Glavna→Author Admin1 - Page 3 1 2 3 4 5 11 12 Log in

Petnjicani svecano otvorili zgradu u kojoj ce biti opstinska administracija

 Nova zgrada opštine u Petnjici treba da podstiče administraciju i menadžment da kreiraju nove inicijative, kako bi one bile pretvorene u projekte koji će doprinositi napretku bihorskog kraja i kvalitetu života građana, poručio je premijer Duško Marković. On je danas prisustvovao svečanom otvaranju zgrade opštine u Petnjici, čija je vrijednost 1,6 miliona eura, a za koju je novac obezbijedila Vlada. Kako je saopšteno iz Vlade, Marković je naveo da će … Opsirnije

AKCIJA DOBROVOLJNOG DAVALAŠTVA ORGANIZOVANA U SMŠ „BEĆO BAŠIĆ”

 Krv dao 41 maturant PLAV – U or­ga­ni­za­ci­ji Udru­že­nja do­bro­volj­nih da­va­la­ca kr­vi Plav, na či­jem če­lu je mr Ra­mo Gu­tić, u SMŠ „Be­ćo Ba­šić“ iz­ve­de­na je ak­ci­ja do­bro­volj­nog da­va­la­štva pod na­zi­vom „Ma­tu­ran­ti Plav -2017“. Ak­ci­ji se oda­zva­lo 52 ma­tu­ra­na­ta, a krv je da­lo 41. Ak­ci­ju je ko­or­di­ni­ra­la dok­tor­ka Ku­mri­ja Ci­ko­tić iz Do­ma zdra­vlja u Pla­vu, a iz­ve­la je eki­pa Za­vo­da za tran­sfu­zi­ju Be­ra­ne na če­lu sa dok­to­rom Bu­dom Iva­no­vi­ćem. -Da­va­nje kr­vi … Opsirnije

Do Gusinja i Plava preko Albanije

 Prizori si izuzetni, naročito u ovom dijelu godine. Neizvjesnost čekanja na granici, potencijalni odroni i drveni mostići nisu preporuka za češće odlaske Ideja o skraćivanju puta između Podgorice i NP Prokletije čeka na realizaciju decenijama. Više puta je bilo “samo što nije”. Koliko se puta obećalo pa slagalo? Koliko puta su iseljenici iz ovih krajeva darežljivo davali donacije samo da ova ideja postane stvarnost? Broja se ne zna. Ni obećanjima, … Opsirnije

Zabrana eksploatacije

 U CILJU OČUVANJA RJEČNIH NANOSA Ka­ko bi se stvo­ri­li uslo­vi za efi­ka­snu kon­tro­lu spro­vo­đe­nja mo­ra­to­ri­ju­ma na eks­plo­a­ta­ci­ju šljun­ka i pje­ska u cr­no­gor­skim vo­do­to­ci­ma, Vla­da je ju­če do­ni­je­la ured­bu ko­jom se dio po­slo­va Upra­ve za in­spek­cij­ske po­slo­ve po­vje­ra­va Glav­nom gra­du Pod­go­ri­ca i op­šti­na­ma Be­ra­ne, Bi­je­lo Po­lje, Gu­si­nje, Ko­la­šin, Moj­ko­vac, Nik­šić i Ro­ža­je. Ka­ko se na­vo­di u sa­op­šte­nju Mi­ni­star­stva po­ljo­pri­vre­de, za vri­je­me tra­ja­nja mo­ra­to­ri­ju­ma, dio po­slo­va ko­ji su u nad­le­žno­sti vo­do­pri­vred­ne in­spek­ci­je … Opsirnije

PETOCLANU DELEGACIJU MJESTANA KOJI SE PROTIVE GRADNJI MINI HIDROELKTRANA NA PLAVSKOJ RIJECI PRIMIO GRADONACELNIK OPSTINE PLAV

  Autor: Ibrahim Husejnovic Gradonacelnik Opstine Plav Orhan Sahmanovic, primio je 28.04.2017.godine petoclanu delegaciju u sastavu Hadzi Omer Music, Ibrahim Husejnovic, Esad Purisic, Sokolj Hadzaj i Surovic Halit, koja se ispred ogromne vecine mjestana protivi gradnji  mini hidroelektrana na Plavskoj rijeci i njenim pritokama. Petoclana delegacija je takodje zelela da iz prve ruke dobije validne informacije po pitanju pripremnih radnji za gradnju pomenutih hidroelektrana. Na ovom sastanku je bio oprisutan i … Opsirnije

JAVNI RAZGOVOR U PLAVU I GUSINJU NA TEMU ODNOSA RODITELJA I DJECE

 Porodica je temelj ličnosti PLAV/GU­SI­NjE -U sklo­pu kam­pa­nje UNI­CEF-a i Vla­de Cr­ne Go­re „Za­u­sta­vi­mo na­si­lje“, uz po­dr­šku EU i Te­le­nor fon­da­ci­je, u Pla­vu i Gu­si­nju or­ga­ni­zo­van je jav­ni raz­go­vor na te­mu od­no­sa ro­di­te­lja i dje­ce, a u ho­lo­vi­ma do­mo­va kul­tu­re otvo­re­na je i iz­lo­žba „Mu­zej po­ro­dič­nih sje­ća­nja“. U ime pred­sjed­ni­ka op­šti­ne Plav Or­ha­na Šah­ma­no­vi­ća, pri­sust­ne je po­zdra­vio pred­sjed­nik SO Izet Ha­dži­mu­šo­vić, za­hva­liv­ši se po­seb­no go­sti­ma ko­ji su go­vo­ri­li na ovu … Opsirnije

MOJE MOLBE I ZELJE UZVISENOM BOGU DA LJUDI RAZUMOM OBDARENI BUDI I VJERNICI

Autor: Ibrahim Hysenaj Prilikom posjete svojoj uzoj rodbini u Pristini u vremenu od 15. do 17. aprila 2017. godine , ukazala mi se prilika da se sretnem sa intelektualcem rodom iz Plava, nastanjenim u Pristini, Ragipom Rugovom, kojeg ranije nijesam poznavao, iako smo razmjenjivali odredjene stavove na fejzbuk mrezi i na istoj postali prijatelji. Vecinu njegovog bratstva poznajem od ranije, jer pleme Rugova nije proslavio samo moj imenjak, rijec je … Opsirnije

Cijelu platu daje u humanitarne svrhe

 Prvu platu od oko 960 eura daću kao donaciju Zeku Laliću iz sela Vrela, čija kuća na sve strane prokišnjava i neophodna je zamjena krovnog pokrivača, a o svakoj narednoj donaciji javnost će biti upoznata, ističe Dženadin Radončić GU­SI­NjE – Od kon­sti­tu­i­sa­nja no­vog sa­zi­va Skup­šti­ne op­šti­ne Gu­si­nje 14. no­vem­bra pro­šle go­di­ne na če­lu lokalnog par­la­men­ta na­la­zi se Dže­na­din Ra­don­čić, pred­sjed­nik Op­štin­skog od­bo­ra So­cijal­de­mo­ka­ra­ta. Pr­va re­dov­na sjed­ni­ca no­vog sa­zi­va odr­ža­na je … Opsirnije

Ibrahim Rekovic hronicar Plava i Gusinja

  Treba pamtiti i dobre graditelje i nemilosrdne rušitelje Iza njegovih projekata su zvanjem i znanjem stali akademici Husein Bašić, Jašar Redžepagić i Alija Džogović, te Šerbo Rastoder, Zuvdija Hodžić, Adnan Čirgić i Faruk Dizdarević Bojom, olovkom, tušem, stihom, riječima i foto objektivom sedamdesetšestogodišnji Ibrahim Reković iz Plava nastoji da „otrgne od zaborava makar dio onoga što je preostalo, a bilo je lijepo i karakteristično za Plav i Gusinje“. Nekadašnji … Opsirnije

MJEŠTANI GREBAJA RAZOČARANI ODNOSOM NADLEŽNIH U OPŠTINI GUSINJE PREMA NAJLJEPŠEM IZLETIŠTU

 

GU­SI­NjE – Put ko­ji od Gu­si­nja vo­di do po­zna­tog iz­le­ti­šta Gre­ba­je, je­se­nas su po­pla­ve ošte­ti­le je do mje­re da se nji­me bez­bjed­no ne mo­že pro­ći ni­jed­nim pre­vo­znim sred­stvom. Usled bu­jič­nih uda­ra put je do­brim di­je­lom pot­ko­pan s obje stra­ne, a ko­lo­voz je ostao bez as­falt­nog za­sto­ra pa su na tra­si sa­o­bra­ćaj­ni­ce osta­le ru­pe ko­je mo­gu bi­ti ve­o­ma opa­sne za auto­mo­bi­le. U or­ga­ni­za­ci­ji od­bo­ra ko­ji je pred­vo­dio Šef­ki­ja Še­lja Vu­kelj, put je pri­je dvi­je go­di­ne sa­ni­ran i pro­ši­ren pa su nji­me ne­sme­ta­no mo­gli sa­o­bra­ća­ti i auto­bu­si. Sred­stva za te ra­do­ve, u iz­no­su od oko 15.000 eura, da­li su mje­šta­ni ko­ji na tom naj­ljep­šem gu­sinj­skom iz­le­ti­štu ima­ju vi­ken­di­ce ili ugo­sti­telj­ske kom­plek­se. Put je sad lo­ša sli­ka i mo­ra se do­sta na­po­ra i sred­sta­va ulo­ži­ti u nje­go­vu sa­na­ci­ju. Mje­šta­ni i vi­ken­da­ši oče­ku­ju od Op­šti­ne i upra­ve Na­ci­o­nal­nog par­ka „Pro­kle­ti­je“ da im po­mog­nu u sa­na­ci­ji ošte­će­nja ka­ko bi put do po­čet­ka tu­ri­stič­ke se­zo­ne bio u pri­stoj­nom sta­nju.

Opsirnije

NEPROMISLJENI I PRAVNO NEUTEMELJENI POSTUPCI DRZAVE CRNE GORE

Autor: Ibrahim Husejnovic Ministarstvo finansija Vlade Crne Gore ogromnom brzinom sprovodi postupak djelimicne eksproprijacije odredjenih parcela u privatnoj svojini s namjerom gradnje malih hidroelektrana na djurickoj( citaj: Plavskoj rijeci) i na njene dvije pritoke Jasenickoj i Hotskoj rijeci. Vec nekoliko dana u kontinuitetu se pozivaju gradjani da daju svoje izjave, kojom prilikom im se urucuju i rjesenja koja ce biti konacna po isteku roka za zalbu od 8 dana. Predstavnik … Opsirnije

Sarajevski heroji: Zamo (Abdulj) Dučić iz Plava 08.02.1967. – 24.09.1994.

  Zamo Dučić je rođen 08.02.1967. godine u Plavu. Poginuo je 24.09.1994. na Jasenu-Vareš, kao vojnik, na dužnosti komadanta manevarskog bataljona u 101. motorizovanoj brigadi. Posthumno je 1995. godine odlikovan najvišim ratnim priznanjem „Zlatni ljiljan”. Na početku agresije na grad Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu živio je na Šancu, na Hrasnom brdu gdje sa svojim sugradjanima, komšijama, prijateljima i suprugom organizuje odbranu u ovom dijelu grada pružajuči otpor četnicima koji … Opsirnije

IZ SARAJEVA JADRANSKOM MAGISTRALOM I PUTEM PREKO SKADRA, TAMARE I GUSINJA ZA PLAV

Autor: Ibrahim Husejnovic Dana 2.aprila 2017.godine na bolji je svijet preselio u mjestu Tarcin opstina Hadzici( BiH), nas zet Preljevic Vehbije Nedzib u svojoj 52 godini zivota. Da mu se Allah smiluje, oprosti mu sitne grijehe i uvede ga u dzennet, amin ja Rabbi. Zanimljivo je spomena da su cetiri odive iz bratstva Husejnovica (Hota) udate za cetiri rodjena brata Preljevica koji su rodom iz Brvina kod Brodareva. Imalo se … Opsirnije

Azra Jesavic u Skupstini CG -“Necemo vise da cutimo”

Izlaganje Azre Jasavić o siromašnom i bogatom sjevernom dijelu Crne Gore i politici naših poslanika u Skupštini Crne Gore. Poruka Jasavić o masovnim raseljavanjima naših građana jasna: “Nećemo da ćutimo!”

Izvjestaj aktivnosti Fondacije “Gusinje” od pocetka osnivanja do danas

 

Uvecaj

Fondacija “Gusinje” je od pocetka osnivanja 2006 do 2017 god. prikupila blizu 800,000.00 ili tacnije 799,751.00 dolara. Ukupno je imala 722 donatora. Od prikupljenih sredstava u zavicaju je ulozila 454,185.00 dolara u razlicitim aktivnostima i projektima. Detaljni podaci o svim aktivnostima i utrosenim sredstvima je prilozen i dostupan svim clanovima Upravnog odbora kao i svojim vjernim donatorima koji se po uobicajenom protokolu i pravilniku rada organizacije anlizira na godisnjoj Skupstini.

Vise detalja o aktivnostima rasporedjeni hronoliski i tabelarno, dostavljeno je nasoj redakciji od secretara UOFG, kako bi bilo dostupno siroj javnosti.

Prema dostavljenim podacima Fondacija “Gusinje” pokazuje kapacitet najuspjesnije organizacije u dijaspori. Navedene sprovedene aktivnosti su odraz povjerenja njenih donatora: transparentnost, pozrtvovanost i zajednicka ljubav prema zavicaju.

 

 


 

Spisak donatora Fondacije “Gusinje” sa Donatorske veceri 2016 god.

 

FONDACIJI GUSINJE JE ZA 2017 GOD. DONIRANO 56,250.00 DOLARA

Upravni odbor Fondacije “Gusinje” je objavio spisak svojih clanova i donatora za 2016 godinu.

Upravni odbor Fondacije “Gusinje” zeli jos jednom da se zahvali svojim donatorima na povjerenju koji joj pruzaju.

Avdovic Mirza500$ 
Ahmetaj Jusef200$(za groblje)
Ahmetaj Jusef300$
Balic Esko500$
Balic Almir1,000$
Balic Ermin500$
Balidemaj Dema1,000$
Brdakic Dzafer500$
Brdakic Asmir500$
Bektesevic Murat100$
Bektesevic Zama Kemal200$
Bicic Dzeka200$
Bicic Nedzad300$
Bicic Dzenad500$
Bicic Amel100$
Cekic Brgan500$
Cekic Medin100$
Cecunjanin Sukrija500$
Curanovic Novo Daniel500$
Djombalic Sulja500$
Dervisvic Husko200$
Dervisevic Aljo200$
Dervisevic Naser500$
Dervisevic G. Safet100$
Deljanin Safet1,000$
Deljanin Hadzi Suljo500$
Deljanin Pajo, Ibrahim200$
Deljanin Izet200$
Deljanin Iso400$
Durakovic Medo300$
Djokovic Elvedin100$
Durakovic Nedzad100$
Euro Glas (Indors)300$
Feratovic (Fejza) Ramo300$
Feratovic Rasim100$
Feratovic Raif100$
Grisaj Djon500$
Grisaj Nikola200$
Hadziusovic Senad200$
Hot Hiljmo500$
Hot Haljilj300$
Hot (Haka) Jasmin i Mensur200$
Hot Djuka200$
Hot Hamo200$
Ibrahimagic Rifat i Anes300$
Jedadic Seko200$
Juljevic M. Nedzad500$
Kolenovic Hasa Zeko500$
Kolenovic R. Izet300$
Kolenovic Duljo300$
Kolenovic (Ramiza) Safet300$
Kolenovic Almir300$
Kolenovic Samir300$
Kolenovic Ramiz200$
Kolenovic Halim100$
Kolenovic H Seka500$
Kolenovic H. Safet300$
Kolenovic Hadzi Ago200$
Kolenovic Etem500$
Kolenovic Husov Safet, Bajram300$
Koljenovic Dzeko100$
Kolenovic Haljim100$
Koljenovic Redzepa Safet500$
Kastrat Dzavid500$
Kastrat Anes500$
Kastrat Senad500$
Lalicic Sabahudin300$
Loncarevic Ekrem300$
Mulamekic Safet500$
Music Zijo500$
Music Zijo300$
Mrkulic Eldan, Elisa i Adnan500$
Muminovic Rasim100$
Muminovic Bernard100$
Muminovic Hafiz100$
Novaj Teufik100$
Novaj Fadilj100$
Novaj Sefket100$
Nikac Djon100$
Nikocevic Juso200$
Nikac Djelos100$
Omeragic Enis500$
Osmanovic Huso500$
Omeragic Ermin500$
Omeragic Mino500$
Pjetrovic Ruzdo500$
Pjetrovic Ljuljo200$
Pjetrovic Zuvdo200$
Pirovic Ibrahim500$
Pirovic Muhamed500$
Pjetrovic Becir300#
Piroviv Mahmuta Aljo500$
Pirovic Jazo100$
Radoncic Refko2,000$
Radonicic M. Sacir500$
Radoncic A. Hamdo500$
Radoncic Ganija500$
Radoncic Teufik500$
Radoncic Mirsad2,000$
Radoncic Ibrahim500$
Radoncic (Semsa) Rafet500$
Radoncic (Sacirov) Ferat100$
Radoncic Agrard100$
Radoncic Davud100$
Radoncic Kadro500$
Radoncic H. Dzeno200$
Radoncic (Skendov) Sead200$
Radoncic Elhan 100$
Radoncic Mersland100$
Radoncic Sead500$
Radoncic Omera Adis500$
Radoncic Sefkija250$
Radoncic O. Ismet200$
Radoncic Zlatan500$
Rasic Fajko500$
Rasic Denis500$
Rasic Enis200$
Rasic Mirsad100$
Rugovac Esad200$
Sokoli Orhan500$
Sujkovic Hamza100$
Sujkovic Rifat100$
Sujkovic Dzevahira100$
Sehovic Servet300$
Sujak Ismet500$
Sujak Suco300$
Sujak Seva200$
Kandic Abedin200$
Toskic Rasim500$
Toskic Ragip200$
Toskic Bislim200$
Toskic Zejdija200$
Toskic Senad200$
Vuckcanj Pero100$
Vucetovic Lamin2,500$
.

 

Sastanak UO Fondacije Gusinje

 

Postovani clanovi UO,

Obavjestavamo vas da ce se sastanak UO Fondacije Gusinje odrzati u Ponedeljak 04/03/2017god. sa pocetkom u 7:00pm u prostorije Fondacije Gusinje.

Prisustvo svih clanova obavezno.

 

Upravni odbor Fondacije Gusinje

Predsjednik,

Braho Radoncic

Premijer Albanije Edi Rama boravi u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori

Rama je sa saradnicima danas boravio u zvaničnoj posjeti našoj zemlji, u okviru koje se susreo sa Markovićem koji mu je zahvalio na podršci Albanije na evroatlantskom putu Crne Gore.

– Današnja posjeta premijera Albanije je još jedna snažna potvrda dobrih međususjedskih odnosa i podsticaj da u budućnosti radimo na njihovom unapređenju –  rekao Marković, te najavio uspostavljanje centra za regionalnu policijsku saradnju u Plavu.

– Snažnije moramo raditi na polju ekonomske saradnje. Spoljnotrgovinska razmjena u 2016. godini bila je oko 43 miliona eura i zabilježila je rast od 10 odsto u odnos na prethodnu godinu. Zaključili smo da je neophodno što prije formirati ekonomski komitet dvije zemlje i predložili smo da se sjednica održi u Podgorici. Govorili smo i o daljem unapređenju graničnog prelaza Sukobin. Prošle godine broj prelazaka bio je dva miliona, što je ozbiljno ograničenje za putnike. Nastavićemo radove na graničnom prelazu Božaj. Dogovorili smo i da izgradimo zajedničku mapu puta i taj projekat ponudimo na samitu (Zapadnog Balkana prim. aut) u Trstu. 

