Glavna→Author Admin1 - Page 9 1 2 7 8 9 10 11 12 Log in

Odlazak na privremeni rad u inostranstvo

    Autor: Ibrahim Huseinovic Zitelji Plava i Gusinja intenzivno su poceli da se iseljavaju iz plavsko-gusinjske Ljuge u drugoj polovini dvadesetog vijeka, izuzimajuci iseljavanja koja su se desavala i ranije – posle raspada Turskog carstva na Balkanu i zbog pritiska i torture koju je vrsila neodgovorna crnogorska vlast nad islamskim zivljem. Sezdesetih i sedamdesetih godina proslog, to jest dvadesetog vijeka, nas je narod krenuo prema obecanoj zemlji Americi, pa … Opsirnije

U gusinjskoj lokalnoj samoupravi u posljednje vrijeme sve više zahtjeva pojedinaca za izgradnju ekoktuna u atraktivnim dolinama Grebaje i Ropojana

 EKOKOLIBE BI BILE PRAVA ATRAKCIJA GUSINJE – Posljednjih nekoliko godina, pored domaćih, sve je veće interesovanje i stranih investitora za izgradnju ekokatuna u atraktivnim dolinama Grebaje i Ropojana, kao i na padinama planine Popadija. -U posljednje vijeme i mi u lokalnoj samoupravi dobijamo dopise i ljudi se interesuju kako i na koji način da dodju do dozvole i drugih dokumenata koji prate početak izgradnje ekokatuna na pomenutim podučjima.  Obzirom da … Opsirnije

Ostale bez pomoći jer nijesu glasale za DPS

 Mje­štan­ke pet­njič­kog se­la Tr­pe­zi se­stre Va­hi­da (86) i Umi­ha­na Mu­ra­to­vić (83) us­tvr­di­le su ka­ko ni­je­su ostva­ri­le pra­vo na do­da­tak za tu­đu nje­gu i po­moć sa­mo za­to što na pret­hod­nim iz­bo­ri­ma ni­je­su gla­sa­le De­mo­krat­sku par­ti­ju so­ci­ja­li­sta (DPS). One su is­ta­kle da su po­vje­re­nje da­le Bo­šnjač­koj stran­ci i da je to glav­ni raz­log što su nji­ho­vi za­htje­vi za ostva­ri­va­nje po­me­nu­tog pra­va od­bi­je­ni kao neo­sno­va­ni. Ka­za­le su da su rad­no pot­pu­no ne­spo­sob­ne, da … Opsirnije

Orhan Šahmanović osumnjičen za zloupotrebu službenog položaja

Protiv predsjednika Opštine Plav i predsjednika Opštinskog odbora Bošnjačke stranke u ovom gradu Orhana Šahmanovića danas je podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je počinio krivično djelo zloupotreba službenog položaja, saopšteno je iz Uprave policije. Kako se navodi, sumnja se da je Šahmanović počinio navedeno krivično djelo na način što je u svojstvu predsjednika Opštine Plav, 31. maja u formi dokumenta donio zaključak o obustavi prinudne naplate u iznosu od … Opsirnije

Inicijativu koju treba svi da podržimo

 ORGANIZOVATI LJETNJU ŠKOLU ZA DJECU ISELJENIKA GUSINJE – Inicijativni odbor ljudi u Gusinju bi trebao da se ovih dana organizuje – i predloži  osnivanje Ljetnje škole za djecu iseljenika iz Amerike, i drugih zemalja Zapadne Evrope i Skandinavije. -Vjeujemo da bi u saradnji sa Centrom  za iseljenike Crne Gore , Zavodom za školstvo  i opštinom Gusinje ova inicijativa imala punu podršku i razumijevanje  kod gradjana Gusinja , Plava      … Opsirnije

Od ničega napravili nešto

 PET­NjI­CA – U pro­te­kle tri go­di­ne pred­u­ze­te su broj­ne ak­tiv­no­sti ko­je su do­pri­ni­je­le da pod­ruč­je Bi­ho­ra kre­ne s mr­tve tač­ke – sa­op­štio je pred­sjed­nik op­šti­ne Pet­nji­ca Sa­mir Ago­vić. On je, su­mi­ra­ju­ći po­stig­nu­te re­zul­ta­te za pe­ri­od ot­ka­ko je Skup­šti­na Cr­ne Go­re do­ni­je­la od­lu­ku da Pet­nji­ca po­sta­ne sa­mo­stal­na op­šti­na, oci­je­nio da je, i po­red broj­nih po­te­ško­ća, do­sta ura­đe­no na stva­ra­nju neo­p­hod­nih fi­nan­sij­skih, teh­nič­kih i dru­gih uslo­va za nor­mal­no funk­ci­o­ni­sa­nje ad­mi­ni­stra­tiv­nog cen­tra. On … Opsirnije

Moj Najbolji drug Haljilj Rizov i moj stariji sin efendija Nermin

Autor: Ibrahim Huseinovic Postoji jedna izreka koja kaze da je na zemlji drug to jest vjerni prijatelj, a na Nebu Bog. Imati i steci vjernog druga je ideal kojem stremi svako od nas. Svi se mi trudimo da imamo ne jednog vec sijaset drugova i prijatelja, medjutim kroz vrijeme kao reseto najbolje dodjemo do spoznaje da u zivotu ne mozemo imati puno vjernih i pravih drugova te da se na … Opsirnije

Krajem jula ove godine

  SNIMANJE TV SERIJE KROZ KANJON GRLJE Snimanje izvode Studio B 92 i grupa izabranih beogradskih speleologa GUSINJE – Reporteri beogradkog Studija 92 i grupa specijliziranih speleologa iz Beograda, ovih dana dogovoili su zajedničku akciju snimanja TV serije – čija je radna verzija naslova „ČUDO OD PRIRODE“. Ekspedicija je sastavljena od iskusnih speleologa, koji su već u nekoliko navrata prolazili kroz kanjonske „kazane“ i „cilindre“ i „viseće pragove“. U ekspediciji … Opsirnije

Dejan Zlaticanin postao svjetski sampion u boksu

 Crnogorski bokser Dejan Zlatičanin osvojio je titulu profesionalnog prvaka svijeta u lakoj kategoriji, u verziji WBC, nokautom u 54. sekundi treće runde! U američkom gradiću Veroni, udaljenom 420 milja od Njujorka, ispisane su nove stranice istorije crnogorskog boksa – Crna Gora je dobila prvog šampiona u nekoj kategoriji najkvalitetnije bokserske asocijacije. Zlatičanin je, u borbi koja je počela oko tri sata iza ponoći po našem vremenu, dokazao da je mnogo bolji borac … Opsirnije

Sta je obaveza tokom mjeseca ramazana

Autor: Ibrahim Huseinovic Tokom posta u mjesecu Ramazanu svaki postac mora da se pridrzava propisanih pravila kako bi njegov post bio ispravan. Postac mora da bude i duhovno spreman i uravnotezen u svakom trenutku posta ( a i izvan njega), te da se u tom smislu kloni svega onoga cime Uzviseni Allah nije zadovoljan. Postac ne samo da ne smije ruzno da govori, da psuje, ogovara i tome slicno, vec … Opsirnije

IZBORI U GUSINJU 9.OKTOBRA

 Goran Danilović, ministar unutrašnjih poslova Crne Gore najavio prijedlog za rješavanje krize u najmladoj crnogorskoj opštini GUSINJE – Ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Goran Danilović, saopštio je da će predložiti da lokalni izbori u Gusinju budu održani zajedno sa parlamentarnim izborima 9.oktobra. On je sopštio da će ovo preložiti na jednoj od narednih sjednica Vlade. -Vjerujem da bi bilo pametno da sve izborne cikluse , gdje postoji zakonska mogućnost, objedinimo … Opsirnije

Dan – Remont švercovan, djelove krali godinama

 Zvanična komisija vojske utvrdila je da su rezervni djelovi helikoptera „gazela” upućivani u Avio-servis Ikar Banjaluka na nepropisan način, sa zapisnicima o slanju u kojima nema datuma slanja djelova, potpisa ovlašćenog lica i podatka o porijeklu djelova, i bez zavođenja dokumenta u Vazduhoplovstvu Vojske Crne Gore Re­zer­vni dje­lo­vi he­li­kop­te­ra „ga­ze­la” upu­ći­va­ni su u Avio-ser­vis Ikar Ba­nja­lu­ka na ne­pro­pi­san na­čin, sa za­pi­sni­ci­ma o sla­nju u ko­ji­ma ne­ma da­tu­ma sla­nja dje­lo­va, pot­pi­sa … Opsirnije

Hitno raspisati lokalne izbore

 GU­SI­NjE – Op­štin­ski od­bor So­ci­jal­de­mo­kra­ta Gu­si­nja, odr­žao je sa­sta­nak od­bo­ra na ko­jem je ras­pra­vlja­no o ak­tu­el­noj po­li­tič­koj si­tu­a­ci­ji, usvo­jen plan ak­tiv­no­sti za na­red­ni pe­ri­od i iza­bra­ni čla­no­vi i čla­ni­ce op­štin­skog iz­bor­nog šta­ba. To­kom di­sku­si­je o ak­tu­el­noj po­li­tič­koj si­tu­a­ci­ji u Gu­si­nju, po­seb­no su ana­li­zi­ra­ne ne­ga­tiv­ne po­sle­di­ce po raz­voj op­šti­ne pro­u­zro­ko­va­ne ne­funk­ci­o­ni­sa­njem lo­kal­ne vla­sti. U tom smi­slu, a na li­ni­ji pret­hod­nog po­zi­va po­sla­ni­ka Da­mi­ra Še­ho­vi­ća da se što pri­je ras­pu­sti SO Gu­si­nje, … Opsirnije

Nacionalni park Prokletije pokreće inicijativu da se masiv Prokletija u tri države proglasi međunarodnim nacionalnim parkom

 PLAV /I ove godine su profesori i studenti sa nekoliko Univerziteta iz Amerike boravili u studijskoj posjeti NP Prokletije. Od samog osnivanja NP ove posjete su bile usmjerene na pomoć, razmjenu iskustava, naučnim istraživanjima i drugim aktivnostima na terenu, a sve u cilju što bržeg i kvalitetnijeg uspostavljanja režima zaštite i zaživljavanja Prokletija kao  i novog nacionalnog parka, ističe Enes Drešković, direktor NP Prokletije u Plavu. Svake godine  dolaze nove … Opsirnije

 

Izvor, Vijesti

ISTINITA PRICA O CETIRI ZLATNIKA

Autor: Ibrahim Huseinovic U stara dobra vremena Sultan se informisao da u obliznjem gradu Plava i Gusinja – u Skadru, kolijevki kulture i duhovnosti ima puno mudrih ljudi od kojih se puno toga lijepog i mudrog moze cuti i nauciti. Povuce ga merak da tamo podje, a motiv vise za njegov odlazak u drevni Skadar bila je i njegova spoznaja da njegovi preci vuku porijeklo iz ovog kraja. Kao po … Opsirnije

Srbi u Mostaru organizovali iftar za vjernike muslimane

 Za Bosnu i Hercegovinu često kažu kako je oličenje multikulturalnosti, a najbolji dokaz tih tvrdnji ove sedmice dolazi nam iz Mostara. Naime, čelnici Srpske pravoslavne crkve u Bijelom Polju kod Mostara organizovali su zajednički iftar za vjernike muslimane s ovog područja. Ovaj gest koji svjedoči svom bogatstvu našeg društva upriličen je u povodu obilježavanja 150 godina postojanja crkve Vaznesenja Gospodnjeg u Bijelom Polju. U četvrtak je u toj crkvi upriličena … Opsirnije

U Srednjoj mješovitoj školi „Bećo Bašić“ u Plavu uručene diplome „LUČA“

 LUČONOŠE PONOS GRADA PLAV – Danas je bilo svečano u SMŠ „Bećo Bašić“ u plavu. U prisustvu učenika, nastavničkog kolektiva i roditelja, direktor te ugledne vaspitno-obrazovne ustanove Rifat Balić uručio je diplome LUČA najboljim učenicima.Najprestižnije školsko priznanje dobili su Katarina Bojović, Dženan Đešević, Sajma Purišić, Amer Hadžimušović, Edona Čelić, Anela Džemajlović, Tamara Savić, Flakon Vučetaj, Amela Dešić, Anđela Vučetić, Ronesa Redžić, Vasilije Dašić, Mujo Deljanin, Lazar Paunović, Besiana Balidemaj, Dia … Opsirnije

Razgovor s’povodom

 OMERAGIĆ: Šehović prikuplja jeftine političke poene   GUSINJE – Još u ponedjeljak, 6.juna, uputio sam dopis ministru unutrašnjih poslova Goranu Daniloviću u kojem sam ga informisao o dešavanjima u našoj opštini, i o tome da nije održana sjednica Skupštine opštine Gusinje, koju sam bio zakazao za 26.maj ove godine. Tako je, po mom mišljenju inicijativa poslanika Šehovića zakasnila i očigledno joj je namjera prikupljanje jeftinih političkih poena – kaže za … Opsirnije

Kakvi smo mi to Muslimani danas ?

Autor: Ibrahim Huseinovic Vjera dini Islam je religija koja se najbrze siri i uvecava u odnosu na druge religije. Posebno je od znacaja kada na Islam predju ucene osobe koje u svojoj prethodnoj religiji nijesu mogle da nadju smiraj svojoj dusi, licnu simetriju i uravnotezenost duhovnu. A kada vase redove pojaca ucena osoba koja ima posebno znanje, smatra se da je ta ucena osoba bolja od hiljade poboznjaka tj. onih … Opsirnije

Ramazanska cestitka iz zavicaja

Postovani citaoci portala GUSINJE-INFO.COM, Koristim priliku da Vam jos jednom cestitam Sveti mjesec Ramazan, mjesec posta, rahmeta, oprosta i bericeta,mjesec objave svete knjige Kur’ana, sa zeljom da u sto vecem broju budete u ibadetu i cinjenju dobrih i plemenitih djela.  Na ovoj fotografiji smo ja i moj mladji brat Ismet, dipl,ing.poljoprivrede – profesor srednje skole u Plavu, tokom boravka u Starom Baru dana o5.06.2016.godine. Ibrahim Huseinovic … Opsirnije

Brze vožnje ugrožavaju život pješaka i bezbjednost u saobraćaju

 GLAVNOM GRADSKOM SAOBRAĆAJNICOM PRAVA „AUTO RELI TRKA“ Od   brze vožnje – oblaci prašine u samom centru grada GUSINJE – Svakodnevno u glavnoj gradskoj sobraćajnici u Gusinju  od prostora gdje se nalazi objekat pekare pa do nove džamije – možete primijetiti d pojedini neodgovorni vozači voze prekomjernom brzinom, čime umnogome ugrožavaju živote prolaznika ( posebno starijih osoba i djece) a i druge učesnike u saobraćaju.  Vjerujte, da se ovo dešava skoro … Opsirnije

SLIKOM I RIJEČJU BEKI BEKIĆ DONIRAO 2.500 EURA ZA SANACIJU PUTA GUSINJE-GREBAJE

  GUSINJE – Gradjani Gusinja, vlasnici imovine pored kojih prolazi put Gusinje – Grebaje, kao i sugradjani koji imaju svoje objekte u atraktivnoj dolini Grebaje, a žive ovdje ili u dijaspori- prošle godine pokrenuli su akciju uredjenja i proširenja puta Gusinje – Grebaje dužine oko sedam kilometara. Jedan od koordintora ove akcije agilni Šefkija Vukelj kaže da ljudi dobre volje pomažu koliko ko može. Bitno je da smo  riješili „petlju“ … Opsirnije

Nekada i sad u plavogusinjskoj ljugi

Autor: Ibrahim Husejnovic Ima ona stara kovanica ( panta rei – sto znaci da sve tece, sve se mijenja), i da se vremena se ne vracaju, ali ih ljudi prizivaju i vracaju samo u svoje sjecanje, ne bi li na njima i preko njih nesto vise naucili. Puno nas je dobra i dobrog minulo i zahladilo, no svaka individua ne moze, niti smije zivjeti od proslosti, vec mora biti okrenuta … Opsirnije

Odrzan Piknik za dijasporu u Njujorku

  Dana 5 Juna u Nedjelju odrzan je Piknik za dijasporu u Organizaciji Fondacije Gusinje. Vremenski ne-uslovi u prosloj Nedjelji nazalost nijesu isli na ruku organizatoru kao ni na ruku onima koji su planirali da ovaj dan provedu u Belmont state parku sa svojim familijama, drugovima i prijateljima. Zbog jake kise koja je padala tog dana mnogi su bili sprijeceni posjetiti ovo mjesto, i nazalost bili prinudjeni promijeniti planove za ovaj … Opsirnije

Naša posla

 UREDNO PLAĆA USLUGE INTERNETA- ALI INTERNETA NI NA VIDIKU Gusinjanin Hilmo Omeragić, je uredan korisnik interneta – uredno podmiruje usluge, ali interneta ni na vidiku GUSINJE – I pored svih ispunjenih uslova da redovno koristi internet dok se nalazi u svom selu Grnčar, u mjestu zvano „Bucelj“- Hilmo Omeragić, svih ovih dana muku muči, kako i na koji način da „uspostavi“ vezu sa internetom, jer mu je potrebn kao i … Opsirnije

Muhammad Ali: Znam gdje idem i znam istinu

 „Ne želim da idem u rat u zemlju koju moram tražiti na karti, samo zato jer mi neko tako kaže. Neću da ubijam djecu, žene, civile, niti bilo koga samo zbog drugačijeg političkog sistema od američkog. Niko iz Vijetkonga me nije nazvao „crncem“. Samo 50 metara dalje od studija u kojem sjedim, moju crnu braću tuku na ulici jer su „obojeni“. Ne mogu da sjednu u „bjelački dio autobusa“ i … Opsirnije

Post u mjesecu Ramazanu kao jedna od islamskih duznosti

Autor: Ibrahim Huseinovic-Plav Usli smo u mjesec Ramazan, mjesec posta, milosti, rahmeta, oprosta i bericeta. Mjesec u kome je pocelo objavljivanje Kur’ana kao putokaza ljudima i odvajanja dobra od zla. Post u svetom mjesecu Ramazanu je jedna od kljucnih Islamskih duznosti i svaki avizni pripadnik Islama zna znacaj ovog mjeseca u kojem se cini pojacani ibadet, sve u cilju sticanja milosti Uzvisenog Stvoritelja nebesa i zemlje. A nas pojacani ibadet … Opsirnije

Izjava Barak Obame povodom mjeseca Ramazana

   Americki predsjednik Barak Obama cestitao je Muslimanima mjesec ramazana, on je u svom govoru povodom nastupajuceg praznika  ismedju ostalog izjavio: “Dok Americki Muslimani slave sveti mjesec Ramazan, To me podsjetilo da smo svi jedna američka porodica. Ja čvrsto stoji sa američkim muslimanskim zajednicama u odbijanju glasova koji žele da nas podijele ili ograničavaju naše vjerske slobode ili građanska prava. Stojim posvećn očuvanju građanskih prava svih Amerikanaca bez obzira na … Opsirnije

NACIONALNI PARK PROKLETIJE, OBILJEŽAVA DAN ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE “PODIVLJAJMO ZA ŽIVOT“, UPRAVO SA DIVLJIM ŽIVOTINJAMA.

 Gusinje – Prokletije su svojom bogatom faunom još davno bile interesantne i daje to samo jedan od razkoga da se proglase NP upravo se možem voih dana uvjeriti u najposjećenijoj dolini Grebaje. Skoro da nema dana da se u toj dolini ne pojavi po jedna mečka ali prava atrakacija za posjetioce desila se zadnjih dva’tridana kada se u podnožju Očnjaka  a u neposrednoj blini eko-katuna Maja Karanfil pojavljuje mala porodica … Opsirnije

Znacaj posta i drugih dobrih djela u mjesecu ramazanu

Autor: Ibrahim Husejnovic – Plav Sveti mjesec Ramazan nam se priblizava. Mjesec u kome je pocelo objavljivanje Kur’ana kao putokaza covjecanstvu u cilju razlikovanja dobra od zla. El hamdulilah da ima mnogo onih koji poste u ovom svetom mjesecu i koji na taj nacin ispunjavaju dio svojih islamskih obaveza koje se odnose na post, za razliku od onih drugih koji to ne cine i koji nemaju opravdanja za takvo postupanje. … Opsirnije

Atraktivan prizor u Grebajama: Mečad u igri i njihova ljutita majka

 Iz najmlađeg crnogorskog nacionalnog parka kažu da je ovo prvi put da se na Prokletijama golim okom mogla posmatrati grupa od četiri medvjeda Gusinje:  Dva odrasla medvjeda i mladunčad prizor su u kojem su ovih dana uživali gosti eko katuna i posjetioci koji su se našli u Grebajama, u Gusinju. Direktor Nacionalnog parka Prokletije, Enes Drešković, kazao je “Vijestima” da je atraktivan prizor razdraganih mečadi i njihove ljutite majke, koja … Opsirnije

Vlada imenuje Odbor povjerenja u Gusinju (video)

  Zbog bojkota opozicije, gradska vlast u Gusinju propustila je priliku da usvoji budžet i krene u razvojne projekte. Zbog političke krize koja u najmlađoj crnogorskoj opštini traje više od godinu, očekuje se da Vlada imenuje Odbor povjerenja koji će, do raspisivanja prijevremenih izbora, vršiti ulogu Skupštine. Interviju – Anela Cekic / Rusmin Lalicic (video) Izvor: RTCG … Opsirnije

Ne dijeliti mlade u Gusinju

 Crnogorska kulturna mreža (CKM), uz podršku Glavnog grada, organizovala je u Gusinju proslavu decenije od obnove nezavisnosti. Program je, kako je saopšteno, počeo pozorišnom predstavom za djecu Bjelopoljskog pozorišta,kojoj su prisustvovali učenici osnovne škole i predškoleske ustanove, a nastavljen u večernjim satima. Predsjednik CKM-a, Aleksandar Damjanović, apelovao je na političke subjekte da se ujedine, i da uz pomoć Vlade Crne Gore valorizuju turističke potencijale Gusinja, i obezbijede bolje uslove za … Opsirnije

MALA FOTO PRIČA

 PLAVSKO JEZERO KAO „PLAVSKO MORE“ PLAV – Sada, kada od sredine mjeseca juna počnu žege i ljetnje vrućine, mnogobrojnim žiteljima Plava, Gusinja i Murina, kao i njihovim gostima i turistima, koji žele da se osvježe  u vrelim ljetnjim danima, dobro dodje Plavsko jezero. Iako temperatura vode rijetko prelazi  15 stepeni, na splavu koji je ovih dana kvalitetno adaptiran i prije svega bezbjedan – moći će da se smjesti i odmara … Opsirnije

Kolumna o Sejdu Jahovom Jadadic

Autor teksta: Ibrahim Husejnovic PLAV Sejdo Jahov Jahdadic, koga su iz miloste zvali Sejdi Jaha, zivjeo je u stara, drevna vremena u selu Bogaice kod Plava. Imao je dva sina: Dema i Redzepa. Demo je imao kcerku Emu(udatu u Canovica) i sina Sata, dok mu se zena zvala Djulja(rodom najvjerovatnije iz Krcica), a imao je prosenicu iz Kojica, ali je prije zenidbe umro, jeduci kostane kod svojih kumova u Pec, … Opsirnije

Kontakt policajci na području plavske i gusinjske opštine na visini zadatka

 SARADNJA I POVJERENJE PLAV/GUSINJE – U mjesnim centrima, Plavu, Gusinju i Murinu, svoje aktivnosti kao kontakt policaji izvršavaju četiri kontakt policajca – dva u Plavu i po jedan u Gusinju i Murinu. Svojim predanim radom i primjerenim ponašanjem u svakoj lokalnoj zajednici kontakt policajci, uspjeli su da u svojim rejonima (lokalnim zajednicama) sa gradjanima uspostave veoma kvalitetnu saradnju, a takodje  kod nadležnih u lokalnim samoupravama isposluju da se odrade i … Opsirnije

Legenda boksa i jedan od najboljih svjetskih sportista ikada Muhammad Ali preminuo je u 74. godini života.

Legenda boksa i jedan od najboljih svjetskih sportista ikada Muhammad Ali preminuo je u 74. godini života. Prema zvaničnim informacijama glasnogovornika porodice, Muhammad Ali je preminuo u bolnici u Phoenixu gdje je bio smješten prije dva dana zbog problema sa respiratornim organima. Zdravstveno stanje Muhammada Alija godinama je komplikovala Parkinsonova bolest. Porodica je saopćila da će Ali biti sahranjen u svom rodnom mjestu u Louisvilleu (Kentucky). … Opsirnije

Ambasadorka Poljske o gusinju – “ovakve prirode nema nigdje na svijetu”

 REKLI SU „OVAKVE PRIRODE NEMA NIGDJE NA SVIJETU“ Kazala je ambasadorka Republike Poljske Gražina Sikorska, oduševljena prirodnim biserima gusinjskog kraja GUSINJE – Kada je prije tri godine boravila u jednodnevnoj  posjeti SMŠ „Bećo Bašić“ u Plavu- i tom prilikom obišla atraktivne doline Grebaje i Ropojanu, Vodopad i kanjon Grlja, Alipašine izvore, Oko Skakavice i brze planinske rijeke Vruju i Grnčar, svojim domaćinima je kazala : „da ovakve prirode nema nigdje … Opsirnije

Dom zdravlja u Plavu obilježio Svjetski dana bez duvanskog dima

 Uzimali cigarete, a dijelili bombone Plav – Povodom 31.maja, Svjetskog dana bez duvanskog dima, Savjetovalište za mlade Doma zdravlja “dr Branko Zogovic” – Plav je organizovao akciju pod nazivom “Bombona za cigaretu”. Na platou ispred Centra za kulturu postvljen je info-pult, i građanima su dijeljeni flajeri sa informacijama o tome “Šta se dešava sa organizmom poslije prestanka pušenja”. Koordinatror akcije Amel Bašić, medicinski tehničar Savjetovališta za mlade, kazao je da … Opsirnije

Briga i nebriga prema vjerskum draguljima

Autor kolumne: Ibrahim Husejnovic – Plav Vjerske objekte(dzamije, crkve,manastire, sinagoge i dr.) narod s’pravom naziva Bozjim kucama, buduci da se u njima ispovijedaju i izucavaju Bozji propisi tj. vjera. Usadjeno je vjerovanje, a o tome postoji i vjerodostojni hadis naseg miljenika Muhammeda alejhi selam, da onaj ko napravi dzamiju, pa makar ona bila velicine capljinog gnijezda, osiguran mu je dzennet. Ljudi su voljom Stvoritelja stvoreni razliciti po stepenu inteligencije, po … Opsirnije

Nase kontiunirano istrajavanje

Autor: Ibrahim Husejnovic – Plav Vremena se mijenjaju i ne vracaju, ali zivot kroz vrijeme svake jedinke prolazi kroz razna i slicna iskusenja. Koliko god da se zivi teze ili lagodnije, zivot tece kao nabujala rijeka, gdje uvijek po nesto fali to jest nedostaje. Jedva cekamo da odrastemo i postanemo punoletni i to nam vrijeme nekako najsporije prodje, a odmah nakon toga se godine bukvalno rasukuju i prolaze takvom dinamikom, … Opsirnije

Speleološka istraživanja u Prokletijama uvijek će imati prioritet

 SVE PEĆINE, JAME I KANALI BIĆE UREDNO KARTIRANI I REGISTROVANI – Kaže za Gusinje-Info.com Enko Drešković, direktor NP „Prokletije“ u Plavu PLAV/GUSINJE – Otkako je formirana administracija u NP „Prokletije“ posebna sekcija potrebnu brigu i aktivnosti na kartiranju i registraciji svih postojećih pećina, jama, kanala i kanjona, njihovo markiranje, mapiranje i izrada specijalnog kataloga – kako bi se na turističkoj mapi Crne Gore, regiona i šire predstavili  zainteresovanoj stručnoj i laičkoj … Opsirnije

Kolumna posvecena mojoj kcerki Nori i unuki Erini

  Moja kcerka Nora je nas najstariji potomak (moj i moje supruge Sanije), pored jos dva nasa sina od nje mladja. Srecno je udata za mladog i perspektivnog Fitima Veljiu, magistra albanologije, uposlenog u jednom turskom koledzu gdje se nastava izvodi na engleskom jeziku (izuzev albanskog kojeg on predaje). Rodom je Drenicanin iz Skenderaja, u neposrednoj blizini Memorijalnog Kompleksa Jasari. Moja kcer i zet su nastanjeni u Pristini, gdje je … Opsirnije

Izrada nošnji za našu dijasporu širom svijeta veoma unosan posao

 SVAKA ŠARA DOLAR VIŠE No, i pored toga, veoma je mali broj žena koje se bave ovim poslom PLAV/GUSINJE – U želji da se i na „kraju svijeta“ na neki način održi veza sa rodnim krajem-zavičajem, u mnogim zemljama svijeta gdje žive Plavljani i Gusinjani osnovane su sekcije, zavičajna i kulturno-umjetnička društva, koja baštine pjesmu, igru, običaje, tradiciju i ostale tradicionalne vrijednosti plavsko-gusinjskog kraja. Hiljadma kilometara daleko od rodnog kraja, zavičaja, … Opsirnije

Istina boli

Jaša Alfandari

 Predsjednik Jevrejske zajednice Crne Gore Jaša Alfandari demonstrativno je napustio sinoćnju javnu tribinu na temu „Holokaust i sjećanja“ nakon što je čelnik Građanske alijanse Boris Raonić, između ostalog, rekao da ono što se sada dešava na teritoriji države Izrael protiv nekih drugih semitskih naroda je neka nova vrsta holokausta, možda i najveća u ovom vijeku. ”Ovo je skandal. Do sada mi se ovo nikada nije desilo. Ovakvo iskustvo nijesam imao … Opsirnije

Piknik 2016 za dijasporu – Nedjelja 5. Jun

 

PIKNIK 2016 ZA DIJASPORU I SIRE

  NJUJORK;  Piknik za dijasporu i sire se odrzava u Nedjelju 5. juna u BELMONT LAKE PARK NA ADRESI; 

  • Address: 625 Belmont Avenue, West Babylon, NY 11703
  • Osoblje Belmont lake parka naplacuje ulaz 8 dolara po autu.
  • Zbog postovanja regulativnih mjera koriscenja parka nece biti prodaje hrane od strane organizatora, kao ni alkoholnog pica.
  • Prijavljivanje ekipa za sportska takmicenja kontaktirajte: Safka Mulamekica tel; ( 917-402-6273, Asmira Brdakica; tel. (347) 831-3381, Hiljma Hota: tel. (917) 584-1900.
  • PS. Molimo korisnike parka da ne bacaju smece oko sebe.

UO Fondacije Gusinje, Dobrodosli!

DIREKTION TO PIKNIK

Direkcije

Piknik za dijasporu Fondacija Gusinje organizuje svake godine u Junu mjesecu i u tom kontinuitetu i ove godine ova vec tradicionalna manifestacija u dijaspori je zakazana za 05. Jun 2016 godine. Predhodnih godina a sto se ocekuje i ove,  ovakva vrsta manifestacije predstavlja pored svih programskih aktivnosti kao sto su takmicenja u sportskim disciplinama, razonoda, zabava, druzenje,  uzivanje u prirodi i kao most povezivanja izmedju dijasporaca pretezno porijeklom iz Plava i Gusinja, kako bi se medjusobno upoznavali, druzili i zajedno zabavljali u okruzenju gdje vrijeme i novac diktiraju tempo zivota. U tom cilju ovakav vid manifestacije se pokazao veoma uspjesnim sto potvrdjuje sve veca zaintetresovanost i masovnost ucesnika Piknika iz godine u godinu. Fondacija Gusinje kao vodeca organizacija u dijaspori osjeca obavezu, odgovornost a i satasfakciju, sto je u mogucnosti da svojim sugradjanima u dijaspori pruzi priliku za odrzavanje i ucvrscivanje neraskidivih niti medjusobnog prijateljstva, daleko od svog zavicaja i rodnog mjesta, kako bi zajednicki gradili bolju buducnost za nadolazece mladje narastaje.

UO Fondacije Gusinje vas poziva da se u sto vecem broju okupimo na lokaciji, BELMONT LAKE PARK 5. Juna ove godine.

DOBRODOSLI!

Izvor: Gusinje-foundation.org

Obavjestenje – Ljetnja skola jezika i kulture Crne Gore

 Poštovani, obavještavamo vas da  MVPIE i Zavod za školstvo,  u periodu 20 -30 jula 2016 godine, organizuje Ljetnju školu jezika i kulture Crne Gore, za djecu naših iseljenika uzrasta od 9-15 godina. Cilj programa je da djeca koja žive van Crne Gore, kroz igru i zabavu, unaprijede znanje jezika i upoznaju kulturu i istorijsku baštinu Crne Gore. Cilj projekta, program rada, stručni kadar i smještaj ukazuju na ozbiljnost projekta i … Opsirnije

Kurioziteti na gusinjski način

 BEZ OSNOVNIH SADRŽAJA – GUSINJE JE NI SELO NI GRAD GUSINJE – Vjerovali ili ne, a vjerujte, da je naša opština i naš grad – jedini u Crnoj Gori, a možda i u regionu i šire, bez vlastitih komunalnih preduzeća – „Komunalne djelatnosti“ i „Vodovod i kanalizacija“. Da li znate, da naš grad i naša opština – nemaju sopstvenu autobusku stanicu. Vjerujemo da ste upoznati, da je ovo jedini grad … Opsirnije

PREDZNACI SE SUDNJEG DANA VIDE

   Predznaci se Sudnjeg dana vide, ljudi nijesu sto su nekada bili, pjesme nema ko sto se pjevalo, svadbe nijesu kao sto su bile, ljubav u ime Allaha dz.s. zamijenjena je sa ljubavlju iz interesa, voda vise nije pitka kao nekad, zdrave hrane sve manje i manje, sve je vise falsifikata, a sve manje unikata, dobrih ljudi manjka u sva mjesta, vjernici su vazda bili u manjini, u jad ni … Opsirnije

Nova lokacija “Royal Kitchen and bath” u vlasnistvu Almira Bektesevica

  Posetite još jedan novo otvoreni lokal Royal Kitchen And bath vlasnika Almira Bektesevic koji se nalazi ovaj put na Astoria (NY) na adresu 25-06 34th avenue. Lokal je otvoren za prodajne namjene kuhinjskih kabineta, veliki izbor plocica, marble, granita kao i veliki izbor drvenog parketa za vas stan, plumbinga potreban za vaše domacinstvo. Uz to još treba napomenuti i prodaju raznih vrsta sinkova i česmi za kuhinje i kupatila, … Opsirnije

PRIKUPIMO SREDSTVA ZA OBJEKTE POSEBNE NAMJENE U PLAVU I GUSINJU

PRIKUPIMO SLOZNO SREDSTVA ZA OBJEKTE POSEBNE NAMJENE U PLAVU I GUSINJU Gusinje i Plav sve su stariji gradovi jer omladina tiho ali u znatnom broju napusta ove pasivne i zapostavljene krajeve. Staracka domacinstva sto vrijeme vise prolazi dodatno stare i puno je manje svadbi, veselja, suneta i kana u drevnoj plavsko-gusinjskoj Ljugi. Plav i Gusinje nemaju namjesku prostoriju gdje bi se na jedan valjan i civilizovan nacin vrsilo otpremanje mejta … Opsirnije

Sistemu skolstva treba pokloniti mnogo vise paznje

Nekada je skolovanje bilo privilegija pojedinaca, danas je to nesto sasvim drugacije i pristupacnije. Cak je kod pripadnika nase Islmaske konfesije bila sramota da zensko dijete ide u skolu i da ne daj Boze familiji ili bratstvu uzme obraz, ukoliko kojim slucajem zapadne tokom skolovanja u lose drustvo i oda se nekontrolisanim i nemoralnim radnjama, koje bi kao takve krnjile ugled te doticne osobe, ugled njene familije i sire bratsva … Opsirnije

Zbog neusvajanja opštinskog budžeta stali i mnogi započeti gradjevinski radovi

  ZAMANDALJENI MNOGI PROGRAMI I PROJEKTI GUSINJE – Neusvajanje opštinskog budžeta – najmladjoj crnogorskoj opštini donijelo je mnogo nevolja i problema – koji će se svakako odraziti na životni i komunalni standard gradjana ove komune. Naime, gradjevinski radovi na objektu opštinske zgrade u Gusinju – što se tiče enterijera su završeni, a sada se očekivalo da budu nastavljeni na uredjenju eksterijera ovog objekta. Medjutim, „viša sila“ je i to stopirala. … Opsirnije

Planinarskim pohodom na Karaulu 1915 otvorena turistička sezona u nacionalnom parku Prokletije

  Zijova staza obilježila jubilej od 10 godina Jubilarni, deseti po redu planinarski pohod „Zijova staza 2016“, održan je tokom vikenda u Grebajama. Pohod je do sada imao najveći broj učesnika, čak 116 planinara. Na pohod se krenulo u 9h, od restorana Maja Karanfil u Grebajama, gdje su se planinari okupili. Osim planinara iz Plava i Gusinja, veliki broj učesnik bio je iz Berana, Bijelog Polja i Podgorice. Pohod je … Opsirnije

Izjava o realizaciji akcije “Let’s do it Gusinje” za javnost

    Sa zadovoljstvom obavještavamo širu javnost da je 286 volontera, ili bolje reći aktivnih i odgovornih građana/ki i prijatelja Gusinja, učestvovalo u velikoj ekološkoj akciji pod sloganom “Let’s do it Gusinje” 27.maja tekuće godine. Oni su: polaznici dječijeg vrtića u Gusinju, učenici OŠ”Džafer NikoSa zadovoljstvom obavještavamo širu javnost da je 260 volontera, ili čević” sa učiteljima i nastavnicima, učenici JU SMŠ”Bećo Bašić” Plav sa profesorima, predstavnici Opštine Gusinje, članovi NVU”Euro za … Opsirnije

Kolumna posvecena rahm. Salic Ramu zvanom Colji

     Dana 27. maja ( u petak) 2016.godine na bolji Svijet je preselio Salic Ramo kojeg smo od milja zvali Colja u 62. godini zivota. Bio je zet Redzepagica i sa svojom izabranicom je porodio sina i kcerku. Kcerka mu zivi u USA udata je za jednog Hodzica iz Gusinja i ima porod, dok mu je sin neozenjen i radi pri Vojsci CG u Podgorici i Danilovgradu. Salic Ramo … Opsirnije

Gusinjska demokratija u mojim očima

   Prije nego napisem koju rijec o Gusinjskoj demokratiji iz mog ugla, valjalo bi kao uvod pojasniti termin demokratija. Ta se rijec u naucnoj teoriji tumaci ili prevodi kao vladavina naroda. Svojevremeno smo zivjeli u jednopartiskom sistemu koji je nekima dosadio pa su mu predjenuli ime sistem jednoumlja.Taj sistem kroz koji su prosle sve drzave Balkana imao je dobrih i losih strana, usudio bih se reci vise dobrih nego losih. … Opsirnije

Masovna akcija u čišćenju Gusinja i okoline

 Gusinje – Pomozi Koordinacionom timu “Let’s do it Gusinje” da ocisti teritoriju Gusinja od otpada… Ukljuci se i ucestvuj vec danas, 27.maja 2016.godine!“Let’s do it Gusinje” poziva sve građanke i građane Gusinja, prijatelje i sve one kojima Gusinje zauzima posebno mjesto u srcu, koji su u mogucnosti da ucestvuju i daju svoj doprinos u realizaciji ovogodišnje velike ekološke akcije “Let’s do it Gusinje” da to ucine danas 27.maja tekuce godine,poruka … Opsirnije

U petak počinje “Limska regata 2016”

 Limska regata je manifestacija koja otvara turističku sezonu u gradovima kroz koje prolazi i značajno doprinosi njihovoj promociji Tradicionalna, 17. po redu, “Limska regata 2016” biće održana od 27. do 29. maja – najavljeno je iz lokalne turističke organizacije u Beranama. Objašnjeno je da će regata krenuti sa splava na Plavskom jezeru. Okupljanje rafting posada na obali jezera je planirano u periodu od 8-9.30 časova, a start regate je predviđen … Opsirnije

Poziv za ucesce u akciji “Let’s do it Gusinje”

 

Kliknite na sliku da uvecate.

Gusinje-info.com

Mudra Nailja i komsinica Rosa

Moja majka Nailja je vazila za mudru zenu, koja je uvijek mogla i bila spremna da dadne pravi savjet i da uputi na dobro postupanje. Imala je i svoj nadimak Ilja, kojim ju je vecina oslovljavala.Proslo je vise od stotinu dana kako nam je preselila na bolji Svijet, da je rahmet njenoj plemenitoj dusi, s molbom Uzvisenom Allahu da ju dzennetom daruje. Sa mojim ocem, rahm. Rustemom koji je preselio … Opsirnije

U četvrtak 26.maja u Gusinju

  ZAKAZANA SJEDNICA GUSINJSKOG PARLAMENTA Da li će biti kvoruma za održavanje sjednice Skupštine ? GUSINJE – Predsjednik Skupštine opštine Gusinje, dr Elvis Omeragić, zakazao je za četvrtak, 26.maja 2016.goine sjednicu gusinjskog prlamenta, gdje će odbornici (ako bude kvoruma) a vjerujemo da će biti – razmatrati 23 tačke dnevnog reda. Svakko, da su sve tačke dnevnog reda značajne za funkcionisanje lokalne samouprve, ali je ipak, najznačajnija, usvajanje opštinskog budžeta za … Opsirnije

Tradicionalni pohod na Prokletijama

  ZIJOVOM STAZOM GUSINJE – Pored porodice pok. Zija Ibrahimagića, organizatori ove planinarsko-turističke manifestacije su Nacionalni park „Prokletije“ i Turistička organizacija Plav. -Pohod se organizuje u subotu 28.maja, deseti put zaredom, pod nazivom „Zijovom stazom“ do vrha „Karaula“ (1.915 mnv). Ovo je tradicionalni  pohod koji se svake godine organizuje posljednjeg vikenda maja u spomen preminulom planinaru Ziju Ibrahimagiću. Staza je duga oko šest kilometara.Inače, pohod se organizuje u znak sjećanja … Opsirnije

Nova kolumna Ibrahima Huseinovica na Gusinje-info.com

 Kratka biografija Ibrahima Huseinovica
Autor kolumne: Ibrahim Huseinovic

Autor kolumne: Ibrahim Huseinovic

 Ibrahim Husejnovic je rodjen 29.01. 1957. godine u Hotima opstina Plav, od oca Rustema i majke Nailje rodjene Jahdadic. Osnovnu skolu zavrsio je u Plavu, srednju u Plavu, Peci i Baru, a pravni fakultet u Pristini 1980.godine. Ima polozen strucni i poravosudni ispit. Zaposlen je na radnom mjestu Generalnog sekretara srednje skole u Plavu,profesor je i pravne grupe predmeta, a u proslosti se bavio profesionalno i advokaturom. Ozenjen je i ima suprugu, kcerku i dva sina. Kcerka Nora mu je zavrsila nakon srednje medrese, pravni fakultet u Kuala Lumpuru (Maleziji) na engeskom jeziku, stariji sin Nermin mu je profesor islamskih nauka a mladji sin Arben student likovne akademije. Njegove kolumne uglavnom daju opis stanja u Zavicaju(Plavu i Gusinju) i preko istih zeli da pravi sponu izmedju Zavicaja i Dijaspore. Zagovornik je slobode govora i javne rijeci, te da se katkad kriticki treba odnositi prema stvarima i dogadjajima.

Gusinje-info.com

Turska delegacija u posjeti sjeveru bez Gusinja

 Turska delegacija je obisla sjeverne gradove Crne Gore kako bi iznasli mogucnosti za saradnju na ekonomskom planu sa ovim nerazvijenim podrucjima, medjutim nije posjetila Gusinje. Nefunkcionalnost lokalne vlasti u novoj opstini Gusinje uzima svoj “danak” i na ovaj nacin tj. kada ga zaobidju ovakve i slicne delegacije kao potencijalni investitori. Izvor CDM  pise: Na sastanku sa predsjednikom beranske opštine Dragoslavom Šćekićem razgovaralo se o saradnji dvije opštine na svim poljima … Opsirnije

MALO DAROVA A PUNO SVATOVA

Prema zvanicnoj statistici Zavoda za zaposljavanje, ukupan broj nezaposlenih u Crnoj Gori je 41.202 lica. Prema podacima Monstata ta je cifra daleko veca. Nezaposlenom osobom se smatra lice koje aktivno trazi zaposlenje, da nije mladje od 15 ni starije od 67 godina, da nije zaposljeno, da je sposobno ili djelimicno sposobno za rad, da je crnogorski drzavljanin ili stranac sa odobrenim stalnim boravkom i tsl. Najveci broj nezaposlenih lica koja … Opsirnije

ZIMSKE ČAROLIJE U PROLJEĆNOM AMBIENTU

 SKIJANJE U MAJU NA PADINAMA TROMEĐE I BOGIĆEVICE KOD PLAVA Plav-U cilju promocije Bogićevice kao velikog potencijala Nacionalnog parka Prokletije i opštine Plav, za razvoja zimskih sportova, Nacionalni park i Lokalna turisztička organizacija su u saradnji sa skijašima i snouborderima skijaškog kluba „Bogićevica“ organizovali skijanje u maju na padinama Tromeđe  i Bogićevice. Prostor Bogićevice zadnjih 5-6 godina konstantno ima snijega za skijanje minimum šest mjeseci. Pored prirodnih potencijala terena pogodnih … Opsirnije

Legenda s Plavskog jezera

 PLAV – U 93. go­di­ni smi­raj du­ši na onom svi­je­tu, u pe­tak, 20.ma­ja, pro­na­šao je je­dan od naj­sta­ri­jih Pla­vlja­na Re­džo Šar­ki­no­vić, uče­snik NOR-a, ko­ji je svoj rad­ni i ži­vot­ni vi­jek po­sve­tio Ju­go­sla­vi­ji, Cr­noj Go­ri i svo­jim rod­nim Šar­ki­no­vi­ći­ma – za­se­ku La­tek. Bio je je­dan od uče­sni­ka Dru­gog svjet­skog ra­ta, po­znat i kao čo­vjek ko­ji je imao čast da se tri pu­ta sret­ne i raz­go­va­ra s Jo­si­pom Bro­zom Ti­tom. Sa dva­de­set … Opsirnije

Kako je Hodza Pepicki nadmudrio Popa

Autor: Ibrahim Husinovic U selu Pepicu kod Plava zivjeo je i poslednji hodza albanske konfesije, koji je na bolji svijet preselio pedesetih-sezdesetih godina proslog vijeka. Selo Pepice je uglavnom bilo naseljeno pripadnicima islamske konfesije, bilo je poznatno kao etnicko albansko selo, ali su isto vremenom poceli nastanjivati i pripadnici pravoslavne konfesije uz blagoslov drzave koja je jednima oduzimala, a drugima poklanjala zemlju i ostale nekrektnine. Hodza pepicki je slovio za … Opsirnije

Svecano u Njujorku povodom 10 godina nezavisnosti Crne Gore

   Povodom desetogodisnjeg jubileja drzavnosti Crne Gore u Njujorku se osjecala praznicna atmosfera. U Battery Gardens Restaurant blizu Brooklyn Brige (mosta) sastala se elita porijeklom iz raznovrsnih krajeva Crne Gore kao i stranih gostiju kako bi proslavili dan nezavisnosti i drzavnosti 21 Maj. Uz prigodan kulturno-zabavni program, hranu i pice odrzana je ceremonija medju brojnim gostima razlicitih profila od politickih predstavnika Crne Gore, biznismena i dr.  koji zive i rade u Njujorku … Opsirnije

Ibrahim Huseinovic – Zasto je nazadovala Plavo-gusinjska kotlina

Gusinjskoplavska ili plavskogusinjska kotlina vazi za jedno od najljepsih mjesta na kugli zemljinoj po onome sto je Stvoritelj Svjetova mogao darivati jednom kraju. Bukvalno, na ovom prostoru imate dvije klime, kontinentalnu i planinsku, imate jezera na hiljadu i dvije hiljade metara nadmorske visine, mozete u Gusinju i Plavu da se kupate tokom ljetnje sezone, a da se u istom periodu bavite zimskim sportovima na planinskim visovima Prokletija, da jedete plavskogusinjskog … Opsirnije

Svečano u Gusinju

  SVEČANI KOKTEL ZA DESETOGODIŠNJICU NEZAVISNOSTI GUSINJE – U prepunoj galeriji JU Centar za kulturu u Gusinju, u organizaciji opštine Gusinje, povodom desetogodišnjice nezavisnosti naše države – priređen je svečani koktel . Svečanosti su pored domaćina prisustvovali predstavnici političkih partija iz ove opštine, predsjednici opština Plav i Petnjica, Orhan Šahmanović i Samir Agović, predjednik Skupštine opštine Plav, Izet Hadžimušović, predstavnici nekoliko političkih partija iz Plava, Skender Šarkinović, prvi sekretar ambasade … Opsirnije

Beba u Skupštini Crne Gore: Događaj koji nosi više poruka

 Osim očekivane političke pažnje koju je izazvala posjeta evropskih parlamentaraca Crnoj Gori ovog puta pažnju javnosti okupirao je nesvakidašnji dolazak evropske parlamentarke Aneliz Dods sa tromjesečnom bebom u naručju kod predsjednika Filipa Vujanovića, ali još veće iznenađenje izazvao je njihov dolazak u Skupštinu Crne Gore. Iako je Skupštinu prethodnih godina posjetilo više hiljada dječaka i djevojčica opšte iznenađenje i ogrumnu pažnju i komentare u javnosti izvao je dolazak Aneliz Dods na sastanak … Opsirnije

Kao da mi je hiljadu godina

  Kao da mi je hiljadu godina u ovijeh sezdesetak ljeta mnogo toga se upamtilo sto se moze dobrom spomenuti a i onog loseg sto ne valja; Pamtim vrijeme velike nemastine kad se samo kukuruza jela kad se secer za bajram davao a kad bismo bombone dobili sreci djecjoj ne bi kraja bilo; Pamtim vrijeme drugih nemastina s robom kad se oskudijevalo kad smo drugom odijelo trazili il cipele bez … Opsirnije

Let’s do it! Gusinje nova prosirena lista ucesnika u akciji i programu

 Podrska akciji Let’s do it! Gusinje se povecava. Organizatori akcije dobijaju sve vecu podrsku lokalnih poslodavaca, biznismena, javnih lica i NVO udruzenja. Akcija je humano-kulturnog karaktera a odrzace se 20-og Maja ujutru. Predstavljeni program organizatora zapocece sa ciscenjem lokalnih kriznih tacaka smetlista i odredjenih javnih povrsina u prijepodnevnim satima. Poslije toga ce uslijediti rucak za ucesnike akcije u restoranu “Kula Nekovica” u Gusinje. Nakon toga ce se izvesti zabavno-kulturni dio … Opsirnije

Promocija ribolovnog turizma

 Blatnjača mamac za strane ribolovce Plav – Plavsko jezero, jedna od najvećih turističkih destinacija i vrijednosti plavske opštine i Crne Gore, kao i brojne planinske rijeke  bogate raznom ribom, na najboljem su putu da vrate staru slavu i rejting koji su im pripadali u bivšoj Jugoslaviji, ali i regionu. Najbolji dokaz za to je sve veće interesovanje domaćih i stranih ribolovaca i turista, za boravak i ribolov u plavsko-gusinjskim vodama, … Opsirnije

Crna Gora dobija status posmatrača u NATO Savezu

  Đukanović: Novi parlament će odlučiti o referendumu Generalni sekretar Alijanse, Jens Stoltenberg kazao je da će nakon današnjeg potpisivanja protokola Crna Gora učestvovati na svim sastancima NATO-a kao posmatrač Danas u Briselu Potpisivanje Protokola o pristupanju u NATO je početak puta za Crnu Goru a Alijansa će zahtijevati nastavak sprovođenja reformi u vladavini prava, jačanje borbe protiv korupcije, modernizaciju odbrambenih institucija, poručio je generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg. Stoltenberg … Opsirnije

Na sedam plavsko-gusinjskih rijeka postoje uslovi za izgradnju desetak malih hidroelektrana

  PLAV/GUSINJE – Prema studiji o mogućnostima iskorišćavanja hidroenergetskog potencijala, na rijekama Komarači, Vruji, Grnčaru, Bistračici, Grlji, Veličkoj, Djuričkoj i Murinskoj rijeci, kao i na Limu nizvodno od Plavskog jezera do ušća Komarače, postoje izvanredni uslovi za izgradnju desetak malih hidroelektrana. Ekspert za njihovu izgradnju, Slovenac Alojz Šepin, kaže da ih je u Sloveniji izgradjeno više od 500, u Švajcarskoj 700, a u Austriji čak 6.000. Poredjenja radi, u Crnoj … Opsirnije

SNOVI SE OSTVARUJU: Sanja Bobar i Ibra Vukelja predstaviće kolekcije u Njujorku!

  Nacionalna nedjelja mode Crne Gore s ponosom  najavljuje  da će se  predstaviti  u okviru jednog od najpoznatijih modnih događaja – New York Fashion Week! Na zvaničnom programu  njujorške nedjelje mode, putem  platforme Art Hearts Fashion, nacionalna nedjelja mode Crne Gore će predstaviti dva crnogorska modna dizajnera. Zahvaljujući  ugovoru koji je potpisala Nacionalna Komora za Modu Srbije sa platformom Art Heart Fashion,  od ove godine, dizajneri Montenegro Fashion Week-a su u mogućnosti da predstave … Opsirnije

Da sam glavni Plava i Gusinja

Autor :  Ibrahim Husejnovic Da sam glavni Gusinja i Plava, uveo bih vise reda i prava poretka, ne bih dao da ova dva drevna mjesta, nazaduju i da se iz njih odlazi, sve bih svoje moci ulozio, propaganndu veliku stvorio, dokazao da su ovo dva najljepsa grada, da im takvim Meka i Medina nije ravna, jer je njima mocni Stvoritelj darivao, zivopisne predjele i sve ostalo, sto se jednom mjestu … Opsirnije

Tajnoviti Bosanac spasio 25 ljudi iz požara u SAD-u

 Tajnoviti Bosanac spasio je 25 ljudi iz požara, ukljućujući trudnicu i njenog 3-godišnjeg sina, proteklog vikenda u Manchesteru (New Hampshire, SAD).   Kako javljaju tamošnji mediji, zahvaljujući ovom 30-godišnjem muškarcu, kojeg cijeli komšiluk zove Bosanac (The Bosnian) preživjeli su svi stanovnici trospratnice koja je skoro u potpunosti uništena. Požar, koji je buknuo usred noći, zahvatio je i nekoliko okolnih zgrada.   Bosanac nije htio govoriti za medije. Osobe koje ga … Opsirnije

Nastavlja se agonija bosnjacke familije Kanjiza

 Nakon tri sedmice od nestanka, još uvijek se ne zna ništa o sudbini Ismeta Kanjiže. Ismet Kanjiža, crnogorski državljanin, rodjen 28.11.1964. godine, nestao je 21. januara u Kosovom Polju, nešto iza 1 sat poslje ponoći. On je stigao na Kosovo u posjeti tetki, i njezinom sinu Enveru Mehmeti koji zive u Kosovom Polju. Ismet je posljednji put viđen u centru Kosovog Polja, kod kružnog toka i prodavnice brze hrane ‘Eni’. … Opsirnije

Inostrani planinari oduševljeni gusinjskim prirodnim draguljima

 ALIPAŠINI IZVORI LJEPŠI OD ALJASKE Gusinje – Atraktivna dolina Grebaje – „kapija Prokletija“  udaljena je sedam kilometara od Gusinja, gdje su smješetena dva planinarska doma, novo eko-naselje, dva eko-restorana, visoki vrhovi Karanfili, „Šuplja vrata“, visoke stijene „Očnjak“ i „Koplje“, čuveni „kotlovi“ sa stalnim snijegom na kojem se turisti mogu skijati usred mjeseca avgusta – i ove godine biće stjecište na hiljade planinara i turista iz zemlje i inotranstva. U mjesecu … Opsirnije

U plavskogusinskoj Ljugi sredina maja sa kisom i susnjezicom

  Velike klimatske promjene dovode do toga da se najblaze receno stvara red bez reda. I u nasoj drevnoj Ljugi danas – 16.januara 2016.godine, naizmjenicno se smjenjuju kisa i susnjezica, sto uzrokuje i niske temperature tj. hladnocu. Moja sijeda glava se sjetila da jos 23.aprila posije njivu u selo Zavrs blizu Plava, povrsine 20 ari, kukuruzom, kompirom, pasuljom… Nesto je niklo, a nesto kad ce (za sad) ne znamo. Od … Opsirnije

Cetinje uz Merlina slavi deceniju nezavisnosti

 Popularni bosansko – hercegovački kantautor Dino Merlin nastupiće na velikom koncertu koji će Prijestonica Cetinje organizuje 21. maja povodom obilježavanja 10 godina obnove nezavisnosti Crne Gore. Koncert na Dvorskom trgu počeće u 22:30 časa. Po završetku događaja, u cetinjskim lokalima biće upriličen nastavak programa, koji će trajati do ranih jutarnjih sati- najavljeno je iz Prijestonice. Uz Prijestonicu Cetinje, u organizaciji koncerta učestvovaće i Turistička organizacija Prijestonice Cetinje, a navedeni događaj … Opsirnije

Put za Grebaje – Omogućiti turistima da uživaju u ljepoti

 Neophodno je u gornjem dijelu sanirati dvije krivine, kako bi mogli proći i autobusi, što iziskuje veći obim posla i sredstava, kazao je Šefkija Vukelj GU­SI­NjE -Pred­sjed­nik Or­ga­ni­za­ci­o­nog od­bo­ra za po­prav­ku i pro­ši­re­nje pu­ta pre­ma Gre­ba­ja­ma Šef­ki­ja Vu­kelj Še­lja, ko­ji je rad­ni vi­jek pro­veo u Ame­ri­ci i sad bi da po­mog­ne svom kra­ju ko­li­ko je u mo­guć­no­sti, ape­lu­je na re­le­vant­ne op­štin­ske i dr­žav­ne or­ga­ne da im po­mog­nu u ak­tiv­no­sti ko­ju … Opsirnije

Arben Huseinovic – Najmladji slikar u Plavo-Gusinjskom kraju

 Arben Huseinovic je rodjen 1994 godine i zivi u Plavu . Student je likovne umjetnosti. Vazi za trenutno najtalentovanijeg likovnog umjetnika u Plavo-Gusinjskom kraju. Kao djecak je pokazivao naklonost za crtanjem i do sada je imao vec nekoliko uspjesnih izlozbi. Njegova djela i talenat mu obecavaju sjajnju karijeru. Pogledajte galeriju njegovih radova: … Opsirnije

Put Gusinje-Skadar Skadar-Gusinje stize sve blize i blize

Bio sam pocascen da uzmem ucesce i na ovaj zadnji karavan prijateljstva odrzan 6. maja ove godine zahvaljujuci braci Gusinjanima, prije svega uvazenoj profesorici Asmini Omeragic, predsjednici NVO Euro za Gusinje iz Gusinja, koji su mi kao gusinskom zetu i covjeku koji im zeli sve najbolje, omogucili ovo ugodno putovanje. Na ovaj karavan ucesce su uzeli i Plavljani sa nekoliko terenskih vozila i putnika dobronamjernika, vjerovatno da bi se potvrdile … Opsirnije

U organizaciji GIZ-a, opština Plav i Peć i Regionalnog savjeta Skadra realizovan turistički projekat

 „PLANINARSKI TURIZAM U REGIONU VRHOVA BALKANA“ PLAV/GUSINJE – Njemačko društvo za medjunrodnu saradnju GIZ, zajedno sa opštinama Plav i Peć i Regionalnim savjetom Skadra, u graničnom trouglu izmedju Crne Gore, Albanije i Kosova, uspješno je sprovelo prekogranični turistički projekat „Vrhovi Balkana“. Kako bi stazu razvijali kao odgovrajuću turističku infrastrukturu i transformisali je  je u konkurentan turistički proizvod, DAV Summit Club i GIZ ujedinili su snage u razvojno partnerstvo pod nazivom … Opsirnije

Fondacija Gusinje organizuje Piknik 2016 za dijasporu 5. Juna ove godine.

 DOBRODOSLI NA PIKNIK 2016 U ORGANIZACIJI FONDACIJE GUSINJE, JUN 05 2016   UO Fondacije Gusinje u Njujorku priprema poslednje pripreme za Piknik 2016 za dijasporu u Njujorku i sire. Piknik za dijasporu Fondacija Gusinje organizuje svake godine u Junu mjesecu i u tom kontinuitetu i ove godine ova vec tradicionalna manifestacija u dijaspori je zakazana za 05. Jun 2016 godine. Predhodnih godina a sto se ocekuje i ove,  ovakva vrsta … Opsirnije

SLIKOM I RIJEČJU

 PLAVSKI „MOTO KROS“ REKLAMIRA PRIRODNE BISERE PLAV – Mnoge nevladine organizacije, kulturno-umjetnička društva, razne sekcije, udruženja, učenii srednje i osnovne škole, sportski klubovi i pojedinci – svako na svoj poseban način čine napor da daju poseban doprinos  da budu u službi promocije prirodnih bisera ovog kraja.  -Još prije nekoliko godina, organizovali smo se i odlučili da svoju neizmjernu ljubav prema motorima spojimo sa promocijom prirodnih ljepota područja opštine Plav. Od … Opsirnije

FOTO PRIČA

 GOSTE DOČEKUJE MUČNA SLIKA PLAV/GUSINJE – Ovih majskih kišnih dana sve je veći broj turista i ljudi iz dijaspore u plavsko-gusinjskom kraju. Došli ljudi, da odmore i srce i dušu u svoj zavičaj. Nažalost, dočekuje ih ružna slika – na ulici, terasama kafića, i restorana maloljetna djeca ili žene sa bebama u naručju, uglavnom romske populacije, prose za hljeb. U nadležnoj službi opštine Plav i Gusinje kažu da ta lica … Opsirnije

Redovne aktivnosti plavskog Crvenog krsta

ZA KVALITETNIJI ŽIVOT U TREĆEM DOBU Plav/Gusinje – Osnovne aktivnosti koje svih ovih godina realizuje plavski Crveni krst uz nesebičnu pomoć učenika SMŠ „Bećo Bašić“ u Plavu i drugih mladih volontera u plavsko-gusinjskom kraju  – su posjete starim iznemoglim licima, nabavka namirnica, plaćanje računa, pratnja prilikom odlaska kod ljekara, sitni kućni poslovi, manje pomoći oko higijene i slično. -Ovo je jedna od najvažnijih aktivnosti koje redovno sprovodi plavski Crveni krst, … Opsirnije

 

Još uvek niko nije uspio da prevaziđe Gaja Gomu koji se greškom pojavio u studiju BBC-ja.

Naime, tada student ekonomije koji je radio kao taksista slučajno je završio u studiju televizije BBC umjesto u prostorijama ljudskih resursa gdje je trebalo da konkuriše za posao tehničara.

Umjesto tehnološkog eksperta Gaja Kevneja, taksista Gaj Goma je završio u studiju i odgovarao na pitanja o kompaniji Apple.

Trenutak kada se panika proširila njegovim licem i poslije 10 godina je jedna od najsmješnijih cijena na internetu. Ipak, on je ispao više nego profesionalan i vrlo se lijepo snašao u temama o kojima apsolutno ne zna ništa.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Gradjani Gusinja negoduju što autoprevoznici sa teškim kamionima ne poštuju Zakon o bezbjednosti saobraćaja

 KROZ CENTAR GRADA PRETOVARENI KAMIONI SA ŠLJUNKOM, PIJESKOM I PRŽINOM BEZ ZAŠTITNE CERADE  VELIKA OPASNOST ZA PROLAZNIKE I UČESNIKE U SAOBRAĆAJU GUSINJE – Od kako je počela gradjevinska sezona na desetine teretnih kamiona natovareni   gradjevinskim materijalom  bez zaštitne cerade šparta glavnom gradskom saobraćajnicom i drugim gradskim ulicama u Gusinju. Opasnost je u svakom slučaju veoma velika, jer se materijal prosipa na kolovozu, na raskrsnici – a ima slučajeva da poveće … Opsirnije

U plavskoj i gusinjskoj opštini rade na sprečavanju šumskih požara

  OPASNO JE LOŽENJE VATRE NA OTVORENOM PLAV/GUSINJE – Prošle godine, kad je n mnogim prostorima širom naše države bilo požara i to velikih razmjera i s ogromnim štetama, zahvljujući prije vga preventivi , na području plavske i gusinjske opštine šumskih požara većih razmjera nije bilo – kaže Abidin Musić, načelnik Službe zašite i spšavanja opštine Plav. I ove godine vode se razne aktivnosti , kao i razgovori sa mještanima … Opsirnije