Glavna→Author Admin1 - Page 10 1 2 8 9 10 11 Log in

Proljecni kros OS “Dzafer Nikocevic” u Gusinju

 GU­SI­NjE – U Osnov­noj ško­li „Dža­fer Ni­ko­če­vić” u Gu­si­nju odr­žan je pro­ljeć­ni kros na ko­jem su uče­šće uze­li svi uče­ni­ci ško­le. Kros je odr­žan na grad­skom sta­di­o­nu, a tak­mi­čar­ski duh re­zul­ti­rao je do­brim re­zul­ta­ti­ma uče­ni­ka, ko­ji­ma su uru­če­ne di­plo­me za osvo­je­na pr­va mje­sta. -Cilj kro­sa je raz­vi­ti kod mla­đih ge­ne­ra­ci­ja sport­ski i tak­mi­čar­ski duh, kao i pro­bu­di­ti im že­lju za do­ka­zi­va­njem, što se naj­bo­lje po­sti­že na sport­skim i po­lju zna­nja, … Opsirnije

Fahrudin Radoncic – kratka biografija

 Radončić je rođen 1957. godine, u Crnoj Gori, na području opštine Berane, ondašnjeg Ivangrada (po narodnom heroju Ivanu Milutinoviću). Prije rata se bavio novinarstvom, između ostalog i u zagrebačkom “Danasu”, što će decenijama kasnije, sve do današnjeg dana, koristiti kao ključni dokaz svoje žurnalističke reputacije unutar SFRJ. Godine 1991, uoči samog rata, Radončić stiže u Sarajevo i registruje novinsko-izdavačku kuću pod nazivom “Avaz” (turcizam sa značenjem – glas). S početka … Opsirnije

Akademik, prof. doktor Bajram Redžepagić

 Akademik, prof. doktor Bajram Redžepagić, rođen je 23. novembra 1939. godine u Plavu u Crnoj Gori. Studirao je na Medicinskom fakultetu u Skoplju, gdje je diplomirao 1970. godine. Godine 1976. magistrirao je na Vojno medicinskoj akedemiji u Beogradu, a internu medicinu specijalizirao na Univerzitetsko kliničkom centru u Sarajevu. Intezivno se bavio i knjiženošću i naučno istraživačkim radom. Doktorsku disertaciju odbranio je na Univerzitetu u Sarajevu 1981. godine. Držao je predavanja … Opsirnije

Video: Solarni avion preletio Tihi okean

 Avion Solar impulse 2 nakon 62 sata neprekidnog leta bez uzimanja goriva sletjeo je u Californiji. Avion na solarni pogon, koji se nalazi na putu oko svijeta, sletio je jutros u Californiji pošto je uspio da preleti Tihi okean, javili su američki mediji. Pilot Bertrand Piccard prizemljio je avion Solar impulse 2 nakon 62 sata neprekidnog leta bez uzimanja goriva, prenijela je agencija AP. Avion je započeo svoj put oko … Opsirnije

Radionica u djecjem vrticu Gusinje-dobrodošlica proljeću

 GU­SI­NjE -Po­la­zni­ci Dječ­jeg vr­ti­ća u Gu­si­nju, na če­lu sa svo­jim vaas­pi­ta­či­ma, ak­ci­jom ure­đe­nja dvo­ri­šta i okol­nog pro­sto­ra, te dru­gim ra­zno­vr­snim ak­tiv­no­sti­ma ko­je ima­ju za cilj po­di­za­nje eko­lo­ške svi­je­sti obi­lje­ži­li su Dan pla­ne­te ze­mlje. Ak­ci­ja je iz­ve­de­na pod mo­tom „Do­bro do­šlo pro­lje­će“. – Odr­ža­na je ra­di­o­ni­ca sa dje­com i ro­di­te­lji­ma. Sje­me po­vr­ća i ra­zno­vr­snog cvi­je­ća po­si­ja­li smo u vaz­ne na­pra­vlje­ne od re­ci­kla­žnog ma­te­ri­ja­la. Ovim ak­ci­jom ure­đe­nja dvo­ri­šta i pro­sto­ra oko vr­ti­ća, … Opsirnije

Kosarkaski biser Dino Radoncic odlucio da igra za Crnu Goru

 Dino je u dogovoru sa ocem Damirom, bivšim rukometašem rođenim u Tivtu, procijenio da mu je najbolje da igra za Crnu Goru Mogao je da bira između Srbije, u kojoj živi i odakle mu je majka, rodne Njemačke, Bosne i Hercegovine, kao i Španije, koja je htjela da ga privoli u redove „crvene furije” kao Nikolu Mirotića, ali je srce vuklo na “crvene” – jedan od najvećih bisera evropske košarke, … Opsirnije

Budžet da se usvoji u roku od 15 dana

 Kako će reagovati 30 lokalnih parlamentaraca – na ovo upozorenje, gradjani različito komentarišu GUSINJE – Odluka Vlade Crne Gore koja je donijeta u četvrtak,  koja glasi :“Skupština opštine Gusinje u roku od 15 dana treba da održi sjednicu i donese odluku o budžetu i druge akte koji su neophodni  za nesmetano funkcionisanje opštine, odnosno izvršavanje zakonom utvrdjenih obaveza“.Halim Gačević, penzioner iz Gusinja, ipak se nada da će doći do razumijevanja … Opsirnije

“Balkanske karakteristike “

 Evo po čemu se razlikujemo od ostalih naroda! Za nas koji živimo na Balkanu, mnoge stvari su “normalne”, jer svi imamo slične običaje i ponašanje. Međutim, u zemljama koje su naselili narodi iz raznih dijelova svijeta kao što su Amerika, Australija i Kanada, kulturološke razlike su veoma izražene, prenose regionalni mediji. Ovo su stvari po kojima se balkanske i slovenske porodice razlikuju od drugih: 1. Sobu si morao da dijeliš … Opsirnije

Vladajuća koalicija u Plavu broji poslednje dane

  PLAV – Vladajuć koalicija u Plavu – koju čine Bošnjačka stranka, Soijaldemokratska partija i Socijalistička narodna  partija- po svemu sudeći broji posljednje dane, i u suštini je pomašena koalicija, kazao je za „Pobjedu „ Abidin Musić, predsjednik OO BS u ovoj opštini. -Kada smo pravili koaliiju sa SDP-om računali smo da će ta stranka preko svojih ministara i dugih prestavnika u Vladi pomoći realizaciju projekata koji su od velikog … Opsirnije

Rafet Kolenovic body builder iz Gusinja

  Podsjetimo se sportista porijeklom iz Gusinja. Rafet Kolenovic (bodybuilder) rodjen je 1954god. u Gusinju. Poslije porodicnog iseljenja u SAD kao omladinac poceo se profesionalno baviti Bodybuildingom. Njegova karijera bavljenja ovim sportom je veoma bogata i uspjesna postizuci znacajne rezultate na drzavnom i medjunarodnom takmicenju. Njegovi najbolji rezultati su na sledecoj tabeli:   1975 Pro Mr America – WBBG, Omladinci, 1 mjesto Universe – Pro – PBBA, 3 mjesto 1979 … Opsirnije

Vlada CG upozorila SO Gusinje – Donesite odluku o budzetu opstine

 Vlada se danas bavila i problemima u funkcionisanju Skupštine opštine Gusinje. “Imajući u vidu da SO Gusinje duže od šest mjeseci ne obavlja poslove iz svoje nadležnosti, Vlada je donijela Odluku o upozorenju Skupštini opštine Gusinje da u roku od 15 dana održi sjednicu i donese Odluku o budžetu opštine, kao i druge odluke značajne za nesmetano funkcionisanje opštine i ostvarivanja prava građana”, saopšteno je nakon sjednice kojom je predsjedavao … Opsirnije

Prije pola vijeka

 U PLAVU JE BILO VIŠE GOSTIJU NEGO NA BUDVANSKOJ RIVIJERI PLAV – Specifični oblici reljefa kao što su planinska jezera, rijeke, izvori, kanjoni, vodopadi, visoki vrhovi, pećine – jedino se mogu vidjeti na Prokletijama u plavskom-gusinjskom kraju, pa zato i nije čudo što su i prije pola vijeka bili mamac za hiljade turista i drugih gostiju iz zemlje i inostranstva. Tačan je podatak, kažu straiji turistički radnici u Plavu, i … Opsirnije

GUSINJE MOŽE DA BUDE „MALI ELDORADO“

 Turistička razglednica Gusinja Gusinje – Alipašini izvori, kanjon i vodopad Grlja, Oko Skakavice, atraktivne doline Grebaje i Ropojana, čiste planinske rijeke i veličanstveni  vrhovi  – medju kojima je    Zla Kolata 2.534 mnv. „Krov Crne Gore“, nevjerovatan su kapital koji se može valorizovati uz izgradnju neophodnih turističko-ugostiteljskih sadržaja, prije svega, izgradnjom hotelskog kompleksa na južnoj strani Alipašinih izvora u samom podnožju Vezirove brade, ističe Rustem Vukelj, stari i ikusni turističko-ugostiteljski … Opsirnije

Na prostoru lijevog grnčara od subote bijesni požar

 Gori sto hektara bukve i hrasta GU­SI­NjE -U Li­je­vom Grn­ča­ru kod Gu­si­nja, u sa­moj bli­zi­ni dr­žav­ne gra­ni­ce sa Al­ba­ni­jom, već ne­ko­li­ko da­na bije­sni po­žar ši­rih raz­mje­ra, ko­ji je, po tvrd­nja­ma jed­nog od vla­sni­ka Mi­le­te Iva­no­vi­ća, za­hva­tio kom­pleks od pre­ko sto­ti­nu hek­ta­ra. Iva­no­vić ka­že da va­tre­na sti­hi­ja ugro­ža­va i ku­će ko­je se na­la­ze u pod­nož­ju, kao i objek­te gra­nič­nog pre­la­za, ali da nad­le­žni ne re­a­gu­ju. Iva­no­vić tvr­di da je po­žar iza­van … Opsirnije

Priroda izdašna – infrastruktura losa

 Analiza turističke ponude pokazala je da su prirodne atrakcije nosilac razvoja turizma, da ponuda kulturno-istorijskih atrakcija varira od srednjeg do visokog nivoa, da je kvalitet smještajnih kapaciteta na niskom nivou, dok su generalna i turistička infrastruktura nerazvijenePLAV -Se­kre­ta­ri­jat za pri­vre­du, raz­voj i fi­nan­si­je Op­šti­ne Plav, u su­sret tu­ri­stič­koj se­zo­ni, pred­sta­vio je plan po­nu­da, s na­gla­skom na iz­u­zet­ne pri­rod­ne, kul­tur­ne i tu­ri­stič­ke atrak­ci­je. Pod­vu­če­no je da se tu­ri­stič­ka po­nu­da op­šti­ne te­me­lji … Opsirnije

FOTO-ZUM iz Gusinja

 BEZ KONTEJNERA GRADSKO JEZGRO GUSINJE – Vjerovali ili ne, ali vjerujemo da je Gusinje, jedini grad u Crnoj Gori, a možda i šire, koji održava komunalnu higijenu bez ijednog kontejnera. Da čudjenju nema kraja  u   strogom centru grada –  takodje nema ni jedne korpe, koja čini  komunalni mobilijar.Znamo, da gusinjki komunalci rade u veoma otežanim uslovima, ali se nadležna komunalna   služba mora organizovti, i obezbijediti – da sada u ljetnjoj … Opsirnije

Montenegro airlines morao da sleti prinudno

    0  Putnici koji su se našli u avionu “Montenegro esrlajnsa” na liniji Dizeldorf – Podgorica, preživeli su pravu dramu u vazduhu. Ilustracija, Foto: Profimedia Putnici kompanije “Montenegro Airlines” nisu u subotu doputovali iz Dizeldorfa u Crnu Goru, jer je u sudaru sa pticom pukao vetrobran aviona. Iz kompanije tvrde da bezbednost putnika ni u jednom momentu nije bila ugrožena, pišu podgoričke “Vijesti”. Pojašnjeno je da je, pri standardnoj brzini … Opsirnije

ODBORNICI OPOZICIJE IZ GUSINJA PRIZIVAJU UPRAVNU INSPEKCIJU DA ISPITA RAD LOKALNE UPRAVE

Ustav i zakoni krše se u kontinuitetu Nepravilnosti nijesu mimoišle ni instituciju konkursa i zapošljavanja jer se zaposlenja vrše isključivo po rodbinskim i partijskim vezama, tvrde opozicionari, pa zahtijevaju provjeru diploma koje se, kako tvrde, u Gusinje donose vrećama GU­SI­NjE – Od­bor­ni­ci opo­zi­ci­je u Skup­šti­ni op­šti­ne Gu­si­nje po­zi­va­ju Uprav­nu insp­ekciju i dru­ge nad­le­žne dr­žav­ne or­ga­ne da što hit­ni­je po­sje­te ovu op­šti­nu i is­pi­ta­ju za­ko­ni­tost ra­da lo­kal­ne upra­ve. Is­ti­ču, da je … Opsirnije

post image

Načisto” sa Slavkom Perovićem: Da je naroda, vladali bi 25 sekundi

Osnivač bivšeg Liberalnog saveza Crne Gore Slavko Perović gostovao je u emisiji “Načisto” na TV Vijesti. Perović je gostujući kod Petra Komnenića rekao da izbori treba samo da produže Đukanovićevu diktaturu u Crnoj Gori i da Đukanovića treba mijenjati na način na koji je došao na vlast. “50.000 ispred parlamenta. Miči se! To je jedini način. Drugoga načina nema, svaki drugi način je prevara. Ne vjerujte DPS-u, ne vjerujte opoziciji”, kazao je Perović. … Opsirnije

U Plavu odrzana Manifestacija “Dani Behara” 2016 (video)

   Manifestacija koja najavljuje proleće, najavu turističke sezone, i ostale brojnih manifestacije kao što su “Dani borovnice” i dr. odrzana je danas u Plavu u organizaciji TO Plav. Svake godine “Dani Behara” obogaćuju svoj program novim sadržajima u kojima se prepoznaje kultura, tradicija, običaji ali i gastronomija ovog kraja i naroda koji žive na ovom prostoru, što i jeste glavni cilj ove manifestacije. Tokom održavanja ove manifestacije u defileu ulicama … Opsirnije

FOTO ZUM – ŠKOLSKI PARK PLUĆA GRADA

 GUSINJE – Vjerujemo da je gusinjska osnovna škola „Džafer Nikočević“ jedina u Crnoj Gori, koja se može pohvaliti  da posjeduje školski park i svoj školski sportski poligon. Zahvaljujući  zajedničkom radu učenika i nastavnika ove škole-i stalnoj brizi oko održavanja zasadjenog drveća, posebno bora, ovaj kompleks zasadjenog drveća stalno „drži“ debelu hladovinu u ljetnjem periodu, i s pravom govore gradjani Gusinja, da je ovaj park – pluća grada. Za Gusinje-info.com Tekst … Opsirnije

Sokantno-Rade Marković dao nalog da se ubiju srpska djeca u Peći 1998?!

 Bivši načelnik DB nudi dokaze da je za smrt šestorice mladića u kafiću „Panda“ odgovoran Legija, dok bivši komandant JSO tvrdi da je sve uradio po nalogu DB, sa Markovićem na čelu BEOGRAD – Na tragu rešenja strašnog zločina. Nadležnim organima ponuđeni su dokazi da su za smrt šestorice srpskih mladića u kafiću „Panda“ u Peći 1998. odgovorni pojedinci iz tadašnje službe Državne bezbednosti, saznaje Kurir. Izvor blizak Vladi Srbije … Opsirnije

NAKON ODLUKE SUDA BIH: Fahrudin Radončić izašao na slobodu

 Sud BiH dana 14. aprila 2016. godine donio rješenje kojim je ukinut pritvor u odnosu na optuženog Fahrudina Radončića i određene mjere zabrane, saopćeno je iz Suda BiH. Riječ je o slijedećim mjerama zabrane: – Zabrani napuštanja mjesta boravišta (Kantona Sarajevo) i zabrana putovanja (uz privremeno oduzimanje putnih isprava i zabranu izdavanja novih putnih isprava, kao i zabranu korištenja lične karte za prelazak državne granice BiH. – Zabrana sastajanja sa … Opsirnije

post image

Predsjednik Turske Redžep Tajip Erdogan se obratio na otvorenju 13.Samita OIC-a

 Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan izjavio je danas, obraćajući se liderima 56 zemalja učesnica 13. Samita Organizacije islamske saradnje, da terorističke organizacije ne predstavljaju svetu vjeru, vjeru mira, vjeru islam. U Kongresnom centru u Istanbulu je otvoren 13. Samit Organizacije islamske saradnje (OIC) na kome će prisustvovati 56 zemalja. ​ Turski predsjednik je sa svakim od lidera kratko razgovarao na platformi sa zastavama zemalja OIC-a. Nakon pojedinačnih razgovora, uslijedila je … Opsirnije

Obavjestenje opozicionih stranaka povodom politicke krize u Gusinju

 Otvoreno Pismo o politickom stanju u opstini Gusinje upuceno predsjedniku Vlade CG Milu Djukanovicu, predsjedniku Crne Gore Filipu Vujanovicu I koordinatoru Ministarstva unutrasnjih poslova Dusku Markovicu. Molimo Vas da Pismo prenesete u vasim medijima. U nastavku je tekstualni dio sadrzan u pismu iz priloga koje je ovjereno I potpisano od predsjednika cetiri stranke. Otvoreno pismo o političkom stanju u opštini Gusinje Poštovani, Polazeći od Ustavom i Zakonom zagarantovanih prava i … Opsirnije

DAN- Traze da Milo rijesi krizu

 Gusinje– Li­de­ri opo­zi­ci­o­nih par­ti­ja u Gu­si­nju Ru­smin La­li­čić (PzG), Bu­jar Ha­san­đe­kaj (DS u CG), Mi­ha­i­lo Jo­vo­vić (SNP) i Ra­gip De­lja­nin (LP) upu­ti­li su otvo­re­no pi­smo pre­mi­je­ru Mi­lu Đu­ka­no­vi­ću po­vo­dom kri­ze vla­sti u Gu­si­nju, ko­ja tra­je du­že od go­di­nu da­na. Ka­ko na­vo­de, lo­kal­na vlast ne iz­vr­ša­va svo­je oba­ve­ze, s ob­zi­rom na to da je iz­gu­bi­la ve­ći­nu u SO. -Po­što­va­ni pred­sjed­ni­če Vla­de, go­spo­di­ne Đu­ka­no­vi­ću, po­sled­nja sjed­ni­ca SO Gu­si­nje odr­ža­na je 31. de­cem­bra … Opsirnije

Učesnici OŠ “Džafer Nikočević” iz Gusinja drugo mjesto iz znanja

   Na kvizu učenika VIII razreda povodom Dana nezavisnosti organizovanom u Beranama u JU OŠ “Radomir Mitrović” , učešće je uzelo 15 ekipa. Učenici naše škole, Ajla Kastrat, Amar Deljanin, Ervina Omeragić, Almir Laličič i Hajrija Lucević pokazali su odlično znanje osvojivši drugo mjesto i dokazali da Gusinja ima budućnost i snagu u mladima koji nas dostajanstveno predstavljaju kako u domovini tako I svugdje u svijetu. Izvor, FB Osnovne škole … Opsirnije

 

Dan – Problem divljih deponija u gusinju nikako da se rijesi

 Smeće na sve strane Zatrpani su putevi, putni pojasevi, obale i korita rijeka, rječica i potoka, pa čak i pojedina privatna dvorišta u centru Gusinja čiji vlasnici dolaze za vrijeme godišnjih odmoraGU­SI­NjE – Pro­ble­m sme­ća i di­vljih de­po­ni­ja na pro­sto­ru Gu­si­nja ne može se ispričati. Kom­ple­tan pro­stor op­šti­ne mo­že se vi­dje­ti ta­ko­re­ći s jed­nog mje­sta, ali „n­mo­gu” i te na­sla­ge ot­pa­da ko­je su ru­žan de­kor pri­ro­de ko­ja je ov­dje kao … Opsirnije

Žitelji Sarajevske ulice u Gusinju traže postavljanje usporivača

 OGRANICITI BRZINU VOZNJE GUSINJE – Sarajevska ulica u Gusinju, koja vodi ka nekoliko sela i atraktivnim Alipšinim izvorima iz godine u godinu sve je prometnija. Posebno u ljetnjem periodu, kada je veliki broj gostiju i turista – koji žele da posjete čuvene gusinjske prirodne bisere kao što su Alipašini izvori, vodopad i kanjon Grlje, čuvenu dolinu Ropojanu i najviši vrh Crne Gore (Zla Kolata 2.534 mnv). Isto tako, životni standard … Opsirnije

 

Privremeno finansiranje Opštine Gusinje isteklo je 31. marta, a ovogodišnji budžet nije usvojen. Nastalu krizu potrebno je što prije riješiti dogovorom ili raspisati nove izbore, poručuju lokalni funkcioneri.

 opozicije već godinu bojkotuju rad Skupštine Opštine Gusinje, na kojoj je krajem marta prva tačka dnevnog reda bila Plan opštinskog budžeta za ovu godinu. Sjednica nije održana, jer nije bilo kvoruma.

DPS je izgubio većinu u lokalnom parlamentu, kada je iz nje istupio njihov odbornik Fahrudin Dervišević i stao uz grupu odbornika opozicije.

U najmlađoj opštini pokušavaju da pronađu način da izađu iz političke krize, prvenstveno zbog, kako kažu, zbog stanovnika Gusinja.

“Potrebno je da nas resorno ministarstvo, odnosno Vlada Crne Gore, upute na uklanjanje nepravilnosti koje su se desile i da mi dogovorom prevaziđemo krizu. Ukoliko se to ne desi, ono što predstoji su izbori, na kojim će građani reći svoju riječ”, poručila je predsjednica opštine Anela Čekić.

Vanja Rakonjac, TVCG

Gusinjski sokaci trebaju biti širi

  OSVRT POTREBNO JE MALO VIŠE GRADJANSKE VELIKODUŠNOSTI  GUSINJE – U, nekada stara dobra vremena, svi gusinjski sokaci, bez izuzetka, bili su toliko “komotni” da su se tada dvije arabe pod utovarom mogle mimoići i da se ne “ofrnjaju”. Danas je situacija, na žalost, sasvim drugačija. Sokaci su se toliko sužili – da se jedino normalno mogu mimoići biciklisti – a dvoje putničkih vozila se mogu križati samo u par … Opsirnije

Anele Cekic, predsjednice Opstine Gusinje demantovala kritike na njen račun i njenih saradnika

 Poštovani, U procesu koji traje duze vrijeme, a na osnovu zahtjeva građana ,potrebe izmiještanja stare, ruinirane i po zivot opasne trafostanice, koja se nalazi na privatnom zemiljištu u centru Gusinja, Elektroprivreda Crne Gore je kod nadlezne Uprave za nekretnine-Područna jedinica Plav, pokrenula postupak za eksproprijaciju građevinskog zemljišta koja se nalazi na teritoriji opštine Gusinje a u cilju izmještanja pomenute trafostanice. Na osnovu Zakona o ekspropijaciji koji propisuje da “Postupak ekspropijacije … Opsirnije

Plavski Crveni krst organizovao akcije u Plavu, Gusinju i Murinu

  MJERILI ŠEĆER U KRVI GUSINJE – U cilju promoije zdravlja, pod sloganom „Ostanimo zdravi, porazimo DB melitus“, a u okviru obilježavanja Svjetskog dana zdravlja, Klub mladih Crvenog krsta Plav, u saradnji sa JU Dom zdravlja „dr Branko Zogović“ iz Plava, danas su na javnim mjestima u mjesnim centima u Plavu, Gusinju i Murinu, organizovali akciju besplatnog mjerenja nivoa šećera u krvi. Kako je za medije kazala, Elvira Mulić, sekretarka … Opsirnije

Ambasador Švajcarske, Žan Daniel Ruh, danas posjetio SMŠ „Bećo Bašić“ u Plavu

  SARADNJA NA VISOKOM NIVOU PLAV- Danas je u Plavu boravio ambasador Švajcarske u Beogradu, gospodin Žćan Daniel Ruh, i posjetio plavsku srednju školu „Bećo Bašić“. -Mi smo uspostavili prijteljstvo i saradnju sa SMŠ „Bećo Bašić“, a to su učinili i Zajednica opština Nojšatelskih planina Švajcarske i opština Plav. Ta plodna saradnja traje od 1993.godine i danas. Zadovoljstvo nam je što smo ovu školu pomogli raznim donacijama kao što su računari, … Opsirnije

Potrebno sigurnije napajanje električnom energijom

 Potrebno sigurnije napajanje električnom energijom SISTEM – PRSTENASTO NAPAJANJE NAJSIGURNIJE OBEZBJEDJENJE STRUJE ZA GUSINJE, PLAV I MURINO I danas na području Gusinja i okoline ima dosta zastarjelih električnih stubova. Isto stanje je i u Plavu u Murinu – GUSINJE – Još prije desetak godina bilo je aktuelno – onda u plavskoj Skupštini opštine, kada su odbornici tražili da se obezbijedi takozvano kružno napajanje električnom energijom za područje plavsko-gusinjskog kraja. Medjutim, … Opsirnije

DIZAJNER IBRAHIM VUKELJ (IBROVU) PRED MERCEDES-BENZ FASHION WEEK: Drevna umjetnost inspiracija za novu kolekciju

 Dizajner Ibrahim Vukelj, rođeni Njujorčanin,  u sklopu brenda ,,IbroVu” predstaviće kolekciju za proljeće-ljeto prve večeri Mercedes-Benz Fashion Week Montenegro-a, 15. aprila u podrumu vina ,,Šipčanik Plantaže”. On je život u Americi zamijenio Crnom Gorom i našu zemlju je odabrao kao mjesto gdje će ubuduće da živi i radi. – Biće to ready-to-wear, odnosno, nosiva kolekcija i svi  koji budu željeli da kupe moje modele, moći će to da učine te večeri. Inspiraciju … Opsirnije

Politicka kriza drma Gusinje – Dan

 Raspišite izbore u Gusinju Laličić je pojasnio da neodržavanje sjednica Skupštine opštine duže od šest mjeseci, po zakonu o lokalnoj samoupravi, podrazumijeva raspuštanje skupštine i raspisivanje izbora, a sjednica SO Gusinje nije održavala duplo duže od zakonom predviđenog vremena, tj. dvanaest mjeseci GU­SI­NjE – Na sjed­ni­ci Skup­šti­ne op­šti­ne Gu­si­nje, odr­ža­noj 31. mar­ta, ni­je iz­gla­san bu­džet za ovu go­di­nu, što, po ocje­nje­ni pred­sjed­ni­ka Par­ti­je za Gu­si­nje (PzG) Ru­smi­na La­li­či­ća, za­kon­ski a … Opsirnije

Američki profesor pita Evropu: Da li je Radovan Karadžić kršćanski terorista?

 Američki profesor u Švedskoj u ovom tekstu ukazuje na licemjeran odnos Evrope, ali i cijelog svijeta posebno medija prema zločinima Srba u Bosni i Hercegovni i potpunog izostanka termina “kršćanski terorizam” što je u svojoj suštini bio genocid nad Bošnjacima. … Radovan Karadžić je proglašen krivim za genocid u Srebrenici 1995. godine, i osuđen na 40 godina zatvorske kazne. To vam je Radovan Karadžić: lider bosanskih Srba, političar iz reda … Opsirnije

 

post image

Odumiru stari zanati

 TKANJE ĆILIMA I STAZICA – DANAS KAO USPOMENA GUSINJE – Prije trideset i više godina u Gusinju je osnovan pogon ćilimre, koji se nalazio u taroj zgradi Zadruge „Aljo Hot“ na spratu – gdje se danas nalaze privatni stanovi. Radio je pogon punom prom, a u njemu zaposlene mlade tkalje njih preko pedeset. Bio je to tada unosan posao od kojeg se dobro živjelo. Za tkanim proizvodima ćilimim zvanim „gusinjski … Opsirnije

 

Saopštenje za javnost Partije za Gusinje

 Danas na Skupstini Opstine Gusinje nije izglasan budzet za 2016.godinu sto zakonski a i ustavno znaci da je opstinska vlast pala. Neodrzavanje skupstine duze od sest mjeseci po zakonu o lokalnoj samoupravi podrazumijeva raspustanje skupstine i raspisivanje izbora.Medjutim ovaj zakon izgleda kod nas ne vazi,jer imamo situaciju da se skupstina nije odrzavala duplo duze od zakonom predvidjenog vremena tj. dvanaest mjeseci. Nase inicijative za smjenu predsjednika skupstine i predsjednice opstine … Opsirnije

 

Pogledajte video prve sjednice SO Gusinje u 2016 godini. Snimak je poslao dopisnik, Nuki Lucevic.

Dopisnik Gusinje-info.com

Nuki Lucevic

Lijepa vijest iz Turske: Andrijana dobija bitku za život!

 Dvadesetpetogodišnjoj Andrijani Knežević iz Plava, koja boluje od sindroma hepatičnih vena, juče je na klinici u Turskoj uspješno obavljena transplantacija jetre. Donor je bila njena sestra Nataša, a prema prvim informacijama operacija je bila uspješna. Podsjetimo, donor je trebala biti Andrijanina majka, ali budući da nije bila podudarna, Nataša je sestri donirala pola jetre. Kako nam je kazao, njihov prijatelj, Nikola Dašić, sestre Knežević se osjećaju dobro a slijedi im … Opsirnije

Zakazana sjednica Skupštine opštine Gusinje danas nije održana – Na pomolu kriza vlasti!

  NIJE BILO KVORUMA GUSINJE – Predsjednik Skupštine opštine Gusinje za danas je zakazao sjednicu Skupštine opštine Gusinje, na čijem dnevnom redu je bilo 23 tačke. Medjutim, sjednica nije održana, jer od ukupno 30 odbornika, koliko broji Skupština opštine Gusinje, na sjednici je bilo prisutno 15, što znači da nije bilo kvoruma za normalan rad sjednice. Naime sjednici nijesu prisustvovali odbornici Partije za Gusinje, Demokratskog saveza u Crnoj Gori, jedan … Opsirnije

Zakazana Skupstina u Gusinju za danas – nije odrzana!

 Sjednica Skupstine Opstine Gusinje koja je zakazana danas, opet nije odrzana zbog nedostatka kvoruma. Bez volje za postizanje dogovora izmedju pozicije na vlasti i opozicije kako bi u Gusinje krenulo sa resavanjem nagomilanih problema, ova dva faktora od kojih zavisi buducnost Gusinja su ostala u politicko-interesnoj zoni razracunavanja na stetu gradjana Gusinja. Sa obzirom na nastalu situaciju u kojoj je skupstinski rad i odluke od vaznosti ne mogu biti donosene … Opsirnije

PRESUDA VOJISLAVU ŠEŠELJU – NIJE KRIV!

  11.25 Vijeće odlučuje sljedeće. Točka jedan, progon zločin protiv čovječnosti, optuženi nije kriv. Točka 4 povreda običaja ratovanja, optuženi nije kriv, točka 8, mučenje kao povreda zakona, većina proglašava da optuženi nije kriv, točka 9, okrutno postupanje, većina smatra da nije kriv, točka 10 protjerivanje kao zločin protiv čovječnosti, većina nalazi da nije kriv, točka 11 nečovječna djela i prisilno premještanje, većina smatra da nije kriv, točka 12 bezobzirno … Opsirnije

NAKON 13 GODINA: Haški tribunal danas izriče prvostepenu presudu Šešelju

 Tužilaštvo je u svojoj završnoj reči ranije predložilo sudu da Šešelja osudi na kaznu zatvora od 28 godina, dok je Šešelj tražio oslobađajuću presudu. Lider radikala je u pritvoru Haškog tribunala proveo gotovo 12 godina, od februara 2003, kada se predao i dobrovoljno i otišao u Hag, do novembra 2014. kada je pušten da se brani sa slobode zbog lošeg zdravstvenog stanja. U međuvremenu Haški tribunal je od Srbije zatražio … Opsirnije

Foto- Divlja deponija na privatnom vlasništvu u Gusinju

   FOTO ZUM IZ GUSINJA DIVLJA DEPONIJA NA PRIVATNOM POSJEDU GUSINJE – Momčilo – Momo Bulatović, vlasnik kuće i bašte površine četiri ara, koja se nalazi u strogom centru Gusinja, biće ne malo iznenadjen, kako su neodgovorni gradjani – njegov vlastiti posjed pretvorili u gradsku deponiju. Naime, vlasnik bašte sa svojom porodicom živi u Beogradu, a u zavičaj dolazi u ljetnjem periodu za vrijeme godišnjeg odmora. Bezobzirni pojedinci koriste njegovo … Opsirnije

FOTO: Odabrana pobjednička fotka konkursa FM SDP “I ja imam limenku “

 Završen je foto konkurs ,,I ja imam limenku” u organizaciji Foruma mladih Socijaldemokratske partije Crne Gore. Autoru pobjedničke fotografije, Esmiru Derviševiću, biće uručena pripejd kartica sa motivima te fotografije, u vrijednosti od 100 eura. Kako navode iz Foruma mladih SDP Crne Gore, na ovaj način su pokazali da se smislom za humor i fotografijom, uz pomoć limenke takođe može zaraditi novac. Istina, kako dodaju,  neuporedivo manji nego uz pomoć ,,limenke” … Opsirnije

Gusinjska priroda po malo liči na bajku

 TURIZAM MORA BITI NAJPRIORITETNIJA PRIVREDNA GRANA Poznati putopisac pok. Milan Kovačević, autor TV emisije „KARAVAN“, je za gusinjsku prirodu kazao „Da je ovo najljepši prirodni kutak na zemaljskoj kugli“ GUSINJE – Gusinjska priroda po malo liči na bajku. To je zapravo zelena bašta – ogradjena visokim liticama i vrhovima Prokleija, ispresijecana brzim planinskim potocima i rijekama, „nakićena“ izvorima, vodopadima, pećinama i zupčastim vrhovima masiva Karanfila. Dvije prekrasne doline Grebaje i … Opsirnije

Predsjednik Skupšine opštine Plav, Izet Hadžimušović, o odloženim inicijativama : RAZMATRAĆE SE NA PRVOJ NAREDNOJ SJEDNICI

  ⇐ Plav – Na juče održanoj sjednii Skupštine opštine Plav, u dnevni red bile su uvrštene tri inicijative. Prva inicijativa, došla je od mjesnih zajednica Murino, Velika i Brezojevice, koje traže davanje imena Trga u Murinu. Drugu inicijativu uputila je NVO „Ljiljan“, kojom se traži podizanje spomen obilježja civilnim žrtvama Plava stradalim 1912-1913.godine. Treću inicijativu podnijela je NVO „Sumeja“ za promjenu naziva JU Centar za kulturu Plav. U toku … Opsirnije

U četvrtak 31.marta zakazna sjednica Skupštine opštine Gusinje

 DA LI ĆE SE USVOJITI BUDŽET OPŠTINE GUSINJE ZA 2016.GODINU ? GUSINJE – Predsjednik Skupštine opštine Gusinje, Elvis Omeragić, zakazao je za četvrtak (31.marta), prvu redovnu sjednicu Skupštine opštine Gusinje, na kojoj će se – ukoliko bude kvoruma, razmatrati 23 tačke dnevnog reda. Svakako, najviše pažnje i interesovanja zavrjedjuje prva tačka dnevnog reda predlog budžeta opštine Gusinje za 2016.godinu a koji je planiran u iznosu od 860.000 eura. Obzirom da … Opsirnije

Jasavić: Samo fukara može pomisliti da Pozitivne neće biti u Vladi

  Pozitivna Crna Gora se raduje skorom potpisivanju sporazuma i to vidi kao krunu politike mira, stabilnosti, kontinuiteta evroatlantskih integracija i izlaska iz političke krize na demokratski način. Mi smo otvorili vrata opoziciji, a time i nama da budemo dio vlade izbornog povjerenja, koja će da stvori uslove za fer i poštene izbore, kaže Dnevnim novinama zamjenica predsjednika Pozitivne i poslanica Azra Jasavić odgovarajući na pitanja kako komentariše otvorena očekivanja … Opsirnije

Gusinjski sport na „staklenim nogama“

 IZDVAJANJA IZ BUDŽETA OPŠTINE NA „KAŠIČICU“ GUSINJE – Za nekoliko sportskih klubova i sportskih organizacija na području opštine Gusinje, stavkom iz budžeta opštine Gusinje za ovu godinu – predvidjeno je nevjerovatnih 10.000 eura. I, ništa više. Ako se zna, a zna se, da jedna takmičarska godina FK Gusinje, koji se takmiči u Sjevernoj fudbalskoj regiji, košta ni manje ni više – 7.000 eura (minimum) , koje idu za četiri službena … Opsirnije

SJEDNICA SO PLAV ZAKAZANA ZA DANAS

   Na dnevnom redu budžet i još 10 tačaka    PLAV – Sjed­ni­ca Skup­šti­ne op­šti­ne Plav za­ka­za­na je za da­nas, a na dnev­nom re­du je 11 ta­ča­ka.Ras­pra­va će po­če­ti pred­lo­gom od­lu­ke o kre­dit­nom za­du­že­nju Op­šti­ne na iz­nos od 1.500.000 eura, ka­ko je obra­zlo­že­no, u ci­lju us­po­sta­vlja­nja te­ku­će li­kvid­no­sti, fi­nan­si­ra­nja ka­pi­tal­nih in­ve­sti­ci­o­nih ra­do­va i pri­spje­lih oba­ve­za po tom osno­vu. Sli­je­di pred­log od­lu­ke o bu­dže­tu či­ji iz­nos je pred­vi­đen na 3.349.900 eura, … Opsirnije

Za Andrijanino liječenje stiglo 1.910 dolara – Dan

    PLAV –Uprav­ni od­bor Fon­da­ci­je „Gu­si­nje” iz Nju­jor­ka, či­ji pred­sjed­nik je Re­fik Ref­ko Ra­don­čić, pre­ko predstavni­ka Fon­da­ci­je za za­pad­nu Evro­pu Mu­ra­ta Ju­le­vi­ća poro­di­ci Kne­že­vić iz Bre­zo­je­vi­ca uru­čio je do­na­ci­ju od 1.910 do­la­ra. Sred­stva su na­mi­je­­nje­na za li­je­če­nje An­dri­ja­ne Kne­že­vić (25), ko­ja se raz­bo­lje­la od sin­dro­ma he­pa­tič­nih ve­na, za­šta joj je je­di­ni spas tran­splan­ta­ci­ja je­tre na Aci­ba­dem kli­ni­ci u Tur­skoj. Po­moć su da­li: Erol Ra­don­čić, De­do Ra­don­čić, Su­lja Ra­don­čić, Dža­ko S. … Opsirnije

Cudna jada od R(J)adovana “jada”..

  Pise: Samin Radoncic Iako sam u sedmici za nama imao namjeru pisati o nekim potpuno drugim stvarima, ipak to nijesam mogao. A kako bi i mogao kad se ovaj cetvrtak 24.03.2016.godine cekao vise od dvije decenije. Cekao se dan kada ce se ratnom zlocincu R(J)adovanu Karadzicu izreci kazna za sva njegova zlodjela…I bogu hvala docekali su mnogi, docekala je Bosna i Hercegovina,a po meni najvaznije je da je taj dan … Opsirnije

STRŠLJEN ISKLJUČEN IZ A LIGE

  Košarkaški klub Stršljen iz Gusinja neće imati pravo nastupa u posljednja dva kola regularnog dijela takmičenja u Prvoj A crnogorskoj ERSTE ligi. Gusinjani u posljednjem periodu kubure sa finansijama, te stoga nisu bili u stanju da Košarkaškom savezu Crne Gore uplate kotizaciju neophodnu za nastavak nadmetanja. Iz tog razloga ”stršljenovi” se nisu pojavili na utakmicama 23. i 25. kola protiv Danilovgrada i Studentskog centra, zbog čega je uslijedilo automatsko … Opsirnije

Radovan Karadžić osudjen na 40 godina zatvora – video – izricanje presude

 Bivši predsjednik Republike Srpske i lider bosanskih Srba Radovan Karadžić osuđen je na 40 godina zatvora. Kriv je za genocid u Srebrenici, progon, istrebljenje, ubijstva kao zločin, prisilna premještanja civila, širenje terora, napade na civile i uzimanje talaca. Ocijenjeno je da je odgovoran za učestvovanje u genocidu u Srebrenici, ali ne i za počinjenje genocida. Oslobođen je odgovornosti za genocid u sedam opština, jer vijeće suda nije uvjereno da je … Opsirnije

Almir Bektesevic uspjesni biznismen u Njujorku

   Udahnite novi zivot u vase kuhinje i kupatila. U Royal Kitchen & Bath, vlasnika Almira Bektesevica, mozete naci veliki izbor i visoke kvalitete kabinete (37 vrsta kuhinjskih elemenata i ormarica razlicitih stilova)), granit plocice, countertops sudopere (sinks), slavine (fauset), sve vrste izolacija i kompletan materijal neophodan za ugradnju plocica. Nudimo besplatnu dostavu kupljenih kabineta i mogucnost instaliranja, uz sva potrebna osiguranja. Nasim kupcima cemo ponuditi sirok izbor gradjevinskog materijala, … Opsirnije

Protjeran iz zemlje zbog ljepote

 Ime Omara Borkana Al Gala dali ste kad čuli? Ako niste sad ćete sigurno ga dobro zapamtiti, ovo se nikad nikome nije desilo do njemu. Naime radi se o tome da je zbog svoje ljepote preteran is svoje zemlje. On je model, fotograf, glumac i pjesnik iz Dubaija. -Njega su 2013. godine sa dvojicom prijatelja deportovali iz Saudijske Arabije jer je verska policija zaključila kako je isuviše lijep i kako … Opsirnije

Bjelopoljski speleolozi pronasli cudesnu pecinu na sjeveru Crne gore

 Zavjet ćutanja o lokaciji    Podaci o lokaciji će još neko vrijeme ostati u posjedu malog broja posvećenika kako bi se pećina sačuvala od pretjeranog posjećivanja i devastacije – kaže speleolog Željko Madžgalj BI­JE­LO PO­LjE – Na sje­ve­ru Cr­ne Go­re spe­le­o­lo­zi su ot­kri­li pra­vo ma­lo ču­do pri­ro­de ko­je tek tre­ba po­drob­ni­je is­tra­ži­va­ti… Ko zna ka­kva iz­ne­na­đe­nja spe­le­o­lo­ge če­ka­ju na­red­nih go­di­na. No­vo­ot­kri­ve­na pe­ći­na se na­la­zi u jed­nom se­lu, tri­de­se­tak ki­lo­me­ta­ra od … Opsirnije

Mjestani dosudja negoduju zbog lose uradjene sanacije makademskog puta

 GU­SI­NjE – De­se­tak do­ma­ćin­sta­va Jo­vo­vi­ća, Ca­ri­či­ća i Vu­če­lji­ća iz Do­su­đa, ki­lo­me­tar uda­lje­nih od Gu­si­nja, tvr­de da na pod­ruč­ju op­šti­ne je­di­no oni ma­ka­dam­skim pu­tem do­la­ze do ku­ća. Is­ti­ču da su od Op­šti­ne pi­sa­nim pu­tem tra­ži­li da se sa­ni­ra put do nji­ho­vih ku­ća, za šta je is­ka­za­na sprem­nost i vo­lja nad­le­žnih, ali je iz­vo­đač ra­do­va sa­mo do­dat­no uni­štio put. -S op­štin­skim ru­ko­vod­stvom, na­kon za­htje­va ko­ji smo im do­sta­vi­li, bi­lo je do­go­vo­re­no na­si­pa­nje … Opsirnije

Svjetlost u sumornoj zbilji Gusinja-nasa dijaspora!

 Piše Samin Radončić urednik “Radio Gusinje” i dopisnik web. stranice Gusinje-info.com  Gusinje – Puno je projekata koji su pokrenuti, sufinansirani ili finansirani sredstvima (donacijama) nasih iseljenika iz dijaspore. Ukoliko bismo ih sada nabrajali plasim se da bi neke od njih zaboravili a priznacete bio bi to veliki grijeh. Ne grijeh prema uradjenom, vec grijeh prema donatorima. Mnogi ce mozda reci otkud strah od takvog grijeha? Pa zar dobra dijela onih koji su daleko od zavicaja zaista … Opsirnije

Odrzana redovna Skupstina Fondacije “Gusinje” – izvjestaj sa Skupstine

    Fondacija “Gusinje” je odrzala svoju redovnu Skupstinu za 2016god. 20. Marta u Njujorku u prostorijama Fondacije “Gusinje”. Skupstini je prisustvovalo cetrdesetak clanova i donatora. Oni su se blize  upoznali sa nacinom poslovanja i planovima Fondacije “Gusinje”. Prisutnima je blagajnik Esko Omeragic predocio financijski izvjestaj za proslu godinu i detaljno objasnio prihode i rashode za 2016 godinu. Clanovi su ocijenili da je Fondacija “Gusinje” 2016 god. veoma uspjesno poslovala … Opsirnije

U GUSINJU ODRŽANA JAVNA RASPRAVA O NACRTU OPŠTINSKE KASE ZA 2016

GU­SI­NjE – U su­sret sjed­ni­ci Skup­šti­ne op­šti­ne u Gu­si­nju je odr­ža­na jav­na ras­pra­va o Na­cr­ti od­lu­ke o bu­dže­tu za 2016. go­di­nu. Pred­lo­že­no je da bu­džet Op­šti­ne Gu­si­nje bu­de 866.010 eura, od če­ga je za te­ku­će iz­dat­ke pred­vi­đe­no 512.660 eura, tran­sfe­re 69.500, ka­pi­tal­ne iz­dat­ke 256.850, te­ku­ću bu­džet­sku re­zer­vu 10.000 i stal­nu bu­džet­sku re­zer­vu 17.000 eura. Di­rek­tor Di­rek­ci­je za in­ve­sti­ci­je Šem­so Ja­ro­vić is­ta­kao je da je uku­pan ka­pi­tal­ni bu­džet pla­ni­ran na mi­li­on … Opsirnije

Džaba sve kad nema otkupa-Dan

 PLAV/GU­SI­NjE – Mi­ni­str­stvo po­ljo­pri­vre­de i ru­ral­nog raz­vo­ja, u skla­du s agro­bu­dže­tom za 2016. go­di­nu i pra­te­ćim bu­džet­skim li­ni­ja­ma, ob­ja­vi­lo je jav­ni po­ziv za una­pre­đe­nje stoč­nog fon­da, ra­tar­stva, vo­ćar­stva i pče­lar­stva. Pred­stav­ni­ci mi­ni­star­stva Mi­loš Ku­so­vac i Amra Ša­ba­no­vić, na sa­stan­ci­ma u Pla­vu i Gu­si­nju, po­ljo­pri­vred­ni­ci­ma su po­ja­sni­li da svi ko­ri­sni­ci po­dr­ške mo­ra­ju bi­ti re­gi­stro­va­ni u Re­gi­stru po­ljo­pri­vred­nih ga­zdin­sta­va, u skla­du s pra­vil­ni­kom o toj pro­ble­ma­ti­ci. Ku­so­vac je na­gla­sio da kri­te­ri­ju­mi za … Opsirnije

Predstavnici Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja boravili u Plavu i Gusinju

 OTKUP VIŠKOVA PROIZVODA I JAGNJADI NAJVEĆI PROBLEM Plav/Gusinje – Ministrstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, u skladu s Agrobudžetom za 2016.godinu i pratećim budžetskim linijama, objavilo Javni poziv za unapredjenje stočnog fonda, ratarstva, voćarstva i pčelarstva. Svi korisnici podrške – prije sveg moraju biti registrovani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, u skladu sa Pravilnikom o obliku i načinu vodjenja registra subjekata i registra poljoprivrednih gazdinstava, poručili su dana predstavnici Ministarstva poljoprivrede i … Opsirnije

Fondacija Gusinje zakazala redovnu godisnju Skupstinu

  Njujork- Fondacija Gusinje iz Njujorka ce odrzati redovnu Skupstinu u Njujorku u Nedjelju 20. Marta na kojoj ce biti rijeci izmedju ostalog o daljim aktivnostima i projektima. Fondacija Gusinje je osnovana 2006god. u Njujorku i do sada je ostvarila vidljive rezultate u svojem zavicaju i dijaspori. Pored mnogih aktivnosti na polju infrastrukture, kulturnih, humanitarnih, sportskih i dr. aktivnosti, uredila je i gradsko groblje u rodnom mjestu . Inace Fondacija Gusinje je takodje … Opsirnije

Prva ženska posada aviokompanije Royal Brunei Airlines sletjela je u Saudijsku Arabiju – gdje ženama nije dozvoljeno ni da voze.

 Prva ikada potpuno ženska posada ove aviokompanije upravljala je letom iz Bruneja do Jeddaha u Saudijskoj Arabiji. Posada se spustila u zemlju gdje ženama još uvijek nije dozovoljeno ni da voze auto, te je to bio ogroman korak za aviokompaniju. Kako bi proslavile dan državnosti Bruneja, kapetan Sharifah Czarena Surainy i prve više oficirke Nadiah Khashiem i Sariana Nordin But letjele su avionom BI081 iz zemlje Bliskog istoka 23. februara. … Opsirnije

Planinarski pohodi na sniježnim Prokletijama

 SVAKODNEVNE LAVINE OMETALE PLANINARSKI POHOD NA VRHOVIMA Gusinje – I ove godine, iskusni beogradski planinari iz PD „Radnički“ i „Železničar“ nastavili su dugogodišnju tradiciju boravka na Prokletijama u zimskom periodu. Iako je snijeg na ovim surovim planinama i dalje veoma visok i ima ga u izobilju, oni najhrabriji su organizovali pohode i uspon na nekoliko vrhova Prokletija. Evlijan Bektešević, domar beogradkog plninarskog doma „Branko Kotlajić“, koji se nalazi u dolini … Opsirnije

Al Hot dobio veliko priznanje na 2016 NYC Soccer Gala

 NYC Soccer Gala je formirana prije nekoliko godina I u njenom sastavu su svi Fudbalski programi Divizije 1 NYC i koji imaju bogatu istoriju Fudbala New Yorka I okoline. Listu nagradjenih mozete pogledati na sledecem linku: http://www.nycsoccergala.com/honorees.html Al je sin Avda I Have Hot , fudbalski uzor bio mu je amidza Jazo Hot koji vazi za jednog od najboljih fudbalera koji je ikada izasao iz Gusinja i koji je igrao … Opsirnije

NEISKORIŠĆENO RUDNO BOGATSTVO GUSINJA

I pored dva rudnika zlata narod siromašanU listu „Pravda“, iz avgusta 1936. godine, navedeno je da je područje Gusinja veoma bogato rudnim blagom, ali da to bogatstvo leži neiskorišćeno zbog njegove saobraćajne izolovanosti U Prostornom planu Crne Gore do 2020. godine navodi se da na području Plava i Gusinja postoje ležišta mineralnih sirovina, ali je na stručnjacima da ocijene da li treba zainteresovati investitore za istraživanja na tom polju – … Opsirnije

 Ismet Cekic je rodjen 1947, godine u Gusinju. Osnovnu skolu je zavrsio u rodnom mjestu, a srednju umjetnicku skolu u Peci. Nesto kasanije je zavrsio Visu pedagosku skolu a zatim i Likovnu akademiju u Pristini. Radio je  kao prosvetni radnik u Novom Pazaru. Nakon Novog Pazara poceo je da radi u Gusinju grje zivi i stvara svoja likovna djela. Od 1976. godine zivi i radi u Gusinju. Izolovanost od mnogih … Opsirnije

Radončić: Lokalni izbori jedini način da Gusinje prevaziđe probleme

 Lokalni izbori, koje bi trebalo organizovati istovremeno sa parlamentarnim, jedini su način za prevazilaženje neodržive situacije u kojoj se Gusinje nalazi, a nesposobnost političkih partija koje su zastupljene u lokalnom parlamentu da skoro 11 mjeseci postignu dogovor, pretvorilo je građane Gusinja u taoce nimalo prijatne socioekonomske realnosti, smatra predsjednik Socijaldemokrata u ovoj opštini Džeko Radoncic. “Činjenice da se lokalna skupština nijednom nije sastala u pomenutom periodu, kao i najave pojedinih partija … Opsirnije

Izgradite azil za pse u Plavu i Gusinju

  Na Facebook stranici Društva za zaštitu životinja Kuki svakodnevno se mogu pronaći fotografije otrovanih pasa i mačaka u Plavu i Gusinju, koji su pored toga neuhranjenih i bolesni, pa je nevladina organizacija sPas apelovala na nadležne da pokušaju da riješe problem napuštenih životinja, a jedno od rješenja je i izgradnja azila. Kako su podsjetili, svaka lokalna samouprava bila je dužna da obezbijedi azil još 2012. godine. “Osim izgradnje azila, … Opsirnije

Šešelj zapalio zastave EU i NATO

 Haški optuženik, predsjednik Srpske radikalne stranke SRS Vojislav Šešelj zapalio je danas zastave Evropske unije i NATO ispred zgrade Specijalnog suda u Beogradu gdje se okupilo nekoliko desetina njegovih pristalica, prenose ag “Ja sam došao u sud, ali sudije nema”, rekao je Šešelj kome je prvobitno bilo zakazano saslušanje pred sudijom za prethodni postupak, ali je otkazano. Šešelj je, obraćajući se svojim pristalicama, rekao da mu je upravo rečeno da … Opsirnije

Preminuo Dragan Nikolić

 Dragan Gaga Nikolić preminuo je danas u 72. godini života poslije duge borbe, od teške i opake bolesti, pišu mediji. Velikan srpskog glumišta se dugo borio sa problemima sa debelim crijevom. Dragan i njegova supruga Milena Dravić su se upoznali 1972. godine kada su zajedno vodili šou program “Obraz uz obraz” i na jednoj pauzi između snimanja, 31. decembra, otišli su u opštini da se vjenčaju.Milena je do posljednjeg dana … Opsirnije

Biografija Huseina Basica – najpoznatiji pisci iz Plavo-gusinjskog kraja

   Rođen je 1938. godine u Brezovicama, opština Plav, Crna Gora. Završio je Filozofski fakultet. Duže vremena radio je kao gimnazijski profesor i u Ministarstvu za obrazovanje, nauku i kulturu Crne Gore. Piše poeziju i prozu. Bavi se prikupljanjem, istraživanjem, proučavanjem i objavljivanjem usmene književnosti Bošnjaka/Muslimana u Crnoj Gori i Srbiji. Pokretač je i prvi urednik časopisa “ALMANAH”. Njegov roman “Tuđe gnijezdo” uvršten je u programe lektire za srednje škole, … Opsirnije

 

MJEŠTANI GORNJEG VUSANJA KUBURE S BROJNIM PROBLEMIMA

  Život je ovdje dosta težak, ovo je planinsko mjesto, udaljeno od Gusinja oko šest kilometara, tako da smo prepušteni sami sebi, ali se organizujemo i snalazimo kako možemo i umijemo, kazao je Keljmend Ahmetaj GU­SI­NjE – Mje­šta­ni Gor­njeg Vu­sa­nja su­o­ča­va­ju se ovih zim­skih da­na s broj­nim pro­ble­mi­ma…Uglav­nom ne­vo­lje rje­ša­va­ju sospstve­nim sna­ga­ma, ma­da je i Op­šti­na u ne­ko­li­ko na­vra­ta in­ter­ve­ni­sa­la… Pod­ruč­no odje­lje­nje OŠ „Dža­fer Ni­ko­če­vić“ iz Gu­si­nja po­ha­đa de­set uče­ni­ka, … Opsirnije

HRIDSKO JEZERO KOD PLAVA – LEGENDA O NJEMU JEZERO SREĆE

 Plav – Mnogi su putopisci zapisali da je Hridsko jezero jedno od najljepših u Evropi. Toliko je lijepo da se vjeruje da su ga stvorili bogovi i podarili šumskim vilama da u njemu uživaju. Kada su ga ljudi otkrili , vile su morle da odu, a bogovi su od tuge i bijesa osuli munje i gromove po okolnim planinama  i proklevši ih, pretvorili u goli krš. Od tada se planine … Opsirnije

Naša posla

 FUDBALSKE TALENTE IZ PLAVSKO-GUSINJSKOG KRAJA NIKO NEĆE ! Iako se radi o urodjenim fudbalskim talentima, desetine mladih fudbalera tavori u ovdašnjim klubovima – Iako su Plav, Gusinje i Murino, godinama pravi rasadnici veoma talentovanih mladih fudbalera, za to niko ne mari, jer nemaju svoje „menadžere“, „debele veze“ i nijesu „tatini sinovi“ da bi prešli u neki veliki klub. -Žalosno je i velika je to nepravda, kada se zna koliko je … Opsirnije

 

Fero Radoncic – ministar je došao na pravo mjesto

 STOČAR ZUFER REDŽEMATOVIĆ, KOGA JE NEDAVNO POSJETIO PETAR IVANOVIĆ, NE RAZUMIJE SUJETU KOMŠIJA Redžematović kaže da ovo nije prvi ministar koji je bio kod njega već da su dolazili i Simović i Milošević, uvijek pred izbore, i da su obećavali proboj puta do katuna što je uradio i Ivanović u kojeg se nada da će obećanje ispuniti GU­SI­NjE –Je­dan od pri­zna­ti­jih sto­ča­ra na pro­sto­ru gu­sinj­ske op­šti­ne Zu­fer Re­dže­ma­to­vić, po­zna­ti­ji kao … Opsirnije

Kratka biografija Zuvdije Hodzica

 Osnivac “Almanaha” i clan redakcije Zuvdija Hodzic rodjen je 1944. godine u GUSINJU. Osnovnu skolu je ucio u Gusinju, Peci i Plavu, gimnaziju u Ivangradu. Studirao na Pedagoskoj akademiji u Niksicu, a zatim u Pristini, gdje je zavrsio Filoloski fakultet. Od 1962. zivi u Titogradu ( Podgorici ). Bio je novinar »Titogradske tribine«, saradnik Doma omladine »Budo Tomovic«, novinar i urednik »Titovog pionira«, zatim urednik INDOK – Centra, »Tribine«, predsjednik Skupstine … Opsirnije

Opstina i Fondacija Gusinje razmatraju plan uredjenja carsije

   Predsjednica opstine Gusinje vratila je odgovor UOFG za prijedlog uredjenja carsije, izmnjenu vodovodne i kanalizacione mreze u Gusinju.  Prema izvoru Fondacije Gusinje UO  bi obezbijedio financijske troskove za ovaj projekat.Predsjednica opstine Gusinje Anela Cekic je izrazila pozitivan stav na prijedlog FG U toku su kontakti i dogovori za razradu dokumentacije kako bi se zapocelo sa ovim projektom sto prije navodi se na stranici Fondacije Gusinje. … Opsirnije

 

Pred očima ljubitelja prirode postepeno nestaje dragulj prirode izmedju Prokletija i Visitora

  PLAVSKO JEZERO „JEDU“ PIJESAK I ŠAŠ Plav – Prelijepo ledničko jezero, koje se ugnijezdilo izmedju Prokletija i Visitora, i u najbolja vremena turizma u ovom kraju, prije pet decenija, nasvoje obale privlačilo  je više turista nego Budva, polako nestaje. Površina Plavskog jezera smanjena je za deset odsto u proteklih četrdeset godina. Prema istraživanjima sedamdesetih godina prošlog vijeka , površina jezera je iznosila 199 hektara, dok po mjerenjima iz 2009.godine … Opsirnije

Plavo-gusinjska jela: Neodoljiva trpeza koju ćete poželjeti da probate odmah!

 Crnogorska kuhinja je već svima dobro poznata, pa i brojnim turistima, kojih je u našoj zemlji sve više i više. Ovog puta ćemo vam predstaviti neke od specijaliteta plavske kuhinje, koju na neki način i nije potrebno toliko predstavljati, jer fotografije govore više od riječi… Ako ste ljubitelj slatkiša, morate probati tufahije, koje zaista imaju čudesan ukus! Za njih su vam potrebne jabuke i orasi, kao glavni sastojci, kao i … Opsirnije

Srbija zvala Dina Radončića

 Radončić se još nije izjašnjavao o tome za koju bi reprezentaciju mogao da nastupa, a nedavno se pojavila spekulacija da će ga selektor Crne Gore Bogdan Tanjević zvati na okupljanje našeg seniorskog tima za kvalifikacije za Eurobasket Dino Radončić je jedan od najtalentovanijih evropskih košarkaša, sa 17 godina već je igrao za prvi tim Reala, a potencijalni je reprezentativac Crne Gore. Radončić je, međutim, danas dobio poziv za omladinsku selekciju … Opsirnije

TV Pink večeras emituje specijalni program u znak sećanja na internet zvijezdu Ekrema Jevrica

 U znak sećanja na internet zvezdu večeras će biti emitovana specijalna emisija. Internet zvezda i rijaliti učesnik, Ekrem Jevrić, poznatiji kao Gospoda, juče je iznenada, usled srčanog udara, preminuo u Njujorku, u 55. godini života. Sahrana će biti održana sutra na “Vašingtonskom groblju” na Long Islandu-u. Vest o njegovoj smrti potresla je javnost i brojne poznate ličnosti. U znak sećanja, Televizija Pink pripremila je specijalnu emisiju u njegovu čast u … Opsirnije

Smrt Ekrema Jevrica na Balkanu odjeknula kao bomba

 Ekrem Jevric-gospoda  na slici samo nekoliko sati prije vejčitog  odlaska. Iznenada vijest o smrti Ekrema Jevrica-gospode se prosirila nevjerovatnom brzinom na Balkanu. Sokirana je cijela javnost i gotovo da nema medija na prostoru Balkana a da nije prenijela ovu vijest. Kako saznajemo Ekrem je sinoć samo nekoliko sati prije njegove smrti otišao u restoranu “Mrki Place” da se vidi i ispostavilo se oprosti, sa njegovim najbližim jaranima. U jednoj uobičajenog … Opsirnije

Obavjestenje

 

Jutros u Njujorku 04. Marta 2016g.  preselio se na Arhiret Ekrem Jevric-gospoda  u 55 godini zivota. Tim povodom njegova uža Familija sa rođacima i prijateljima će primati “zdravo-glavu” danas u 3 sata poslije podne u Ali-pašinoj Džamiji na Astoriji.

Dzanaza namaz će se klanjati u Nedelju 06. Marta a nakon toga će se obaviti sahrana u Washington  groblju na  Long Islandu.

Inna Lillah ve inna ilejhi radz’uun –   Svi smo Allahovi i svi se njemu vracamo!