NEDOSLJEDNOST U IMENOVANJIMA NA FUNKCIJE SE I DALJE NASTAVLJA U LJUGI PLAVSKO -GUSINJSKOJ!

Autor: Ibrahim Husejnovic

Nedosljednost u zaposljavanju i imenovanjima na odredjenim direktorskim i drugim funkcijama i pozicijama se i dalje nastavlja u drevnoj Ljugi plavsko -gusinjskoj. Ocekivalo se nakon Koalicije na drzavnom nivou sa manjinskim bosnjackim i albanskim partijama da ce se stanje popraviti u korist manjinskih naroda Crne Gore, medjutim od tog ocekivanja malo vajde bar kad je kadrovska politika u nasem kraju u pitanju. Takvo jedno uvjerenje potvrdjuje i izbor direktora Osnovne skole u Plavu iz redova pravoslavne konfesije, kako bi se nastavila tradicija i nepisano pravilo da ovom vaspitno- obrazovnom ustanovom decenijama rukovode uglavnom kadrovi neislamske konfesije.

Bez namjere i zelje da osporavam moralne i strucne kvalitete novoizabranog direktora, u konkretnom slucaju pravda i pravicnost nijesu zadovoljeni, iako Ministar prosvjete ima diskreciono pravo da imenuje onoga koga on zeli. Kad kazem da pravda i poravicnost nijesu zadovoljeni, prije svega mislim na protivkandidate i ucesnike konkursa koji su kao stariji i dokazani kolege sa puno radnog iskustva imali ociglednu prednost da budu izabrani na pomenutom mjestu.

Opsirnije

Druga redovna sjednica SO Gusinje u 2017. (Video)

Snimak i obrada: BEST VIDEO GUSINJE – Nuki Lucevic

KOLUMNA POSVECENA NOVINARU I BRATU U ISLAMU RIFATU GRUDI

 

Autor: Ibrahim Husejnovic

Novinar Rifat Gruda – hroničar Gusinjske zbilje

Na bolji je Svijet preselio dana 30.03.2017.godine u rodnom Gusinju Rifat Gruda u 71. godini zivota. Dzenaza je obavljena danas u petak –  31.oktobra u 14 casova na gradskom groblju Gusinje, dok se dzenaza namaz rahmetliji klanjala ispred Vezirove dzamije. Svi koji su poznavali rahmetliju su vjerovali da ce i dalje biti medju nama, iako je bio bolesljiv i imao probleme sa disanjem i bronnhijalnom asmom. Njegovo srce je prestalo da kuca  nekoliko sati nakon obavljenog razgovora sa jednim od svoja dva brata koji mu zivi u Svedskoj. Sto se ono narodski kaze imao je samo ovoliko dana koliko ih je zivjeo ponosno, casno i za primjer svima ostalima.

Opsirnije

SO Gusinje usvojila budžet u iznosu od 1.045.170 eura

Najvise para ide na plate opštinara Od ukupnog iznosa budžeta 450.000 eura, ili oko 45 odsto, opredijeljeno je za plate, a 250.000 za investicije, a priprema se najmanje još desetak, petnaest radnih mjesta u Opštini, raznih menadžera i savjetnika, naveo je OmeragićGU­SI­NjE – Na sjed­ni­ci Skup­šti­ne opšti­ne Gu­si­nje, odr­ža­noj ju­če, usvo­jen je pred­log bu­dže­ta op­šti­ne za 2017. go­di­nu, pro­jek­to­van na iz­nos od 1.045,170 eura, kao i plan in­ve­sti­ci­ja, ko­ji se … Opsirnije

Umro je Rifat Gruda novinar i dopisnik Gusinje-info

 

Poslije duže bolesti danas je na Arhiret preselio Rifat Gruda iz Gusinja. Veteran Crnogorskog novinarstva i autentični visokokvalifikovani novinar, pisac i hroničar iz Plavo-gusinjskog kraja. U poslednje vrijeme Gruda je pisao za Crnogorski list “Pobjedu” i portal “Gusinje-info.com” i bice upamćen kao novinarska legenda u našem kraju za koji je pisao sa nemjerljivom ljubavlju i patriotizmom.

Gruda je kroz svoje dugogodisnje bavljenje pisanjem dao ogromni doprinos promocijom Plavogusinjskog kraja, njegovih običaja, kulture, ljudi, tradicije, prirodnih ljepota, promocije turizma itd. Glavni je “krivac” za predstavljanje rodnog mjesta čitaocima  sire javnosti u regionu i van njega, izvlačeći ga iz medijske izolovanosti i pridajući mu pažnju koju zaslužuje.

Rifat Gruda sa omiljenim nadimkom “Novinar” bice upamcen u historiji Plava i Gusinja kao vrijedan i koristan gradjanin, dobar drug i prijatelj.

Redakcija portala Gusinje-info iskreno žali za gubitkom  strucnjaka i  saradnika u svojem timu .

Urednik, Safet Koljenovic

SO Plav na slijedecoj sjednici raspravljace o budzetu

PLAV – Pred­sjed­nik plav­skog par­la­men­ta Izet Ha­dži­mu­šo­vić za da­nas je za­ka­zao pr­vu ovo­go­di­šnju re­dov­nu sjed­ni­cu, na ko­joj je pla­ni­ra­no da se ras­pra­vlja o se­dam ta­ča­ka.
Na­kon pred­lo­ga od­lu­ke o ra­zr­je­še­nju i ime­no­va­nju čla­no­va stal­nih ti­je­la Skup­šti­ne op­šti­ne, ras­pra­va će se usred­sri­je­di­ti na pred­log od­lu­ke o bu­dže­tu za te­ku­ću go­di­nu, ko­ji je pro­jek­to­van na iz­nos od 3.253.300 eura, a di­je­li se na ope­ra­tiv­ni dio u iz­no­su od 2.050.300 eura, ka­pi­tal­ni 1.123.000 eura i na stal­nu i te­ku­ću re­zer­vu na po 40.000 eura. Plan ukup­nih in­ve­sti­ci­o­nih ula­ga­nja za 2017. go­di­nu iz sred­sta­va bu­dže­ta Op­šti­ne Plav, sa sred­stvi­ma za ko­mu­nal­ne dje­lat­no­sti, pla­ni­ran je na iz­nos od 1.105.500 eura, dok bi sred­stva Di­rek­ci­je jav­nih ra­do­va, mi­ni­star­sta­va i dr. tre­ba­lo da iz­no­se 2.955.000 eura.Pla­ni­ra­no je da se ras­pra­vlja i o pred­lo­gu od­lu­ke o za­ra­da­ma za­po­sle­nih u Op­šti­ni Plav, iz­vje­šta­ju o sta­nju ure­đe­nja pro­sto­ra za 2016. go­di­nu, kao i o jed­no­go­di­šnjem pro­gra­mu ure­đe­nja pro­sto­ra op­šti­ne Plav za 2017. go­di­nu.Pred­vi­đe­na su i pi­ta­nja i od­go­vo­ri od­bor­ni­ka.N.V.

Senat ratifikovao Protokol za ulazak Crne Gore u NATO savez

Američki Senat večeras je ratifikovao Protokol o pristupanju Crne Gore NATO-u Ratifikaciju je podržalo 97 senatora dok su republikanci Rend Pol i Majk Li bili protiv. Procedura predviđa da sada svoj potpis na odobrenje Sjedinjenih Američkih Država da Crna Gora postane dio Alijanse treba da stavi američki predsjednik Donald Tramp. Protokol je do sada ratifikovan u 27 parlamenata zemalja članica NATO-a, dok se ubrzo okončanje ratifikacije očekuje i u Španiji. … Opsirnije

KOLUMNA POSVECENA SVOM DAIDZI RAHMETLI HASANU MALJINOM JADADIC

 Autor: Ibrahim Hysenaj Na bolji je Svijet preselio dana 21.marta 2017.godine Hasan Jadadic od oca Mahmuta – Malje i majke Emine rodjene Canovic, u 80 godini zivota. Dzenaza namaz se rahmetliji klanjala ispred dzamije Sabovica u prisustvu velikog broja dzematlija, dok je sahranjen na mezarje Sehovica kod svoje najuze rodbine , roditelja i brace. Rahmetli Hasan Maljin, voljom Uzvisenog Allaha nije imao poroda, dok mu je hanuma preselila ranije, tacnije … Opsirnije

Primjer za pohvalu-Kako treba urediti mezarje svojih najmilijih

 Uredjenje gusinjskog groblja je u zavrsnoj fazi koja ce biti zavrsena ove godine. Novi izgled poslije dvo-godisnjeg izvodjenja radova na njemu poprima jedan novi – bolji utisak i sliku uredjenog groblja na kojemu ce mnogi pozavidjeti. Zavrsna vaza koja ce obuhvatiti postavljanje klupa za sjedenje, elektricne prikljucke, vodu, kolica za transport i jos neke dekorativne elemente zaokruzice u cijelosti uspjesno izvodjenje projekata, koji su zajednicki uradili IZ i Fondacija Gusinje. … Opsirnije

Ruzne navike bacanja otpada na nedozvoljena mjesta i dalje prate pojedine gradjane gusinja.

 

Nasoj redakcija su pristigle slike na kojima se vidi odraz ruznih navika pojedinih nesavjesnih gradjana gusinja koji svoj otpad bacaju i dalje neposredno u blizini gradskog groblja.

Vec nekoliko decenija se “muci muka” oko ciscenja “najosetljivijeg” terena pred ulazom u gradsko groblje u gusinju, na kojem su gradjani navikli da ostavljaju iza sebe gradjevinski materijal i razni otpad, narusavajuci prirodni ambijenat, ugled carsije i njenih gradjana. Lokalna uprava i komunalne sluzbe i ako su pocinioci ovih nereda “javna tanja”, zatvaraju oci i ne rade svoj dio posla, kako bi se pocinioci pronasli, adekvatno sankcionisali i kaznili, sto naravno ukazuje na njihovu neodgovornost i nestrucnost u radu.

Da slika bude jos gora i ruznija, pored otpada vidi se stajsko djubrivo i prazni mrtvacki sanduci koji po svemu sudeci nikome ne smetaju, mirno se posmatraju i zajedno daju izgled ovom dijelu grada kao mjesto za snimanje horor filmova. Predpostavljamo da danas u lokalnoj upravi u gusinju vlada totalna konfuzija, u cijoj je nadleznosti  ciscenje ovog terena i sklanjanje praznih mrtvackih sanduka.

Podsjetimo da je prije neku godinu  jedan gusinjski patriota iz dijaspore sam finansirao sklanjanje otpada pore groblja, kao i da je Fondacija Gusinje utrosila blizu 100,000 dolara za uredjenje groblja ali uprkos ovom humanom trudu i radu pojedini gradjani u gusinju svojim nedolicnom i nesvjesnim ponasanjem i bacanje otpada ne pokazuju ni minimum postovanja prema pomenutim aktivnostima i sredini u kojoj zive.

Gusinje-info.com

RIJEC SMRT NE DOGONI

Autor teksta: Ibrahim HUSEJNOVIC

Jedna je tazbina u Ljugi plavsko-gusinjskoj dobila zeta po volji, jer su svoju kcerku sa zavrsenom srednjom skolom udomili za fakultetski obrazovanog mladica koji je dosta obecavao i bio uzor drugim vrsnjacima u svom okruzenju. Istini za volju i kcerka im je bila marifetna i karakterna osoba koja je kao takva imala puno prosaca i prilika za udaju, jer se svako otima i stremi za onim sto je najbolje, najkvalitetnije i najmoralnije. Kako su im kcerka i zet bili u radnom odnosu, sto je u to doba bilo dosta neuobicajeno da u Ljugi rade oba bracna druga, tazbina se obavezala da ce kcerki i zetu pruziti svaku neophodnu pomoc sto bude bilo u njihovoj moci, sve sa ciljem kako bi sto prije stali na svoje noge i okucili se. Prva prilika za to je bila da cuvaju novorodjence nakon sto bude rodjeno, buduci da im je kcerka vec bila u drugom stanju.

Opsirnije

OPSIRNO: NAJMRAČNIJE ZAVERE ROKFELERA: Virusima hteo da kontoliše svet, povezan sa NAPADOM 11. SEPTEMBRA!

 Kao i za ostatak porodice Rokfeler, i za Dejvida Rokfelera se vezivale su se brojne teorije zavere. Jedna od najpoznatijih je da je aktivno podržavao eugeniku, kao pokušaj da se bolestima  kontroliše broj stanovnika na planeti. Tu je za svog saveznika navodno imao i Bila Gejtsa, kome je i upućena poslednja poruka na tviter nalogu Rokfelera. Dejvid Rokefeler je bio najstariji živi porodice Rokfeler koja dosledno finanasirao eugeniku. Prema pisanju … Opsirnije

U 101. godini preminuo David Rockefeller, milijarder i filantrop!

 

Milijarder i filantrop David Rockefeller preminuo je danas u 101. godini. Član posljednje generacije svjetski poznate porodice umro je mirno, u snu u svom domu u Pocantico Hillsu u New Yorku, potvrdio je njegov glasnogovornik. David je bio šesto dijete Johna D. Rockefellera Jr. i unuk suosnivača kompanije Standard Oil, slavnog Johna D. Rockefellera.

Bio je vrlo moćan i utjecajan čovjek u SAD-u. On je 2015. godine, kako bi obilježio svoj 100. rođendan, poklonio je 404 hektara zemlje nacionalnom parku u Maineu. Prema podacima magazina Forbes, vrijednost njegove imovine je oko dvije milijarde dolara. Prije dvije godine imao je šestu transplantaciju srca, a to je bilo sedmo srce sa kojim je živio od svog rođenja.

On je od 2004. godine bio glava i najstariji živi član porodice Rockefeller koja se smatra najmoćnijom na svijetu.

NIKAD POSJEĆENIJI PLANINARSKI ZIMSKI TABOR NA GREBAJAMA

 Oborili rekord u masovnosti GU­SI­NjE – Na tu­ri­stič­kom iz­le­ti­štu Gre­ba­je kod Gu­si­nja, pro­šlog vi­ken­da, u or­ga­ni­za­ci­ji Pla­ni­nar­skog klu­ba „Vi­so­ko­gor­ci Cr­ne Go­re’’, odr­žan je tra­di­ci­o­nal­ni, osmi po re­du, zim­ski ta­bor, na kom je uče­stvo­va­lo vi­še pla­ni­nar­skih klu­bo­va, sa sto­ti­nak pla­ni­na­ra iz Cr­ne Go­re i re­gi­o­na. Do­ma­ćin ta­bo­ra, kao i pret­hod­nih go­di­na, bio je PK „Rad­nič­ki“ iz Be­o­gra­da či­ji dom „Bran­ko Ko­tla­jić“ u Gre­ba­ja­ma je uvi­jek na uslu­zi tim za­lju­blje­ni­ci­ma pla­ni­ne. Ka­ko … Opsirnije

ZASTO MANJINSKI NARODI U CRNOJ GORI NE UZIVAJU TRETMAN KOJI IM PRIPADA ?!?

Autor: Ibrahim Hysenaj Manjinski narodi u Crnoj Gori ne uzivaju prava koja im pripadaju medjunarodnim Konvencijama i Ustavom, a koja bi uzivali u svakoj iole demokratskoj drzavi Svijeta. Manjine su u svakoj ozbiljnoj drzavi zamisljene kao most prijateljstva izmedju drzave u kojoj manjine zive i drzave cijeg su porijekla. Glavni manjinski narodi u Crnoj Gori su Bosnjaci i Albanci, medjutim korpus njihovih prava je na jednoj nezavidnoj i unizenoj razini, … Opsirnije

Predstavnici Ambasade Crne Gore se susreli sa Izvrsnim odborom Fondacije Gusinje u Njujorku

 Izvrsni odbor Fondacije Gusinje na celu sa novim predsjednikom UO gos.Brahom Radoncicom se sastao sa osobljem Ambasade C.G. u Njujorku. Pocetkom ovog mjeseca u prostorijama generalnog konzulata C.G. u Njujorku je odrzan prijateljski sastanak izmedju Izvrsnog odbora Fondacije Gusinje i Generalnog Konzulata Crne Gore koji je predvodio Ambasaor gos. Zeljko Stamatovic, novi zamjenik doskorasnjeg gos. Zorana Jankovica. U prijateljskom razgovoru predstavnici obje strane su razmijenili misljenja i izrazili spremnost za … Opsirnije

NE CEKAJMO DA O NAMA PISU DRUGI, JER SVRAB TUDJA RUKA POCESAT NE MOZE

Autor: Ibrahim HUSEJNOVIC

Pisana je rijec vazna kao sto je vazan hljeb nasusni. Sve nekako ostavljamo od sutrisa do sutrisa, pa i ono sto se moze odraditi zanemarujemo i cekamo da nam neko drugi napise o nama. A davno je receno da tudja ruka svrab ne cese. Ili, ako drugom prepustimo da se o nama izjasnjava, onda to ne bude onako kako treba i objektivno, vac sa puno subjektivnosti i sa vidjenjem iz ugla te osobe koja je o nama pisala.

Osjecam za potrebu da se opisu neki posebni likovi iz drevne Ljuge plavskogusinjske, specificna desavanja i dogodovstine iz nje, ko to moze bolje nego mi sami. Jedan mi brat u Islamu, citajuci moje tekstove preko drustvenih mreza, onako u povjerenju i bez zelje da me bilo sta povrijedi, kaze da jesu dobri ali ne i idealni, a ja mu se zahvaljujem i molim ga da ne ocekuje od mene nesto nevjerovatno i nemoguce. Velim ja njemu da jesam po struci pravnik kao sto je bio i Arbert Kami, te da bih voleo da su moja stiva pitka i britka kao Kamijevo stivo “Stranac” za koje je dobio Nobelovu nagradu i koje se moze procitati za samo jedno popodne ako mu se siktilje pridje. Predmet nase paznje trebaju biti lijepi adeti i maniri ljudi drevne Ljuge plavskogusinjske, kao i potreba da se sve to pretoci u price koje nose poruke i pouke.

Opsirnije

Održana sjednica Skupštine opštine Gusinje

IZABRANI ODBOR Nakon prihvatanje ostavke odbornika OO DPS-a Srđana Pavićevića i verifikacije mandata odborniku Adelu Damjanoviću, koji ga nasleđuje na toj tužnosti kao sledeći po redosledu sa te odborničke liste, utvrđena je prisutnost odbornika, nakon čega je riječ dadena odborniku i predsjedniku PzG Rusminu Laličiću, prigovorio je da odbori, i ako je to prošlo kroz stari Savjet, nijesu predloženi u skladu sa Statutom SO Gusinje –proporcionalno broju odbornika u SO, … Opsirnije

Uredjenja gradskih zelenih površina i lokacija

GUSINJSKI OSNOVCI OČISTILI STARU PIJACU GUSINJE – Veoma toplo vrijeme izmamilo je ljubitelje pirode da pokrenu akije čišćenja i uredjenja gradskih zelenih površina i lokacija u užem gradskom jezgru u Gusinju. Medju njima, prvi su organizovali akciju učenici Osnovne škole „Džafer Nikočević“ u Gusinju u okviru plan i programa pod nazivom „Vrijednosti prostora“ i očistili lokaciju stare gradske pijace u Gusinju. Nastavnica Remzija Kojić, koordinatorka akcije je kazala , da … Opsirnije

U srijedu u Gusinju

SJEDNICA GUSINJSKOG PARLAMENTA GUSINJE – Predsjednik Skupštine opštine Gusinje, Dženadin Radončić, sazvao je za 15.mart ove godine (u srijedu) sjednicu Skupštine opštine Gusinje na kojoj će guinjski odbornici razmatrati desetak tačaka dnevnog reda. Lokalni gusinjski parlament razmotriće deset odluka o izboru Odbora za lokalnu samoupravu, prijedlog odluke o izboru Odbora za stambeno-komunalnu oblast, zaštitu životne sredine, razvoj, privredu i finansije, Odbora za društvene djelatnosti, izbora savjeta za praćenje otvarivanja ustava … Opsirnije

Dokumentarna Emisija: Nadira – Žrtva dvije ljubavi

 

Kakva se cijena plaća kada čovjek nije spreman da se odrekne svojih uvjerenja? Pogledajte priču o Nadiri Đurković Muminovic.

Nadira Djurkovic-Muminovic je istaknuta revolucionarka i aktivistkinja iz naseg kraja u Narodno-oslobodilackom ratu a kasnije zrtva rezolucije infor-biroa. Njeni uspjesni rad i znacajne aktivnosti koje je obavljala tokom rata kao i njeno stradanje i golgote koje je prezivjela, je vrijedno pogledati i znati.

Zene proslavile 8Mart u Njujorku

 Njujork – Nekoliko stotina zena se okupilo 9 Marta u Njujorku kako bi proslavile svoj praznik 8Mart. Svecanost je uprilicena u poznatom restoranu “Riccardo’s” u organizaciji Dzaka Radoncic-a i voditeljice programa Kumrije Koljenovic. Nekoliko stotina zena je uzivalo u veseloj atmosferi bez svoje jace polovine,za koje je priredjena vecera, pice i muzicka iznenadjenja vrsnih pjevaca. Voditeljica programa je u uvodnom dijelu naglasila znacaj 8 marta i izrecitovala nekoliko stihova iz … Opsirnije

Haris Koljenovic – maratonac iz Gusinja nastavlja da nize uspjehe

 IZDRZAO DO KRAJA I OSVOJIO DRUGO MJESTO Ko drugi do Haris Koljenovic zvani “Maratonac” iz Gusinja je medju onima koji su izdrzali smrzavajucu temperaturu na takmicenju u Polu-maratonu u Njujorku i tako pretrceci 21 km i 200m, osvajajuci drugo mjesto medju dvije hiljade takmicara.  U Nujorku je odrzan NYCRUNS “Frozen Penguin” Half Marathon ili “Smrznuti Pingvin” Polu-Maraton duzine 21,200m  na kojemu su se takmicili 2,000 takmicara a medju kojima je … Opsirnije

Javni poziv Ministarstva poljoprivrede

 PODRŠKA PLANINSKIM KATUNIMA GUSINJE – Ministarstvo poljoprivrede objavilo je prije dv dana javni poziv za dodjelu podrške investicijama  u adaptaciji planinskih katuna. -Kroz ovaj javni poziv poljoprivredni proizvodjači imaju mogućnost da ostvare podršku za investicije u adaptacije koliba na planinskim katunima, kao i regulisanje vodosnabdijevanja na okolnim planinama Boru Radončića, Boru Koljenovića, Bjeliču, Bradi Vezirovoj, Popadiji, Volušnici, Trojanu, Lazama Mrkulića, Lipovici, Zeletinu, Čardaku i drugim planinama, kao i regulisanju vodosnabdijevanja, … Opsirnije

Javna rasprva o budžetu opštine Gusinje

 BUDŽET 1.167.370 EURA GUSINJE –  U Gusinju je održana javna rasprava na Nacrt budžeta za opštinu Gusinje u tekućoj godini, čiji je ukupan iznos  predvidjen na 1.167,370 eura. Primici kao operativni dio iznose 818.170 eura, kapitalni dio je 322.200 eura.  Tekuća i stalna rezerva su 10, odnosno 17.000 eura. Rakib Radončić, sekretar Sekretarijata za privredu, razvoj i finansije opštine Gusinje, objašnjava da realizacija budžeta ne zavisi samo od lokalne uprave. … Opsirnije

EKOLOZI UPOZORAVAJU NA ŠTETE OD PROLJEĆNJEG PALJENJA BAŠTA, LIVADA I PAŠNJAKA

  POŽARI UNIŠTAVAJU VOĆE, LJEKOBILJE I ŠUMSKO VOĆE GUSINJE – Ekolozi, ljubitelji prirode i mnoge druge nevladine organizacije upozoravaju ovih dana  na štetnost proljećnjeg paljenja nepokošenih livada i pašnjaka naglašavajući da na taj način gradjani uništavaju prirodu , prvenstveno zemljište, floru i faunu, rijetko ljekovito, aromatično i medicinsko bilje. Posebno ekolozi upozoravaju da s ovakvim ponašanjem prema prirodi onemogućava da se time na tim površinama i po nekoliko decenija ne … Opsirnije

U NEW YORKU NA GENERALNOJ PREMIJERI FILMA „BOŠNJACI – GENOCID U KONTINUITETU“ autora Avde Huseinovica (video)

 U New Yorku, u Bošnjačkom islamskom kulturnom centru na Richmond Hillu, u nedjelju večer (5.mart), u organizaciji Bošnjačko-američke nacionalne asocijacije (BANA) i u sradnji sa Odborom Islamske zajednice Plav-Gusinje, obilježen je Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine i 104 godine od javnog strijeljanja 12 plavskih prvaka (5.mart 1913.), u vremenu genocida nad Bošnjacima i Albancima u Plavu i Gusinju 1912. – 1913. Također, održana je generalna premijera dokumentarnog filma „Bošnjaci – … Opsirnije

Bruno Selimaj iz Gusinja -potvrdjena legenda Njujorkskog ugostiteljstva

 Bruno Selimaj je rođen i odrastao u malom selu Vusanju na albanskoj / crnogorskoj granici  i počeo svoj život kao obican poljoprivrednik.Kao odrasli momak sa 18 godina uz dogovor sa svijim roditeljima  krenuo je na put u Ameriku u potrazi za novim životom. Po dolasku u Americi početkom 1970-ih, i bez ikakvog znanja engleskog jezika, on je ubedio bliskog prijatelja da mu obezbedi posao u čuvenom Nani restoranu u Njujorku. … Opsirnije

Njujorcanin odbio da skine pantalone

 

“Ide maca oko tebe. A ON ne da hlače i tačka”!

Njujork – Poznata srbijanska pjevacica Jelena Karleusa se predstavila svojim fanovima na koncertu u Njujorku i u jos nekoliko gradova Amerike. Kako se govori U Njujorku je bila fantasticna atmosfera u prepunoj dvorani na Astoriji. Karleusa je poznata po svom izazovnom stilu odijevanja i izvarednom performansu za svoje obozavaoce. Medjutim jedna od njenih uobicajenih tacaka u svojem nastupu moze se reci,  da nije bila uspjesna i ocekivana. Rijec je o pjesmi “Ide maca oko tebe”.

Naime momak iz Njujorka kojeg je odabrala za kanidata izvodjenja svoje tacke dodirujuci, oblijetale su ga tri izazovne plavuse gdje je trebao zavrsiti pred publikom samo u gacama, a sto je on odbio da uradi. Momak je na kraju neuspjele tacke takodje naglasio da je ozenjen i da je njegova zena u publici, sto je pjevacicu i prisutne iznenadilo. Na FB se pojavio naslov Ide maca oko tebe.A ON ne da hlače i tačka!

Pogledajte video kako je to izgledalo.

Ne-odgovornost opstine placaju gradjani Gusinja

 

Njujork – Ambijenat za stvaranje uslova za investicione projekte u gusinju jos uvijek su mrtvo slovo na papiru, kao i dekorativni dio, koji u svojim govorima i medijskim intervijuima koriste najodgovorniji subjekti u opstini Gusinje. Mnogi ce reci da je slicno stanje i u ostalim opstinama u Crnoj Gori i sto nosi neku (nazalost) tezinu, ali da su sami celnici u opstini Gusinje najodgovorniji za takvo stanje je nesto za pravu osudu i kritiku. Paradoksalno je, ne samo da nijesu u mogucnosti stvoriti uslove za ulazak stranog kapitala, vec svojim (ne) postupcima ili (ne)potezima smisljemo odvracaju potecijalne investitore, kako one u svojstvu pojedinaca tako one u svojstvu organizacija. Slavlje gradjana gusinja u zavicaju i dijaspori koja su se desavala u vremenu povratka statusa opstine nam govore, da se ovakav nacin rada lokalnih vlasti nije ocekivao i da se njihovo povjerenje iznevjerilo.

Svi smo danas svjesni da je Gusinje poslije dobijanja statusa opstine u jos kriticnijoj situaciji nego prije i da su lokalne politike napravile jaz izmedju zavicaja i dijaspore kao jednog od najvecih oslonaca gusinja i potencijalnog ulagaca.

Analizirajuci strukturu i situacije na tertenu, dijaspora najvecim dijelom u Njujorku se pribojavala abijenta u kojem bi visepartijski politicki sistem u zavicaju doveo do ovakvog stanja, pa je i blagovremeno reagovala i pripremila svoj plan za nesmetano funkcionisanje opstinske administracije i za prevazilazenje problema u kojima se danas nalazi.

Opsirnije

Proslava Dana zena 8. Mart u Njujorku

 

Detalj sa proslave iz predhodnih godina

Desetogodisnji Jubilej proslave 8. Marta koji vazi za najmasovnije okupljanje zena u toku poslednjih 10 godina u dijaspori, odrzace se 11. Marta u Njujorku u orgnizaciji Dzaka Radoncica i voditeljice programa Kumrije Koljenovic.

Kada se prije deset godina pocelo sa ovom manifestacijom u Njujorku broj okupljenih pripadnica ljepseg pola je brojao izmedju 200-300 osoba, medjutim iz godine u godinu ovaj broj se duplirao, privlaceci i zene iz drugih krajeva.

Opsirnije

AMERIČKI PROFESOR PITA EVROPU: DA LI JE RADOVAN KARADŽIĆ KRŠĆANSKI TERORISTA?

Američki profesor u Švedskoj u ovom tekstu ukazuje na licemjeran odnos Evrope, ali i cijelog svijeta posebno medija prema zločinima Srba u Bosni i Hercegovni i potpunog izostanka termina “kršćanski terorizam” što je u svojoj suštini bio genocid nad Bošnjacima. … Radovan Karadžić je proglašen krivim za genocid u Srebrenici 1995. godine, i osuđen na 40 godina zatvorske kazne. To vam je Radovan Karadžić: lider bosanskih Srba, političar iz reda … Opsirnije

“Prijatelj Suljo i Nazif”

 

Ovaj video ce vas sigurno nasmijati.

MJESTO DJE SE DOMUZ TRAVA IJE

Autor: Ibrahim Husejnovic -Prije dolaska Osmanlija na prostoru Plavsko- Gusinske Ljuge nije bilo Islama na ovom podrucju, pa samim tim ni dzamija u kojima bi se izucavala Allahova vjera i Allahov zakon. Za potrebe turskih nizama tj. turskih vojnika koji su cuvali novoosvojene teritorije pocele su se praviti dzamije, kako bi mogli da klanjaju dnevne namaze. Nizami su bili zaprepasceni stanjem i halom u kojem se nalazilo domicilno stanovnistvo plavsko-gusinjske … Opsirnije

Fondacija “Gusinje” je izabrala novo rukovodstvo (spisak clanova)

 

BRAHO RADONCIC
Predsjednik UO Fondacije Gusinje

Braho Radoncic ce biti novi predsjednik UO Fondacije “Gusinje”

Braho Radoncic je rodjen u Gusinju u uglednoj familiji iz Dosudja, prije odlaska u SAD je sa svojom porodicom zivio i radio u Tivat. Otac je poznatog rukometasa Damira Radoncica a djed nadaleko poznatog mladog kosarkasa Dina Radoncica. Jedan je od najvecih aktivista u nasoj zajednici u Njujorku. Obavljao je razlicite funkcije u udruzenjima i organizacijama koje su bitisale u Njujorku sve do pristupanja u humanitarnu organizaciju Fondaciju “Gusinje”. Sa sobom nosi dugogodisnje iskustvo u radu organizacije i odlican je poznavalac prilika u drustvu. Jedan je od osnivaca Fondacije “Gusinje” i u istoj je jedan od glavnih stubova organizacije. Desetogodisnje djelovanje u Fondaciji “Gusinje” je ostavilo za njim mnogo predloga i ideja kao i rada, sto je svakako velikim dijelom  ucinilo ovu organizaciju jos vise prepoznatljivom u nasoj dijaspori i zavicaju.  

Opsirnije

Plavski Crveni krst počeo raspodjelu pomoći koju je uputila porodica Glendža

  NAMIRNICE ZA 60 PORODICA GUSINJE – Plavska opštinska organizacija Crvenog krsta dobila je od Crvenog krsta iz Podgorice donaciju u vidu osnovnih životnih namirnica za 60 porodica koje su najugroženije i nalaze u stanju socijalne potrebe. Paketi sadrže brašno, pasulj, tjestenine u ulju, higijenska sredstva – deterdžent za veš, tečnost za sudje i šampon. Kako je kazala sekretarka plavskog Crvenog krsta Elvira Mulić, Crveni krst Crne Gore je dobio … Opsirnije

Poljoprivrednim poizvodjačima upućen javni poziv za projekat IPARD LAJK 2,2

 BESPOVRATNA PODRŠKA 50 ODSTO INVESTICIJE GUSINJE – Ministarstvo poljoprivrede uputilo je jvni poziv poljoprivrednim proizvodjačima za dodjelu bespovratne podrške kroz projekat IPARD LAJK 2,2. Tiječ je o programu kojim je obezbijedjeno 2,8 miliona eura bespovratne pomoći –podrške za područje Crne Gore, a minimalna vrijednost investicije kreće se od 15.000 do 250.000 eura. Cilj podrške kroz ovaj projekat jeste jačanje ektora proizvodnje hrane u Crnoj Gori. Iznos bespovratne podrške  za ovaj … Opsirnije

Tri godine od dobijanja opstine Gusinje (Video)

 

INTUZIJAZAM KOJI GUBI NADU

 Njujork- Prije tri godine Gusinje je postalo opstina. Kako u gusinju tako u dijaspori slavlju nije bilo kraja, jer se ostvario visedecenijski san gradjana gusinja. Ipak intuzijazam i ocekivanja onih koji su se nadali i radili na ostvarivanju ovog sna, danas su se pokazali kao previse ambiciozni i polako gube nadu. Aktivnosti i zelje Gusinjske dijaspore da Gusinje krene putem razvoja i prosperiteta naisla je na opste nerazumijevanje i odbojnost politickih subjekata koje je rezultiralo vec tri godine ne-funkcionisanje opstinske administracije. Sistem u kojem partijski predstavnici posmatraju prevenstveno sa strane pozicioniranja sopstvenih interesa ostavili su gradjane Gusinja da traze svoju alternativu tj. kontiuniranom iseljavanju i potrazi za boljim zivotom u drugim drzavama svijeta. U gusinju se stanje ne poboljsava – ocekivanja se neostvaruju. “Nista neobicno za taj dio svijeta”.

Video snimak koji objavljujemo ce nas podsjetiti na sav taj intuzijazam i nadu, kao i emotivni govor predstavnika Fondacije “Gusinje” povodom proslave opstine Gusinje u Njujorku.

Muslimani pomažu obnovu jevrejskog groblja u Missouriju

 

Brojni američki građani smatraju da je predsjednik Donald Trump krivac za porast zločina iz mržnje koji su, uz ostalo, doveli do oskvrnuća židovskih groblja u Sant Louisu u saveznoj državi Missouri. Američki muslimani, za obnovu su prikupili više od 120 hiljada dolara. No mnogi strahuju da će teže biti popraviti duboke rasne podjele u toj zajednici. 

Vratili se s trofejima

NA „ĐETIĆ LIGI 2017”. SJEVERNE REGIJE PLAVSKI DJEČACI OSTVARILI ZNAČAJAN USPJEH PLAV – I ove go­di­ne, kao svih pret­hod­nih, mla­đe ge­ne­ra­ci­je FK „Je­ze­ro” (2005., 2006., 2007.  i 2008./09.) uče­stvo­va­le su na tur­ni­ru „Đe­tić li­ga 2017” Sje­ver­ne re­gi­je Cr­ne Go­re, odr­ža­nom mi­nu­log vi­ken­da u Be­ra­na­ma i ostva­ri­li su zna­ča­jan uspjeh. Me­đu oko 300 dje­ča­ka, ge­ne­ra­ci­je 2007. i 2006. osvo­ji­le su pr­vo mje­sto, a dru­go je za­u­ze­la ge­ne­ra­ci­ja 2005. go­di­šte. Na tur­ni­ru je … Opsirnije

FORMULA ISPRAVNOG ZIVOTA I RADA

Autor: Ibrahim Hysenajovic Vrijeme je novac i valja ga iskoristiti na pravi nacin. Mnogi su pokusavali da ubijaju vrijeme, da leskare i da ga trose na jedan neprimjeren nacin. Rezultat toga je uvijek bio da je vrijeme te i takve ubijalo, umjesto oni njega da ubiju. Mnogi dunjalucko vrijeme svoje mladosti provedu u bahatosti, neradu, lenjstini i cemu sve ne slicnom, a to im se obije o glavu tako brzo … Opsirnije

Obavjestenje za javnost – Fondacija “Gusinje” bira novo rukovodstvo

 

ZAKAZANA IZBORNA SKUPSTNA FONDACIJE “GUSINJE”

Njujork- Humanitarna organizacija Fondacija”Gusinje” sa sjedistem u Njujorku u skladu sa pravilnikom rada organizacije ce Februara 25-og tekuce godine odrzati Izbornu skupstinu na kojoj ce se birati novo rukovodstvo. U saopstenju F.G. se navodi da ce se na glasackim listicima birati novi: Predsjednik, Podpredsjednik, Sekretar, Administrator, Blagajnik, Pomocnik blagajnika, Koordinator za zavicaj, Koordinator odbora za omladinu, sport i kulturu, Koordinator odbora za humanitarno-socijalnu djelatnost i Koordinator za informativno-uredjivacku djelatonost. Pozivaju se clanovi i donatori koji zele participirati u rukovodjenju organizacije da prisustvuju izbornoj skupstini u Subotu  25. Februara u prostorijama Fondacije Gusinje.

Opsirnije

Gusinjski stočari dobili osam steonih junica

  PRIPLODNE STEONE JUNICE –NADOKNADA ŠTETE GUSINJE – Gusinjski stočari koji su sredinom prošle godine pretrpjeli štetu, zbog bolesti kvrgave kože kod goveda, dobili su osam grla kakva su željeli, a oni koji su se izjasnili za nadokandau u novcu , isto im je realizovano prošle godine. Priplodne steone junice su od tri rase i to :“Holštajn frizirske“, „simentalke“ i „smedje“. Predstavnici stručne službe Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja su … Opsirnije

TRENUTAK VELIKE PREKRETNICE ZA LJUGU PLAVA I GUSINJA

 Autor: Ibrahim Hysenaj Dosao neki posebni i specificni vakat. Kada ugoreli zbunjene onodu i klinove im udaraju. Kada se ne zna ko kosi, niti ko vodu nosi. Kada se pojedini tudjim perjem kite. Kada pas sahibiju ne poznaje i kada se ne biraju sredstva da se dodje do odredjenog cilja. Toliko sam puta svoje tekstove potpisivao sa Husejnovic kako mi stoji u sluzbenim dokumentima, iako to nije bila moja volja, … Opsirnije

Povodom komentara

 NAJMJERODAVNIJI JE SUD – ČITALACA GUSINJE – Povodom reagovanja-komentar na tekst „Huligani srušili zaštitne ograde na „otvoru“ kanjona Grlja, oglasio se naš dopisnik Rifat Gruda. „Svakako da je najmjerodavniji sud – čitalaca u bilo kojoj prilici kad je u pitanju vjerodostojnost jednog naslova ili teksta. U to nema sumnje, i to treba maksimalno poštovati. Medjutim, tekst o ovom slučaju prije objavljivanja  na portalu „Gusinje – Info,com“ objavili su „Dan“ i … Opsirnije

Emisija “Mostovi” KUD Plavsko jezero u Izmiru

 

Pogledajte video KUD “Plavsko jezero” u uspjesnom izvodjenju igara i pjesama iz naseg zavicaja. U ovoj kulturno-umjetnickoj manifestaciji u Turskoj su ucestvovala i ostala udruzenja sa Balkanskih prostora.

Sunday Telegraph: Rusija stoji iza pokušaja ubistva Mila Đukanovića

 Državni udar na dan parlamentarnih izbora u Crnoj Gori te pokušaj ubistva prozapadnog premijera Mila Đukanovića, vodili su ruski obavještajci uz blagoslov Moskve da bi sabotirali Crnu Goru da postane članica NATO, tvrdi izvor iz britanske vlade za Sunday Telegraph. Propao plan List navodi da su britanski ministar Boris Johnson i njegov američki kolega Rex Tillerson razgovarali o ovom problemu prošle sedmice na njihovom prvom sastanku. Interpol sada traži dva … Opsirnije

HABER NASOJ DIJASPORI DA DONIRANJU SREDSTVA ZA KUPOVINU DVA PLACA ZA PROSVJETNE RADNIKE U PLAVU I GUSINJU

 Postovana dijasporo, draga nasa braco i sestre, Ovim Vam se putem obracamo kako biste se i ovaj put organizovali i pomogli nam, kao i bezbroj puta do sada, u cilju prikupljanja sredstava za kupovinu placeva, jednog u Plavu, drugog u Gusinju, na kojima bi Stanbena zadruga prosvjetnih radnika Crne Gore “Solidarno”, mogla da gradi stanbene objekte u Plavu i Gusinju za potrebe uposlenih prosvjetnih radnika u ove dvije opstine sjevera … Opsirnije

Hidrografski potencijal Prokletija

 Podzemne vode i izvori velika turistička vrijednost GUSINJE – Prokletije spadaju medju planine sa najbogatijim i najraznovrsnijim hidrogeografskim potencijalom za razvoj turizma na prostoru gusinjskog dijela Prokletija. Taj potencijal čine – tokovi nekoliko rijeka sa brojnim pritokama, zatim nekoliko planinskih jezera smještenih u živopisnom ambijentu , brojna i jaka kraška vrela (Oko Skakavice i Alipašini izvori) i druga vrela, kao i podzemne vode. Od značaja za turizam na ovom području … Opsirnije

Otkrij misterioznu ljepotu Prokletija (video spot)

 

NA „OTVORU“ VODOPADA GRLJE HULIGANI SRŠUILI ZAŠTITNU OGRADU I RUKOHVATE

 GUSINJE – Prije tri godine RAZVOJNA TURISTIČKA ORGANIZACIJA ZA BJELASICU, KOMOVE i PROKLETIJE na čelu sa direktoricom Tatjanom Medenicom, a u okviru projekta prekogranične saradnje „MONTEAL“, postavljena je zaštitna ograda na vodopadu Grlja, finansirala je Evropska unija preko kancelarije u Podgorici. Na ruiniranu zaštitnu ogradu prije nekoliko dana naišao je i svojim aparatom zabilježio „huliganski čin“ poznati crnogorski planinar i ljubitelj prirode Zuvdija Zuvdo Bajraktarević, predsjednik PK „Prokletije“ iz Plava. … Opsirnije

Sjecanje na majku

Pise: Ibrahim Husejnovic  Ndërroi jetë Hysenaj Naila, e lindur Jadadic (12.02.1933. – 11.02.2016) në moshën 83 vjecare Preselila je na ahiret Hysenaj Nailja rodjena Jadadic (12.02.1933. – 11.02.2016) u 83. godini zivota   -Ozdravila je moja majka Nailja, (rodjena 12. februara 1933.godine- preselila na ahiret 11.februara 2016.godine), od oca Omera i majke Djulje Fetove Redzepagic. Sa svojim suprugom Rustem Ibisovim Hysenaj porodila je 4 kceri i tri sina. Zelju za … Opsirnije

Gusinje cijeloj zemlji iza ledja

 GUSINJU SAMO OBEĆANJA – DRUGIMA MILIONI GUSINJE – Godinama je Gusinje cijeloj zemlji iza ledja. Godinama se ovom području samo obećava, dok drugi krajevi bliži Podgorici „muzu“ milione. Gusinje sa svojom okolinom i prirodom koju posjeduje, a koje nema nigdje na svijetu, po čemu je ovaj kraj zadnjih godina i prepoznatljiv, odavno zaslužuje da bude prava turistička destinacija. Alipašini izvori, vodopad i kanjon Grlja, Oko Skakavice, najviši vrh Crne Gore … Opsirnije

Dokumentarac : Refuse to lose (Odbij da izgubiš)

   -Kosarkaski klub “Strsljen” iz Gusinja u video dokumentarcu koji govori o “top” igracima ovoga kluba (afro-amerikancima) i njihovom zivotu u Plavu i Gusinju, daleko od svojeg rodnog mjesta Njujorka i Njudzerzija. U videu osnivac i menadzer Alen Rugovac takodje govori o svojem uspjesnom klubu i svojem zivotu izmedju Amerike i Gusinja. … Opsirnije

ZNACAJ DOBROTVORNIH I HUMANITARNIH ORGANIZACIJA I UDRUZENJA

 Autor: Ibrahim Husejnovic Danas postoje mnoge humanitarne i druge organizacije i udruzenja gradjana, ciji je rad i djelatnost razlicit i u puno slucajeva prepoznatljiv. Predmet intersovanja svih humanitarnih organizacija i udruzenja svodi se na jedno, a to je da pomognu tamo gdje je najprece i najneophodnije. Pregalastvo i entuzijazam ljudi ovih subjekata dovodi okruzenje i sve one kojima je pomoc potrebna do divljenja, ulivajuci im osjecaj ponosa na te i … Opsirnije

Sjecanje na Ekrema Jevrica-gospodu

 

Ekrem Jevric – gospoda je svojom pozitivnom energijom “osvajao” ljude oko sebe i ostavljao neizbrisiv trag sjecanja na njega. Jednostavno voleo je ljude i oni su voljeli njega. Pozeljan je bio u svakom drustvu jer je znao da se cesto nasali i na svoj racun kako bi uljepsao atmosferu i razveselio svoje drustvo.

Nasa citateljka Fatima Jarovic prilikom susreta sa njim ga je dozivjela bas onako kakav je i bio – “prost i normalan”.

Evo kako je njen susret opisala sa “Gospodom”

Ekrem Jevric – Gospoda
i Fatima Jarovic

Sjecam se toga dana da sam se slatko nasmijala i ko je jos mogao kao on da Nasmije od srca ljude.

“Sta? Ja hocu samo da se slikam sa zenom”- to su bile njegove rijeci na odgovor ljudima, znao je kako da udje u dusu covjeka. 
Bio je prirodan bez interesa i svoj covjek, volio je pjesmu i postovao ljude.
Jedino je Gospoda mogao da ujedini sve vrste ljudi uz njegovu salu i pjesmu. 
Uz Gospodu i ti si bio normalan i prirodan. Od onih pametnih ljudi koji misle da su pametni ti se nikada nasmijati neces ili da budes u njihovom drustvu sretan, oni su samo u svojim mislima veliki sa interesima i bez ljubavi. Za mene je Gospoda bio jedan veliki umjetnik velike duse, samo je on mogao da “obiljezi” nase vrijeme u svjetu koje svi zivimo ( Kuca posao Posao Kuca ) ta rijec je vrijedna za ljude koji pameti imaju koji znaju sta je umjetnost.

Opsirnije

Gusinjska dolina rasadnik svih vrsta voća

 
VOĆARSTVO JEDNA OD RAZVOJNIH ŠANSI OVOG KRAJA

Gusinjske borovnice

GUSINJE – Poljoprivreda i voćarstvo su velike razvojne šanse opštine Gusinje, i svakako ogroman potencijal. Kontinentalno voće i šumski voćni plodovi zauzimaju veoma važno mjesto  za ukupan ekonomki razvoj ove opštine, kazala je predsjednica opštine Gusinje, Anela Čekić.
Prije nekoliko dana u Gusinju je održan sastanak sa zainteresovnim gusinjskim poljoprivrednim proizvodjačima u organizaciji Ministarstva poljoprivrede u Vladi Crne Gore. Gusinjskim poljoprivrednicima je pružena informacija, kako i na koji način mogu da apliciraju za neki od projekata u sklopu programa IPARD II – gdje Ministarstvo poljoprivrede stimuliše svakog poljoprivrednika da iskoristi sve pogodnosti i novčanu pomoć za razvoj poljoprivrede.

Opsirnije

Osamopština nije usvojilo budžet

PODGORICA–Osamopštinanijeusvojilobudžet za ovugodinuveć jedonijelo odlukuoprivremenomfinansiranju– saopštio je Centar zademokratsku tranziciju. – Budžet nijesu usvojile opštine Andrijevica, Budva, Petnjica, Herceg Novi, Cetinje, Plav, Gusinje i Kotor. Oveopštine su iskoristile drugu zakonsku mogućnost i donijele odluku o privremenom finansiranju za period od tri mjeseca – kaže se u saopštenju. Objašnjenje Odluku o privremenom finansiranju donosi skupština opštine i bazira se na tome da odgovorna osoba u opštini odobrava novac u iznosu od … Opsirnije

NADA U BOLJE SJUTRA

 -Dragi moji Gusinjani, vi će te biti sretni ljudi ako vam opština Gusinje stane na svoje noge za četiri godine, kazao je Miomir Mugoša, grupi Gusinjana, prilikom boravka u ovom gradu prije dvije godine GUSINJE – I, to se obistinilo. Nemoguće je, uz prateća mnoga „vrpoljenja“, opstrukcije, žudnjom za vlast po svaku cijenu, nerazumijevanjem i ko zna što još, krenuti normalnim putem ZAJEDNIČKI bez obzira na poziciju ili opoziciju . … Opsirnije

LJUTOK I LJUTIK KROZ PRIZMU POLITIKE

Autor: Ibrahim Husejnovic U nekoj od prethodnih prica se potkrala greska, kada je Ljutok oslovljen Ljutotukom, iako je prava izvedenica od Ljutika zapravo Ljutok. Ljutik – Plav i Ljutok – Gusinje, vezda su bili jedna dusa a dva tijela ili dva oka u glavi kako je to davno receno, saopsteno i konstatovano. No ako se zna da djavo nit ore nit koplje, nerijetko se desavalo i sada se desava da … Opsirnije

Novi donatori za lijecenje Bisenije Dervisevic

Novih 700$ za Akciju “Humanost na djelu”

Akcija prikupljanja novcane pomoci za Biseniju Dervisevic iz Gusinja i dalje je u toku. Bisenija boluje od teske bolesti (Multipleks-sleroze) od koje nepokretna a za koju je potrebno lijecenje van drzave Crne Gore.

Zbog nemogucnosti njenih najblizih u Njujorku je pokrenuta akcija za novcanu pomoc, kako bi se omogucilo njeno lijecenje i kako bi ponovo prohodala i zivjela normalnim zivotom mlade djevojke.

Do sada je prikupljeno preko 5,000$ dolara za njeno lijecenje a bice potrebno jos 12,000$ kako bi se kompletirale 18,000$ koje su potrebne za njeno putovanje na lijecenje u inostranstvu.

  • Novi donatori koji su donirali za Biseniju Dervisevic su:
  • Dervisevic Saliha Esad 200$
  • Dervisevic Saliha Ragip 100$
  • Dervisevic Braha Beko 100$
  • Dervisevic Kupa Seka 100$
  • Dervisevic Galja Senad 50$
  • Dervesevic Galja Sajo 50$
  • Nikocevic Dzaja 100$   Ukupno 700.00$

Ukoliko zelite da donirate za Biseniju Dervisevic i za vise informacija kliknite na link: Opsirnije o akciji

Plavljani i Gusinjani u dijaspori “Pod sjenkom humanosti”

 

HUMANOST NA DJELU NEMA GRANICA

Na jednoj od donatorskih veceri u Njujorku

NJUJORK Kada je u pitanju humanost na djelu, jedan prepoznatljiv cinilac  participiranja u ovoj drustvenoj oblasti su oduvijek bili ljudi iz Plavo-Gusinjske kotline. Ovu cinjenicu su vise puta konstatovali i potvrdili razni poznavaoci nase zajenice i iz najvecih drustvenih krugova a koja proizilazi iz visevjekovne tradicije i obicaja.

Pretezno u zadnjih desetina godina u Plavo-Gusinjskoj zajednici u dijaspori se konstantno vodi istovremeno i po vise humanitarnih akcija za pomoc oboljelim osobama, materijalno lose situiranim i pogodjenim prirodnim nepogodama.

Opsirnije

Prica o zimskom turizmu u Plavu

 

Gradjani setaju po Plavskom jezeru

 Najveće ledničko jezero u Crnoj Gori, smješteno u podnožju Prokletija i Visitora, Plavsko jezero, koje se nalazi na sjeveru Crne Gore, prethodnih dana bilo je prava atrakcija za građane Plava, ali i okolnih gradova. Zahvaljujući niskim temperaturama, jezero se zaledilo, a po zaleđenom jezeru ,mnogi su šetali, dok je bilo i onih koji su automobilima prelazili preko površine jezera. Debljina leda 25 centimetara Niske temperature koje su ove zime zahvatile … Opsirnije

“Plavljani drmaju drzavom”

 Plav je u bivšoj Jugoslaviji, prema istraživanjima iz tog perioda, važio za opštinu sa najviše doktora nauka shodno broju stanovnika. U današnjoj Crnoj Gori, Plav se može pohvaliti da po glavi stanovnika ima najviše državnih funkcionera – od komandanta oružanih snaga pa sve do poslanika. Za njihovo takvo trenutno pozicioniranje u većini slučajeva „kriva je politička pripadnost, dok je kako kažu neki od njih u razgovoru za Dan, glavna zasluga … Opsirnije

Gusinjska bogata istorija

 RASKRSNICA ŽIVOTNIH PUTEVA Gusinje – Gusinje, mali gradić na jugoistoku Crne Gore, ukliješten izmedju visokih planina Prokletija, a odnedavno opština, ima svoju bogatu i burnu prošlost. Preplitali su se na ovim prostorima sudbinski putevi ovih gorštaka, ukrštali karavani i ljudske sudbine,  civilzacije i kulture. Dugo je decenija  ovim ljudima granica krojila sudbinu sa obje strane – i crnogorske i albanske. Ali, na sreću, Gusinje je povratilo status opštine, granica sa … Opsirnije

Šta su sve SVETSKI velikani govorili o TITU

 

U raspravama koje se već godinama vode na temu njegovog lika i dela uglavnom se propušta spomenuti poštovanje celog sveta, koje je jugoslavenski maršal uživao od sredine Drugog svetskog rata pa do dana svoje smrti. Poštovanje prema njemu i njegovoj vojsci nisu pokazivali samo saveznici, nego i ratni neprijatelji.

Evo šta su o Titu govorili njegovi najistaknutiji savremenici:

Opsirnije

ZUFER NOVOVIC (NOVAJ), AMBASODOR PLAVSKO-GUSINJSKE LJUGE U SINGIDUNUMU (BEOGRADU)

Autor: Ibrahim Husejnovic Na mjestu gdje se spajaju dvije velike i poznate rijeke Dunav i Sava, u gradu Singidunumu kojeg mnogi zovu Beograd, vec nekoliko decenija podignute glave i vedra cela zivi i djeluje Zufer Novovic (Novaj), slobodno mozemo kazati ambasador Ljuge plavskogusinjske. Rijec je naime o mom nipasu i halicicu, ciji su roditelji otac Mujo i majka Raba, zivjeli u nekada etnicki cistom albanskom selu Gornja Rzanica, gdje je … Opsirnije

LJUTOTUK I LJUTIK, DVA NAJPROFITABILNIJA PREDUZECA U DREVNOJ LJUGI

Autor: Ibrahim Husejnovic Drevnu Ljugu krase dva posebna mjesta, koja se zadnjih dana i nedelja ovaplocuju u predjele koje od miloste nazivaju Ljutik i Ljutotuk. Javno mnenje ili bolje reci dzemat ovih krajeva se bukvalno nadmece i graba za jedan i drugi naziv. Nekome se vise svidja Ljutik pa istom preferira, drugima se pak Ljutotuk cini boljim i prijemcivijim. Pa ipak je precutno usaglaseno da plavsku opstinu nazivaju Ljutik , … Opsirnije

PLJUNI GORE, PADE NA OBRAZ

 Autor: Ibrahim Husejnovic Nivo svijesti i kulture svakog naroda pa i ovog naseg iz drevne Ljuge plavskogusinjske, od presudnog je znacaja za pravilno odvijanje stvari, za nasu slogu, uvezanost, ekonomski i duhovni razvoj. Oni koji nam ne misle dobro, uvijek su nadahnuce i inspiracije nalazili u nasoj neslozi, nastojeci da nas sto vise posvadjaju, kako bi se u nasoj neslozi i svadjama sto vise nasladjivali. Ako u porodici imate nekog … Opsirnije

Fantastican pogled Gusinja i okoline iz visine (Video)

 POGLED OD KOJEG ZASTAJE DAH! Na ovom videu mozete da vidite  neopisivu ljepotu gusinja i okoline. Jedan od prvih snimaka iz pticje perspektive koji je sniman “Dronom” zabiljezio je: gusinjske ravnice, polja, grebajsku dolinu, vrhove prokletija, Gusinje u gusinjsku dolinu. Preporucujemo da gledate sa kucnog kompjutera na “full screan”. Uzivajte!       … Opsirnije

 

PROBLEMATICAN POCETAK TRUMPOVE VLADAVINE – AMERIKA U NEIZVEJSNOSTI

Hiljade demostranata sirom Amerike protestuje izrazavajuci nezadovoljstvo Trumpovoj odluci da se zabrani ulazak u Ameriku muslimanskim izbjeglicama is 7 zemalja. Kako se najavljuje protesti ce potrajati i narednih dana u vecem broju i u ostalim mjestima sirom Amerike.

Na iznenadjenje mnogih Trump je pokazao da je bio ozbiljan kada je u svojoj predsjednickoj kampanji najavljivao promnjene u zemlji koje se kose sa ustavnim uredjenjem Sjedinjenih Americkih Drzava. Zbog toga je poslije izdavanja izvrsnih naredjenja za koje analiticari i politicari smatraju da su neustavna i kontraproduktivna po SAD, vec u prvoj sedmici obavljanja funkcije predsjednika izazvao revolt u masama Americkih gradjana, ukljucijuci i ugledne politicare iz njegove stranke.

 

Gusinje-info.com

California priprema referendum o nezavisnosti

 Predstavnici inicijative Calexit koji se zalažu za otcjepljenje Californije iz Sjedinjenih Američkih Država, dobili su zeleno svjetlo da počnu prikupljanje približno 600.000 potpisa neophodnih da se ta inicijativa nađe na glasanju novembra 2019. godine, prenose agencije. Kalifornijski državni sekretar Alex Padilla dao je prethodno zeleno svjetlo predlagačima inicijative „California država“, poznatije kao Calexit po uzoru na Brexit i izlazak Velike Britanije iz EU, da započnu prikupljanje 600.000 potpisa neophodnih za … Opsirnije