ja­spo­re uspje­la da po­kre­ne Pet­nji­cu s mr­tve tač­ke. Ka­zao … Opsirnije

post image

Almir Bektesevic uspjesni biznismen u Njujorku

   Udahnite novi zivot u vase kuhinje i kupatila. U Royal Kitchen & Bath, vlasnika Almira Bektesevica, mozete naci veliki izbor i visoke kvalitete kabinete (37 vrsta kuhinjskih elemenata i ormarica razlicitih stilova)), granit plocice, countertops sudopere (sinks), slavine (fauset), sve vrste izolacija i kompletan materijal neophodan za ugradnju plocica. Nudimo besplatnu dostavu kupljenih kabineta i mogucnost instaliranja, uz sva potrebna osiguranja. Nasim kupcima cemo ponuditi sirok izbor gradjevinskog materijala, … Opsirnije

Odrzana redovna Skupstina Fondacije “Gusinje” – izvjestaj sa Skupstine

    Fondacija “Gusinje” je odrzala svoju redovnu Skupstinu za 2016god. 20. Marta u Njujorku u prostorijama Fondacije “Gusinje”. Skupstini je prisustvovalo cetrdesetak clanova i donatora. Oni su se blize  upoznali sa nacinom poslovanja i planovima Fondacije “Gusinje”. Prisutnima je blagajnik Esko Omeragic predocio financijski izvjestaj za proslu godinu i detaljno objasnio prihode i rashode za 2016 godinu. Clanovi su ocijenili da je Fondacija “Gusinje” 2016 god. veoma uspjesno poslovala … Opsirnije

Fondacija Gusinje zakazala redovnu godisnju Skupstinu

  Njujork- Fondacija Gusinje iz Njujorka ce odrzati redovnu Skupstinu u Njujorku u Nedjelju 20. Marta na kojoj ce biti rijeci izmedju ostalog o daljim aktivnostima i projektima. Fondacija Gusinje je osnovana 2006god. u Njujorku i do sada je ostvarila vidljive rezultate u svojem zavicaju i dijaspori. Pored mnogih aktivnosti na polju infrastrukture, kulturnih, humanitarnih, sportskih i dr. aktivnosti, uredila je i gradsko groblje u rodnom mjestu . Inace Fondacija Gusinje je takodje … Opsirnije

Al Hot dobio veliko priznanje na 2016 NYC Soccer Gala

 NYC Soccer Gala je formirana prije nekoliko godina I u njenom sastavu su svi Fudbalski programi Divizije 1 NYC i koji imaju bogatu istoriju Fudbala New Yorka I okoline. Listu nagradjenih mozete pogledati na sledecem linku: http://www.nycsoccergala.com/honorees.html Al je sin Avda I Have Hot , fudbalski uzor bio mu je amidza Jazo Hot koji vazi za jednog od najboljih fudbalera koji je ikada izasao iz Gusinja i koji je igrao … Opsirnije

Opstina i Fondacija Gusinje razmatraju plan uredjenja carsije

   Predsjednica opstine Gusinje vratila je odgovor UOFG za prijedlog uredjenja carsije, izmnjenu vodovodne i kanalizacione mreze u Gusinju.  Prema izvoru Fondacije Gusinje UO  bi obezbijedio financijske troskove za ovaj projekat.Predsjednica opstine Gusinje Anela Cekic je izrazila pozitivan stav na prijedlog FG U toku su kontakti i dogovori za razradu dokumentacije kako bi se zapocelo sa ovim projektom sto prije navodi se na stranici Fondacije Gusinje. … Opsirnije

Smrt Ekrema Jevrica na Balkanu odjeknula kao bomba

 Ekrem Jevric-gospoda  na slici samo nekoliko sati prije vejčitog  odlaska. Iznenada vijest o smrti Ekrema Jevrica-gospode se prosirila nevjerovatnom brzinom na Balkanu. Sokirana je cijela javnost i gotovo da nema medija na prostoru Balkana a da nije prenijela ovu vijest. Kako saznajemo Ekrem je sinoć samo nekoliko sati prije njegove smrti otišao u restoranu “Mrki Place” da se vidi i ispostavilo se oprosti, sa njegovim najbližim jaranima. U jednoj uobičajenog … Opsirnije

Obavjestenje

 

Jutros u Njujorku 04. Marta 2016g.  preselio se na Arhiret Ekrem Jevric-gospoda  u 55 godini zivota. Tim povodom njegova uža Familija sa rođacima i prijateljima će primati “zdravo-glavu” danas u 3 sata poslije podne u Ali-pašinoj Džamiji na Astoriji.

Dzanaza namaz će se klanjati u Nedelju 06. Marta a nakon toga će se obaviti sahrana u Washington  groblju na  Long Islandu.

Inna Lillah ve inna ilejhi radz’uun –   Svi smo Allahovi i svi se njemu vracamo!

Preselio je na ahiret Ekrem Jevric-gospoda(1961-2016)

 NEW YORK- Jutros oko osam časova u 55. godini života umro je Ekrem Jevrić. Ovu informaciju potvrdili su menadžeri iz Amerike. Prema Gusinje-info.com  izvoru, Jevrić je jutros  krenuo na posao i u automobilu je dobio jak srčani udar. Dok su ljekari stigli, Jevrić već nije davao znakove života. Ekrem je bo jedan od poznatijih iseljenika,on se proslavio sa hitom Kuca pos’o. Bicete naknadno obavijesteni o dzenazi i zdravoglavi Inna Lillah … Opsirnije

Sejdić, Bosanac s Obamine liste najboljih za NV: Predsjednička nagrada je najveće priznanje

 Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barrack Obama krajem prošle sedmice objavio je imena 105 mladih naučnika koji će biti nagrađeni “Presidential Early Career Science Awards for Scientists and Engineers” nagradom, najvećim mogućim priznanjem za mlade naučnike u SAD-u. Jedan od dobitnika ove nagrade je i rođeni Bosanac, Ervin Sejdić. On je odlikovan za svoj doprinos u oblasti bioinžinjeringa i za vezu između injžinerstva i medicine, kao i za korištenje informacionih tehnologija … Opsirnije

SAOPSTENJE PRIVREMENOG ODBORA ISLAMSKE ZAJEDNICE PLAV-GUSINJE U NEW YORKU

 Postovani clanovi Islamske Zajednice Es Selamu Alejkum! I pored svih obstrukcija,pretnji policijom i sudom,zastrasivanja,laznih dojava,odnosenja dzamijskog ozvucenja,iskljucivanja grijanja i  drugih nebuloza od strane ilegalnog odbora,mi koji smo vasim predlogom preuzeli odgovornost,zelimo  vam se najiskenije zahvaliti na podrsci koju ste iskazali vasim odazivom na informativnom skupu odrzanom u subotu 27 Februara. Vas odaziv,prisebnost,dostojanstvo i ljubav prema Islamskoj Zajednici ne samo da nas je impresionirala vec i dala snage da pored svih … Opsirnije

Odrzan sastanak privremenog Odbora IZ i KC PG u Njujorku

 

U hladnim prostorijama “Alipasine Dzamije” u Njujorku,  prosle subote je odrzana informativna sjednica  dzematlija koju je sazvao privremeni Odbor IZ Plav-Gusinje. Skupu je prisustvovalo preko 200 ljudi iz nase zajednice, zabrinuti za nastale probleme u IZ Plav-Gusinje u Njujorku. S’obzirom da je u toku sudski postupak protiv clanova (kako tvrde) nelegalnog tj. postojeceg Odbora IZ i KC PG, za odrzavanje ove sjednice predhodilo je angazovanje advokatskog zastupnika privremenog odbora, kako bi otklonio prepreke odrzavanja skupa, koje je tuzena strana svojeg advokatskog zastupnika ispostavilo se obavijestila, da ce prostorije “Alipasine Dzamije” 27. Februara biti zauzete “zbog smrtnog slucaja u familiji Koljenovic”. Sastanak je prosao u relativno dobroj atmosferi i predsjedavajuci sjednice su iznijeli svoje izlaganje i stavove prisutnim dzematlijama i upoznali ih o trenutnom stanju u IZ Plav-Gusinje. Na prijedlog jednog od prisutnih dzematlija za prevazilazenje postojecih nesuglasica u IZPG, jednoglasno je usvojen predlog za odrzavanje nove izborne Skupstine u doglednom vremenu. Privremeni odbor se obavezao da ce teren za novu izbornu Skupstinu pripremiti na nacin, kako bi se omogucili fer izbori tj. angazovanjem najveceg broja clanova IZ i Kulturnog Centra Plav-Gusinje u Njujorku.

Press sluzba Gusinje-info.com

 

Dijaspora traži uredjenje čaršije u Gusinju

 Fondacija za Gusinje iz Njujorka želi uloziti financijska sredstva iz budžeta organizacije za uredjenje užeg jezgra čaršije u Gusinju – saopštili su na portalu Gusinje-foundation.org.  U svojem dopisu predsjednik UO ove najjače organizacije u dijaspori gos. Refik Radoncic je zvanično uputio dopis vrhu lokalne uprave u Gusinju, o razmatranju predloga UO Fondacije Gusinje. Više detalja pogledate u dole navedenom dopisu;   Predsjednici Opštine Gusinje  Aneli Čekić   Postovana, obavjestavamo vas da je … Opsirnije

Odrzana manifestacija “Veleslalom u skijanju 2016” u dijaspori (foto galerija)

 Tradicionalni skup “Veleslalom u skijanju” u organizaciji Fondacije “Gusinje” koji je odrzan 6-og Februara 2016g. na skijaskom centru “Brlleayre”, ostace upamcen po dobroj organizaciji i izvrsnoj atmosferi. Na ovom poznatom zimskom izletistu koje se nalazi oko 200 km. od Njujorka u regiji Dallware prisustvovalo je blizu 200 skijaca nase Plavo-Gusinjske zjednice iz Njujorka i okoline. Takodje je bio ljubitelja skijanja i iz Kanade, koji su specijalno dosli kako bi prisustvovali … Opsirnije

   Na Ahiret je preselila Hajrije Dedushaj Balidemaj. Hajtar je danas od 2-5 pm na adresi: 1305 79th street Brooklyn NY 11228. Za informacije nazovite: Dema 646-691-8152 Bajrami 718-928-5468 Arlind  646-683-6747 … Opsirnije

Elvijan Bektesevic iz Gusinja krv dao 54 puta

 GU­SI­NjE – Gu­si­nja­nin Evli­jan Bek­te­še­vić du­go­go­go­di­šnji je do­bro­volj­ni da­va­lac kr­vi, a naj­dra­go­cje­ni­ju teč­nost dao je 54 pu­ta. Krv je po­čeo da da­je sa 19 go­di­na, a od ta­da se oda­zi­va ak­ci­ja­ma jed­nom ili dva­put go­di­šnje, kao i po po­tre­bi. Pr­vi put je dao dra­go­cje­nu teč­nost ka­da je pri­te­kao u po­moć pri­li­kom ude­sa na pu­tu pre­ma Ce­ti­nju i po­vri­je­đe­nog mla­di­ća pre­ba­cio do bol­ni­ce gdje se is­po­sta­vi­lo da mu je po­treb­na krv. … Opsirnije

Veleslalom u skijanju

  Dana 06.02.2016.god. odrzace se veleslalom u skijanju na skijaskim terenima “BELLEAYRE” MOUNTAIN. Ako zelite i ove godine da osjetite cari tradicionalnog veleslaloma u skijanju, dodjite da zajedno uljepsamo ovu jedinstvenu manifestaciju na kojoj ce se okupiti dijaspora iz Njujorka i uzivati u carolijama snjeznih planina uz muziku i pice do kasno u noc..Kao i predhodnih godina bice omoguceno sportskim talentima svih uzrasta koji zele u takmicarskom duhu pokazati svoje skijasko … Opsirnije

BOSANAC SLIKA ZA GUINNESA Mušanović će na Floridi pokazati svoj talenat 3D oslikavanja na asfaltu!

 Mladi akademski slikar Kerim Mušanović jedini je Bosanac koji će učestvovati u oslikavanju 3D slike na asfaltu za Ginisovu (Guinnes) knjigu rekorda. Ovaj uspješni student sarajevske Akademije likovnih umjetnosti u novembru putuje na Floridu gdje će pokazati svoje viđenje svijeta kroz trodimenzionalnost, a za “Avazov” portal otkriva kako je dobio ovu izuzetnu priliku. Iza mladog Mušanovića je veliki broj ostvarenja. Učestvovao je na brojnim umjetničkim festivalima, ali i sam priznaje da … Opsirnije

ŽENI PUKLA GUMA NA AMERIČKOJ ULICI: Evo kako su joj pomagali kad je nosila maramu, a kako bez nje…

 U eksperimentu, koji je osmiislila američka TV stanica, žena pokušava promijeniti gumu i sasvim je jasno da joj je potreba pomoć. Međutim, cilj eksperimenta nije provjeriti hoće li neko pomoći ženi, nego hoće li slučajni prolaznici pomoći i ženi koja nosi maramu. Za vrijeme eksperimenta, jedno vrijeme žena je obučena u kožnu jaknu, a drugo vrijeme nosi maramu koji pokriva njenu kosu, piše “Doznajemo“. Obučena u zapadnjačku odjeću, žena privlači … Opsirnije

 

 

slika za front teksta    Kliknite na sliku da otvorite video