GlavnaZavicajAPEL NADLEŽNIMA ZBOG POTENCIJALNE OPASNOSTI NA VODOPADU GRLJA Log in
 

Zaštitna ograda čeka sanacijuHitno popraviti zaštitnu ogradu

GU­SI­NjE – Za­štit­na ogra­da na vo­do­pa­du Gr­lja u Vu­sa­nju ošte­će­na je po­lo­vi­nom fe­bru­a­ra. Iz plav­ske po­li­ci­je je sa­op­šte­no da je ogra­du ošte­ti­lo ne­vri­je­me, ali se spe­ku­li­sa­lo i da je u pi­ta­nju (ne) dje­lo ne­po­zna­tih van­da­la. Bi­lo ka­ko bi­lo, ogra­du još ni­ko ni­je po­pra­vio, pa pri­je­ti opa­snost i mje­šta­ni­ma i po­sje­ti­o­ci­ma ko­ji obi­la­ze ovu pri­rod­nu lje­po­tu u bli­zi­ni Gu­si­nja. Na­ro­či­to su u opa­sno­sti dje­ca ko­ja tu do­la­ze pri­li­kom eks­kur­zi­je, pa iz zna­ti­že­lje že­le da po­gle­da­ju dno vo­do­pa­da. Ogra­da je po­sta­vlje­na u no­vem­bru 2014. go­di­ne ka­ko bi po­sje­ti­o­ci­ma omo­gu­ća­va­la bez­bje­dan pri­laz i po­sma­tra­nje ovog bi­se­ra pri­ro­de, a na­pra­vi­la je Raz­voj­na tu­ri­stič­ka or­ga­ni­za­ci­ja za Bje­la­si­cu, Ko­mo­ve i Pro­kle­ti­je, na če­lu sa di­rek­to­ri­com Ta­tja­nom Me­di­ni­com. Fi­nan­si­jer, u sklo­pu pro­jek­ta pre­ko­gra­nič­ne sa­rad­nje ,,MON­TE­AL”, bi­la je Evrop­ska uni­ja, pre­ko kan­ce­la­ri­je u Pod­go­ri­ci. Ko­or­di­na­tor u re­a­li­za­ci­ji ovog pro­jek­ta El­vis Ome­ra­gić, ta­da pred­sjed­nik SO Gu­si­nje, ka­zao je ka­ko je u sklo­pu tog pro­jek­ta ura­đen i je­dan most uz­vod­no na ri­je­ci Ska­ka­vi­ci, kao i pri­la­zne sta­ze Oku ska­ka­vi­ce (Sa­vi­no oko), pa ne­ko­li­ko še­dr­va­na u bli­zi­ni vo­do­pa­da, što je ko­šta­lo oko 12.000 eura. 

-To se ra­di­lo u sklo­pu ši­reg pro­jek­ta EU, ukup­ne vri­jed­no­sti oko 250.000 eura, a s ci­ljem va­lo­ri­za­ci­je tu­ri­stič­kih po­ten­ci­ja­la u pla­ni­na­ma. Za­rad va­žno­sti pro­jek­ta pri­hva­tio sam da to ra­dim vo­lon­ter­ski i na uštrb lič­nih sred­sta­va, jer ni­je­sam imao po­dr­šku od Op­šti­ne. Ina­če, ima­li smo ta­da, u is­toj or­ga­ni­za­ci­ji, i ra­do­ve na pro­jek­tu sig­na­la za in­ter­net na Gre­ba­ja­ma, što je fi­nan­si­ra­lo Mi­ni­star­stvo za in­for­ma­ci­o­ne teh­no­lo­gi­je, za­jed­no sa ne­kom ita­li­jan­skom agen­ci­jom. Slič­ne pro­jekt­ne ak­tiv­no­sti je tre­ba­lo na­sta­vig­ti, ali sve je sta­lo iz po­zna­tih raz­lo­ga. Tu ogra­du, s ob­zi­rom na to da je tu­ri­stič­ka se­zo­na po­če­la, tre­ba­lo bi od­mah po­pra­vi­ti, a ni­je po­treb­no mno­go sred­sta­va–ape­lo­vao je Ome­ra­gić.

N.V.


Comments

APEL NADLEŽNIMA ZBOG POTENCIJALNE OPASNOSTI NA VODOPADU GRLJA — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *