GlavnaZavicajPolitikaARBITRAŽNA KOMISIJA O RAZGRANIČENJU OPŠTINA PLAV I GUSINJE ZAVRŠILA RAD Log in

Gusinje

Plav

 

 

 

 

 

 

– Arbitražna komisija završila je rad prije mjesec i po dana i ustanovljeno je i prihvaćeno da Plavu, po raznim osnovama, dugujemo 300.000 eura, što treba da isplaćujemo u narednih pet godina, pored čega imamo i obavezu da preuzmemo ukupno 19 radnika, pojašnjava Dženadin Radončić

GU­SI­NjE – Raz­gra­ni­če­nje iz­me­đu op­šti­na Plav i Gu­si­nje već du­ži vre­men­ski pe­ri­od pro­vla­či se bez kon­kret­ni­jih re­zul­ta­ta i ako je ar­bi­tra­žna ko­mi­si­ja, na če­lu sa prof. dr Đor­đi­jem Ra­ko­če­vi­ćem, još pri­je mje­sec i po da­na za­vr­ši­la svoj dio po­sla.
Pred­sjed­ni­ka Skup­šti­ne op­šti­ne Gu­si­nje Dže­na­di­na Ra­don­či­ća, ko­ji je u ime Op­šti­ne Gu­si­nje član ko­mi­si­je za raz­gra­ni­če­nje, ka­že da je rad ar­bi­tra­žne ko­mi­si­je za­vr­šen pri­je oko mje­sec i po da­na i za­ključ­ci su po­sla­ti Vla­di na ve­ri­fi­ka­ci­ju, ali još uvi­jek ne­ma ni­ka­kvog od­go­vo­ra.
– Ar­bi­tra­žna ko­mi­si­ja za­sje­da­la je još 10. apri­la ali se ta­da ni­je mo­glo ura­di­ti ni­šta kon­kret­ni­je

jer plav­ska op­štin­ska ko­mi­si­ja ni­je do­sta­vi­la neo­p­hod­nu do­ku­men­ta­ci­ju o ne­po­kret­no­sti­ma. tač­ka spo­re­nja bi­la su i rad­na mje­sta, od­no­sno pre­u­zi­ma­nje rad­ni­ka ko­ji ra­de u Pla­vu, a ko­ji su sa pod­ruč­ja Gu­si­nja. U op­šti­ni Plav ima oko 300 za­po­sle­nih, od ko­jih je njih oko 70 iz Gu­si­nja. Iz Pla­va su ta­da tra­ži­li da sve njih pre­u­zme­mo, što je ne­re­al­no, jer je ve­ći­na njih pri­ma­no jav­nim kon­kur­som dok smo bi­li za­jed­nič­ka op­šti­na, ta­ko da mi sad ne mo­že­mo rje­ša­va­ti nji­ho­ve vi­ško­ve, a ni­ti op­štin­ska pri­pad­nost mo­že opre­dje­lji­va­ti rad­no mje­sto. Ar­bi­tra­žna ko­mi­si­ja ima­la je sjed­ni­cu i pri­je oko mje­sec i po da­na ka­da je do­ne­sen i kon­kre­tan za­klju­čak, što je po­sla­to Vla­di na ve­ri­fi­ka­ci­ju i još uvi­jek če­ka­mo od­go­vor. Na toj sjed­ni­ci usta­no­vlje­no je i pri­hva­ća­no da Pla­vu, po ra­znim osno­va­ma, du­gu­je­mo 300.000 eura, što tre­ba da is­pla­ću­je­mo u na­red­nih pet go­di­na, po­red če­ga ima­mo i oba­ve­zu da pre­u­zme­mo ukup­no 19 rad­ni­ka: iz Op­šti­ne, Cen­tra kul­tu­re, Ko­mu­nal­nog i Va­tro­ga­sne je­di­ni­ce – ka­že Ra­don­čić i po­ja­šnja­va da je po tom di­ob­nom bi­lan­su Op­šti­ni Gu­si­nje pri­pa­lo i luk­su­zno vo­zi­lo za op­štin­ske svr­he, ko­mu­nal­na ma­ši­na za sme­će, uto­var­na ka­ši­ka i je­dan trak­tor, te va­tro­ga­sno vo­zi­lo. Ipak, još se če­ka vfe­ri­fi­ko­va­ni do­ku­ment Vla­de ka­ko bi se sve mo­glo i re­a­li­zo­va­ti.
-Na­kon ve­ri­fi­ka­ci­je tog do­ku­men­ta od stra­ne vla­de, mi na ni­vou op­šti­na tre­ba da se do­go­vo­ri­mo iz ko­jih in­sti­tu­ci­ja, usta­no­va i pred­u­ze­ća tre­ba da pre­u­zme­mo rad­ni­ke- ka­že Ra­don­čić i do­da­je da po­sto­ji još je­dan pro­bem, a od­no­si se na za­htjev čla­no­va ko­mi­si­je Op­šti­ne Plav da Op­šti­na Gu­si­nje pre­u­zme dio du­go­va­nja lo­kal­ne upra­ve iz vre­man ka­da su bi­li jed­na ad­mini­s­tra­tiv­na cje­li­na.
– To su mi­li­on­ske ci­fre ko­je se nas ne do­ti­ču i za ko­je mi na­rav­no ni­je­smo htje­li ni da ču­je­mo, što je na­rav­no i pri­hva­će­no u za­ključ­ku ra­da ko­mi­si­je. Po­ku­ša­va­li su za od­re­đe­ne pro­jek­te na pro­sto­ru Gu­si­nja da do­ka­žu da su ra­đe­ni iz op­štin­skih sred­sta­va dok smo bi­li za­jed­no. Na kra­ju je is­pa­lo da su ti pro­jek­ti re­a­li­zo­va­ni dr­žav­nim sred­stvi­ma. Sve u sve­mu ar­bi­tra­žna ko­mi­si­aj je sve za­klju­či­la i sa­da je red da Vla­da to ve­ri­fi­ku­je i ko­nač­no se to pi­ta­nje sta­vi u ad ak­ta i poč­ne­mo da se ba­vi­mo dru­gim pi­ta­nji­ma –pod­vla­či Ra­don­čić

N.V.


Comments

ARBITRAŽNA KOMISIJA O RAZGRANIČENJU OPŠTINA PLAV I GUSINJE ZAVRŠILA RAD — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *