Glavna 1 2 3 14 15 Log in

Nabavka nošnji i opremanje biblioteke

SA 7.000 EURA MINISTARSTVO FINANSIRA DVA PROJEKTA CENTRA ZA KULTURU GUSINJE GU­SI­NjE –Mi­ni­star­stvu kul­tu­re Cr­ne Go­re sa pred­stav­ni­ci­ma Cen­tra za kul­tu­ru Gu­si­nje pot­pi­sa­lo je ugo­vor o finan­si­ra­nju dva pro­jek­ta. Ka­ko je sa­op­štio di­rek­tor gu­sinj­skog Cen­tra za kul­tu­ru Ir­fan Der­vi­še­vić, ra­di se o pro­jek­ti­ma Pro­gra­ma za­šti­te i oču­va­nja kul­tur­nih do­ba­ra za 2018. go­di­nu i to na­bav­ci no­šnje za KUD „Dža­fer Ni­ko­če­vić“, te adap­ta­ci­ja pro­sto­ri­je i opre­ma­nje bi­bli­o­teč­ke je­di­ni­ce. Oba pro­jek­ta vri­jed­na … Opsirnije

AKCIJA “KOMUNALNE DJELATNOSTI” ZA ČISTO GUSINJE

UKLANJANJE  „DIVLJIH“ DEPONIJA NA TERITORIJI OPŠTINE GUSINJE

Gusinje – Po nalogu  VD Direktora DOO “Komunalne djelatnosti” Gusinje Demira Bajrovića, radnici istog su uz pomoć mehanizacije, danas na teritoriji opštine uklanjali  nelegalne “divlje” deponije.

VD Direktor Demir Bajrović ističe  da se radilo na šest lokacija, te da će iste aktivnosti biti nastavljene i u narednom periodu.Vremenski uslovi nam već sada idu na ruku, te smo preduzeli sve mjere radi utvrđivanja stanja vezanog za nelegalne “divlje” deponije u našoj opštini, i danas smo na šest lokacija iste uklonili. Radilo se o deponijama iza gradskog muslimanskog groblja, dijelu oko izbjegličkog naselja „Vruja“, te mjestima Kruševo, Kukiće i Lokva Nikočevića.

Pored redovnih svakodnevnih aktivnosti pružanja  komunalnih usluga  na teritoriji opštine, ono što će obilježiti naredni period je svakako dalje sagledavanje situacije i otklanjanje ovakvih deponija, a sve u cilju ljepšeg i čistijeg Gusinja. U narednom periodu nastavit će se aktivnosti da se eliminišu ovakve pojave, uz molbu sugrađanima da sav otpad i njegovo deponovanje prepuste njima, kako bi se isto adekvatno i na mjestu predviđenom odlagalo, a sve u cilju čistije opštine, što je cilj kako komunalnog tako i svih stanovnika Gusinja.

DOO „KOMUNALNE DJELATNOSTI“ GUSINJE

Cestitka za 8 Mart

JEDNI U KLIN, DRUGI U PLOČU, A TO NE VALJA!

Pise: Ibrahim Huseinovic

Plavskogusinski živalj islamske konfesije, koji se zbog bezperspektivnosti svakim danom raseljava na sve četiri strane Svijeta, deklariše se u nacionalnom smislu Albancima i Bošnjacima, uz jedinstvenu ocjenu i spoznaju da su i jedni i drugi uglavnom istog – ilirskog porijekla. Zajednička vjera i porijeklo kod većine njih su garant i veliki adut da bi se ovi narodi trebali uvažavati i biti tolerantni među sobom. Za vjerujuće ljude nimalo nije teško da se međusobno razumiju, poštuju i uvažavaju, jer oni vjeruju u Boga, od Njega strahuju, očekuju milost i oprost. Međutim, problemi se javljaju kod onih drugih koji imaju svoje aršine i svoju istinu, koja u puno slučajeva zna biti duboka zabluda, nepoznavanje stvari i srljanje.

Opsirnije

Dan – Agencija krije dokumenta da zaštiti DPS

ASK uprkos zahtjevu Savjeta i odlukama Agencije za SPI ne objavljuje dokumentaciju o finansiranju političkih partija, iako se radi o potrošnji novca iz budžeta o kojima bi građani trebalo da budu informisan. Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) uporno krši Zakon o slobodnom pristupu informacijama (SPI) i preporuke Savjeta da objavljuje sve podatke o finansiranju političkih partija tokom predizbornih kampanja, kako bi se sakrile informacije o Demokratskoj partiji socijalista (DPS), ocijenila … Opsirnije

Ubrzati gradnju puta Dinoša-Tamara

DELEGACIJA KOSOVA POSJETILA OPŠTINU TUZI

Članovi Komisije za javnu administraciju, lokalnu samoupravu i medije Parlamenta Republike Kosova, posjetili su Opštinu u sklopu Glavnog grada- Tuzi. Delegaciju je predvodio poslanik Nait Hasani, a uz njega su bili i poslanici Valjon Ramadani, Fisnik Ismailji, Arban Abraši, Ismet Rahmani, Rasim Seljmanaj, Miljaim Zeka kao i Albert Kinoli, predstavnmik Roma. Posjeti je prisustvovao i ambasador Skender Durmiši. Delegaciju su dočekali predsjednik Opštine Tuzi Abedin Adžović i predsjednik Skupštine Opštine Tuzi Fadilj Kajošaj.
– Na sastanku je delegacija Kosova upoznata sa statusom Albanaca u našoj državi, zatim o zakonskim okvirima koji se odnose na promjenu statusa Opštine Tuzi. Stavljen je akcenat na ubrzavanje procesa izgradnje puta Dinoša – Tamara s crnogorske strane, a iz kosovske delegacije su naveli da su počeli izgradnju puta Plav – Dečan – Gusinje. Izrazili su spremnost da pospješuju saradnju u oblasti obrazovanja, kao i na poljima kulture, ekonomije i poljoprivrede, a što se može ostvariti ne samo djelovanjem institucija, već i preko prekogranične saradnje u okviru IPA komponenti– kazao je Adžović.S.R.

ON I TAMO ONI

Pise: Ibrahim Huseinovic

Da bi ste živjeli na brdovitom Balkanu, održali svoj ponos, podigli i prehranili svoju nejač itd, itd, treba vam puno odricanja, samopregalaštva, borbe sa životnim nedaćama, vjere u sebe i u sudbinu. Ljudske sudbine su različite i pod ovim Nebesima je za svakoga ostavljena oaza prostora koja će se koristiti na ovaj ili onaj način. Svaka je individua nadahnuta za po nešto svoje spečifično, a čovjekov kod ili šifra se određuje prilikom njegovog začeća. Srodne duše se uvijek traže i u životu pronalaze, kao da je nepisano pravilo da pošteni preferira poštenoga, kockar kockara, vjernik vjernika, lopov lopova i tako redom.

Opsirnije

U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas, nešto poslije 13 časova, poginuo je vozač kamiona (62) rodom iz Plava, koji je upravljao kiperom marke “MAN” budvanskih registarskih oznaka.

Nesreća se dogodila u Hercegnovskoj ulici na Seljanovu, kada je on izašao iz kamiona, a vozilo krenulo nizbrdo. Nesretni vozač pokušao je da uskoči u kamion i zaustavi ga, što, nažalost, nije uspio, pa ga je vozilo pregazilo, piše portal Radio Tivat.

Kamion je nastavio da se kreće nizbrdo, udario je nekoliko vozila, a na kraju ulice se zaustavio, teško oštetivši parkirani automobil i oborivši betonski zid i ogradu jedne od kuća.

Iako se na licu mjesta odmah pojavila ekipa Hitne pomoći Tivat, teško povrijeđenom vozaču nije bilo spasa.

Istraga je u toku, a na mjestu nesreće su i tivatski vatrogasci, kao i gradonačelnica Tivta Snežana Matijević.

Gradjani Gusinja u strahu od pasa lutalica

GU­SI­NjE – Gra­đa­ni Gu­si­nja sva­ko­dnev­no su su­o­če­ni s mno­štvom pa­sa lu­ta­li­ca ko­ji se ne­sme­ta­no še­ta­ju grad­skim je­zgrom, škol­skim dvo­ri­šti­ma, pi­jač­nim pro­sto­rom, jav­nim po­vr­ši­na­ma… i pred­sta­vlja­ju pri­jet­nju na sva­kom ko­ra­ku, po­go­to­vo za dje­cu. Gu­si­nja­ni is­ti­ču da je pa­sa lu­ta­li­ca iz da­na u dan sve vi­še i vi­še, da su iglad­nje­li do te mje­re da ne pre­za­ju da i iz ru­ku ugra­be ke­su s hlje­bom. Ka­da je u ško­li ve­li­ki od­mor psi … Opsirnije

Proslava Dana dijaspore 30. jula

GU­SI­NjE – U Upra­vi za di­ja­spo­ru Cr­ne Go­re u Pod­go­ri­ci, ko­ja eg­zi­sti­ra u sklo­pu Mi­ni­star­stva vanj­skih po­slo­va, odr­žan je sa­sta­nak čel­ni­ka op­šti­ne Gu­si­nje Ane­le Če­kić i Hu­sa Br­da­ki­ća, sa Pre­dra­gom Mi­tro­vi­ćem, El­vi­rom Bek­te­ši i Vla­da­nom La­lo­vi­ćem. Tom pri­li­kom do­go­vo­re­no je da se ovo­go­di­šnja cen­tral­na pro­sla­va Da­na di­ja­spo­re odr­ži u Gu­si­nju, u po­ne­dje­ljak, 30. ju­la, ka­ko se ne bi re­me­tio već tra­di­ci­o­nal­ni Dan di­ja­spo­re na Gre­ba­ja­ma ko­ji se or­ga­ni­zu­je dan ka­sni­je. … Opsirnije

ZASTO SU UCESTALI ZEMLJOTRESI U PLAVSKO-GUSINJSKOJ LJUGI?

Pise: IBRAHIM HUSEINOVIC Prvi najaci zemljotres prije par nedjelja od 5,2 po Rihhteru, pa serija manjih zemljotresa narednih dana, ukucujuci i ovaj poslednji od prije neki dan od 4 Rihterova stepena, jasan su signal za one koji ne (vjeruju), da sila Bozja postoji i da je Allah najmocniji i najsnazniji. Ako je Svevisnji odredio da jednoj vjerujucoj sredini kao sto je Plav salje zemljotrese kako bi se Bogobojaznost ljudi dalje snazila … Opsirnije

Predstavnici TIKE posjetili opstinu Gusinje

Danas su u zvaničnoj posjeti opštini Gusinje boravili predstavnici  turske Agencije za međunarodnu saradnju i koordinaciju Tika u Crnoj Gori, gosp. Ahmet Altun, glavni koordinator, gosp. Merdan Krlić, šef kancelarije i pomoćnica koordinatora Tike u Crnoj Gori. Dobrodošlicu u ime opštine Gusinje poželjeli su im Anela Čekić, predsjednica opštine, Huso Brdakić, potpredsjednik i Dženadin Radončić, predsjednik skupštine  i u srdačnom i otvorenom razgovoru upoznala goste o aktuelnoj situaciji u opštini … Opsirnije

Svakoj bebi po 100 eura godinu dana

GU­SI­NjE – Op­šti­na Gu­si­nje će iz bu­dže­ta za sva­ko no­vo­ro­đen­če sa te­ri­to­ri­je te op­šti­ne da­ti nov­ča­nu na­kna­du od 100 eura, ko­ju će upla­ći­va­ti dok di­je­te na­vr­ši go­di­nu da­na. Op­šti­na ti­me spro­vo­di od­lu­ku usvo­je­nu na sjed­ni­ci Skup­šti­ne op­šti­ne 25. de­cem­bra pro­šle go­di­ne.
Ka­ko je po­ja­šnje­no iz Se­kre­ta­ri­ja­ta za op­štu upra­vu i dru­štve­ne dje­lat­no­sti Op­šti­ne Gu­si­nje, pra­vo na ovu nov­ča­nu na­kna­du mo­že ostva­ri­ti je­dan od ro­di­te­lja ko­ji ima pri­ja­vlje­no pre­bi­va­li­šte ili stal­no na­sta­nje­nje na te­ri­to­ri­ji op­šti­ne Gu­si­nje, pod uslo­vom da to pra­vo ni­je ostva­re­no u ne­koj dru­goj op­šti­ni na te­ri­to­ri­ji Cr­ne Go­re.
– Pra­vo na ovu nov­ča­nu na­kna­du za no­vo­ro­đen­če, u iz­no­su od 100 eura, ima ro­di­telj, usvo­ji­lac, sta­ra­lac, hra­ni­telj ili li­ce ko­me je di­je­te po­vje­re­no na nje­gu, sta­ra­nje i vas­pi­ta­va­nje. Ostva­ru­je se pod­no­še­njem za­htje­va Se­kre­ta­ri­ja­tu za op­štu upra­vu i dru­štve­ne dje­lat­no­sti Op­šti­ne Gu­si­nje, uz ko­ji je pod­no­si­lac du­žan da pri­lo­ži ko­pi­ju lič­ne kar­te, po­tvr­du o pre­bi­va­li­štu, od­no­sno po­tvr­du o stal­nom bo­rav­ku, iz­vod iz ma­tič­ne knji­ge ro­đe­nih za di­je­te, kao i po­tvr­du da to pra­vo ni­je ostva­rio dru­gi ro­di­telj u slu­ča­ju pri­ja­vlje­nog pre­bi­va­li­šta odo­bre­nog stal­nog bo­rav­ka u ne­koj dru­goj op­šti­ni u Cr­noj Go­ri. Ovo pra­vo mo­že se ostva­ri­ti do na­vr­še­ne go­di­ne da­na dje­te­ta, a za bli­že in­for­ma­ci­je kan­di­da­ti se mo­gu obra­ti­ti na te­le­fon broj 067–610–335 – po­ja­snio je Šef­ki­ja Bek­te­še­vić, se­kre­tar Se­kre­ta­ri­ja­ta za op­štu upra­vu i dru­štve­ne dje­lat­no­sti. N.V.

Predstavnici TIKE u posjeti Opštini Gusinje.

Juce su u zvanicnoj posjeti opštini Gusinje boravili predstavnici turske Agencije za medunarodnu saradnju i koordinaciju Tika u Crnoj Gori, gosp. Ahmet Altun, glavni koordinator, gosp. Merdan Krlic, šef kancelarije i pomocnica koordinatora Tike u Crnoj Gori. Dobrodošlicu u ime opštine Gusinje poželjeli su im Anela Cekic, predsjednica opštine, Huso Brdakic, potpredsjednik i Dženadin Radoncic, predsjednik skupštine i u srdacnom i otvorenom razgovoru upoznala goste o aktuelnoj situaciji u opštini Gusinje, … Opsirnije

Gusinju oprijedeljeno 469.536 eura

Iz Egalizacionog fonda Plavu 1,05 miliona, a Gusinju 469.536 eura. -Ministarstvo finansija donijelo je plan privremene akontativne raspodjele novca iz Egalizacionog fonda za tekucu godinu, koji iznosi 31 milion eura, saopšteno je iz tog resora, ali i iz Zajednice opština. Evo koliko ce dobiti neke od 15 opština: Plav 1,05 miliona (3,41 odsto), Gusinje 469.536 eura (1,51 odsto), Rožaje 2,62 miliona (8,47 odsto) i Petnjica 755.320 eura (2,44 odsto). Ove … Opsirnije

U Plavu i Gusinju kuce na udaru provalnika

Gusinje

Ucestale provale u kucama na prostoru Plava i Gusinja se desavaju sve vise u poslednje vrijeme a pretezno su na meti provalnika gradjani ovog kraja koji zive i rade u inostranstvu. Vlasnici kuca ne kriju ogorcenost na organe javnog reda i mira u zavicaju jer nema rezultata kako bi se pocinioci ovih kriminalnih radnji pronasli i kaznili kako to nalaze zakon za zastitu imovine i gradjana. Zabrinutost vlasnika kuca u kojima dolaze da zive pretezno u ljetnjem periodu raste, i prinudjeni su potraziti pomoc od najodgovornijih organa na drzavnom nivou.

Prije otprilike mjesec dana lopovi su usli u kucu Murata Julevica iz sela Dosudja i tom prilikom otudjili iz kuce nekoliko dragocjenosti pokucanstva.
Povodom toga u dole navedenom pismu stoji obrazlozenje Murata Julevica i razlog njegovog javljanja kabinetu MUP Crne Gore.

Opsirnije

Dan – Selo nestaje sa mape živih

GU­SI­NjE – Se­la na pro­sto­ru gu­sinj­ske op­šti­ne do­ži­vlja­va­ju su­mor­nu sud­bi­nu, a sve su pri­li­ke da će po­je­di­na u sko­ri­joj bu­duć­no­sti ne­sta­ti sa ma­pe ži­vih. Jed­no od ta­kvih je i se­lo Li­je­vi Gr­čar, smje­šte­no ne­po­sred­no uz gra­ni­cu sa Al­ba­ni­jom. U ovom se­lu dim se di­mi iz sve­ga de­se­tak odža­ka, a u ku­ća­ma su uglav­nom vre­me­šni­ji lju­di, jer su mla­di oti­šli tra­že­ći bo­lje i sreć­ni­je mje­sto za ži­vot. Je­dan od ži­te­lja Li­je­vog Grn­ča­ra je i pro­fe­sor u pen­zi­ji Mi­le­ta Iva­no­vić. On u se­lu, uda­lje­nom ne­pu­nih sto­ti­nak me­ta­ra od gra­ni­ce, obi­ta­va sa su­pru­gom i če­tvo­ro dje­ce (tri stu­den­ta i je­dan sred­njo­ško­lac). Iva­no­vić ža­li što Li­je­vi Grn­čar iz­gle­da su­mor­no i za ta­kvo sta­nje kri­vi dr­žav­nu, ali i op­štin­sku vlast.

Opsirnije

U GUSINJU ODRŽANA RADIONICA – Podrška u preradi mlijeka

–U Gu­si­nju je za pro­iz­vo­đa­če mli­je­ka i mlječ­nih pro­iz­vo­da odr­ža­na ra­di­o­ni­ca, od­no­sno pre­zen­ta­ci­ja no­vih mje­ra tr­ži­šno- cje­nov­ne po­li­ti­ke ko­ja se od­no­si na di­rekt­na pla­ća­nja, kao po­dr­ška pre­ra­di mli­je­ka u ga­zdin­stvu. Ra­di­o­ni­cu su odr­ža­li slu­žbe­ni­ci Mi­ni­star­stva po­ljo­pri­vre­de -Odje­lje­nja za sa­vje­to­dav­ne po­slo­ve i sto­čar­stvo Lji­lja­na Mar­tić, Dra­go­mir Ga­jo Jo­čić i Mar­ko Zo­njić, kao i in­spek­tor­ka iz Upra­ve za bez­bjed­nost hra­ne, ve­te­ri­nu i fi­to­sa­ni­tar­ne po­slo­ve Dra­ga­na Pe­šić. – S ovom mje­rom po­če­lo se … Opsirnije

ONA NARODNA ZASVIRI PA ZADJENI, UVIJEK JE BILA I OSTALA SVETA

Pise: Ibrahim Huseinovic Toliko smo se nadostili parola da zivimo bolje, mi znamo kako, istina, svi drugi su dobri mi smo drugaciji i kakve jos sve ne doskocice, parole i dorecice. Rahmetli moja mudra majka je sve to pratila dok je bila jaca i analizirala, da bi na kraju zakljucila da je to sve elita za sebe kazala da hoce da zivi bolje, a da je narod pogresno protumacio, racunajuci … Opsirnije

Na podrucju Plava i Gusinja rijeke napustile korita

PLAV/GU­SI­NjE – Ki­ša ko­ja je u pro­te­kla dva da­na bez pre­ki­da pa­da­la na pro­sto­ru op­šti­na Plav i Gu­si­nje po­di­gla je vo­do­staj ri­je­ka da su se po­je­di­ne iz­li­le iz svog ko­ri­ta i po­pla­vi­le okol­ni pro­stor i po­je­di­ne ku­će. Ri­je­ka Grn­čar je po ko zna ko­ji put po­pla­vi­la cje­lo­kup­no okol­no pod­ruč­je, ­o­kru­ži­la ku­će Ba­li­ća i po­te­kla se­o­skim pu­tem ko­ji je jed­no vri­je­me bio blo­ki­ran.
– Što je bo­lje pri­ča­ti, ne­go­do­va­ti i stal­no jed­ne iste po­mi­nja­ti i mo­li­ti da pred­u­zi­ma­ju i ra­de ono za­šta su pla­će­ni i u oba­ve­zi, kad od to­ga ne­ma ni­ka­kve ko­ri­sti. Mi se po­ža­li­mo, za­va­pi­mo, a oni se spr­da­ju sa na­ma. To ta­ko tra­je go­di­na­ma. I pri­li­kom zad­nje po­pla­ve, pri­je ne­što vi­še od mje­sec da­na, nad­le­žni re­ko­še da će in­ter­ve­ni­sa­ti. Ne­dav­no je do­šla ne­ka ma­ši­na, ne­što ko­pa­la ali evo, efek­ta ne­ma, ri­je­ka je opet sve po­pla­vi­la. Da je ki­ša još ma­lo po­tra­ja­la ku­će ne bi mo­gli od­bra­ni­ti – ka­že Ibra­him Ba­lić.
Pro­stor do­li­nom Lju­če, ko­ji po­red Grn­ča­ra či­ni i ri­je­ka Vru­ja, do uvi­ra u Plav­sko je­ze­ro, ta­ko­đe je pod vo­dom, ali za­sad ku­će ni­je­su ugro­že­ne.
N.V.

ORHAN ŠAHMANOVIĆ I IZET HADŽIMUŠOVIĆ BORAVILI U RADNOJ POSJETI OPŠTINAMA JUNIK I DEČANE

Razgovarano o otvaranju graničnog prelaza PLAV -Pred­sjed­ni­ci Op­šti­ne i Skup­šti­ne op­šti­ne Plav, Or­han Šah­ma­no­vić  i Izet Ha­dži­mu­šo­vić, bo­ra­vi­li su u rad­noj po­sje­ti ko­smet­skim op­šti­na­ma Ju­nik i De­ča­ne. Ka­ko je sa­op­štio sa­vjet­nik pred­sjed­ni­ka Op­šti­ne Plav za iz­ra­du raz­voj­nih pro­gra­ma i od­no­se sa jav­no­šću Be­sim Mu­sić, u Op­šti­ni Ju­nik Šah­ma­no­vić i Ha­dži­mu­šo­vić su sa pr­vim čo­vje­kom te op­šti­ne Agro­nom Ku­či raz­go­va­ra­li o sa­rad­nji u re­a­li­za­ci­ji pro­je­ka­ta pre­ko­gra­nič­ne sa­rad­nje dva su­sje­da, dok se sa … Opsirnije

STARE KULE U PLAVSKOJ LJUGI

 

Pise: Ibrahim Huseinovic

Stare kule napravljene u plavsko-giusinjskoj kotlini datiraju iz turskog perioda. Znacajan dio njih je i danas sacuvan, zahvaljujuci prije svega visokoj svijesti pojedinaca koji su ih obnovili i zastitili od propadanja. Kule su gradjene u orjentalnom stilu sa manjim prozorima, a nerijetko su pravljene na nacin da bi nejac na valjan nacin bila zasticena od potencijalnih napadaca.

Opsirnije

Dr. Rusmin Lalicic – Društveni faktori koče prirodne potencijale

Prokletije u snijegu

GU­SI­NjE – Pred­sjed­nik Par­ti­je za Gu­si­nje Ru­smin La­li­čić sma­tra da su gu­sinj­ske Pro­kle­ti­je pla­ni­na za raz­voj sva­kog ti­pa tu­ri­zma. La­li­čić is­ti­če da to ve­li­ko bo­gat­stvo i ra­zno­vr­snost tu­ri­stič­kih re­sur­sa, na­ro­či­to pri­rod­nih (pla­ni­ne, kli­ma, vo­de, bi­o­di­ver­zi­tet), le­ži u raz­vo­ju dvo­se­zon­skog pla­nin­skog tu­ri­zma – ljet­njeg re­gre­siv­nog i zim­sko-sport­skog, što za­si­gur­no ni jed­na dru­ga pla­nin­ska oblast u Cr­noj Go­ri, a i ši­re, ne nu­di.

Opsirnije

Arun Basuljević ostvaruje svoj san

Nekadašnji “Mahopac High (2014 zvijezda)” i Georgetown nogometni klub, potpisali su svoj prvi ugovor sa New York Red Bullsom, objavio je u utorak tim.

“To je neverovatan osećaj kad san postane stvarnost”, rekao je Basuljević za Dnevni glas u utorak uveče. “Ostvariti svoj dječiji san je  nešto stvarno neopisivo”.

“Uvijek sam govorio da kada dođe ovaj trenutak, prvo bih se morao zahvaliti mojim neverovatnim roditeljima koji su mi dali svaku platformu za uspjeh”, dodaje on. “Oni su konstantno vjerovali u moju viziju i bez njih, ništa od ovoga ne bi bilo moguće. Dijeljenje radosti sa njima i dvojicom moje brace je najbolji dio ovoga uspjeha”.

Opsirnije

Izgleg plavskog jezera danas & Allahov dragulj trazi da se izgradi i ocisti

Pise: Ibrahim Huseinovic Plavsko jezero je jedan veliki dragulj Allahov, biser nad biserima koji je prepusten nebrizi i stihiji i koji trazi da Drzava na cijoj se teritoriji nalazi, ulozi potrebna sredstva kako bi se ovaj biser prirode valorizovao u turisticke svrhe. Prije svega je potrebno ocistiti njegovu obalu, koju od velike kolicine mulja koja dolazi u jezero, napada trska i korov. Takodje je potrebno zaustaviti nekotrolisanu eksploataciju sljunka u … Opsirnije

CINIMO DOVE SVEVISNJEMU DA NAS IZBAVI IZ HALA U KOJEM SE NALAZIMO, DA SE VRACAMO I DA NE ODLAZIMO

Pise: Ibrahim Huseinovic

Allah nam je propisao pet dnevnih namaza, nafile, ucenje dova, casnog Kur’ana i hadisa, kako bismo postigli ono sto zelimo. Sveta vjera dini Islam je spas cijelom covjecanstvu, buduci da je jedina ispravna vjera. A da bismo spas u njoj nasli moramo ju prakticirati. Vecina je ljudi danas u cjelosti ubehut, vjerujuci da klanjanjem bajrama, i to po mogucnosti na mjestu gdje ga njegov babo klanjao, drzi vjeru Islam, te s’ponosom moze da se rukom hrupi u svoja prsa i da kaze da je on el hamdulilah velili musliman. A kada takve pitaju zasto konzumiraju alkohol, kockaju, podvaljuju i nered prave, a ne klanjaju dnevne namaze, ne poste i ne pomazu one kojima je pomoc potrebna, za sve ce to naci opravdanje, navodeci da oni imaju cisto srce, te da ih to veseli i cini ih srecnima.

Opsirnije

Plavsko jezero kao iz BAJKE: Zimska ČAROLIJA otkrila svu LJEPOTU PRIRODE (FOTO)

Pojedina mjesta kriju posebnu ljepotu, pa ih zato treba posjetiti kako u toku zimskih, tako i u toku ljetnjih mjeseci. Da Crna Gora posjeduje nevjerovatne prirodne ljepote, prepoznali su ljudi iz svih krajeva svijeta, koji upravo kod nas dolaze kako bi uživo vidjeli sve ono što se prezentuje u brojnim prestižnim magazinima. I dok ih po starom dobrom pravilu najviše fascinira to što u jednom danu mogu uživati i na … Opsirnije

Zasto hvalimo Plav i Gusinje, a zivimo tako daleko od njih ?

Pise: Ibrahim Huseinovic

Plavsko-gusinjska kotlina je jedna od naljepsih na Dunjaluku, jer joj je Priroda majka podarila ono sto se ne moze naci na drugim mjestima. Carobni vazduh i klima, puno pasnjaka, zelenila, pitkih izvora i voda, idealnih skijaskih i rekreativnih terena itsl. malo se gdje moze naci kao na ovoj vanseriskoj destinaciji. Bez obzira na sve povoljnosti prirode, drugi ce kazati dara Svevisnjeg Gospodara Nebesa i zemlje, ovaj je kraj pod Crnom Gorom ostao najmanje razvijen, idejno, ekonomski i na drugi nacin napusten i zapostavljen.

Opsirnije

Legalizacija kvadrata u centru Gusinja košta od osam do 91 euro

GUSINJE – Legalizacija kvadrata bespravno podignutog objekta u Gusinju će koštati od osam do 91 euro u zavisnosti od zone, i od toga da li je izgrađen na sopstvenom ili državnom zemljištu. To znači da će vlasnik kuće od 100 kvadrata morati da plati od 800 eura do 9.100 eura. To je predviđeno odlukom o komunalnom opremanju građevinskog zemljišta i odlukom o opremanju građevinskog zemljišta za nelegalne objekte. Prema riječima … Opsirnije

SA PROTESTA ISPRED OSNOVNOG SUDA U PLAVU PORUČENO

Profiterima i kriminalcima poručujemo, da nema te kazne koja može zaplašiti ove ljude i ove momke koji su pozvani u sudnicu    Danas  su predstavnici NVO,,Sačuvajmo rijeku ,,Komaraču” i sve rijeke u Crnoj Gori sa mještanima Murine i Plava kako su i najavili, organizovali protest u Plav ispred ispred Osnovnog suda.   Razlog organizovanja protesta je što se na optuženičku klupu naći Mijović Ljubiša i Katić Ljubiša, koji su sa ostalih … Opsirnije

Možda daju pare, a možda i materijal

ORHAN ŠAHMANOVIĆ PORUČIO DA ĆE OPŠTINSKA KOMISIJA ZA PROCJENU ŠTETE OD ZEMLJOTRESA DO KRAJA SEDMICE ZAVRŠITI IZVJEŠTA

Orhan Sahmanovic

PLAV -Predsjednik opštine Plav Orhan Šahmanović, koji je i rukovodilac tima za elementarne nepogode, kazao je da će se do kraja sedmice okončati aktivnosti Opštinske komisije za procjenu štete od zemljotresa koji je 4. januara pogodio opštine Plav, Gusinje, Andrijevica i Berane i pričinio znatnu štetu, pogotovo u Plavu. Rekao je da je obrađeno oko 80 odsto slučajeva u Plavu, a da je s ministarkom bez portfelja Marijom Vučinović, koja je na čelu Vladine Komisije za procjenu šteta od elementarnih nepogoda, a koja je u ponedjeljak posjetila Plav, dogovoreno da će komisija na čijem je ona čelu kontrolisati raspodjelu sredstava, kao i utrošak istih.
Šahmanović je kazao da je na tom sastanku ministarku informisao o trenutnom stanju, kao i o aktivnostima koje je Opština preduzela na ublažavanju posledica zemljotresa. Kazao je da do kraja nedjelje očekuje novi sastanak sa njom.
-Do kraja ove nedjelje ponovo očekujemo sastanak s ministarkom da bismo konačno saznali da li će biti još donacija Vlade za štete nastale prilikom zemljotresa. Od pristiglih oko 1.500 zahtjeva za plavsku opštinu još nijesmo izvukli bilans realne štete po kojoj se mora intervenisati, a to ćemo znati nakon sačinjenih izvještaja komisije. Zasad znamo da su štete velike i da će dvadesetak objekata morati da bude srušeno. S vladinom komisijom ćemo se dogovoriti hoće li se sredstva dijeliti novčano ili u vidu materijala –pojasnio je Šahmanović.
N.V.

Njemci promovisu prirodne ljepote Plava i Gusinje

Reportaza o prirodnim ljepotama Plava i Gusinja koju je snimila Njemacka televizija prosle godine.

Mještani mjesnih zajednica Murine i Plava organizuju protestni skup u četvrtak u 11:30h ispred Osnovnog suda u Plav

Portalu sjevercg je dostavljeno saopštenje NVO „ Sačuvajmo rijeku Komaraču i sve rijeke u Crnoj  Gori“ u kojemu navode, da mještani  mjesnih zajednica Murine i Plava u saradnji sa članovima NVO „ Sačuvajmo rijeku Komaraču i sve rijeke u Crnoj  Gori“ organizuju  18.01.2018. godine, (četvrtak) u 11:30h protestni skup ispred Osnovnog suda u Plavu.

        ,,NVO „ Sačuvajmo rijeku Komaraču i sve rijeke u Crnoj  Gori“ najoštrije osuđuje utjerivanje straha u kosti mještanima Murine koji su ustali u odbrani Murinske rijeke koja je planirana da se smjesti u cijevi radi izgradnje mini hidroelektrane na pomenutoj rijeci”.

Očigledna je ažurnost nadležnih organa da se što prije kazne mještani Murine koji su stali u odbrani svoje rijeke, kako bi se ostali opametili i kako bi pognuli glavu pred rušilačkim naletom koncesionara koji uništavaju izvor života mještana najsiromašnijeg dijela Crne Gore.

Razlog našeg reagovanja je taj što će se u četvrtak , 18.01.2018 godine u Osnovnom sudu u Plavu, na optuženičku klupu naći Mijović Ljubiša i Katić Ljubiša koji su sa ostalih više od 200 mještana na čelu sa predsjednikom mjesne zajednice Murino gospodinom Branislavom Otašević stali u odbrani rijeke i čiji je protest uredno prijavljen nadležnim organima.

Mještani  mjesnih zajednica Murine i Plava u saradnji sa članovima ove nevladine organizacije prijaviće  protestni skup ispred Osnovnog suda u Plavu  18.01.2018. godine,ujedno pozivaju sve gradjane da im se pridruže, kaže se na kraju saopštenja.

“Motornim sankama uznemiravao divljač” – Dan

Bivši direktor NP „Prokletije“ je na prostor Bogićevice otišao sa grupom od 10 osoba i oni su se sankama na motorni pogon kretali parkom i u rezervatu prirode „Hridsko jezero“, čime su direktno i grubo prekršili pravila ponašanja uznemiravajući i ugrožavajući zaštićene životinjske vrste i one koje su u stanju hibernacije i odmora, istakla je Pupovićeva u saopštenju za javnost Drešković nije htio da komentariše navode Pupovićeve, i kroz smijeh je odgovorio: „Bili smo u pot

PLAV – Di­rek­tor­ka Na­ci­o­nal­nog par­ka „Pro­kle­ti­je“ Ir­ma Pu­po­vić okri­vi­la je svog pret­hod­ni­ka na če­lu NP Ene­sa Dre­ško­vi­ća da je sa dru­štvom na pla­ni­ni Bo­gi­će­vi­ca vo­zio mo­tor­ne san­ke i na taj na­čin uz­ne­mi­ri­vao di­vljač. Pu­po­vi­će­va ka­že da su Dre­ško­vić i nje­go­vo dru­štvo sve to sni­ma­li i ob­ja­vi­li na dru­štve­nim mre­ža­ma. Opsirnije

Za saniranje šteta od zemljotresa 190.000 eura

Vlada Crne Gore danas je usvojila prijedlog za dodjelu interventne finansijske pomoći lokalnim samoupravama za saniranje štete prouzrokovane nedavnim zemljotresom, kojim je predviđeno izdvajanje 190 hiljada eura iz budžetske rezerve.

„Ova sredstva biće namijenjena za hitne intervencije najugroženijim porodicama, a naknadno ćemo čekati procjenu štete komisije sa lokalnog nivoa, kad će vladina komisija dalje opredijeliti sredstva na osnovu pristiglih zahtjeva“, kazala je Vučinović, javlja agencija Anadolija.

Zemljotres jačine 5,2 stepeni po Rihteru potresao je opštine na sjeveru Crne Gore 4. januara.

Epicentar zemljotresa bio je u blizini Plava, na planini Visitor, na dubini od 14 kilometara.

Zemljotres je izazvao materijalnu štetu, oštećenja na brojnim objektima.

Zbog opasnosti od urušavanja krova, kuće je napustilo deset porodica.

„Dur­mi­to­re jel´ ti žao, što te Bje­lič nad­gor­njao”

ZLA KOLATA (2.535 MNV) I ZVANIČNO NAJVISOČIJI VRH CRNE GORE

Na osnovu laserskog skeniranja podatke o najvisočijim vrhovima Crne Gore kao zvanične objavila je Uprava za nekretnine Crne Gore i po njima Bobotok Kuk se nalazi na četvrtom mjestu

Pogled na Zla Kolatu

GU­SI­NjE –Naj­vi­so­či­ji vrh cr­no­gor­skih Pro­kle­ti­ja Zla Ko­la­ta (2535 m), ko­ji se uz­di­že na ma­si­vu Bje­li­ča od sko­ri­je je i zva­nič­no naj­vi­so­či­ji vrh Cr­ne Go­re. Od­mah iza nje­ga su nje­go­vi su­sjed­ni vr­ho­vi Do­bra Ko­la­ta (2.528 m) i Ma­ja Ro­sit (2.525 m), či­me je Bo­bo­tov Kuk (2.523 m) na Dur­mi­to­ru ski­nut s tro­na i po­ti­snut na če­tvr­to mje­sto. Te po­dat­ke, na osno­vu la­ser­skog ske­ni­ra­nja ob­ja­vi­la je Upra­va za ne­kret­ni­ne Cr­ne Go­re kao zva­nič­ne, kao i rang li­stu 10 naj­vi­ših vr­ho­va, od ko­jih su osta­lih šest na ovoj li­sti sa vi­si­na­ma is­pod 2.500 me­ta­ra. Re­do­sled je: Ma­ja e Ća­fe Ce­zles (2.496) (Bje­lič), Ve­li­ki vrh (2.490) (ma­siv Ka­ran­fi­la), Kuč­ki Kom (2.487), Lje­vo­reč­ki Kom (2.469), Ma­ja e Špi­nes Se­bu­kur (2.464) (Bje­lič), Va­so­je­vić­ki Kom (2.460). Od 10 naj­vi­ših vr­ho­va šest se na­la­zi na pod­ruč­ju op­šti­ne Gu­si­nje (pet na ma­si­vu Bje­li­ča, a je­dan na Ka­ran­fi­li­ma). 

Opsirnije

Koban udes kod Berana, mladić iz Plava preminuo u KCCG

Mladić iz Plava Mensud Mrkulić (21), koji je zadobio teške povrede u saobraćajnoj nesreći krajem decembra kod Berana, preminuo je večeras u Kliničkom centru u Podgorici, saznaje CdM.

Ljekari su se u KCCG na intezivnoj njezi do večeras Mrkuliću borili za život, a bio je operisan zbog izliva krvi na mozgu.

Mensud BicicMrkulić je tog kobnog 30. decembra “pasatom” karavan išao iz pravca Plava prema Beranama da sačeka društvo iz Novog Sada, kada je iz suprotnog pravca naišao džip andrijevičkih registarskih oznaka u beranskom naselju Buče.

Vozač džipa Mirko Đukić zadobio je lakše povrede

Saopstenje privremenog odbora Izborne Skupstine

 “Povodom skorasnjih izjava i saopstenja sada vec bivseg ilegalnog odbora Islamske Zajednice a i nadolazece Skupstine 14 Januara zelimo saopstiti i ukazati na cinjenice koje su ionako manje vise poznate nasem narodu. Zelimo da ukazemo na opasnost i neistinitost njihovog medijskog i prakticnog djelovanja u nasoj zajednici.

Javno napadanje, omalovazavanje i iznosenje neistina na racun pojedinaca koji su godinama aktivno ucestvovali u svim donatorskim akcijama i bili redovni clanovi nase zajednice ne priznajuci da su isti suspendovali svoje uplate clanarina zbog upravo tih clanova ilegalnog odbora koji su svojim diktatorskim ponasanjem i krsenjem statuta doveli do ovog porazavajucea stanja nase zajednice.

Opsirnije

Poslije zemljotresa nista vise nece biti kao prije

Autor; Ibrahim Huseinovic Zemljotres koji je zadesio Plav i okolinu u četvrtak, 4. januara 2018.godine, u 11:46 časova, iako bez ljudskih žrtava, ostaviće trajan žig kojeg će se svaka individua sjećati do groba. Prosto je za ne vjerovati da jedan tako snažan zemljotres ipak ne dovede do ljudskih žrtava, iako je šteta velika i neizmjerljiva. Jučer i danas smo svjedoci neprimjerenih izjava pojedinaca preko sredstava informisanja da narod očekuje pomoć … Opsirnije

Štete prijavilo 1.350 porodica

Za pomoć se opštinskim komisijama obratilo oko 1.000 porodica iz Plava, 150 iz Gusinja i preko 200 familija iz Andrijevice

Oštećenja na kući Bojovića

Pre­ko 1.350 po­ro­di­ca sa pro­sto­ra plav­ske, gu­sinj­ske i an­dri­je­vič­ke op­šti­ne pri­ja­vi­lo je u pe­tak šte­te ko­je je ze­mljo­tres iza­zvao na nji­ho­vim objek­ti­ma, dok je de­se­tak pro­di­ca mo­ra­lo da na­pu­sti svo­je do­mo­ve i za­tra­ži al­ter­na­tiv­ni smje­štaj.
Pod­ruč­je Cr­ne Go­re u če­tvr­tak je po­go­dio ze­mljo­tres ja­či­ne 5,1 ste­pen Rih­te­ra, sa epi­cen­trom na pla­ni­ni Vi­si­tor, u bli­zi­ni Pla­va. Naj­vi­še ma­te­ri­jal­ne šte­te pri­či­nio je upra­vo u tom gra­du.
Sta­nje na­kon ze­mljo­tre­sa u Pla­vu, ko­ji je uz­dr­mao i su­sjed­ne op­šti­ne i ci­je­lu Cr­nu Go­ru, po­la­ko se nor­ma­li­zu­je, dok op­štin­ski šta­bo­vi pra­te sta­nje na te­re­nu. Us­po­sta­vlje­ne su i ko­mi­si­je za pri­hvat za­htje­va o na­sta­lim šte­ta­ma. Na pro­sto­ru Pla­va i Gu­si­nja pri­či­nje­ne su ma­te­ri­jal­ne šte­te na objek­ti­ma – ošte­će­nja krov­nih po­kri­va­ča, dim­nja­ka i na­pr­snu­ća zi­do­va.
Šef Slu­žbe za­šti­te i spa­sa­va­nja u Op­šti­ni Plav Mir­za Me­du­nja­nin, ko­ji je i za­mje­nik op­štin­skog ru­ko­vo­di­o­ca Ti­ma za za­šti­tu i spa­sa­va­nje, ka­zao je da su oni u stal­nom za­si­je­da­nju i pra­te sta­nje, a na­kon kom­ple­ti­ra­nja za­htje­va po­če­će ko­mi­sij­ska pro­cje­na šte­ta.

Opsirnije

Zemljotres 5,1 stepeni potresao Plav Gusinje i sire podrucje (Video)

Zemljotres jačine 5,1 stepeni Rihterove skale potresao je danas Crnu Goru, saopštio je Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju. Zemljotres se dogodio u blizini Plava, a iz lokalne Službe zaštite i spašavanja za Portal RTCG su kazali da su na starijim kućama popucale fasade i dimnjaci. TVCG javlja da je oštećeno oko 70 objekata, te da se za desetak porodica traži alternativni smještaj. Iz Direktorata za vanredne situacije saopšteno je da će tokom dana obići područje Plava i drugih opština pogođenih zemljotresom. Premijer Duško Marković je poručio da će Vlada pomoći ugroženima.

 

Opsirnije

Slika dana – Nebo nad Plavo-Gusinjskom kotlinom

Predivni prizori sutona sunca  prošarano oblacima nikog nijesu ostavili ravnodušnim.

Foto:CDM

DIREKTORICA NP ,,PROKLETIJE’’ IRMA PUPOVIĆ TVRDI DA JE PARK OVE GODINE POSJETILO PREKO 10.000 TURISTA

Zatekla javašluk, obećava prosperitet

Prokletije, FOTO: GAVRILO KNEŽEVIĆ

Pošto je napravljen presjek stanja u parku, koji je pokazao potpunu zapuštenost, nestručnost i javašluk u dosadašnjem vođenju i funkcionisanju, preduzećemo sve neophodne mjere da se na principu održivog razvoja pokrenu projekti kojima će se na pravi način valorizovati potencijali – poručila je PupovićevaPLAV -Nacionalni park „Prokletije“, prema riječima direktorice Irme Pupović, posjetilo je više od 10.000 turista što je, kako je naglasila, sto posto više u odnosu na prošlu godinu. Pored dijaspore iz SAD, najviše posketilaca bilo je iz Srbije, Hrvatske, Slovenije, Belgije, Češke i Poljske. Zabilježeno je i povećanje broja posjetilaca iz Izraela, Njemačke, Francuske, Rumunije, Bugarske, kao i iz UAE, koji prethodnih godina nijesu evidentirani što je, naglašava Pupovićeva, pokazatelj da nacionalni park s okolinom polako ali sigurno dobija na značaju kao turistička i planinarska destinacija koja se ne može zaobići prilikom posjete Crnoj Gori.

Opsirnije

Dan – KRIZA VLASTI U GUSINJU NAKON ODLUKE

PZGNapuštaju koaliciju s DPS-om Iz­vr­šni od­bor Par­ti­je za Gu­si­nje (PzG), ko­ja je dru­ga po sna­zi u vla­sti, zbog ne­po­što­va­nja do­go­vo­ra od stra­ne DPS-a pri skla­pa­nju ko­a­li­ci­je, za­tra­žio je od Glav­nog od­bo­ra da ras­ki­ne vla­da­ju­ći sa­vez. Ka­ko je za „Dan” pre­ci­zi­rao pred­sjed­nik Iz­vr­šnog od­bo­ra PzG Fa­hru­din Der­vi­še­vić, pri­li­kom skla­pa­nja ko­a­li­ci­o­nog do­go­vo­ra sa DPS-om, bi­lo je pre­ci­zi­ra­no da nji­ma pri­pad­ne pet funk­ci­o­ner­skih mje­sta, dva sa­vjet­nič­ka i jed­no ru­ko­vo­di­o­ca jed­ne jav­ne usta­no­ve. Ta­ko­đe, … Opsirnije

ODBRANIMO VODU PLAVSKE RIJEKE, KOJA PRIPADA NAMA !!!

  Dana 20. 12. 2017. godine sa pocetkom u 10 casova, u Centu za kulturu Plav ce se odrzati javna rasprava oko (NE)izgradnje hidrocentrala na plavskoj rijeci. Ova javna rasprava je prije nekoliko dana planirana da se u tajnosti odrzi u jednoj od opstinskih kancelarija, sto ide na dusu prvom covjeku Opstine Plav i sto potvrdjuje s kakvom se neodgovornoscu sprovode ove javne rasprave! Gradjani su pak u dva navrata … Opsirnije

OBAVESTENJE O IZBORNOJ SKUPSTINI DZEMATA IZ PLAV-GUSINJE U NJUJORKU

 Ovim putem obavjestavam dzemat Plava i Gusinja, da ce se Izborna Skupstina odrzati 14. januara od 6 sati do 11 navece u neposrednoj blizini dzamije na adresu: Long Island City High School, 14-30 Broadway Long Island City, NY 11106. Obezbjedjen je parking.

Obrazlozenje: Islamska zajednica formirana je prije 24 godine i registrovana kao Islamski Kulturni Centar Plav Gusinje – neprofitna organizacija. Kupljen je jedan stambeni objekat i bez zvanicne registracije sluzio je kao Islamski centar i odigrao je znacajnu ulogu u djelovanju i afirmaciji nase kulture i vjere. U tom periodu bilo je manje vise odredjenih problema i nepravilnosti u radu, ali pored svih teskoca centar je odigrao znacajnu ulogu u okupljanju naseg naroda.

Vrhunac nepravilnosti desio se

Opsirnije

ODRZANA JAVNA RASPRAVA U PLAVU VEZANO ZA GRADNJU HIDROELEKTRANA NA PLAVSKOJ RIJECI

Message 20.12.2017.GODINE PLAV – Nezadovoljni gradjani su i danas iskazali odlucnost da ce vodu plavske i drugih rijeka na svojoj teritoriji cuvati kao zenicu oka svog, te da nikakva gradnja hidrocentrala ne dolazi u obzir, tim prije sto je konstatovano da se plavska rijeka u periodu suse gubi i umanjuje njena voda, koja i bez gradnje hidrocentrala nije dovoljna da podmiri potrebe stanovnistva sa pijacom, tehnickom i vodom za navodnjavanje. … Opsirnije

ZIVI I UMRLI – PLAV JUNACKI DANAS

Pise: Ibrahim Huseinovic

Sve se po onoj filozofskoj i narodnoj mijenja (panta rei), tocak istorije ide naprijed, ne nikako unazad, no i pored svega toga ljudski rod traga kako za prosloscu tako i za buducnoscu, pokusavajuci pri tom da od zaborava otrgne sve ono sto je u proslosti bilo dobro i sto je valjalo, a da se buducnosti i dolazecem vaktu posvetimo onako kako to vrijeme i trenutak zahtijevaju i da se uspostavi onaj sistem vrijednosti koji je najpovoljniji i za sve nas najvalidniji.

Opsirnije

AERODROMI CRNE GORE URUČILI DONACIJU DJEČJEM VRTIĆU „PLAV”

Za bolju budućnost djece 2.000 eura PLAV –Pred­u­ze­će Aero­dro­mi Cr­ne Go­re, po­zi­tiv­no od­go­vo­riv­ši na za­htjev di­rek­to­ri­ce Jav­ne pred­škol­ske usta­no­ve Dječ­ji vr­tić „Plav“ Mi­ne­le To­šić Mar­ki­šić, i toj usta­no­vi do­ni­ra­li i uru­či­li 2.000 eura. Mar­ki­ši­će­va je pri uru­či­va­nju do­na­ci­je is­ta­kla njen zna­čaj za tu usta­no­vu i za­hva­li­la do­na­to­ru, kao i Mi­ni­star­stvu pro­svje­te ko­je je po­sre­do­va­lo u tra­že­nju ove do­na­ci­je. Do­na­ci­ju je u ime od­bo­ar di­rek­to­ra pred­u­ze­ća Aero­dro­mi Crb­ne Go­re uru­čio Dže­vat … Opsirnije

Otvorena nova očna ambulanta u Plavu

U DOMU ZDRAVLJA U PLAVU, UZ DONACIJU RAZVOJNE AGENCIJE „TIKA” PLAV- Mi­ni­star zdra­vlja Ke­nan Hra­po­vić i ko­or­di­na­tor Tur­ske raz­voj­ne agen­ci­je za me­đu­na­rod­nu sa­rad­nju i ko­or­di­na­ci­ju „Ti­ka“, Ah­met Al­tun, u pri­su­stvu pred­sjed­ni­ka op­šti­ne Plav Or­ha­na Šah­ma­no­vi­ća, otvo­ri­li su re­kon­stru­i­sa­nu oč­nu am­bu­lan­tu Do­ma zdra­vlja dr „Bran­ko Zo­go­vić“ u Pla­vu. Za adap­ta­ci­ju objek­ta i na­bav­ku me­di­cin­ske opre­me „Ti­ka” je opre­di­je­li­la 33,731.40 eura. -Na­še ak­tiv­no­sti bi­će usmje­re­ne na una­pre­đe­nju uslo­va u zdrav­stve­nim usta­no­va­ma i … Opsirnije

Jedna od vecih dzenaza u plavsko-gusinjskoj Ljugi

Jedna od vecih dzenaza u plavsko-gusinjskoj Ljugi hadzi Hazemu Cekicu, koji je na bolji Svijet preselio u svojoj 95. godini zivota

Hadzi Hazem Cekic je na bolji Svijet preselio 05.12.2017. godine u 95. godini zivota. Dzenaza je obavljena 07.12.2017.godine na gradsko mezarje Gusinje.
Rahmetlija je ostavio iza sebe hairli evljad, sinove, kcerku, unucad, praunucad i ostale koji su se sa duznom paznjom brinuli o njemu, posebno u danima pred preseljenje kada je bio muftac pomoci i paznje svojih najmilijih.

 

Opsirnije

 Na poziv Fondacije Gusinje Beki Bekic gostovace u Njujorku na Donatorsko vece koje sprema ova humanitarna organizacija.

Njujork – Nesumnjivo da ce na Donatorsko vece Fondacije Gusinje koje se odrzava 16. Decembra sledece Subote biti pun pogodak za ljubitelje dobre muzike i zabava a zasto ce se postarati niko drugi do Beki Bekic, kralj narodne muzike iz nasih krajeva.

Inace za Bekija kaze nas narod da je “ambasador” naseg zavicaja, a sto i nije sporno sudeci po mnogim emotivno-patriotskim pjesmama koje je posvetio svom rodnom kraju.

UOFG ne krije zadovoljstvo za njegov dolazak jer znaju da niko nece bolje zabaviti goste na ovo najorganizovanije i najelitnije jednogodisnje okupljanje dijaspore Njujorku, kojemu ce prisustvovati pored svojih vjernih clanova i donatora, visoki drzavni zvanicnici C.G, opstine Gusinje i sire – obajvio je web. portal gusinjefoundation.org.

Opsirnije

U posjeti Njujorku ministar prosvjete gos. D. Sehovic i predstavnici Fondacije Gusinje dogovorili saradnju za izgradnju sportskih terena

Njujork – Projekat izgradnje sportskih terenu u Gusinju koji je pokrenula Fondacija Gusinje iz Njujorka ce podrzati i Vlada Crne Gore, naglasio je Ministar Damir Sehovic prilikom razgovora sa UO Fondacije Gusinje u Njujorku.

Opsirnije

Lazar Radenovic iz Plava (29) osudjen na 5 godina

Pet godina za 122 kilograma droge

DIREKCIJA JAVNIH RADOVA OPŠTINE PLAV SUMIRALA REZULTATE RADA

Dosta urađeno, nastavak na proljeće

PLAV – Su­mi­ra­ju­ći re­zul­ta­te ra­da u ovoj go­di­ni, ka­ko onih ko­ji se fi­nan­si­ra­ju sred­stvi­ma Vla­de, ta­ko i onih ko­ji se fi­nan­si­ra­ju iz op­štin­skog bu­dže­ta, di­rek­tor Di­rek­ci­je za in­ve­sti­ci­je Op­šti­ne Plav Fu­ad Fe­ra­to­vić ka­že da je do­sta pla­ni­ra­nog re­a­li­zo­va­no, te da će na­sta­vak ra­do­va usli­je­di­ti na­red­ne go­di­ne. Far­to­vić pod­sje­ća da je za­vr­še­na sa­na­ci­ja di­je­la lo­kal­nih pu­te­va u Bre­zo­je­vi­ca­ma, Za­vr­šu i Var­di­štu u prav­cu Bu­do­je­vi­ca, te pla­to va­tro­ga­sne je­di­ni­ce, kao i di­o­ni­ca pu­ta do Dječ­jeg vr­ti­ća. Do­dao je da je pri­pre­mljen idej­ni pro­je­kat da se na uz­vi­še­nju Skić iz­ra­de pje­šač­ke sta­ze, tri sport­ska te­re­na, re­sto­ran­ski kom­pleks i dva par­kin­ga. On pod­vla­či da će sve to ra­di­ti sred­stvi­ma iz op­štin­skog bu­dže­ta.
Fe­ra­to­vić je po­me­nuo i in­ve­sti­ci­ju mje­šta­na se­la Bu­do­je­vi­ce, ko­ji su me­đu­sob­no do­go­vo­ri­li i iz­ve­li ak­ci­ju pri­ku­plja­nja sred­sta­va, oko 150.000 eura, za na­sta­vak ra­do­va pu­ta Var­di­šte–Bu­do­je­vi­ce.
Opsirnije

Kako se nekad zivjelo -interviju 97godisnje Djulje Jesavic iz Plava (video)

Mnogi od nas vec odavno nijesu culi zivotnu pricu jedne ovako stare nane .

Đulja Jasavić iz Plava ima 97 godina i za Televiziju Crne Gore govorila je kako se u Plavu živjelo nekada, koliko su se običaji promijenili i da li se čuva tradicija.

ADVOKATICA KOSOVA SA HIDZABOM

Pise: Ibrahim Huseinovic

Moja kcerka Nora Huseinovic Veliu – advokatica u drzavi Kosovo – Pristini EL HAMDULILAH

Advokat u Kosovu – Nora Huseinovic-Veliu

12.10.2017. ostace kao znacajan datum u nasoj porodici, jer je ovog dana nasa kcerka Nora polozila svjecanu izjavu – zaklektvu za advokata u nezavisnoj i suverenoj Drzavi Kosovo – u gradu Pristini. Svecanom polaganju zakletve smo prisustvovali ja i moja supruga Sanija, zajedno sa ostalima koji su dosli da prisustvuju polaganju zakletve svojima. Clanovi advokatske komore Kosova su ovaj cin uprilicili u svecanoj prostoriji hotela SIRIUS u neposrednoj blizini Ministarstva prosvjete Kosova.
Atmosfera je bila prijatna i svecana, a istu je upotpunio Predsjednik advokatke komore Drzave Kosovo, koji je apelovao na mlade advokate da se zalazu za pravdu, pravicnost i adekvatnu primjenu propisa, te da ce se njihov glas cuti vise i bolje ukoliko umjesto grlatosti i visokog tona budu bili tihi i disciplinovani i ako budu posveceni srcem i dusom svom advokatskom pozivu koji je castan i human i koji trazi rad, znanje i veliko odricanje.

Opsirnije

PLAV SA PLAVSKIM JEZEROM NA GRANICI SA ALBANIJOM

Pise: Ibrahim Huseinovic

Oduvijek se znalo za grad Plav, njegovo ime se proculo i na daleko se cuje, a oni koji su jednom dosli u njemu uvijek su pozeljeli da mu se povrate i ponovo ga posjete. Plav je Allahov dragulj kojemu je Svevisnji Stvoritelj Nebesa i Zemlje dao ono sto drugi gradovi i mjesta nemaju, dao mu je puno jezera lednickog porijekla, puno izvora i pitkih voda, planine Kofiljacu, Visitor, Albanske Alpe i druge planine, plodne njive, pasnjake i sumske komplekse, bogatu floru i faunu, pitomi i pronicljivi narod koji je znao da druge cuva od sebe i da se brani i odbrani od zlikovaca, din dusmana i onih koji nijesu znali, niti zeljeli da uvazavaju razlicitosti i drugacije od sebe.

Opsirnije

Decenija bez proslavljenog književnika Huseina Bašića

Od smrti istaknutog romanopisca, pjesnika i pripovjedača Huseina Bašića prošlo je deset godina.

Bašić je rođen u selu Brezojevice u Plavu, pa su ga i s pravom nazivali slavujem iz plavskog gnijezda. Završio je Filozofski fakultet, a duže vremena radio je kao gimnazijski profesor i u Ministarstvu za obrazovanje, nauku i kulturu Crne Gore.

Ostao je upamćen kao pokretač i prvi urednik časopisa “Almanah”, a njegov roman “Tuđe gnijezdo” uvršten je u programe lektire za srednje škole, kao i u programe studija književnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

O njegovom radu i djelu pisao je i Šerbo Rastoder koji je zapisao “da čovjek ne umire sve dok traju sjećanja na njega”.

 

Opsirnije

Ugasen pozar na skolskom objektu u Vojnom Selu kod Plava

Na školskom objektu pričinjena je znatna materijalna šteta, a srećna okolnost je ta što u vrijeme izbijanja požara u objektu, nije bilo ni učenika ni nastavnika Iz objekta su izneseni kompjuteri, dnevnici i postojeća arhiva, tako da je to sačuvano bez ikakvih oštećenja, a do daljnjeg učenici iz Vojnog Sela nastavu će, uz obezbijeđen prevoz, pohađati u matičnoj školi u Plavu

PLAV –U srijedu ujutru u 6,35 časova ujutru, u Vojnom Selu kod Plava, došlo je do požara na objektu područnog odjeljenja Osnovne škole „Hajro Šahmanović“. Kako je saopšteno iz Vatrogasne jedinice, obavještenje o požaru dobili su od drežurnog policajca, nakon čega su izašli na lice mjesta sa dva vatrogasna vozila i osam vatrogasaca. Požar je, naglašavaju iz Vatrogasne jedinice, za kratko vrijeme lokalizovan. Na školskom objektu pričinjena je znatna materijalna šteta, a srećna okolnost je bila ta što u vrijeme izbijanja požara u objektu nije bilo ni učenika ni nastavnika. 

Opsirnije

ZATVOREN PUTNI PRAVAC MARTINOVIĆE – VIŠNJEVO

Oštećen most na Ljuči 

GUSINjE –Putni pravac Martinoviće-Višnjevo zatvoren je za saobraćaj zbog oštećenja mosta na rijeci Ljuči. Kako je za „Dan“ pojasnio sekretar Sekretarijata za inspekcijske poslove u Opštini Gusinje Refik Pirović, stopa mosta je utonula u tlo korita, zbog čega je most nakrivljen i rizičan za odvijanje saobraćaja i prolazak pješaka. Pirović dodaje da se ovih dana povećava vodostaj rijeka i njihovih pritoka, te postoji mogućnost daljeg popuštanja stope mosta, kao i totalnog urušavanja.
-Iz pomenutih razloga donijeli smo rješenje o zatvaranju mosta i postavili fizičku barijeru –pijesak, nakon što je neko uklonio obavještenje o zatvaranju. Treba da na lice mjesta izađe komisija građevinske struke da se utvrdi šta je potrebno raditi na mostu –da li treba praviti novu stopu ili se postojeća može rekonstruisati. S obzirom na to da je vodostaj povećan, neizvjesno je kada će komisija moći da izađe na teren, pa je most zatvoren do daljnjeg, jer moramo da vodimo računa o bezbjednosti saobraćaja i pješaka. Kada će most ponovo biti u funkciji zavisi od građevinske struke i mogućnosti izvođenja radova –kazao je Pirović.
N.V.

ZABRINJAVAJUĆA PROCJENA SVJETSKIH ORGANIZACIJA O DEMOGRAFSKIM KRETANJIMA ZA 2050. GODINU

UCr­noj Go­ri će do 2050. go­di­ne ži­vje­ti 7,9 od­sto, od­no­sno oko 50.000 sta­nov­ni­ka ma­nje ne­go što ih da­nas ži­vi u na­šoj dr­ža­vi (628.000). To je prog­no­za o pro­jek­to­va­noj pro­mje­ni u po­pu­la­ci­ji u evrop­skim ze­mlja­ma, ko­je je ob­ja­vio por­tal „Glo­bal po­li­tiks”.
„Glo­bal po­li­tiks” je na­pra­vio pro­jek­ci­ju kre­ta­nja sta­nov­ni­štva evrop­skih ze­ma­lja do 2050. go­di­ne, na osno­vu po­da­ta­ka iz vi­še svjet­skih iz­vo­ra i ba­za po­da­ta­ka. Iz­vo­ri i ba­ze po­da­ta­ka na ko­je se por­tal po­zi­va su Me­đu­na­rod­na ba­za po­da­ta­ka, Me­đu­na­rod­ni pro­gram­ski cen­tar, Ame­rič­ki bi­ro za po­pis sta­nov­ni­štva, ame­rič­ko Mi­ni­star­stvo tr­go­vi­ne, Svjet­ski pre­gled po­da­ta­ka, CIA i Svjet­ski al­ma­nah.

Da je si­tu­a­ci­ja alar­mant­na svje­do­či i sta­ti­sti­ka Mon­sta­ta, pre­ma ko­joj je u pr­vom kvar­ta­lu ove go­di­ne broj umr­lih ve­ći za 117 od bro­ja ro­đe­nih. Naj­go­ra si­tu­a­ci­ja sa pri­rod­nim pri­ra­šta­jem je u Plje­vlji­ma, i to već go­di­na­ma, a sli­je­de Nik­šić, Be­ra­ne, Ce­ti­nje, Ko­la­šin, Ža­bljak, Plu­ži­ne, Bi­je­lo Po­lje, Moj­ko­vac, Gu­si­nje, An­dri­je­vi­ca, Her­ceg No­vi, Ul­cinj, Pet­nji­ca, Da­ni­lov­grad i Šav­nik.

 

 

Opsirnije

Razgovor sa Zuvdijom Bajraktarevićem – najstarijim aktivnim planinarom naših prostora

PROKLETIJSKI KAMEN JE NAJUDOBNIJI JASTUK

Opsirnije…

Radovi na zgradi Opštine ušli u osmu godinu

NA PODRUČJU GUSINJA DIREKCIJA JAVNIH RADOVA REALIZUJE VIŠE PROJEKATA, ALI ONI SPORO NAPREDUJU

Aktivnosti na realizaciji administrativnog objekta sprovodi Opština Gusinje, a sredstva za realizaciju su opredijeljena kapitalnim budžetom Vlade Crne Gore za 2017. godinu, navedeno je u odgovoru Direkcije javnih radova

Srpski general osudjen na dozivotnu robinu za zlocine

Ratni komandant Vojske Republike Srpske (VRS) Ratku Mladiću kriv je za ratne zločine, između ostalog genocid u Srebrenici, počinjene na teritoriji Bosne i Hercegovine od 1992. do 1995. godine, izrečeno je danas u prvostepenoj presudi Haškog tribunala. Vijeće je utvrdilo da Ratko Mladića nije kriv po tački 1 – genocid u šest općina (Ključ, Sanski Most, Prijedor, Kotor Varoš, Foča, Vlasenica) i da jeste kriv kao učesnik raznih zločinačkih poduhvata. … Opsirnije

KOMUNALNI (NE)RED NA PROSTORU OPŠTINE GUSINJE POSTAO SVAKODNEVICA

Smeće na putu za Desni Grnčar Mini-deponije na svakom koraku Nemamo saznanja o deponovanju smeća pored groblja prema Desnom Grnčaru, kao ni na pravcu prema graničnom prelazu, ali ćemo, svakako, izvršiti nadzor i preduzeti što je u našoj nadležnosti, kaže šef inspekcijske službe Refik Pirović

GU­SI­NjE – Ko­mu­nal­ni (ne)red na pro­sto­ru op­šti­ne Gu­si­nje po­sta­je sva­ko­dne­vi­ca i pro­sto se ne vi­di na­čin ka­ko to da se ri­je­ši. De­po­no­va­nje ra­zno­ra­znog ot­pa­da pri­sut­no je mal­te­ne na sva­kom ko­ra­ku, a od­nos nad­le­žnih i gra­đa­na Gu­si­nja pre­ma ži­vot­noj sre­di­ni ide po onoj – što go­re, to bo­lje.

Opsirnije

DRUŽENJE BOŠNJAKA KOSOVA I CRNE GORE

Gusinjani oduševljeni “Podgorskim biserima 

Prošlog vikenda mladi Grnčarci, članovi BKUD “Pogdorski biseri“ sa svojim su rukovodstvom posjetili jednu od najmlađih opština u Crnoj Gori, opštinu Gusinje, gdje su bili srdačno dočekani od strane tamošnjih građana te održali folk-koncert za pamćenje. Takođe su, u sklopu svojih kulturno-umjetničkih djelatnosti, zajedno sa članovima KUD “Džafer Nikočević” iz tog grada, defileom kroz glavnu gradsku ulicu u Gusinju kao i pjesmom i igrom, a pogotovu bosanskim i kosovskim zastavama, razgalili srca domaćina koji su bili oduševljeni dekorom kao i njihovim nastupom na otvorenoj sceni.

Opsirnije

Turizam jedini put za bijeg od siromaštva

PLAV – Ekonomski razvoj plavske opštine značajno je ograničen zbog nisko-akumulativne strukture privrede. Pomoć koja se preduzećima obezbijeđuje iz državnih sredstava preko Investiciono-razvojnog fonda u saradnji sa poslovnim banakama, kao da nije dovoljna da ovu opštinu podigne sa dna ljestvice privredno (ne)uspješnih područja. Plavljani kažu da su njihov potencijal poljoprivredno zemljište, šume, prirodne ljepote, rijeke i jezero. Ovi resusrsi pogoduju industrijskoj i poljoprivrednoj proizvodnji, pa ipak, Plav je najsiromašnija opština. Zato turizam i ugostiteljstvo, ali i drvopreda mogu biti put ka izbavljenju od siromaštva ove opštine.

Opsirnije

Ambasadorka SAD u dvodnevnoj posjeti opštini Gusinje

U Gusinju je u dvodnevnoj posjeti boravila ambasadorka Sjedinjenih Američkih država Nj.E.gđa Margaret Ann Uyehara sa svojim saradnicima gdje je tom prilikom prvog dana zajedno sa predsjednicom opštine Gusinje Anelom Čekić, potpredsjednikom Husom Brdakićem i direktorkom NP Prokletije Irmom Pupović posjetila Nacionalni park Prokletije odnosno dolinu Grebaje gdje se u kraćoj šetnji upoznala sa potencijalima i prirodnim ljepotama Grebaja.

Drugog dana posjete ambasadorka Uyehara je na zvaničnom sastanku u kabinetu predsjednice opštine Gusinje imala je razgovor sa predsjednicom Anelom Čekić i njenim saradnicima gdje je predsjednica Čekić kazala da joj  zadovoljstvo što je u prilici ugostiti ambasadorku i njene saradnike, prezentirala joj je potencijale koje opština Gusinje posjeduje, predstavila aktuelne projekte te iskazala da vjeruje da će ova posjeta imati rezultata za što bolje ostvarivanje saradnje te očekuje podršku ambasade Sjedinjenih D u određenim projektima.

Na kraju radne posjete ambasadorka Uyehara je posjetila i etno sobu odnosno Gusinjsku sobu gdje je imala prilike da se upozna sa kulturom i tradicijom ovog kraja kao I da tokom kraćeg obilaska vidi rukotvorine ovog kraja.

Opstina Gusinje

AKTIVISTKINJA PLAVSKOG CRVENOG KRSTA PRIMJER DA HUMANOST NE POZNAJE GRANICE

Zehra pomogla Slobodanu PLAV – Ak­ti­vist­ki­nja u Op­štin­skom Cr­ve­nom kr­stu Plav Ze­hra Hu­se­i­no­vić, od­lu­či­la je da po­mog­ne 57.go­di­šnjem Slo­bo­da­nu Po­po­vi­ću, ra­se­lje­nom li­cu s Ko­sme­ta, na­kon što se uvje­ri­la u ka­kvim te­škim uslo­vi­ma ži­vi. Hu­se­i­no­vi­će­va je s ko­le­ga­ma iz UN­HCR-a bi­la u rad­noj po­sje­ti ra­se­lje­nim li­ci­ma s Ko­so­va, ra­di po­mo­ći oko rje­ša­va­nja sta­tu­snih pi­ta­nja. Na­i­me, ka­ko je Hu­se­i­no­vi­će­va sa­op­šti­la za „Dan”, na­i­šla je na kraj­nje te­žak slu­čaj Slo­bo­da­na Po­po­vi­ća, ko­ji ži­vi u … Opsirnije

Lokalne uprave da koriste EU fondove

Lokalne samouprave očekuju brojne obaveze u procesu pristupanja, ali su im na raspolaganju i brojne mogućnosti iz evropskih fondova čije je efikasno korištenje preduslov za unapređenje kvaliteta života građana, ocijenjeno je tokom razgovora ministra evropskih poslova Aleksandra Andrije Pejovića i predsjednice opštine Gusinje Anele Čekić. Pohvaljeni dsadašnji projekti Pejović je, kako je saopšteno iz Ministarstva, sa saradnicima, posjetio Gusinje u sklopu projekta Evropski dan u tvom gradu, u okviru kojeg … Opsirnije

Čaršija u planovima devet godina

Inicijativa za uređenje čaršije potekla je još 2008. godine od tadašnjeg Savjeta MZ Gusinje, a nju je podržala i ponudila finansijsku pomoć i Fondacija „Gusinje“ u Njujorku ali do njene realizacije još nije došlo

GU­SI­NjE – Na sjed­ni­ci Skup­šti­ne op­šti­ne Gu­si­nje, odr­ža­noj 3. no­vem­bra, od­bor­nik Par­ti­je za Gu­si­nje dr Sa­id Če­kić za­tra­žio je da se u dnev­ni red uvr­sti tač­ka –pred­log od­lu­ke o po­plo­ča­va­nju čar­ši­je –tr­ga ili užeg je­zgra Gu­si­nja. Na­kon gla­sa­nja pro­ziv­kom Če­ki­ćev pred­log ni­je pro­šao što je bio i raz­log da od­bor­ni­ci Par­ti­je za Gu­si­nje na­pu­ste za­sje­da­nje.
Če­kić je svoj pred­log obra­zlo­žio ti­me da je Gu­si­nje kao sta­ri i ur­ba­ni cen­tar imao ure­đen trg ka­da to ni­je­su ima­li mno­gi gra­do­vi u Cr­noj Go­ri. Na­gla­sio je da je „sa­zreo mo­me­nat da se on do­dat­no ure­di iz­mje­nom pod­zem­nih in­sta­la­ci­ja, po­plo­ča­va­njem i iz­ra­dom pri­mje­re­nih sa­dr­ža­ja, po­go­to­vo što ovaj pro­stor sa­da va­ži i kao tu­ri­stič­ka de­sti­na­ci­ja”.
Če­ki­će je pod­sje­tio da ini­ci­ja­ti­va za ure­đe­nje čar­ši­je po­te­kla još 2008. go­di­ne od ta­da­šnjeg Sa­vje­ta MZ Gu­si­nje, te da je ini­ci­ja­ti­vu po­dr­ža­la i po­nu­di­la fi­nan­sij­sku po­moć i Fon­da­ci­ja „Gu­si­nje“ u Nju­jor­ku. 

Opsirnije

UREDJENJE CARSIJE U GUSINJU NIJE PRIHVACENO NA SKUPSTINSKOJ SJEDNICI

GU­SI­NjE – Sjed­ni­cu Skup­šti­ne op­šti­ne Gu­si­nje, ju­če odr­ža­nu, obi­lje­ži­la je du­ga ras­pra­va po za­pi­sni­ku sa pred­hod­ne sjed­ni­ce i pred­lo­gu od­lu­ke za pro­ši­re­nje dnev­nog re­da tač­kom o ure­đe­nju čar­ši­je –tr­ga ili stro­gog cen­tra Gu­si­nja. Ina­če, sve tač­ke dnev­nog re­da usvo­je­ne su bez di­sku­si­ja za ne­pu­nih po­la sa­ta, a do utvr­đi­va­nja dnev­nog re­da ras­pra­vlja­lo se oko sat i po vre­me­na.

Pri­je usva­ja­nja dnev­nog re­da od­bor­nik PzG dr Sa­id Če­kić, tra­žio je do­pu­nu dnev­nog re­da tač­kom -pred­log od­lu­ke o po­plo­ča­va­nju čar­ši­je. Tak­sa­tiv­no i krat­ko je pod­sje­tio zbog če­ga baš u ovom tre­nut­ku kan­di­du­ju ovaj pred­log, što je na­kon du­že po­le­mi­ke za i pro­tiv, iz­ja­šnja­va­njem pro­ziv­kom, od­bi­je­no, na­kon če­ga su od­bor­ni­ci te par­ti­je na­pu­sti­li sjed­ni­cu. Pred­sjed­ni­ca op­šti­ne Ane­la Ča­kić, od­go­vo­ri­la je da je ovo jed­na od­go­vor­na vlast ko­ja vr­lo vo­di ra­ču­na o od­go­vor­no­sti, o raz­vo­ju op­šti­ne Gu­si­nje i po­tre­ba­ma gra­đa­na Gu­si­nja.
-Ući će­mo u pri­ču o to­me do iz­ra­de pro­jek­ta, a sa­da ra­di­mo i za­vr­ša­va­mo ne­ke naj­o­snov­ni­je in­fra­struk­tur­ne pro­jek­te i ni­šta ni­je za­bo­ra­vlje­no i sta­vlje­no ad ak­ta. Sve što je obe­ća­no bi­će i re­a­li­zo­va­no –po­ru­či­la je Če­ki­će­va.
Fa­hru­din Der­vi­še­vić je iz­ra­zio mi­šlje­nje da je na dnev­nom re­du mo­gla da se na­đe i in­for­ma­ci­ja od­lu­ke ar­bi­tra­žne ko­mi­si­je za po­dje­lu imo­vi­ne Pla­va i Gu­si­nja, ka­zav­ši da ni­je­su baš sva­kom do­stup­ni slu­žbe­ni li­sto­vi ili sred­stva jav­nog in­for­mi­sa­nja. Pred­sjed­nik SO Dže­na­din Ra­don­čić, kao je­dan od čla­no­va ar­bi­tra­žne ko­mi­si­je, re­kao je da od­bor­ni­ke o to­me in­for­mi­sao na sjed­ni­ci Skup­šti­ne ošti­ne.

Opsirnije

Posjetu Turskih privrednika u Petnjici popratili i predstavnici opstine Gusinje

Pokreću biznis

PETNjICA – Dvanaest privrednika iz Turske boravilo je minulih dana u Petnjici gdje su s lokalnim rukovodstvom razgovarali o uspostavljanju intenzivnije privredne saradnje. Pored domaćina, sastanku u Petnjici prisustvovao je Goran Nikolić, generalni direktor Direktorata za ekonomski razvoj, kao i predstavnici opština Gusinje, Rožaje i Bijelo Polje. Iz lokalne uprave navode da je turske privrednike najviše interesovala prerada mesa i mlječnih porizvoda, kao i oblast turizma. Naglasili su da su pažnju gostiju iz Turske privukli potencijali koji se tiču drvoprerade.
-Ovo je bila prilika da se i mi uvjerimo kako i na koji način funkcioniše turska ekonomija. Važno je istaći da su oni veoma dobro informisani o Crnoj Gori, da znaju da je ovo stabilna država, da je investiciona klima jako povoljna i da je sve više onih koji žele da investiraju i na prostoru sjevernog regiona. Pored interesovanja za ulaganje u privredne djelatnosti, pokazali su želju da ulažu i u sfere sporta i kulturu. Dobro je i to što su Vlada i lokalne uprave pokazale puno senzibiliteta za ovu priču. Sve to ukazuje da je stvorena dobra klima za nastavak dijaloga s privrednicima iz Turske koja će sigurno rezultirati otvaranju proizvodnih pogona i novih radnih mjesta na ovom području – kazao je predsjednik opštine Petnjica Samir Agović.
On je naglasio da je na sastanku bilo riječi i o olakšicama koje, radi pokretanja biznisa, stranim investitorima nude Vlada Crne Gore i lokalne uprave.
-Gostima iz Turske smo, pored prezentacije raspoloživih resursa, stavili do znanja da lokalne uprave i Vlada Crne Gore nude značajne olakšice investitorima koji žele da ulažu u naše krajeve. Oni su naglasili da je to značajna stavka koja može bitno da utiče da privrednici iz Turske organizuju otvaranje proizvodnih linija na prostoru Bihora – naveo je Agović.D.J.

 

Izvor: Dan

Pjevac iz Gusinja Rizo Koljenović zabavio sve u studiju (Video)

Rizo Koljenovic iz Gusinja

Rizo Koljenović rođen je 1956god. u Gusinju a zivi u Podgorici. Završio je nižu muzičku školu, odsek harmonika, a nakon toga srednju Geodetsku u Podgorici. Vojsku je služio u Subotici gde se kasnije I zaposlio u opštini. U tom gradu upoznao je Mirjanu Barjaktarević uz koju je zavoleo narodnu muziku. Nakon toga seli se za Sarajevo gde nastupa sa pojedinim muzičarima I pevačima koji su danas aktivni na sceni. U Bosni je zavoleo sevdah.

Član je Crnogorskog folklornog društva od 1998. Godine I sa njim ostvaruje uspehe širom Evrope.

 U emisiji „Nikad nije kasno“ Rizo Koljenović (61) iz Podgorice napravio je pravi šou . Nakon maestralnog izvođenja narodne pesme „Djevojka sokolu zulum učinila“ , Rada Manojlović nije krila oduševljenje ovim kandidatom.

Opsirnije

OPSTINA GUSINJE I AMBASADA UAE UGOVORILI SARADNJU

Predsjednica opstine Gusinje Anela Cekic i potpredsjednik Huso Brdakic su posjetili jos jedno strano predstavnistvo ambasade u Podgorici, kako bi inicirali saradnju i potencijalno investiranje u nasoj opstini. Zvanican sastanak je uprillicen u ambasadi Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) i vodjeni razgovori sa gos.  Abdulsalam Harem Alromaithiem, koji je pokazao interesovanje za posjetu opstini Gusinje kako bi se blize upoznao sa  resursima i potencijalima najmladje opstine u Crnoj Gori.- navodi se u saopstenju za javnost.

Kako su naveli u saopstenju tokom sastanka se razgovaralo o konkrektnim projektima koje bih mogla finansirati vlada UAE u nasoj opstini. Jedan od njih je  pjesacka staza od raskrsnice puta Krusevo-Vusanje do Alipasinih izvora vrijednosti od oko 270.000 eura, za koji je  ambasador Alromaithi je naglasio da ce projekat proslijediti Vladi UAE od koje kako je kazao vjeruje da ce dobiti pozitivan odgovor. Takodje je bilo razgovra o investiranju u oblastima turizma, poljoprivrede, proizvodnje hrane od cega mesna industrija (halal), voda sa Alipasinih izvora i slicno – javlja portal “Radio Gusinje”.

Predsjednik opstine Plav Orhan Sahmanovic ocekuje posjetu iz Cecnije

Uskoro ćemo biti domaćini prijateljima iz Čečenije Sve projekte koje smo izložili tokom boravka u Čečeniji, konkretizovaćemo u Plavu, a mislim da bi ukupne investicije mogle biti i do 5.000.000 eura, kazao je Šahmanović nakon posjete Groznom PLAV – Pred­sjed­nik op­šti­ne Plav i funk­ci­o­ner Bo­šnjač­ke stran­ke Or­han Šah­ma­no­vić po­čet­kom go­di­ne po­sje­tio je Ča­če­ni­ju na po­ziv pred­sjed­ni­ka Ram­za­na Ka­di­ro­va. Pri­li­kom tog su­sre­ta bi­lo je ri­je­či o do­na­ci­ja­ma Če­če­ni­je op­šti­ni Plav. Na­čel­no je … Opsirnije

Bašić ambasador u Rusiji

Ramiz basic

Odbor za međunarodne odnose i iseljenike podržao je danas predlog da Ramiz Bašić bude ambasador Crne Gore u Ruskoj Federaciji, na rezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Moskvi.

Članovi Odbora su dali pozitivno mišljenje i o kandidatu za ambasadora Crne Gore u Austriji, Željku Peroviću, kao i o Snežani Radović, koja je kandidatkinja za crnogorskog ambasadora u Bugarskoj.

Prema Ustavu, predsjednik Crne Gore imenuje ambasadore na osnovu predloga Vlade i mišljenja nadležnog skupštinskog Odbora.

“Sansa za posao u Plavu i Gusinju”

Investiciono razvojni fonf (IRF) organizovao je danas u Plavu i Gusinju seminare pod nazivom “Šansa za posao“ čiji je cilj, kako je saopšteno, podsticanje nezaposlenih u tim opštinama da pokrenu i unaprijede sopstveni biznis.

IRF je seminare organizovao u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje Crne Gore (ZZZCG) i opštinama Plav i Gusinje.

„Seminari su organizovani s ciljem da se u tim opštinama podstaknu sva nezaposlena lica da pokrenu i unaprijede sopstveni biznis, i na taj način riješe pitanje egzistencije, odnosno otvore nova radna mjesta sebi i drugima“, kaže se u saopštenju.

Predsjednik Odbora direktora IRF-a Zoran Vukčević je istakao da supredstavnici Fonda i Zavoda danas bili u prilici da svim zainteresovanima sa područja tih opština prezentiraju sve vidove podrške, prije svega za valorizaciju resursasa kojima ove opštine sjevernog regiona raspolažu.

Opsirnije

Auto-put Bar- Boljari – arhitektonsko cudo Crne gore

 “U poslednje vrijeme imamo mnogo vazne, plodotvorne posjete.
Ne postoje rijeci kojima je moguće opistati gostoprimstvo, ljubav i skrenost koju su u Sribiji, a posebno u Sandzaku pokazali prema mojoj zemlji i prema meni.

Ne-vidjenom gostoprimstvu kakvo nikada nisam doziveo, želim da u svoje licno ime i ime cijele moje nacije zahvalim prije svega gospodinu Vucicu, srpskom narodu, te svoj mojoj braci u Sandzaku, u Novom Pazaru.”
Redžep Tajjip Erdogan
(Ankara-13.10.2017)

NIJE SIJA, NO JE VRAT

Podnosilac inicijative: Ibrahim Huseinovic

Zelim Vas podrobnije upoznati sa Odlukom Ustavnog suda Crne Gore od 27.juna 2017.godine, kojom se ukida Sporazum o realizaciji rekonstrukcije seoskog vodovoda Zavrs, Djuricka Rijeka i Kumanice, po kojem su mjestani tri pomenuta sela obavezani da na ime prikljucka za vodu placaju novcane iznose i to: 1.500,oo eura, oni koji su imali prikljucak a zele novo prikljucenje; 3.000,oo eura, oni koji traze nanovo prikljucenje i 3.500,oo eura, ko trazi prikljucak za vikendicu.

Opsirnije

FONDACIJA GUSINJE URUČILA DONACIJU OŠ „DŽAFER NIKOČEVIĆ”

Školski inventar vrijedan 5.300 eura

GU­SI­NjE –Fon­da­ci­ja „Gu­si­nje“ iz Nju­jor­ka do­ni­ra­la je skol­ski in­ven­tar Osnov­noj ško­li „Dža­fer Ni­ko­če­vić“ u Gu­si­nju. Do­na­ci­ja se sa­sto­ji od 100 sto­li­ca i 50 sto­lo­va za uče­ni­ke, ka­te­dri za na­stav­ni­ke, škol­skih ta­bli i plo­ča za na­slo­ne i vri­jed­na je oko 5.300 eura. In­ven­tar je ško­li uru­čio ko­or­di­na­tor Fon­da­ci­je za Evro­pu i Cr­nu Go­ru Su­lja Đon­ba­lić, ko­me se di­rek­tor ško­le Še­rif Fe­ra­to­vić, kao i svi­ma u Fon­da­ci­ji, naj­to­pli­je za­hva­lio. Đon­ba­lić je uru­ču­ju­ći do­na­ci­ju iz­ra­zio za­do­volj­stvo što se na­la­zi u ško­li u ko­joj je i on za­vr­šio osnov­no obra­zo­va­nje.
-Po­seb­no sam ra­do­stan što sam u po­zi­ci­ji da mo­gu da uči­nim ne­što za ovu ško­lu u ko­joj sam bio đak i osnov­no ško­lo­va­nje tu za­vr­šio još dav­ne 1959. go­di­ne. Ni­je­smo mi slu­čaj­no iza­bra­li ovu ško­lu za do­na­ci­ju, već što nas u di­ja­spo­ri ve­že no­stal­gi­ja za svo­jim kra­jem, po­go­to­vo za ovu ško­lu u ko­joj smo na­pra­vi­li pr­ve ko­ra­ke na pu­tu ka škol­skom i ži­vot­nom usa­vr­ša­va­nju. Dra­go mi je što ova na­ša ško­la ima za­pa­že­ne re­zul­ta­te na svim po­lji­ma i že­lim da ta­ko i na­sta­vi­te. Že­lim i da vam pre­ne­sem po­zdra­ve čla­no­va Fon­da­ci­je ko­ja je zdu­šno po­dr­ža­la da se ova do­na­ci­ja re­a­li­zu­je, što evo da­nas i či­ni­mo, sa že­ljom da se u no­vom in­ven­ta­ru ko­mot­ni­je osje­ća­te. Već 11 go­di­na po­sto­ji Fon­da­ci­je Gu­si­nje i pr­va nje­na do­na­ci­ja bi­la je upra­vo ovoj ško­li. Ini­ci­ra­li smo i ak­ci­ju za iz­grad­nju mo­der­nog sport­skog po­li­go­na na škol­skom igra­li­štu, za sve vr­ste spor­to­va, što je in­ve­sti­ci­ja ko­ja će se re­a­li­zo­va­ti sa­rad­njom Fon­da­ci­je sa Op­šti­nom i ško­lom –ka­zao je Đon­ba­lić.

N.V.

ESAD BARJAKTAREVIĆ NEGIRAO NAVODE IBRAHIMA HUSEINOVIĆA O REKONSTRUKCIJI VODOVODA ZAVRŠ- ĐURIČKA RIJEKA

Za sve urađeno postoje zapisnici PLAV –Predsjednik Režijskog odbora za rekonstrukciju vodovoda sa kojeg se napajaju potrošači mjesta Završ, Đurička Rijeka i Kumanice Esad Barjaktarević, negirao je tvrdnje Ibrahima Huseinovića, objavljene u „Danu“ 10. oktobra 2017. godine pod naslovom „Priključak za vodu naplaćivali do 5.000 eura“. Barjaktarević kaže da je neistina da je Režijski odbor nekom od „stranaca“ naplaćivao iznos od po 5.000 eura za priključak na vodovod, što kako … Opsirnije

Predstavnici opstine Gusinje se sastali sa ambasadorom Kine u Podgorici

GUSINJE –  Predsjednica opstine Gusinje Anela Čekić i potpredsjednik opstine Huso Brdakic, u Podgorici imali sastanak sa ambasadorom Kine u Crnoj Gori Cui Zhiwei. Na sastanku su razgovarali o projektima koje bi finansirala kineska ambasada i bratimljenju sa nekim kineskim gradom. Ambasador Zhiwei je obecao odredjene donacije u Gusinju koje ce finansirari ambasada Kine u 2018. godini i najavio da ce tokom ovog mjeseca posjetiti Opstinu Gusinje gdje ce imati … Opsirnije

Burić Plavljanima: Prekinite protest ili nema posla

Burić navodi da će, ukoliko mještani MZ Prnjavor budu protiv izgradnje mHE, razmisliti o njihovom daljem zapošljavanju

Opsirnije

Erdogan u Sandžaku: Vaša bol je naša bol (video)

Erdogan u Novom Pazaru: Bit ćemo braća i čuvati ovo prijateljstvo
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan završio je dvodnevnu posjetu Srbiji.

U večernjim satima, s beogradskog aerodroma, ispratio ga je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić te članovi Vlade Srbije.

Prethodno su Erdogan i Vučić boravili u Novom Pazaru, gdje je turski predsjednik poručio pripadnicima bošnjačke nacionalne manjine: “Vaša sreća je i naša sreća, vaša bol je i naša bol”.

“Želim da se više nikada boli ne proživljavaju ovdje. Mi, bez obzira na to gdje se desi, nismo nikad podržali nikakvu nepravdu prema bilo kojem narodu”, poručio je Erdogan.

Turski predsjednik podsjetio je da su ljudi iz ove regije plaćali najveći ceh u svim sukobima u historiji.

Erdogan je kazao da će lijepe vijesti o autoputu Sarajevo – Novi Pazar saopćiti predsjednik Vučić.

“Što narodi na Balkanu budu složniji, to će biti sigurniji i bolje će živjeti”, istakao je predsjednik Turske.

Opsirnije

USTAVNI SUD UKINUO SPORAZUM OPŠTINE PLAV I REŽIJSKOG ODBORA ZA REKONSTRUKCIJU VODOVODA ZAVRŠ–ĐURIČKA RIJEKA

  Radovi na rekonstrukciji vodovodaPriključak za vodu naplaćivali do 5.000 euraPriključak za vodu naplaćivali su po 1.500 eura od onih mještana koji su učestvovali u radovima na vodovodu, a po 3.000 eura od onih koji nijesu. Priključak za vikendice naplaćivali su po 3.500 eura, a onima iz inostranstva i do 5.000 eura, kaže Ibrahim Huseinović i naglašava da građani očekuju da sada nakon odluke Ustavnog suda budu obeštećeni PLAV – … Opsirnije

Ni manjeg snijega ni veće štete

Priroda je često nepredvidiva i tu se ništa ne može, ali može kada se voće dobro očisti – polomljene grane i grančice se uklone, a stabla koja su raščenuta spoje se vezanjem mekim podlogama i potkoče drvenim podkočašima, kako bi deblo sraslo i ponovo bilo u funkciji roda, savjetuje voćar Slobodan Bojović   GU­SI­NjE/PLAV – Sni­jeg ko­ji je iz­me­đu pet­ka i su­bo­te pao na sje­ve­ru Cr­ne Go­re pri­či­nio je ve­li­ke … Opsirnije

Novi Pazar: Tito bio samo jednom, a Erdogan nam dolazi drugi put

Grad je okićen crvenim i bijelim trakama dok Recep Tayyip Erdogan s bilborda ‘pozdravlja’ stanovnike Novog Pazara. NOVI PAZAR – Recep Tayyip Erdogan ove sedmice dolazi u Srbiju. Turski predsjednik trebao bi se sastati sa svojim kolegom Aleksandrom Vučićem u Beogradu, a potom posjetiti Novi Pazar. To je druga Erdoganova posjeta ovom gradu. Atmosfera euforije i pozitivnog iščekivanja evidentna je među stanovnicima Novog Pazara, kojima dolazak turskog predsjednika, bez prikrivanja emocija, … Opsirnije

Humanost na djelu – Maloj Anesi Pejcinovic potrebna pomoc za lijecenje

Porodica Pejčinovic moli sve građane koji su u mogućnosti da im pomognu u prikupljanju 50.000 eura za liječenje trinaestogodišnje ćerke Anese koja boluje od cerebralne paralize. Ljekari sa turske klinike “Liv hospital” dali su im nadu da, uz odgovarajući tretman, njeno stanje može biti mnogo bolje.

Opsirnije

Sluzbenici plavske policije uvatili veliku kolicinu opojne droge

Službenici granične policije Plav su u sadejstvu sa službenicima Odsjeka za borbu protiv droge juče lišili slobode L.R. (29) zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, a intenzivno se traga za još dva lica osumnjičena za ovo krivično djelo, saopšteno je iz Uprave policije. Službenici SGP Plav i Odsjeka su, 04.oktobra, oko 13.00 časova, prilikom obilaska reona desnog Grnčara, tačnije planine Godilje, … Opsirnije

Predstavnici opstine Gusinje odrzali sastanak sa ambasadorkom SAD u Crnoj Gori

Rukovodstvo opštine Gusinje na sastanku sa Ambasadorkom SAD u CG Krajem prošle sedmice tj. u petak 29. septembra održan je sastanak rukovodstva opštine Gusinje sa ambasadorkom Sjedinjenih Američkih država u Crnoj Gori Nj.E.gđom Margaret Ann Uyehara. Sastanku su ime opštine Gusinje prisustvovali predsjednica Anela Čekić i potpredsjednik Huso Beli Brdakić.Tokom sastanka otvorene su mnoge teme od kojih kao najznačajnije otvaranje Američkog ugla u Gusinju, saradnja sa ambasadom SAD u pravcu … Opsirnije

U CENTRU PLAVA FORMIRANA MINI-DEPONIJA, DIREKTOR KOMUNALNOG IZRIČIT

Platite obaveze, pa ćemo odnositi smeće

PLAV – Sta­na­ri dvi­je stam­be­ne zgra­de u cen­tru Pla­va, kao i sta­na­ri okol­nih ku­ća, zah­ti­je­va­ju da ko­mu­nal­ci is­pra­zne kon­tej­ne­re i uklo­ne sme­će ko­je već de­se­tak i vi­še da­na ni­ko ne po­mje­ra. Da stvar bu­de te­ža sme­će je de­po­no­va­no u kut­ku je­di­nog par­ku ko­ji Plav po­sje­du­je i u ko­jem se ka­da je lij­po vri­je­me dru­že pen­zi­o­ne­ri. Sta­na­ri is­ti­ču da su vi­še pu­ta upo­zo­ra­va­li di­rek­to­ra Ko­mu­nal­nog pred­u­ze­ća Ja­ku­pa Ca­no­vi­ća da se pro­blem ri­je­ši ali on to od­bi­ja zah­ti­je­va­ju­ći da sta­na­ri naj­pri­je iz­mi­re ra­ču­ne za ko­mu­nal­ne uslu­ge.

Opsirnije